Artikelindex

De maat der dingen

Vastenavondhumor
Vastenavond, zo heette vroeger carnaval. Sommigen van de ouderen onder ons zijn op de dinsdagavond nog langs de deur gegaan met het vastenavondlied waarin de foekepot nog een rol speelde, een zelfgemaakt instrument met een vel van een varkensblaas. Carnaval een mooi feest met pronkzittingen, optochten, boerenbruiloften en vooral humor. Het mooie is dat mensen hun normale bestaan en belangrijkheid even loslaten en als gewone man of vrouw de gemeenschap ingaan en proberen te spreken in een dialect wat zij niet (meer) beheersen.
Wat humor is en wat niet, daarover blijven de meningen verschillen. Men zegt dat de carnavalshumor goedmoedig en vergevingsgezind dient te zijn, relativerend en beschaafd. Frustraties en gelijkhebberigheid horen er niet thuis.. Het kunnen relativeren is wezenlijk bij humor en een mooie opmaat voor de vastentijd.

Vastentijd en vasten: het vasten is iets dat in alle tijden in bijna alle religies een betekenisvolle plaats heeft ingenomen. Daarbij moet gezegd worden dat het vasten door het opleggen van allerlei regels soms ook een soort vertoning werd, die ook vragen en scepsis opriep. Vooral de huichelarij die er bij hoorde riep weerzin op. Dat zal door vele mensen aangegrepen zijn om het begrip vasten uit hun bestand te wissen.
Als we goed naar de betekenis van vasten kijken kunnen we er in onze tijd best betekenis aan geven. De humor - met name het relativeren- biedt aanknopingspunten. Het relativeren - ofwel het nadenken over de betrekkelijkheid en de samenhang - sluit aan bij een menselijke behoefte. Even de snelheid matigen of zelfs stilstaan, afstand en rust nemen om de balans op te maken en tijdelijk andere keuzes te maken.
Dat kan over alles gaan: over gezondheid die we zelf in gevaar brengen door teveel te eten of te drinken, over onze verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving, mensen en milieu, over onze onoplettendheid of klakkeloosheid in je directe omgeving, over het feit dat we door onze leef- en werkstijl roofbouw plegen op onze eigen gezondheid of die van anderen, over hoe we omgaan met onze collega’s, bazen of werknemers.
In de 4e eeuw na Chr. werden de zeven hoofdzonden al omschreven: hoogmoedigheid, hebzucht, mateloosheid (vraatzucht), lust, jaloezie, woede (wraakzuchtigheid) en luiheid. De grote filosofen van de Griekse Oudheid schreven al over de vier kardinale deugden (wijsheid, moed, rechtvaardigheid en gematigdheid) later aangevuld met geloof, hoop en liefde tot de zeven hoofddeugden.
Je hoeft echt niet gestudeerd te hebben om in te zien dat de zeven hoofdzonden nog dagelijks fanatiek bedreven worden als we goed naar het nieuws luisteren en dat we ook zelf -als we tenminste een beetje eerlijk zijn- regelmatig zondigen. De deugden kunnen dienen als tegenwicht maar worden -zo lijkt het- niet erg systematisch geoefend. En dat is wel nodig als we een ‘deugdzaam’ mens willen zijn. Er is dus werk aan de winkel.

Als de hoofdzonde van onze tijd wil ik mateloosheid voorstellen: in vele opzichten zijn we de maat behoorlijk kwijt: de voorbeelden liggen voor het oprapen.
Als we in de vastentijd de deugd van de matigheid serieus zouden oefenen dan profiteren we daarvan niet alleen zelf maar ook mensen in onze omgeving. We geven een goede invulling aan de vastentijd maar belangrijker het profijt blijft voortduren als we geleerd hebben ons te beheersen en - langer dan we gewend zijn – stil te staan bij de maat der dingen.
JvdB

 


