Artikelindex

Herfst. Ook een mooi seizoen!

Is je hoop nog levend en is er nog vertrouwen in de toekomst? Zo eindigde ik mijn stukje in het vorige nummer. Prachtige herfstdagen of nazomerdagen. Ze overvallen ons bijna en heel veel mensen genieten er volop van als van een onverwacht cadeau wat je gegund is. Een vorm van geluk, niet gepland en georganiseerd. Je moet er wel voor ‘open’ staan. Dat ‘open’ staan is niet altijd gemakkelijk. Ik denk bijvoorbeeld aan de mensen in Linden die te maken hebben met ziekte of dood, zelf of in je directe omgeving. Zij ervaren heel sterk dat het leven niet maakbaar is en dat de waarde der dingen plotseling in een heel ander licht komt te staan: het licht van de herfst. Daarin kunnen we veel zien en ondanks de andere kleuren ook het mooie zien. Na dagen van somberheid en nattigheid, verdriet, kan het toch weer lichter worden en zijn er momenten van zon en warmte: het medeleven, de dankbaarheid voor al het goede, een gevoel van saamhorigheid. Dat kan samengaan met weemoed. Een heel bijzonder woord dat pijn en moed verenigt en eerder een vorm van geluk dan van verdriet beschrijft. Ik vermoed dat het een voorbeeld van levenskunst is als je weemoed kunt ervaren. Je hebt weet van je bestemming, je hebt weet van je plaats in de wereld. Het is een vorm van rust of liever gerustheid en vertrouwen. Natuurlijk beschrijf ik een gevoel dat geen leven lang kan duren. Mensen hebben ook actie nodig en willen graag resultaten zien. Iets dat gestalte geeft aan de behoefte er toe te doen. Je bent immers nodig voor mensen in je omgeving. Je hebt een opdracht of werkt mee aan een doel. Ook dat bepaalt in belangrijke mate of je zin in het leven hebt en houdt. De herfst is niet voor niets ook de tijd van Allerheiligen en Allerzielen. Het zijn dagen waarop we het leven beschouwen en weemoed toelaten in ons leven, zowel de kant van de pijn en het verdriet als de kant van de moed en de levenslust. Het is goed daar tijd voor vrij te maken. Ik denk dat er altijd voldoende aanleiding voor is. JvdB


De weken voor het begin van de Advent op zondag 3 december zullen niet stilletjes voorbijgaan aan onze Geloofsgemeenschap. Naast diverse activiteiten die aan onze kerk gekoppeld kunnen worden en waarover in dit blad nadere informatie staat, valt er ook liturgisch veel te beleven. Ik wil u daarover in deze bijdrage informeren. Onze Geloofsgemeenschap, die eigenlijk samenvalt met de dorpsgemeenschap Linden, is dit jaar weer getroffen door het verlies van enkele dierbaren. Samen met onze andere lieve doden willen we hen gedenken op de avond van Allerzielen. Om die reden komen we op donderdag 2 november om 19.00 uur samen in onze kerk. Na afloop van de gebedsviering bezoeken we het kerkhof en brengen we licht op de graven van onze dierbieren. Op zondag 12 november vieren we de feestdag van de heilige Martinus, de patroonheilige van onze parochie. Daarom zijn alle Geloofsgemeenschappen op die dag uitgenodigd om deel te nemen aan de Eucharistieviering in de Martinuskerk in Cuijk. Alle Geloofsgemeenschappen dragen op diverse manieren hun steentje daaraan bij. Onze Lindense Geloofsgemeenschap wordt muzikaal vertegenwoordigd door onze organist Ton Keijzers. Over het vervoer naar de kerk in Cuijk vindt u elders in dit blad meer informatie. In onze kerk is dus geen zondagviering. Een week later – op zondag 19 november – staat weer normaal een viering in onze kerk gepland, maar meteen ook een speciale. Het Beerse koor Together komt dan bij ons zingen tijdens de zondagviering. Ook al omdat het derde zondag van de maand is, drinken we gezamenlijk met het koor na afloop koffie in De Burcht. De volgende dag, maandag 20 november, gaat dominee Margrietha Reinders uit Amsterdam om 19.30 uur voor in een korte gebedsdienst. Het is de inleiding op een themabijeenkomst in De Burcht waarover u meer informatie kunt lezen in dit blad. In De Burcht begint de presentatie om 20.00 uur. Zowel in onze kerk als in De Burcht bent u van harte welkom.
Zondag 26 november sluit het kerkelijk jaar af met de viering van het feest van Christus Koning. Voorganger om 9.30 uur is pastoor Theo Lamers. Bij al deze vieringen en bijeenkomsten bent u zeer welkom. Namens de werkgroep Liturgie Herman van Rhee


