Artikelindex

Vorig jaar hebben wij als contactgroep na het afsluiten van een convenant met het parochiebestuur voor de eerste keer in Linden een actie gevoerd voor het open houden van onze kerk in Linden en voor continuïteit van onze geloofsgemeenschap. Die actie is succesvol verlopen. De spaarpot voor onze kerk en geloofsgemeenschap heeft een mooie bodem gekregen. De stand van de spaarpot was per 1 augustus bijna € 6800,- Daarbij moeten worden opgeteld ruim € 2000 aan collecte- en kaarsengelden. Er horen enkele kanttekeningen bij:

  • Een jaaropbrengst is niet precies vast te stellen omdat enkele deelnemers automatisch betalen in termijnen zodat er nog bedragen binnenkomen. Tevens lijkt het er op dat een aantal deelnemers om dezelfde reden al voor 2017 betaald hebben.
  • Enkele deelnemers hebben uitdrukkelijk de voorwaarde gesteld dat hun bijdrage niet op de spaarpotrekening Linden van het parochiebestuur terecht mocht komen. Deze bijdragen hebben we gestort op de rekening van het Louisafonds. Het gaat om ongeveer € 250,-

De contactgroep is daar erg blij mee. Ons eerste doel voor 2016 is daarmee ruim gehaald.

Nader geanalyseerd kunnen we nog enkele andere conclusies trekken:

  • Het aantal bijdragen is met 58 een groot succes maar het aantal is toch iets kleiner geworden. Het betreft de bijdragen uit Linden. In het verleden droegen meer huishoudens bij. Er zijn twee vermoedelijke oorzaken aan te wijzen: een aantal minder kerkelijk betrokken huishoudens levert geen bijdrage meer en een klein aantal huishoudens, dat eerder wel bijdroeg, heeft afgehaakt of omdat zij de koers van de contactgroep afkeurden of omdat de gang van zaken aanleiding was helemaal te breken met alles wat met kerk te maken heeft. De afname in Linden wordt gecompenseerd door een toename van bijdragen van buiten Linden.
  • De gemiddelde bijdrage is groter geworden en een aanzienlijk aantal deelnemers maakt gebruik van de regeling voor belastingaftrek.
  • De bijdragen van deelnemers van buiten Linden beslaan een substantieel deel van het totaal.
  • Nagenoeg iedereen heeft de toegezegde bijdrage ook betaald. Mogelijk zelfs iedereen, omdat namen van de rekening waarmee is betaald niet altijd overeenkomen met de namen op het toezeggingsformulier.
Wat betreft de actie voor 2017:
  • We benaderen alle deelnemers aan de actie van 2016 met een brief waarin we hen onder meer verzoeken hun bijdrage voor 2017 over te maken overeenkomstig hun intentieverklaring.
  • We sluiten een brief in dit nummer van Rond De Lindense Toren in bedoeld voor mensen die vorig jaar niet hebben deel genomen. Wellicht dat zij nu alsnog willen deelnemen. Er is immers aangetoond dat de geloofsgemeenschap Linden levend is, toekomst heeft en kan bogen op een behoorlijk draagvlak.

Louisastichting de betrokkenheid van mensen in en rond Linden met het historische kerkgebouw en de functie ervan proberen te vergroten door allerlei nevenactiviteiten te organiseren zoals op 9 november aanstaande. Ook daarmee zullen we de financiële basis voor het open houden van de kerk en daarmee het in stand houden van zijn functie proberen te verstevigen. De Louisastichting Linden heeft inmiddels een mooi startkapitaaltje.

Namens de contactgroep,

Jan van den Broek


Meld-wijzer gemeente Land van Cuijk

2023.04.14 Meld wijzer Gem LvC