Veertigdagentijd in Linden Op vrijdag 2 februari vierde de kerk het feest van Maria Lichtmis. Met dit feest werd de Kersttijd afgesloten precies 40 dagen na Kerstmis. In de christelijke kalender begint rond diezelfde tijd de periode van ‘lente’. De donkere wintermaanden zijn voorbij, het nieuwe licht komt ons tegemoet. Na een korte tussenperiode dit jaar 12 dagen begint de volgende veertigdagentijd, de Vastentijd met Pasen op de 40e dag, waarbij de zondagen niet meegeteld worden. Op het Concilie van Nicea in het begin van de 4e eeuw werd vastgesteld dat Pasen gevierd zou worden op de 1e zondag na de eerste volle maan na het begin van de lente op 21 maart. Volle maan valt dit jaar op zaterdag 31 maart, zondag 1 april is het dus Pasen. De Paastijd eindigt dan weer 40 dagen later op Hemelvaartsdag. Op de 50e dag viert de kerk het Pinksterfeest (pentecoste vijftig). Zo is de kerkelijke kalender met getallensymboliek opgebouwd. Maar nu eerst de Veertigdagentijd de Vastentijd.
In de laatste decennia ligt het accent van deze periode minder op ‘vasten’ en meer en meer op ‘bezinning, inkeer’. Toch is er ook aandacht voor consuminderen, zorg voor het milieu en voor de vraag welke aarde wij door willen geven aan volgende generaties. In de liturgie van de komende weken zullen al die aspecten van de veertigdagentijd aan de orde komen; te beginnen op Aswoensdag 14 februari om 19.00 uur tijdens de viering in onze kerk. Daarna heeft iedere zondagliturgie haar eigen inhoud met Evangelielezingen van Marcus en Johannes. Het verhaal van de 1e zondag van de 40 dagentijd gaat heel toepasselijk over Jezus die veertig(!) dagen in de woestijn vast en op vijfde zondag staat het verhaal van de graankorrel die sterft in de grond om vrucht voort te brengen. Heel bijzonder zijn dit liturgisch jaar tijdens de 40 dagentijd de lezingen uit het oude testament; meestal gebruikt in de 1e lezing. Het zijn de grote verhalen van o.a. Noach en de ark, Abraham die zijn enige zoon Isaak moet offeren en Mozes en de tien geboden.

U bent van ons, voorgangers, gewend dat wij altijd veel aandacht besteden aan onze zondagvieringen om er samen met u een goed moment van bezinning aan te beleven. De worsteling met teksten en liederen voorafgaand aan het voorgaan op de zondagmorgen zijn voor ons al een meditatie op zich.

Een inspirerende tijd gewenst, 

namens de voorgang(st)ers

Herman van Rhee

 


Adventsactie/Kerstactie 2017

Beste Ton en Jan,
Aan mijn verbazing over het geweldige resultaat van de Kerstactie kan ik nog toevoegen, dat na de overdracht van de opbrengst tijdens het altijd gezellige koffiedrinken in de Burcht enkele kerkgangers, die niet bij de viering op kerstavond konden zijn, mij alsnog geld in de handen drukten, zodat de eindopbrengst € 516,75 is geworden. Dat bedrag heb ik overgemaakt.
Hierop kreeg ik onderstaande bedankbrief toegestuurd van Hannah Smit. Deze lijkt mij kopij voor de volgende ‘Rond de Lindense Toren”.
Met een hartelijke groet,
Jan Broeders
Van: Hannah Smit
Verzonden: donderdag 4 januari 2018 10:19 Aan: Jan Broeders
Onderwerp: Re: Kerstactie 2017 Linden (bij Cuijk)
Lieve kerkgangers in Linden,
dank voor jullie bijdrage, bijeen gebracht tijdens de kerstcollecte! De bijdrage komt als een geschenk uit de hemel !
In het vroege voorjaar zullen we met een ploegje trouwe vrijwilligers de huisjes voor onze cliënten afbouwen en inrichten. Jullie bijdrage komt daarbij goed van pas. Dank ook aan Jan Broeders die aan ons heeft gedacht en dit doel heeft aanbevolen.
Namens mij Hannah Smit, bestuur stichting Broda en cliënten van de zorgboerderij te Roemenië, nogmaals Bedankt.
PS
Er is later nog een gift van € 50,- ontvangen en overgemaakt. Daarmee komt het eindresultaat op maar liefst € 566,75.