Donderdag 9 november 2017 om 20.00 uur in de Lambertuskerk te Linden In de herfst rond Allerheiligen en Allerzielen is er meer dan in andere seizoenen aandacht voor leven, dood, rust en vrede. Vooral in een requiem komen deze thema’s aan de orde. Nagenoeg alle componisten hebben een Requiem geschreven en vaak is het Requiem een van de meest aansprekende werken. Op donderdag 9 november is er in de Lindense kerk een muziekmeditatie rond dit thema. Net als vorig jaar wordt daarvoor dankbaar gebruik gemaakt van de ideeën en modellen van Ad Snoeren die tot een aantal jaren geleden vele muziekmeditaties heeft verzorgd. Hij gebruikte muziek van CD’s en maakte een boekje met begeleidende teksten en vertalingen van gezongen muziek. De meditatie duurt ongeveer anderhalf met een korte koffiepauze. Vorig jaar werd de muziekmeditatie rond Pasen heel goed bezocht. Joost Angenent en Jan van den Broek verzorgen deze avond.


Op zondagmorgen 13 augustus 2017 was Margrietha Reinders (59) uit Amsterdam te gast bij Annemiek Schrijver in haar tv – programma ‘de Verwondering’. Terugkijken; een aanrader! Margrietha noemt zich ‘Pionier’. Annemiek Schrijver gaf haar de titel: ‘Kerkpionier’. Margrietha Reinders is dominee, ondermeer in Betondorp in Amsterdam. Een pittige opdracht. Ze heeft de kerkdeur opengezet en is de straat op gegaan, ‘want daar gebeurt het’, is haar stellige overtuiging. ‘We moeten de wereld intrekken en niet blijven hangen in de veiligheid van een kerk, die op zichzelf
gericht is’. Ze verwoordt daarmee de opdracht vanuit het evangelie die geldt voor iedere Christen ‘om de wereld in te trekken!’

 

even spectaculair als simpel. Volgens haar bereik je de mensen door de wijk in te gaan en ze daar te ontmoeten. Wat denk je van een honden – uitlaatservice ; het brengt je in contact met mensen en er groeit een band van vertrouwen. ‘Ik ben jaloers op de kijkcijfers van ‘Heel Holland Bakt’; ik denk dat eten en koken gemeenschapsvormend is’. Ze deed in dat Betondorp. De Contactgroep heilige Lambertus Linden gelooft in haar visie op vernieuwend pastoraat, toch één van de pijlers van ons parochiebeleidsplan. We kunnen wellicht van haar leren. Het zou een idee kunnen zijn om haar visie te betrekken bij de profielschets voor het aanstellen van een pastoraal werk(st)er. Het past in ieder geval bij het advies vanuit de bijeenkomst met de Contactgroepen aan het Parochiebestuur. Mede daarom heeft de Contactgroep heilige Lambertus Linden haar uitgenodigd om op maandagavond 20 november naar Linden te komen en om haar verhaal te doen. Ze komt graag, heeft ze laten weten! Daarom nodigen wij het Parochiebestuur, de Contactgroepen van de diverse Geloofsgemeenschappen en ieder ander geïnteresseerde uit om op maandagavond 20 november de ontmoeting met Margrietha Reinders mee te maken. We nodigen ook heel speciaal de dorps- / en wijkraden van onze gemeente uit. Gezien haar visie heeft zij voor ieder een belangwekkende boodschap.
De avond begint om 19.30 uur met een korte gebedsviering in de Lambertuskerk van Linden; wie wil is daarbij welkom. Margrietha Reinders zelf gaat daarin voor. Om 20.00 uur begint dan de ontmoeting met haar in De Burcht; einde van de avond 21.30 uur. Van harte welkom op maandag 20 november in Linden. De Contactgroep heilige Lambertus Linden


