Jaarverslag 2018- 2019 bestuur Dorpsraad Linden.

Bestuursleden:  Jan v.d. Broek(voorzitter), Jan v. Essen(penningmeester), Johan vd
Boom(secretaris), Els van Daal, Ed Tigchelaar en Han Ribberink, die samen met zijn partner
Henriette Huisinga 1 duozetel inneemt.

Bestuursvergaderingen:

12 keer, maandelijks, in de regel op de eerste maandag van de maand, We ontvingen in de loop van
het jaar 8 belangstellenden.

Bij de wisseling van de gemeentelijke contactpersonen, Nico Heere vertrekkend en Jos Jongenelen
startend, formuleren we onze opdracht als dorpsraad, in de meest ruime zin van het woord: staan
voor de leefbaarheid van het dorp Linden, midden in het spanningsveld van de Cuijkse economische en
recreatieve belangen van o.m. het plassengebied en de Lindense belangen waarbij het accent ligt op
het oog hebben voor het eigen karakter met kleinschaligheid, rust en ruimte en daarmee de
aantrekkelijke en gewaardeerde leefbaarheid.

Thema’s, geordend naar periode van ter sprake komen.

Najaar 2018

AED

De dorpsraad gaat, zolang ze daar financiële mogelijkheden toe heeft, akkoord met een volledige
vergoeding van de lidmaatschapskosten van Lindense AED leden. De administratie van daadwerkelijke
deelname van leden en dus met behoud van goedgekeurde AED vaardigheden ligt bij de EHBO vereniging
Beers-Gassel-Linden. De dorpsraad zal jaarlijks op grond van die gegevens de bekostiging van € 15
voldoen.

De runderen langs het Plassengebied / Stichting Taurus.

Allereerst wil Stichting Taurus benadrukken dat ze het incident met Mevr. van Raay ten zeerste
betreuren. Daarnaast wordt benadrukt dat VOEDEREN van de dieren absoluut NIET zou mogen / moeten
gebeuren. We spreken de volgende zaken af:

•     De huidige populatie is weggehaald (dinsdag 8 jan.) en wordt vervangen door ‘oudere’ koeien,
die in de regel rustiger zijn. Mogelijk dat daar nog een drachtige koe tussen loopt. Na kalven
vraagt dat wel voorzichtigheid en met name afstand houden.

•     Er zullen bij de toegangen van de wandel en fietspaden naar plas 7 en 8 bordjes geplaatst
worden met een 06 nummer (06-24482525  Jan van Rossum) met info en gedragsregels. omtrent de
ingeschaarde runderen.

•     De verbinding tussen plas 7 en plas 8 via de onderdoorgang bij het ophaalbruggetje zal niet meer

permanent geopend zijn om te voorkomen dat er teveel dieren aan

slechts een zijde staan en daarmee er teveel op een te kleine ruimte kunnen verblijven.
•     Belangstellenden om regelmatig een oogje in het zijl te houden kunnen zich melden bij het
dorpsraad bestuur en krijgen van de Stichting Taurus support en instructies.

Lindense website

www.grootlinden.nl. De vergadering keurt de aanvraag voor middelen ter continuering en onderhoud
van de website goed. Op jaarbasis geraamd op € 120,=. Eenmalig op grond van overdracht ook € 120,=

Geheel 2019

Dorpsentree aan de Oostermeerweg /daarin opgenomen (het verplaatsen van) het oorlogsmonument

We willen het oorlogsmonumentje een zichtbaarder plaats geven en opnemen in de dorpsentree. We
maken hierover contact met het comité en met Ruud Schrijvershof voor een passend ontwerp.
Aandachtspunten zijn en blijven ondermeer: de toegang tot het perceel van het Gilde, de gewenste
beplanting op eigendomsgrond van het waterschap, de inrichting / kosten van het te verplaatsen van
het monumentje, de vormgeving van de informatieborden. Ons streven blijft: dit jaar nog de
vergunning van de gemeente en realisatie voor de start van het toeristenseizoen.