 


 

Het is een goede traditie dat in de vastentijd een actie plaats vindt voor een goed doel ergens in de wereld. Die traditie ontstond uit het besef dat de welvaart in ons land best iets meer gedeeld mag worden. Zeker als we zelf wat minderen blijft er iets over voor anderen elders in de wereld die het minder hebben.
De actie was symbolisch want de vergelijking met een druppel op een gloeiende plaat dringt zich nadrukkelijk op maar daarmee was de actie niet minder waardevol. Het betrof vaak een soort ontwikkelingshulp.
De laatste jaren waren de doelen en het materiaal minder aansprekend en ook de feitelijke opbrengst misschien wel omdat we tegenwoordig ook anders aankijken tegen ontwikkelingshulp. Bij de adventsactie was dat ook het geval. Daarom hebben we zelf een aansprekend doel gezocht en dat was een daverend succes.
Voor de vastenactie zijn we daarom ook op zoek naar iets dat door zijn aard of actualiteit aanspreekt. Suggesties zijn welkom.
In het komende nummer dat voor Palmzondag uitkomt komen we erop terug.

 


 

Zoals eerder aangekondigd is de Stichting Kunst en Cultuur Linden opgeheven en is het tegoed van deze stichting overgemaakt naar de Stichting Louisa Linden. De Stichting Louisa Linden werd indertijd opgericht om het legaat te beheren van een weldoenster van de voormalige parochie Linden. Door de samenvoeging is het vermogen overgegaan naar de nieuwe parochie maar de bestemming is niet gewijzigd.
Het doel van de stichting is heel algemeen geformuleerd: het geestelijk en stoffelijk welzijn van de katholieke geloofsgemeenschap Linden. In de praktijk betekende dat –steeds met instemming van het bisdom- financiële ondersteuning wanneer daar behoefte aan was. Het ondersteunen van de Lambertuskerk past daar heel goed in. Evenals het organiseren van culturele activiteiten ten behoeve van de in standhouding van de kerk. Zo immers was de doelstelling van de stichting Kunst en Cultuur, toen deze opgericht werd ten tijde van de restauratie van de kerk.
Het bestuur van de Stichting Louisa Linden bestaat momenteel uit Ton Keijzers, Mien Heijnen en Jan van den Broek. Piet Vermeeren heeft te kennen gegeven dat hij per 1-1-2018 aftreedt. Joost Angenent treedt toe tot het bestuur en we zoeken nog naar uitbreiding. Wellicht valt te overwegen de statuten aan te passen of nader te preciseren maar dat moet via een notariële akte geschieden en dat is relatief kostbaar. Bovendien moet dan de ANBI-status waarschijnlijk opnieuw worden aangevraagd. Die status maakt belastingvrij schenken mogelijk. Stichtingen met ANBI-status dienen zich publiekelijk te verantwoorden. Daarom heeft het bestuur een rubriek op de site www.grootlinden om dat te kunnen doen. Uiteraard informeren we iedereen ook via Rond De Lindense Toren.
Niet onbelangrijk is te vermelden dat het positieve saldo op dit moment ongeveer 4500,- bedraagt.
Ton Keijzers, Mien Heijnen, Jan van den Broek

 


 

 

Vrijdag 9 februari Pronkzitting Carnaval Linden

Vol verwachting zien we er weer naar uit: een van de hoogtepunten in het culturele leven van Linden.
De artiesten zijn druk bezig en de speculaties over de nieuwe Prinses doen de rond.

Zaterdag 10 februari Kindercarnaval en boerenkool eten

 


 

 

Donderdag 22 maart 2018 om 20.00 uur in de Lambertuskerk
Net als vorig jaar is er een muziekmeditatie met als thema “Lente Pasen”. De rode draad vormen de jaargetijden, waarover heel veel prachtige muziek bestaat. De muziek neemt u samen met het boekje even mee naar een andere wereld en andere gedachten.
Deze keer kiest Joost Angenent de muziek. Hij maakt daarbij weer gebruik van de modellen van Ad Snoeren, die heel veel van dit soort avonden heeft verzorgd. Het duurt ca. anderhalf uur met een korte pauze waarin koffie wordt geschonken.
De toegang is gratis. Wel kunt u een vrijwillige bijdrage geven voor de koffie en de instandhouding van de kerk.