Vorig jaar hebben wij als contactgroep na het afsluiten van een convenant met het parochiebestuur voor de eerste keer in Linden een actie gevoerd voor het open houden van onze kerk in Linden en voor continuïteit van onze geloofsgemeenschap. Die actie is succesvol verlopen. De spaarpot voor onze kerk en geloofsgemeenschap heeft een mooie bodem gekregen. De stand van de spaarpot was per 1 augustus bijna € 6800,- Daarbij moeten worden opgeteld ruim € 2000 aan collecte- en kaarsengelden. Er horen enkele kanttekeningen bij:

 • Een jaaropbrengst is niet precies vast te stellen omdat enkele deelnemers automatisch betalen in termijnen zodat er nog bedragen binnenkomen. Tevens lijkt het er op dat een aantal deelnemers om dezelfde reden al voor 2017 betaald hebben.
 • Enkele deelnemers hebben uitdrukkelijk de voorwaarde gesteld dat hun bijdrage niet op de spaarpotrekening Linden van het parochiebestuur terecht mocht komen. Deze bijdragen hebben we gestort op de rekening van het Louisafonds. Het gaat om ongeveer € 250,-

De contactgroep is daar erg blij mee. Ons eerste doel voor 2016 is daarmee ruim gehaald.

Nader geanalyseerd kunnen we nog enkele andere conclusies trekken:

 • Het aantal bijdragen is met 58 een groot succes maar het aantal is toch iets kleiner geworden. Het betreft de bijdragen uit Linden. In het verleden droegen meer huishoudens bij. Er zijn twee vermoedelijke oorzaken aan te wijzen: een aantal minder kerkelijk betrokken huishoudens levert geen bijdrage meer en een klein aantal huishoudens, dat eerder wel bijdroeg, heeft afgehaakt of omdat zij de koers van de contactgroep afkeurden of omdat de gang van zaken aanleiding was helemaal te breken met alles wat met kerk te maken heeft. De afname in Linden wordt gecompenseerd door een toename van bijdragen van buiten Linden.
 • De gemiddelde bijdrage is groter geworden en een aanzienlijk aantal deelnemers maakt gebruik van de regeling voor belastingaftrek.
 • De bijdragen van deelnemers van buiten Linden beslaan een substantieel deel van het totaal.
 • Nagenoeg iedereen heeft de toegezegde bijdrage ook betaald. Mogelijk zelfs iedereen, omdat namen van de rekening waarmee is betaald niet altijd overeenkomen met de namen op het toezeggingsformulier.
Wat betreft de actie voor 2017:
 • We benaderen alle deelnemers aan de actie van 2016 met een brief waarin we hen onder meer verzoeken hun bijdrage voor 2017 over te maken overeenkomstig hun intentieverklaring.
 • We sluiten een brief in dit nummer van Rond De Lindense Toren in bedoeld voor mensen die vorig jaar niet hebben deel genomen. Wellicht dat zij nu alsnog willen deelnemen. Er is immers aangetoond dat de geloofsgemeenschap Linden levend is, toekomst heeft en kan bogen op een behoorlijk draagvlak.

Louisastichting de betrokkenheid van mensen in en rond Linden met het historische kerkgebouw en de functie ervan proberen te vergroten door allerlei nevenactiviteiten te organiseren zoals op 9 november aanstaande. Ook daarmee zullen we de financiële basis voor het open houden van de kerk en daarmee het in stand houden van zijn functie proberen te verstevigen. De Louisastichting Linden heeft inmiddels een mooi startkapitaaltje.

