de_berg_12.jpgBurgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben verleend en verzonden:

voor de activiteiten bouwen en het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan: het gedeeltelijk verbouwen van de woning en het bouwen van een zorgwoning.

Belanghebbenden kunnen tegen bovenstaand besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Cuijk, postbus 10001, 5430 DA Cuijk. Tegelijkertijd met, of na indiening van het bezwaarschrift, kan voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch.

Voor nadere informatie over dit besluit kunt u eveneens contact opnemen met de afdeling Ruimtelijk Beheer, sectie Vergunningverlening en Handhaving.