 


 

 

In deze rubriek wordt verteld over de historie en het cultureel erfgoed van Linden

 

De Jonkheer op een voddenkar
De nu volgende geschiedenis speelde zich af rond de jaren 1905-1908.
In die tijd had Linden een adellijke pastoor, Jonkheer Henricus Vincentius Maria van Rijkevorsel van Kessel. Een flink uit de kluiten gewassen jonkheer, een reus van twee meter met schoenmaat 48 (zijn klompen staan bewaard in ons schatkamertje). Hij liet de huidige pastorie van Linden bouwen. Van hem hebben we de bepaling geërfd dat er in de ruimte voor de pastorie tot aan de Steegstraat geen bouwsels mochten worden opgetrokken. De pastoor was namelijk secretaris van de Coöperatieve zuivelfabriek. Hij moest vanuit de pastorie het zicht hebben op de fabriek, Kerkstraat 13.
Zijn broer, Jonkheer Ludovicus Henricus Maria van Rijkevorsel van Kessel was pastoor te Moergestel. Pastoor Ludovicus kwam graag enkele malen per jaar op bezoek in Linden. Hij reisde dan per trein naar Mill. Daar stond de Lindense pastoor met een rijtuig te wachten. Op de bok zat koetsier Willem van Marwijk (de herbergier van café In ‘t Kanon). Laat op de middag werd de pastoor weer met het rijtuig naar Mill gebracht, waar hij weer op de trein stapte.
Op zekere dag kreeg Moergestel zin om Linden te verrassen. Hij kondigde zijn bezoek niet aan. Reeds vroeg in de morgen arriveerde pastoor Ludovicus in Mill. Van daaruit toog hij te voet naar Linden. Maar...het weer was warm en de weg was ver. Zweetdruppels liepen in sloten langs zijn gezicht. De ongeveer 50-jarige priester merkte dat hij zich had overschat. Zijn voeten begonnen zeer te doen. Hij was halverwege tussen Mill en Beers. Naar een boerderij gaan om te telefoneren had nauwelijks zin. Er waren in die tijd slechts weinigen die over een telefoon beschikten. In de buurt was geen sterveling te bekennen.
Ja toch...uit een zijweggetje kwam een man met een hondenkar, getrokken door twee flinke grote honden. Het voertuig was geladen met allerlei onduidelijke rommel: vodden, beenderen, oud-ijzer en wat dies meer zij. Dat spul kocht de koopman langs de boerderijen op. Een hondenkar was in die tijd een praktisch vervoermiddel. Met een goed span honden kon men wel 12 tot 15 kilometer per uur afleggen.
De pastoor hield de man staande en zei: “Goeie morgen mijn beste vriend. Gij hebt daar een stel flinke honden voor de wagen. Ik wed dat ze mij ook wel zouden kunnen vervoeren. Zeg, kunt ge mij naar Linden brengen?”. De man
lachte: “Dè mende toch zeker nie! ’n Pastoor op een hondenkar”. “Hoor eens mijn beste man, het is mij ernst. Wilt gij mij naar Linden brengen? Ik zal u natuurlijk betalen.”
De koopman stemde toe. De negotie werd afgeladen en langs de weg achter een paar struiken gedeponeerd. De pastoor nam plaats op de kar en voort ging het, langs de ‘Barendonck’ door Beers naar Linden. Vlak voor Linden beduide de pastoor om halt te houden. Hij stapte uit, gaf de voerman een beloning en legde de laatste meters te voet af. De Lindense pastoor was wel verrast toen hij zijn broer zo onverwacht voor zich zag staan.
In de loop van de dag kwam de zonderlinge reis ter sprake. De pastoor van Linden, een aristocraat in hart en nieren, kon dit maar moeilijk gedogen. Hij was danig verstoord en gaf zijn broer een berisping. Tegen de avond reed, zoals gewoonlijk, het rijtuig weer voor om de gast naar Mill te brengen.
De koopman zal wel een royale beloning hebben gekregen want later zei hij: “Ik woi wel alle daag unne pastoor naor de pastorie van Liende brenge”.


(Uit het boek Linden Groot en Klein, samengesteld door Angeline van der Donk en Antoon Donkers. Dit verhaal is eerder gepubliceerd in de Gemeenschapsbode, juni 1973.)
De klompen van pastoor Van Rijkevorsel van Kessel (maat 48).