Namens de contactgroep,

Jan van den Broek


 Op 10 oktober j.l. hebben kinderen, familieleden, vrienden, kennissen, buurtgenoten en vele dorpelingen afscheid genomen van Cunera Peters, op zijn Lindens gezegd : “Cunera van Mies Peters van de camping” en nog langer geleden: “Cunera van Mies van de champignonkwekerij”.

Cunera, geboren in Beugen, leerde Mies kennen op de kermis in Oeffelt. Ze hadden eerst een champignonkwekerij. Door de ontzanding en het ontstaan van de plassen zag Mies nieuwe kansen en begonnen ze samen met een camping; de eerste paar jaren op het maïsveld. Cunera had misschien soms haar bedenkingen, maar Mies zei dan : “ ’t kumt goed “. En zo was het ook.

Cunera was ambitieus en talentrijk. Na de Mulo ging ze dagelijks met de fiets van haar geboorteplaats Beugen naar de kweekschool in Nijmegen. Het fietsen heeft ze nooit meer verleerd. Haar kwaliteiten als onderwijzeres heeft ze veel jaren ingezet op scholen in de omgeving en een periode in ons eigen dorp. De kerk heeft er ook van mogen profiteren: Cunera zat jaren in het kerkbestuur en op verzoek van onze vroegere pastoor Piet Vermeeren werd ze lid van onze liturgiegroep en ging ze tot enkele jaren terug voor in avondwakes en zondagsvieringen.

Thuis speelde ze een belangrijke rol: ze was voor haar gezin en familie een verstandige, hartelijke geliefde moeder en tante. Zij was gastvrij: iedereen was er welkom en kwam er graag. Dat gold ook voor de gasten van de camping van wie er velen vrienden werden.

Cunera beschikte over een zeer goed geheugen : verjaardagen en leeftijden van dorpsgenoten stonden blijkbaar in haar geheugen gegrift. Hierdoor kon de vraagsteller wel eens Cunera ongelovig aankijken, wat bij Cunera de reactie opriep van : “Ze geleuven me nooit “. In 99 van de 100 gevallen had Cunera echter gelijk.

Dit goede geheugen zal haar ook zeker voordeel opgeleverd hebben bij het bridgen ‘s woendags bij de soos en op donderdagmiddag met een vaste groep dames uit het dorp.

Haar hele leven bleef ze in beweging. Tot voor kort ging ze bij goed weer ondanks haar ziekte en behandelingen de fiets op.

Ze werd 82 jaar oud en is bij Mies op ons kerkhof begraven.


Cunera, je blijft in onze herinnering. Je blijft in ons hart.

De mensen van voorbij

ze zijn met ons verweven

in liefde, in verhalen,

die wij zo graag herhalen,

in bloemengeuren, in een lied

dat opklinkt uit verdriet.

 

Mien Heijnen


 Sinds de tijd dat Allerheiligen en Allerzielen in ons land – en dat in tegenstelling tot ons omringende landen – naar de achtergrond is gedrongen, krijgt vaak alleen nog Allerzielen aandacht. Het zal u niet ontgaan zijn dat juist in dit jaar het van belang is om ook stil te staan bij de viering van Allerheiligen. Het is precies 500 jaar geleden dat kerkhervormer Maarten Luther op 31 oktober 1517 – aan de vooravond van Allerheiligen – zijn stellingen poneerde tegen de aflatenhandel in de katholieke kerk.

 

Sindsdien is er veel veranderd in de beleving van het westers christendom. Niet alleen ontstond er in de jaren daarna een kerkscheiding, ook in de liturgie werden andere accenten gelegd die tot op de dag van vandaag nog beleefd worden. Hoewel meer wederzijds begrip is ontstaan, is de opbloei van de oecumene in de westerse wereld in de jaren tachtig van de vorige eeuw op z’n minst gestokt.

Wellicht dat dit vijfde eeuwfeest voor velen duidelijk zal maken dat een oprechte dialoog van groot belang is voor het gelovig besef in onze wereld.

Een boeiende tentoonstelling met inleidingen en theatervoorstellingen is tot 28 januari 2018 te zien in het Utrechtse Catharijne Convent.