Het eerste half jaar komt de entree voortdurend terug op de agenda, waarbij Ruud Schrijvershof zijn
medewerking toezegt, het waterschap wil zorgen voor aanleg en onderhoud van beplanting op hun
perceel, de gemeente de vergunning afgeeft voor de geplande inrichting en parkeerplekken, de
gemaakte financiële reserveringen voldoende lijken te zijn om de inrichtingskosten mee te betalen
en we informeren via de website middels verslagen en beeld materiaal  de inwoners op de hoogte.
Alleen de datum van realisatie, opening toeristenseizoen blijkt te hoog gegrepen. We schuiven op
naar realisatie in ieder geval op 17 september: de datum van 75 jaar herdenking Market Garden.

Als we in april de offerte binnenkomt van de firma Baaijens uit Oss die de realisatie van het
monument voor zijn rekening wil nemen, schrikken we van het prijskaartje dat daaraan hangt: €
17.870,= excl. BTW. Na lang beraad komen we op een maximaal plafond van 9000,= all-in uit. We
willen diverse fondsen en subsidiebronnen aanspreken en kijken naar sponsoren. Sponsornamen zullen
niet op het monument vermeld worden. Suggesties tot kosten reductie passeren de revue. We gaan
overleggen met de  firma Baaijens om te bezien wat er al of niet mogelijk is. We houden vast aan
het ontwerp. Baaijens  zal de gelaserde onderdelen aanleveren en Ruud de cockpit vormgeven We
formeren met elkaar een projectgroep om met heldere taakverdeling zelf de realisatie van het
monument ter hand te nemen.

De gemeente zal zorg dragen voor de aankleding van de omgeving als op tekening. We houden
vooralsnog vast aan onze eigen begrootte bedrag. € 1000,= voor het Lindens informatiebord.

Begin augustus moeten we de start van de werkzaamheden uitstellen vanwege de hitte zodat we medio
augustus de draad pas weer kunnen opnemen. Bij de 75ste herdenkdag van Operatie Market Garden op 22
september staat er een mooi monument en ook het geheel van de dorpsentree ter plaatse mag gezien
worden.

Geluidswal A73, welke wordt verhoogd aan de Heeswijkse Kampen zijde.

Aanleiding.

Uit deskundige bron  wordt duidelijk dat verhoging van de geluidswal langs de A73 aan de zijde van
de Heeswijkse Kampen naar 10 meter merkbaar kan zijn in Linden: de geluidsweerkaatsing wordt
groter. Beplanting werkt (de eerste jaren zeker) niet. In de gesprekken met de wethouder en in
vervolg daarop ook met het bureau Peutz die de geluidsberekeningen heeft gemaakt wordt ondermeer
duidelijk dat de verschillende onderdelen van de totale geluidswal steeds opnieuw ter inzage komen te liggen,

waarbij het gedeelte bij het trafohuis en het gedeelte  nabij de Maasbrug, 
het meest complex zijn.  We gaan over tot het indienen van formeel bezwaar om zo de vinger aan de
pols te houden en er te weinig helderheid komt over de feitelijke meetresultaten. Ons standpunt is
en blijft: het realiseren van deze geluidswal mag op geen enkele manier geluidstoename in Linden
tot gevolg hebben. De wethouder onderschrijft dit standpunt. Om niet af te hoeven gaan op
berekeningen maar uit te kunnen gaan van feitelijke metingen aan onze zijde van de A73 gaan over
tot de aanschaf van een geijkt geluidmeetapparaat, waarmee we systematisch zelf metingen kunnen
verrichten.

We vernemen verder dat er met Rijkswaterstaat gesproken wordt omdat er steeds meer klachten zijn
over het geluid door wijkende dilatatievoegen van de brug en dat er aan Inwoners van Linden gezegd
is de mogelijkheden voor een geluidswal aan de Lindense kant te onderzoeken. In september volgt
hierover een nadere mededeling

Najaar 2018 – voorjaar 2019

woningbehoefte in Linden.

We zijn geïnformeerd dat Sander Peters toestemming heeft voor het bouwen van 4 appartementen in de
boerderij aan De Hostert (2 op de begane grond en 2 op de eerste verdieping) alsmede de bouw van
een 5-tal senioren, leeftijdsgrens 55+,  plekken. We zijn verheugd over deze ontwikkelingen.