 


Het Gilde van Linden timmert aan de weg
Op de nieuwjaarsreceptie was het ouderwets gezellig en Adwiek liet tijdens zijn toespraak zien waarom hij in het verleden succesvol optrad met carnaval. Maar misschien opmerkelijker was het feit dat het gilde een behoorlijk aantal nieuwe leden heeft. Het gilde streeft naar meer actuele maatschappelijke betekenis. Een voorbeeld is het initiatief rond de “Landelijke Opschoondag” op zaterdag 24 maart a. s. Jos Bakker zette dit vorig jaar in Linden definitief op de kaart.
Mooi dat cultuur,traditie, maatschappelijke betrokkenheid gezelligheid, sociale samenhang zo kunnen samengaan. De aanwezigheid/ondersteuning van het gilde bij herdenkingen, feesten heeft zo meer dan een louter ceremonieel karakter en voorkomt dat het gilde een gedateerd verschijnsel wordt.
Onze gild timmert goed aan de weg!

 


Kringdag Schuttersgilden Kring Land van Cuijk
Op zaterdagochtend 24 februari a.s. vindt in Linden de Kringdag plaats van de Schuttersgilden Kring Land van Cuijk. Ons St. Antonius en Mariagilde is gastheer van de kringdag. Er is die ochtend de Algemene kringjaarvergadering en een viering in onze kerk.
Lezing bisschop De Korte
Op maandagavond 26 februari a.s. is bisschop Gerard de Korte te gast in Sint Anthonis (gemeenschapshuis MFC Oelbroeck, aanvang 20.00 uur).
Hij geeft dan een openbare lezing en gaat in discussie met het aanwezige publiek.
Deze bijeenkomst is openbaar en gratis toegankelijk, iedereen is welkom.
De bijeenkomst is een initiatief van Cicero Sint Anthonis. Cicero organiseert openbare lezingen door prominente sprekers over sociale en maatschappelijke

onderwerpen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.cicero.nl.
Volgende nummer
Het volgende nummer komt voor Palmzondag uit. Berichten of kopij tot uiterlijk 16 maart 2018 sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 


 


Jongerendagen ‘Linden groet Linden’
 Jongerenuitwisseling in Lalín-Spanje
 Jongeren van 16 t/m 21 jaar
 21 - 30 juli 2018
Ben je tussen de 16 en 21 jaar en woon je in de gemeente Cuijk of Gassel? Heb je zin om de komende zomer een leuke en leerzame vakantie te hebben in Galicië Spanje, samen met leeftijdgenoten uit andere Europese landen?
Meld je dan aan voor de jeugduitwisseling van ‘Linden groet Linden’!
Aanmelden kan tot uiterlijk 15 maart 2018.
Jaarlijks organiseert de vriendschapsband Linden groet Linden een Europese jongerenuitwisseling. Dit jaar in Lalín – Spanje.
Lalín ligt in de regio Galicië, in het noordwesten van Spanje, ten noorden van Portugal. Het is ongeveer 55 km van de bekende bedevaartsplaats Santiago de Compostella.
Lalín nodigt van elke bevriende gemeente 8 jeugdigen uit. Ook gaan er een of twee begeleiders mee.
Onze bevriende Linden-gemeenten zijn: Linden - Lubbeek in België, Linden - Holstein in Duitsland, St. Georgen am Walde in Oostenrijk, Lalinde in Frankrijk en Lalín ( Galicië ) in Spanje.
Bovendien is een groep jeugdigen uit Kolping-Servië uitgenodigd.
Als er meer dan 8 aanmeldingen bij ons binnenkomen, wordt er geloot.
De jeugddagen zijn van zaterdag 21 juli 2018 (aankomst) tot maandag 30 juli 2018 (vertrek).
De reis wordt per vliegtuig gemaakt. Van de deelnemers wordt een geringe eigen bijdrage gevraagd. De jongerenuitwisseling wordt ondersteund door de Europese Commissie via het Programma Youth in Action.
Kortom, een unieke kans om leeftijdgenoten uit andere Europese landen in een gezellige sfeer te ontmoeten, elkaar te leren kennen en waarderen en vriendschappen te sluiten!
Dus heb je interesse, meld je dan uiterlijk 15 maart a.s. aan bij:
Ton Keijzers
T: 06 - 10662439
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ook voor vragen kun je contact opnemen.
Kijk ook op de site www.lindengroetlinden.nl en op Facebook:
https://www.facebook.com/lindengroetlindenNL
PS
Het zou mooi zijn wanneer er weer deelnemers uit Linden zouden zijn. Want oorspronkelijk lag het Nederlandse initiatief in Linden. Er zijn nogal wat - inmiddels oudere- jongeren, die met heel veel plezier terugdenken aan leerzame gezellige en vooral vormende ervaringen. Het is vakantie maar ook iets meer.