U vindt op de website van dit museum alle gewenste informatie.

HvR


Op zondag 12 november a.s. om 11.00 uur vindt in de Martinuskerk te Cuijk een viering plaats voor de gehele parochie. In dat weekend valt de patroonsdag van de H. Martinus.

In de overige kerken is er dat weekend geen viering, dus ook niet in Linden.

Mensen uit Linden die op 12 november niet op eigen gelegenheid naar de viering in Cuijk kunnen, kunnen zich melden bij een van de leden van de contactgroep (Jan van den Broek 0485-322819), Mien Heijnen (0485-316272), Ton Keijzers (06-10662439).

Dan regelen zij het vervoer vanuit Linden naar Cuijk en terug.

De Martinusviering wordt opgeluisterd door alle koren uit de parochie en door harmonie Gaudete in Domino.


Zangroep Together uit Beers zal de zondagsdienst van 19 november a.s. muzikaal komen opluisteren. Ze brengen meerstemmig gezongen liederen ten gehore, onder begeleiding van gitaar en fluit. Na de dienst is er koffie in de Burcht.

 


De komende maanden gaat het gelegenheidskoor zich onder leiding van Joost Angenent weer voorbereiden op de Kerstviering op 24 december a.s. in onze kerk. Versterking is altijd welkom! Heb je interesse om mee te zingen, neem dan contact op met Joost: e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 


 

Wij volgen met trots de prestaties van Deirdre Angenent, die in de pers wordt omschreven als een rijzende ster in de operawereld. Haar meest recente rol was in de opera “La Clemenza di Tito” van Wolfgang Amadeus Mozart.

Voorstellingen waren er onder meer in Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Nijmegen (een thuiswedstrijd in de Vereeniging) en Amsterdam (het Concertgebouw).

Uit de recensie in dagblad Trouw van zaterdag 14 oktober jl.: “Deirdre Angenent zette haar rol met keizerlijke allure en indrukwekkende stem neer”.

Bravissimo Deirdre!


daarom niet echt bekend in de Lindense gemeenschap. De stichting werd in 1999 opgericht met het oog op het 500-jarig bestaan van onze kerk in 2000. In dat jaar was er ook de kunstmanifestatie Lind'Art 2000, welke via de stichting is ondersteund. En de tweede en tevens laatste activiteit van de stichting betrof de ondersteuning van de Open Tuin en Kunstdag in 2014.

Allemaal overigens succesvolle activiteiten!

Omdat de Stichting niet meer actief was heeft het bestuur van de stichting besloten om de stichting op te heffen.

We kennen daarnaast in Linden ook de Stichting Louisa Linden (de Louisastichting). De bedoeling is om de Louisastichting actiever te maken, nu we meer activiteiten willen ontplooien met het oog op het behoud van de Lindense kerk. Deze ontwikkeling vormde ook aanleiding om de Stichting Kunst en Cultuur Linden op te heffen, omdat er anders twee stichtingen zijn met een zelfde doelstelling.


Cees en José Menheere zijn verhuisd naar een appartement aan De Catharinahof.

Hun nieuwe adres is:

Koninginnedijk 174

5361 CR GRAVE


Het volgende nummer komt eind november voor de 1e zondag van de Advent uit.

Berichten of kopij tot uiterlijk 20 november a.s. sturen

naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


In de afgelopen weken stond duurzaamheid in de belangstelling. Cuijk kende de week van de duurzaamheid. In de kranten en met name Trouw was aandacht over de top 100 van Duurzame Nederlanders. Wat vooral duidelijk is: duurzaamheid kent ongelooflijk veel aspecten en allemaal hebben we er mee te maken. Ik noem maar: de klimaatverandering als gevolg van de broeikasgassen en de noodzakelijke veranderingen ten aanzien van energieopwekking en energieverbruik, het plasticafval en de plasticsoep in onze grote oceanen, onze consumptiepatronen van voedsel en kleding, die het milieu te zwaar belasten. Het gevolg van het onbeschaamde gebruik of misbruik van onze aarde voor palmolie, vlees, grondstoffen -ook water- en alle gevolgen: misstanden, zoals uitbuiting en uitputting, jaren durende onderhandelingen met ruzies, die uiteindelijk vluchtelingenstromen en oorlogen veroorzaken. De wereld zal echt niet binnenkort vergaan, maar is wel vergankelijk.

