INTENTIEVERKLARING

De Geloofsgemeenschap heilige Lambertus Linden wil blijven voortbestaan binnen de Parochie Heilige Martinus met behoud van haar eigen identiteit. Om die reden is het behoud en onderhoud van ons kerkgebouw en het nabijgelegen kerkhof van groot belang. Het parochiebestuur biedt ons de ruimte voor dit toekomstperspectief.

De contactgroep heeft namens namens de Geloofsgemeenschap heilige Lambertus Linden een convenant gesloten met het parochiebestuur heilige Martinus in Cuijk.

De hoofdpunten van die overeenkomst zijn:


  1. Met ingang van 1 oktober 2016 begint een periode van vijf jaar doneren en sparen waarin de Geloofsgemeenschap heilige Lambertus Linden aantoont ook recht van bestaan hebben op financiële gronden.

  2. In die periode van vijf jaar kan de Geloofsgemeenschap op dezelfde manier blijven functioneren als in de afgelopen jaren en het kerkgebouw en kerkhof blijven gebruiken.

  3. Alle inkomsten gedurende die vijf jaren (kerkbalans, collectegelden, stipendia, kaarsengeld, enz.) komen op een aparte rekening van de Geloofsgemeenschap heilige Lambertus Linden. Daarop wordt met zorg toegezien.

  4. Na vijf jaar staat er – naar gehoopt wordt – een goed gevulde spaarpot, waaruit voor de daarop volgende jaren een beroep kan worden gedaan bij exploitatietekorten na 1 oktober 2021.

  5. In de overeenkomst staat dat de hierboven vermelde gelden uitsluitend ten goede komen aan de Geloofsgemeenschap heilige Lambertus Linden.

  6. Daarnaast zet de Geloofsgemeenschap heilige Lambertus Linden zich in voor extra inkomsten uit nevenactiviteiten die eveneens bestemd zijn voor het opvangen van exploitatietekorten na 1 oktober 2021. Daarover komen op latere datum meer details naar buiten.


 De contactgroep heilige Lambertus Linden is gelukkig met deze overeenkomst na jaren van voortdurende onzekerheden. De contactgroep legt u daarom dit voorstel met een positief advies voor. Om zicht te krijgen op het financiële draagvlak en de continuïteit daarvan is het van belang dat de contactgroep van u een voorlopige toezegging krijgt over uw deelname en de hoogte van uw bijdrage.

De contactgroep zal uiteraard vertrouwelijk omgaan met deze gegevens.

 


Intentieverklaring

Naam

Adres

ondersteunt de Geloofsgemeenschap heilige Lambertus Linden met een jaarlijkse donatie van

€ ………………………………*)

Het bedrag wordt in één keer of 2 / 4 / 6 termijnen overgemaakt op rekeningnummer

NL32 RABO 0105 2200 35

t.n.v. Heilige Lambertus Linden

Handtekening schenk(st)er:
*) onder bepaalde voorwaarden is uw gift aftrekbaar van de belasting