Daarnaast worden we geïnformeerd over het feit dat er een aparte notitie over de kleine kernen komt
waarbij die een voor een aan bod zullen komen in een inventarisatie ter plekke over de
woonbehoeften. Linden komt in 2020 aan bod. We spreken af ons daar, met een aparte bijeenkomst,
terdege op voor te bereiden. Ook ter info: Mooiland laat weten toch NIET in de kleine kernen te
(gaan) bouwen.

winter - voorjaar 2019

De glasvezel aanleg

Nu gebleken is dat we op geen enkele wijze gebruik kunnen maken van de sleuven die tzt gegraven
worden (kostprijs 50% van die kosten), stoppen we het denken over het gebruik maken van die
situatie. Maar de glasvezel dekt in principe alle verbindingsmogelijkheden zodat er geen extra
kabels meer nodig zijn. Om meerdere redenen vinden we het gewenst dat de kerk en de pastorie ook
aangesloten worden. Als dorpsraad zullen we in ieder geval gebruik maken van de spreekuren om te
bezien hoe het digitale tweerichtingen verkeer kerk <> gemeenschapshuis vorm gegeven kan worden.
Daar is tot op heden geen duidelijkheid over.

Vanuit de werkgroep Ouderen - Zorg – Welzijn is gesproken met Piet Berkenkamp van Mantelzorg
Supportsysteem. Als glasvezel er ligt en huishoudens zijn aangesloten dan kan voor 7 € per maand,
per aansluiting, een systeem van alarmering en eenvoudige detectie worden aangelegd, vooral van
belang bij langer zelfstandig thuis wonen voor ouderen.

Vanuit dat gesprek werd ook duidelijk dat er mogelijk in heel Linden een intranet verbinding te
maken is, met aansluiting voor wie wil. Hierover krijgen wij nog nadere info

Najaar 2018 – voorjaar 2019

Veiligheid

Buurtpreventie – Whatsapp groep

We nemen het initiatief om op korte termijn te komen tot aanvankelijk 3 whatsapp groepen a.
Kerkstraat  b. Eindsestraat, Krommenhoek en De Berg c. Hostert en Steegstraat. We denken aan per
groep een beheerder vanuit de dorpsraad. We polsen per groep de belangstelling zodat een en ander

mogelijk deze winter al effectief kan zijn. Daarnaast zullen er dan bordjes komen bij de
Steegstraat, Oostermeerweg en Hardweg. De belangstelling is groot en in maart zijn de 3 groepen in
de lucht met 84 bewoners op 50 verschillende adressen.  Meerdere deelnemers vragen om de vorming
van 1 gezamenlijke groep, -  dat voorkomt vertraging in noodsituaties,- stroomlijnt het beheer en
geeft vgl. de landelijke info een optimale omvang van deelnemers (tussen 70 en 100). Inmiddels
gerealiseerd en zijn er 98 deelnemers op 57 adressen en werkt de App naar behoren. Jan van Essen,Ed
en Johan doen samen het beheer. Los van deze whapsappgroep blijft dat bij bijeenkomsten voor het
hele dorp aan achterblijvers gevraagd kan worden een oogje in het zeil te houden, dan wel de hond
nog een keertje extra uit te laten. We spreken af terughoudend te zijn met openbare bekendmaking
van dorpsbijeenkomsten.

Verder i.h.k.v. Veiligheid

Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de wijkagent op donderdag 17 jan. Ter sprake is gebracht de
verkeersonveiligheid (30km), sociale onveiligheid (o.a. openbare verlichting) en buurtpreventie
(o.a. witte voetjes plan, - Aktie vanuit de politie om bewoners te attenderen en aan te spreken op
betere maatregelen tegen inbraak), en de vorming van watsapp groepen ter signalering van verdachte
zaken). Ook spraken we af de wijkagent bij dorpsbijeenkomsten tevoren hierover te informeren ( bv.
pronkzitting).

Winter 2018 – 2019

Visie toekomst Linden.

Han Ribberink heeft het samenvattend eind concept klaar. Komt op de mail naar alle bestuursleden
voor aanvulling, wijzigingen c.q. commentaar, daarna kan het als beleidsstuk toetsend en
richtinggevend werken voor allerlei toekomstige ontwikkelingen en initiatieven. Het concept ligt
ter inzage bij Han. Zie het als een groeidocument, wat waar nodig steeds geactualiseerd kan/moet
worden, zoals n.a.v. het gesprek met het waterschap vorige maand. ( Zie agenda jaarvergadering)

Voorjaar 2019

Uitbreiding van het aantal camperplaatsen.

De verplichte uitrijrichting voor campers en al overige het verkeer achter de slagbomen is
opgenomen in de voorschriften. We zijn van mening dat dat vertrouwen geeft voor de toekomst mits
deze rijrichting ook in de infrastructuur ter plekke dwingend wordt, zodat er geen feitelijke
uitrijmogelijkheid meer is voor het vertrekkend verkeer,anders dan via de Hardwegbrug.

Dat vraagt wel dat de gemeente vóór het komend seizoen de route langs de Maas moet voorzien van
passeerstroken, zodat het incidenteel passeren ook veilig kan gebeuren. We zullen hier ook formeel
de gemeente op attenderen.

In maart ligt er een commissievoorstel over het in procedure brengen van het ontwerp
bestemmingsplan Hardweg 15 m.b.t. de uitbreiding camperplaatsen, wat inhoud dat de voorlopige
vergunning definitief wordt. In het voorstel wordt afgezien van de mogelijkheid tot inspraak. Dat
vinden we niet juist en we benaderen de commissie en de wethouder om een en ander nog eens kritisch
te bezien.

In contact met de wethouder,medio april, komt op tafel het gevoel dat in het dorp leeft dat we
steeds tegen de plannen van de campinghouders zijn. Nadrukkelijk stellen we dat dat niet zo is maar
dat we van de gemeente verwachten dat zij oog hebben voor het toenemend verkeer en dat de naleving
van voorschriften effectief gecontroleerd (gaan) worden. Ook  opperen een (tweede)botenhelling bij
bv. de Bungelaar.

Eind april en begin september maken we gebruik van de inspraak omdat we van mening zijn dat én de
ervaringen van het afgelopen seizoen én ook de vernieuwde uitritten bij de camping niet
onomstotelijk zullen leiden tot de verplichte uitrijrichting voor zowel de campers, de
dagrecreanten als de botentrailers. De wethouder zegt toe dat hij in overleg treedt met
campinghouder om de inrichting van de inrit zodanig aan te passen dat de gewenste rijrichting verder wordt gestimuleerd
en dat de verkeersaanpak in het college op tafel zal komen. Daarnaast blijven we van mening dat de
botenhelling als enige te verplaatsen is en ook op die manier de verkeersdruk op Linden kan verminderen.

Zomer 2019

Op vraag vanuit het dorp: waar het toegestaan honden los te laten lopen, krijgen we in tweede
instantie ambtelijk bericht dat “ waar geen groene bordjes staan van Kraaienbergse Plassen en het
buiten de bebouwde kom is honden mogen loslopen”. Dat betekent dat het gebied ten noorden van plas
2 tussen de Hardwegbrug, - daar rechts trappen af/op, - tot aan de A73, de trappen daar, honden los
kunnen lopen.

Zomer 2019

Gemeentelijke herindeling. Voorbereiding overleg “kernendemocratie”

Onderlinge discussie waarbinnen een drietal zaken de kern weerleven. Wij vinden:

1.Als er niets vanuit de dorpsraden komt, komt er ook niets vanuit de gemeente naar de dorpen. Met
andere woorden:

*  de gemeente is niet “vragend”, niet “aankondigend zaken de dorpen betreffend” .

*  de gemeente heeft geen standaard procedures om voorgenomen ontwikkelingen / plannen in een vroeg
stadium met de dorpen te bespreken.

2. De dorpen hebben nu op geen enkel terrein regelruimte met bijbehorend budget.

*  het voorzieningen niveau, de (verkeers)veiligheid, sociale betrokkenheid (dorpshuis/MFA) en de
groene omgeving. Voor al die zaken is adviesrecht onvoldoende.

*  Er zou daarvoor toereikend mandaat en budget moeten zijn waarbij een beroep op gemeentelijke
expertise gedaan kan worden.

3. Bovenstaande vraagt dat de huidige structuur van dorps en wijkraden

*  Een betere gekozen vertegenwoordigende afspiegeling van inwoners en groeperingen van het dorp
moet worden.

*  Het beter regelen van adviesrecht voor de dorpen in een centrale structuur zien wij niet als  de
juiste oplossing.

Zomer 2019

Jeux de Boules: een inmiddels traditionele happening ‘s zondags na de vierdaagse. We besluiten als
dorpsraad te zorgen voor een sluitende begroting door het tekort, zo nodig aan te vullen.

Najaar 2019. / Nog lopende zaken, zie ook de agenda.

Jos Jongenelen, contactpersoon van de gemeente, laat weten dat er in november overleg met de
dorpsraad Beers kan plaatsvinden ihkv nadere samenwerking bv om samen visie te ontwikkelen over de
Kraaienbergse Plassen. Dit contact moet nog plaatsvinden.

Overleg Waterschap

Het rijk heeft besloten dat alle inwoners en bedrijven achter dijken of duinen in Nederland in 2050
beter beschermd moeten zijn tegen overstroming vanuit de grote rivieren of de Noordzee.

Hiervoor zijn we in gesprek geweest met het waterschap Aa en Maas.

Het volgende is besproken: ‘Ons’ dijkvak (Cuijk- Grave) heeft een hoge prioriteit, het moet 40 tot
80 cm verhoogd worden! De Kraaijenbergse plassen worden niet als retentiebekken gezien.

Wij hebben het waterschap gevraagd te letten op: het integreren van de fietsroute Cuijk – Grave .
Te kijken naar eventuele mogelijkheden geluid reducerende maatregelen brugovergang,( A73).

Mogelijke doorbraak, die al vaker sprake van is geweest, van de Maas naar de  plassen.  Te kijken
naar mogelijkheden om duurzame energie op te wekken.


Chalets op camping Den Drul

Plaatsen van chalets op Camping "Op den Drul" door Europarcs.

We vragen ons af of er voorwaarden gesteld zijn aan de vergunning voor het plaatsen van chalets.
Wat voor regels gelden er voor dit soort parken? Mag b.v. een uitzendbureau een aantal chalets
huren en er seizoenarbeiders in onderbrengen? De vergunning is voor zover bekend verleend in 2006
voor het plaatsen van 120 chalets. Onderzocht zal moeten worden of hoe of wat er in de
vergunningverlening staat.

Onverharde weg Ganzenorgel

We vragen ons af waarom de gemeenteraad verharding heeft afgewezen. Als dorpsraadbestuur zijn we
het er over eens dat in ieder geval het fietspad aangepakt moet worden. Het is te smal zodat
fietsers elkaar nauwelijks kunnen passeren. Ook overhangende takken maken het fietsen er niet
gemakkelijker op. Auto’s werpen er zoveel stof op dat het voor fietsers zeer onaangenaam wordt.
(zie ook elders m.b.t. fietsroute Grave –Cuijk)

 

Tot slot

Ook in dit jaar hebben we, waar mogelijk, tijd en energie gestoken in het bijwonen van informatie
avonden, thema avonden, het platvorm overleg wijk- en dorpsraden, werkgroepen, overleg met
ambtenaren en het college cq. de  betreffende wethouders.

We danken daarnaast bij deze nadrukkelijk alle Lindenaren en anderen die meegewerkt hebben aan de
uitvoering van diverse activiteiten, het meedenken bij verschillende onderwerpen en hun inbreng bij
onze vergaderingen.

 

Johan van den Boom, Secretaris Dorpsraad Linden

Oktober 2019


Lindense Agenda

www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen

Vervoer

Vervoer

Het zal niet iedereen bekend zijn dat de Stichting Vrijwillige Hulpdienst in Cuijk vervoer aanbiedt.

Moet u bijvoorbeeld naar het ziekenhuis in Nijmegen of in Beugen en is er niemand beschikbaar om u te rijden? De Hulpdienst is er voor u!

Maak een afspraak. Liefst een paar dagen van te voren.

Bel naar: 0485 - 33 69 39.

Op werkdagen tussen 09.30 uur en 11.30 uur.

U betaalt een kleine schappelijke bijdrage aan de vrijwilliger, uw chauffeur.