We voelen ons verontwaardigd en lijken er buiten te staan. Maar schijn bedriegt: we zijn wel betrokken en zijn vaak direct of indirect medeplichtig. We consumeren, we beleggen, we kiezen politieke partijen, en we kijken weg. Toegegeven: het is best ingewikkeld om goede oplossingen te vinden en een eigen weg daarin te vinden. Maar gewoon verder gaan en negeren, is niet meer goed te verantwoorden. Misschien is ons individualisme uit de hand gelopen en tot een alibi geworden. De mensheid, te beginnen met onszelf zal vooral kritisch moeten kijken naar onze eigen houding en eigen verantwoordelijkheid. We zullen onze ondeugden moeten herkennen en zelf ‘doen’ voordat we anderen de maat nemen, ons bezinnen dus. We hebben behoefte aan inspirerende voorbeelden.

Ik hoop dat het inzicht ontstaat dat we ons weer moeten verbinden aan een nieuw geformuleerd ideaal dat we best christelijk mogen noemen. Paus Franciscus gaat ons daarin immers voor: hij is een groot pleitbezorger voor een betere zorg voor ons milieu en de mensen die daarin mogen en moeten wonen. Een nieuw geformuleerd fundament voor een vernieuwd geloof of liever hoop van mensen van goede wil. Het lijk me in elk geval belangrijker dan ons druk maken om regels van welk bestaand geloof dan ook, die vaak gaan om dingen die volgens mij in onze tijd niet meer relevant zijn. Mijn overtuiging is dat Jezus Christus als hij nog leefde veel begrip zou hebben voor deze opvatting.
Ik vond het bemoedigend dat onze burgemeester –afgestudeerd in milieurecht- enkele weken terug in zijn wekelijkse stukje een inspirerend indiaans testament aanhaalde dat ik hieronder herhaal:

Grote Geest,
Geef ons harten die begrijpen dat wij nooit meer mogen nemen
van de schoonheid van de aarde dan wij kunnen teruggeven;
dat wij nooit moedwillig vernielen mogen
om toe te geven aan onze hebzucht;
dat wij nooit weigeren mogen onze handen te gebruiken om mee te
bouwen aan de schoonheid van de aarde,
dat wij nooit meer van haar mogen nemen
dan wij nodig hebben;
 
Geef ons harten die begrijpen dat wij chaos scheppen,
als wij de harmonie van de aarde verstoren;
dat wij, door haar vormen te gronde te richten,
onszelf blind maken voor de schoonheid;
dat wij, door haar geurigheid te bezoedelen,
een woonplaats vol stank maken.

JvdB


Vieringen in de H. Lambertuskerk Linden (t/m 26 november 2017)

 • Zo 29 okt 10.00 uur Zondagviering Frans Smulders
 • Do 2 nov 19.00 uur Allerzielenviering Trees van den Broek Aansluitend Plechtigheid op het Kerkhof
 • Zo 5 nov 10.00 uur Zondagviering Mien Heijnen
 • Zo 12 nov 11.00 uur Martinusviering in de heilige Martinuskerk Cuijk NB: In Linden géén viering!
 • Zo 19 nov 10.00 uur Zondagviering Herman van Rhee m.m.v gastkoor Together uit Beers Aansluitend koffiedrinken in De Burcht
 • Zo 26 nov 09.30 uur Zondagviering Theo Lamers

 

De traditionele Kerstavondviering op 24 december a.s. zal om 19.00 uur aanvangen, dus op een eerder tijdstip dan gebruikelijk.

Wij menen er goed aan te doen u hierover alvast te informeren.

 

 

 


Meld-wijzer gemeente Land van Cuijk

2023.04.14 Meld wijzer Gem LvC