 


 

De zonde voorbij?
In ons individualisme, in onze eigenwaan (of gevoel voor eigenwaarde) accepteren we niet gemakkelijk dat ons de maat genomen wordt. En als dat gebeurt zijn we snel verontwaardigd op degene die ons terechtwijst. We grijpen naar allerlei argumenten om er onderuit te komen of huren zelfs een advocaat in. Misschien omdat we zelf ‘gevoelig’ zijn, voeden we op met zachte hand. We zijn nogal vergevingsgezind als het onszelf betreft. De vergevingsgezindheid naar anderen lijkt niet evenredig te zijn toegenomen.
De begrippen zonde en zondaar zijn in onbruik geraakt. Dat zou niet zo erg zijn als de zonden uit de samenleving zouden zijn verdwenen en zondebokken niet meer nodig. Alles loopt vanzelf goed en iedereen is te vertrouwen.
Het is te mooi om waar te zijn!
Misschien zou het iets oplossen als mensen zichzelf vaker de maat namen en het geweten regelmatig activeerden. Of hebben we daar toch ook anderen bij nodig?
jvdB

 


In de vastentijd zingen we het onderstaande inhoudsrijke vastenlied van Henk Jongerius. De tekst spreekt voor zich voor wie hem wil verstaan.


God roept de mens op weg te gaan,zijn leven is een reis:
‘Verlaat wat gij bezit en ga
naar ’t land dat Ik u wijs’.

Het volk van God was veertig jaar – een mensenleven lang –
op weg naar het beloofde land, het land van Kanaan.

‘De mens leeft niet van brood alleen’ zo hebben zij geleerd,
en ‘niet beproeven zult gij Hem
die het heelal beheert’.

Vereren moet gij slechts de Naam des Heren: Hij die is
de wolk die voor u uit zal gaan, licht in de duisternis.

Heer, geef ons moed en doe ons gaan uw weg door de woestijn
en laat uw Zoon een laaiend vuur,
de nieuwe Mozes zijn.

Gezegend zijt Gij Eeuwige;
Die ons het leven geeft;
Stem die al voor de eerste mens Belofte bent geweest.


Henk Jongerius

 


Vieringen in de H. Lambertuskerk Linden (t/m 8 april 2018)

 Zo 11 februari  Geen viering    
Wo 14 februari 19.00 uur Aswoensdagviering Trees van den Broek
Zo 18 februari 10.00 uur

Zondagsviering

Eerste zondag van 40 dagen tijd

Koffie in de Burcht

Toon van Dijk
Za 24 februari 10.30 uur

Gilde Mis

T.g.v. Regio Dag Gilden

Theo Lamers
Zo 25 februari 10.00 uur Zondagsviering

Tweede zondag van 40 dagen tijd
Laurens Koole
Zo 4 maart 10.00 uur Zondagsviering

Derde zondag van 40 dagen tijd
Frans Smulders
Zo 11 maart 09.30 uur Zondagsviering

Vierde zondag van 40 dagen tijd
Theo Lamers
Zo 18 maart 10.00 uur

Zondagsviering

Vijfde zondag van 40 dagen tijd

Koffie in de Burcht

Mien Heijnen
Zo 25 maart 10.00 uur

Palmzondagviering

Zesde zondag van 40 dagen tijd

Herman van Rhee
Donderdag 29 maart 19.00 uur Witte donderdag viering Frans Smulders
Vrijdag 30 maart 19.00 uur Goede vrijdag viering Trees van den Broek
Zondag 1 april 10.00 uur Paaszondag viering Laurens Koole
Voor overige kerkdiensten in onze

parochie, Zie:

De Mantel

of: www.martinuscuijk.nl

 


Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen