Verslag van de bestuursvergadering van: 5 augustus 2019

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: De Burcht

Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Jan van Essen, Els van Daal en Ed Tigchelaar

Johan van den Boom is met vakantie, Han Ribberink met vakantie(?)

Jos Jongeneel, onze contactpersoon van de gemeente Cuijk heeft zich afgemeld.

Jan van den Broek opent de vergadering.

1. Opening en vaststelling agenda:

Voor punt 8 (wat verder ter tafel komt)

Jan van Essen of het plaatsen van de chalets op de camping "Op den Drul" door Europarcs volgens de toentertijd verleende vergunning verloopt.

Ed Tigchelaar vraagt waarom de verharding van de weg langs het Ganzenorgel door de gemeenteraad is afgekeurd (CDA en D66 waren tegen).

2. Verslag vergadering 1 juli 2019:

Het verslag is al goedgekeurd en op de site geplaatst. Het wordt verder niet besproken.

3. Ingekomen post en mededelingen:

Datumlijst vergaderingen en overleg:

Johan van den Boom heeft een lijst met de data voor de komende vergadering doorgemaild.

Jan van den Broek merkt op dat Jos Jongeneel niet bij de dorpsraadvergaderingen aanwezig kan zijn omdat die op de maandag valt. Daarom lijkt het hem verstandig een aantal dorpsraadvergaderingen op een andere dag te zetten. Wordt in de volgende vergadering verder besproken.

Ontwerp borden bij de ingang van het dorp:

Johan van den Boom heeft de ontwerpen van de borden minutieus gecontroleerd. Els had één opmerking en heeft die naar Johan doorgemaild. Wordt de camping "Op den Drul" nog gewijzigd in een chaletpark?

Agendapunten voor overleg met dorpsraad Beers.

Jan van den Broek vraagt hiervoor agendapunten. Dit overleg is bedoeld om zaken af te stemmen over alles wat gebeurd op en rond de Dommelsvoort. Het overleg zal oktober/november plaatsvinden.

Platformoverleg 11 september

Jan van den Broek gaat hier naar toe. Hij vraagt of er nog andere gegadigden zijn. Jan vindt dat Linden minimaal door één man vertegenwoordigd moet zijn. Hij prijst de inzet van burgermeester Hillenaar.

Woonbehoeften woonkernen

Gemeente Cuijk is bezig met inventariseren van de woonbehoeften in woonkernen. (Structuurvisie Cuijk 2030?) Els van Daal vraagt of daarvoor een planning bekend is. Niet bij de leden van de dorpsraad.

Bijeenkomst wijk- en dorpsraden, dinsdag 3 september

Dit is een bijeenkomst in het kader van de te verwachten gemeentelijke herindeling. Johan van den Boom heeft zich voor deze vergadering afgemeld i.v.m. vakantie. Jan van den Broek heeft de intentie er naar toe te gaan. Nadere informatie over deze vergadering wordt half augustus verstrekt.

Geluidswal aan de Lindense kant van de snelweg A73

N.a.v. een persoonlijke brief van Els en John aan de gemeente Cuijk betreffende de geluidswal heeft de gemeente aangegeven de mogelijkheden voor een geluidswal aan de Lindense kant te onderzoeken. In september volgt hierover een nadere mededeling.

4. Voortgang entree Linden:

Betonstorten uitgesteld: nieuwe planning

Het storten van het beton op de geplande datum is uitgestel wegens de hitte. Jan van Essen stelt voor de voorbereidende werkzaamheden, zoals het stellen van het plaatwerk en het vlechten van het betongaas op woensdag 14 augustus te doen. Dan kan n.l. Bart Vissers (vlinderraar) komen kijken of hij nog op -of aanmerkingen heeft. Die kunnen dan donderdag verholpen worden. Vrijdag 16 augustus wordt het beton gestort.

De dorpsraad vraagt zich af wanneer er gewerkt gaat worden aan de overkant van het monument. Daar moet nog het nodige geëgaliseerd en aangeplant worden. Jan van de Broek zal deze week nog een brief naar de gemeente c.q. Jos Jongeneel sturen met het verzoek er zo spoedig mogelijk aan te beginnen i.v.m. de herdenking op 22 september.

Stand van zaken sponsoring

Naast de twee eerder genoemde bedragen heeft ook Herberghe "De Pannecoecke" een bedrag van € 75,= overgemaakt. Op de valreep is vernomen dat de Lindense vierdaagse commissie een bedrag van €250,= schenkt. Jan van de Broek heeft een brief aan de firma Smals gestuurd met de vraag om sponsoring.

5. Voorbereiding ingebruikname op 22 september 2019:

Verslag van het laatste overleg.

Jan van den Broek en Johan van den Boom hebben hieraan deelgenomen. Dit is een overleg met het Comité herdenking en bezinning Cuijk. Daarin werd gesteld dat de opening van het nieuwe monument een zaak van de dorpsraad is en dient die dus het initiatief hiervoor te nemen.

Het dagprogramma wordt globaal doorgenomen en ziet er als volgt uit: Dienst – herdenking op de begraafplaats – Burcht - Koffie met broodjes – Optocht onder gildebegeleiding naar het monument- Opening monument met diverse sprekers.

Jan van den broek is bezig met het samenstellen van een draaiboek met daarin ook de gewenste activiteiten van de dorpsraad.

6. Agenda jaarvergadering

Thema

Jan van den Broek zoekt een goed thema voor de jaarvergadering. "Verbinding" wordt geopperd. Verbinding in het kader van zowel het glasvezelnetwerk als tussen de dorpelingen onderling en met de buurtdorpen.

Els van Daal vraagt zich af of Linden zich niet kan verenigen in een coöperatie net zoals ze daarmee in St. Agatha bezig zijn. Of is Linden daarvoor te klein? Onderzoek is daarvoor nodig, eventueel contact opnemen met St. Agatha.

7. Bezoek B&W dinsdag 22 oktober 2019 – 19:00 tot 21:30

De agenda voor het bezoek van B&W wordt tijdens de septembervergadering besproken en vastgesteld.

8. Wat er verder ter tafel komt.

Plaatsen van chalets op Camping "Op den Drul"door Europarcs.

Jan van Essen vraagt zich af of er voorwaarden gesteld zijn aan de vergunning voor het plaatsen van chalets. Wat voor regels gelden er voor dit soort parken? Mag b.v. een uitzendbureau een aantal chalets huren en er seizoenarbeiders in onderbrengen? De vergunning is voor zover bekend verleend in 2006 voor het plaatsen van 120 chalets. Onderzocht zal moeten worden of hoe of wat er in de vergunningverlening staat. Punt wordt aangehouden.

Waarom is de verharding van de weg langs het ganzenorgel afgewezen?

Ed Tigchelaar vraagt zich af waarom de gemeenteraad dit heeft afgewezen. De dorpsraadsleden zijn het er over eens dat in ieder geval het fietspad aangepakt moet worden. Het is te smal zodat fietsers elkaar

nauwelijks kunnen passeren, zeker als er scooters over rijden. Ook overhangende takken maken het fietsen er niet gemakkelijker op. Auto’s werpen er zoveel stof op dat het voor fietsers zeer onaangenaam wordt. Jan van den Broek besluit een brief in te dienen bij Jos Jongeneel en Mariëlle van Zuylen om het besloot te heroverwegen.

9. Rondvraag.

Aanschaf tablet

Jan van Essen vraagt of het mogelijk is om op kosten van de dorpsraad een tablet aan te schaffen om daarop de boekhouding te kunnen doen. Ed Tigchelaar zegt dat een tablet niet handig is voor het werken met Excel bestanden. Jan van den Broek zegt dat hij nog wel een bruikbare laptop heeft.

Entree fietspad

Els van Daal vraagt zich af of de entree van het fietspad over de dijk ten zuiden van Linden niet zodanig geschikt gemaakt kan worden dat scooters geweerd worden. Scooters veroorzaken veel stank en lawaai in het natuurgebied. Jan van den Broek stelt dat dit onder handhaving valt.

10. Sluiting

Jan van den Broek sluit de vergadering om 21:35

Volgende vergadering: maandag 2 september

Opgesteld door: Ed Tigchelaar ( bij afwezigheid van Johan van den Boom


Lindense Agenda

zo ma di wo do vr za
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen

Vervoer

Vervoer

Het zal niet iedereen bekend zijn dat de Stichting Vrijwillige Hulpdienst in Cuijk vervoer aanbiedt.

Moet u bijvoorbeeld naar het ziekenhuis in Nijmegen of in Beugen en is er niemand beschikbaar om u te rijden? De Hulpdienst is er voor u!

Maak een afspraak. Liefst een paar dagen van te voren.

Bel naar: 0485 - 33 69 39.

Op werkdagen tussen 09.30 uur en 11.30 uur.

U betaalt een kleine schappelijke bijdrage aan de vrijwilliger, uw chauffeur.