Verslag van de bestuursvergadering van dinsdag 11 juni 2019

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: De Burcht

Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Johan van den Boom, Jan van Essen, Han Ribberink en Els van Daal.

Afwezig met kennisgeving: Ed Tigchelaar.

Vanuit de gemeente Cuijk: Nico Heere als vertrekkend contactpersoon en Mw. Jos Jongenelen als zijn opvolger.

1. Voorzitter opent de vergadering.

De voorzitter bedankt Nico voor zijn zakelijke en vriendelijke dienstverlening met de samenvatting "meer dan een ambtenaar ". Johan, als secretaris het contact met de gemeente onderhoudend, uit zijn waardering voor de betrokken persoonlijke contacten die er zijn en waren. Namens het bestuur bieden we Nico een attentie aan.

Jos vertelt dat zij, komende en behorende bij de dienst Sociaal Domein vanaf 1991 in Grave werkzaam was bij welzijn en als ‘linking pin’ tussen de dorpsraad en de gemeente. De vakambtenaar blijft inhoudelijk voor de dorpsraad het eerste aanspreekpunt. Mocht dit contact stagneren " trek maar aan de bel". Ik wil met open vizier en op basis van wederzijds vertrouwen met de dorpsraad in contact staan. Met elkaar samenwerken ieder vanuit zijn eigen rol en taak staat hierin centraal, waarbij we het algemeen belang van Linden in het oog houden. Wij van onze kant geven aan dat het contact in de loop der jaren tussen de gemeente en het dorp van "je komt er niet doorheen" nadrukkelijk verbeterd is. Omdat uitgerekend de maandagavond haar vrije avond is zullen we bezien wat dat betekent voor de planning van de bestuursvergaderingen die om meerdere redenen steeds op de maandagen gepland staan.

Als kernproblematiek die door vele zaken heen speelt benoemen we het spanningsveld tussen de Cuijkse economische en recreatieve belangen van o.m. het plassengebied versus de Lindense belangen waarbij het accent ligt op behoud van het eigen karakter met kleinschaligheid, rust ruimte en leefbaarheid.

Jos doet de suggestie, daar waar ze ook als contactpersoon van de dorpsraad Beers is om als dorpsraden elkaar op te zoeken mbt de ontwikkelingen van het Plassengebied. De Kraaienbergse Plassen is wat beiden met elkaar verbindt. We beamen dat die samenwerking, in het verleden vaker gezocht, zeker verbetering kan gebruiken. We staan open voor een informeel ‘kopje koffie’. (Jos: aan de voorzitter van de dorpsraad Beers is op 12-6-2019 een mail gestuurd mbt voorstaande wens.)

2. Verslag vergadering 29 april 2019:

Het verslag is al goedgekeurd en op de site geplaatst. Het wordt verder niet besproken.

3. Ingekomen post en mededelingen:

Uitnodiging van de Societeitshaven15 juni: Jan vd Broek, Els van Daal, Han R. en Johan zullen acte de presence geven. (12 uur bij de steiger.). Els regelt de attentie.

• Jan van den Broek is vanmiddag 11/6 aanwezig geweest bij de bijeenkomst over eenzaamheid.

• Vanuit het directiesecretariaat is er bevestiging van de bijeenkomst met wethouder Jillisen op 31 okt van 10.30 – 11.30 uur op het gemeentehuis. Thema: terugkijken op de effecten van de gemaakte afspraken m.b.t. ondermeer het verkeer tijdens het recreatieseizoen.

• Info van de afdeling communicatie van de gemeente over het infobord /plankaart voor Linden bij de dorpsentree. We houden vooralsnog vast aan onze eigen begrootte bedrag. € 1000,=

• Info Stichting Taurus is ook op de website geplaatst. Els merkt op dat nu de koeien aan plas 8 staan en ze de weg langs het bruggetje niet of nauwelijks nog gevonden hebben het gebied ten zuiden van Linden te weinig begraasd wordt. Ze zal contact opnemen met de Stichting.

• De subsidie aanvraag voor 2020, die is blijven liggen, is alsnog ingediend en geregistreerd. Jos attendeert ons erop van de subsidieaanvraag een vast agenda punt in de januari vergadering te maken.

• Pachtwei van de parochie aan de Steegstraat: Jan vd Broek en Toon van Kessel maken een afspraak. De dorpsraad vindt een en ander een prima initiatief van Toon.

• M.b.t. een hondenuitlaat- en losloopplek hebben we een wat nietszeggend antwoord van de gemeente ontvangen. We zullen opnieuw contact maken en voorstellen om het gebied tussen de A73 en de Hardweg aan de noordzijde van plas 2 tot uitlaat- en losloopgebied te maken.

4. Voortgang entree Linden. (door de projectgroep)

Stand van zaken monumentje:

a. Vergunning is verleend, ligt (nog) ter inzage.

b. Technische zaken: Jan heeft maten en tekst aan Geert verzonden. Ter plekke zal er niet gelast hoeven te worden. Han zorgt voor beton in de juiste samenstelling.

c. Definitieve begroting. Bijkomende kosten, (zijnde niet opgenomen in de offerte) worden nu geraamd op +/- 4000,= (rond-deel, beton, wapening, vlaggen, leges, transport, bouwhekken huur etc).

d. Financiering en sponsoring. Provinciale sponsoring is onderzocht en niet mogelijk. Jos geeft een site door met een bedrijf dat daarbij behulpzaam kan zijn. Han R. en Jan vd Broek zullen naast het 4- daagse comité ook alle lokale ondernemers schriftelijk en met persoonlijk bezoek benaderen om een bijdrage te leveren. Sponsor-namen zullen niet op het monument vermeld worden. Jos gaat na wat de stand van zaken is mbt de subsidie(on)mogelijkheden vanuit de gemeente.

e. (Jos: collega Frank Vink verwacht hierover eind juni uitsluitsel te kunnen geven)

f. Planning en uitvoering: Jan van Essen heeft a.s. donderdag/vrijdag contact met Geert en daarna zal de projectgroep (Jan v E. Han Ed en Johan) komende week weer bijeenkomen.

Stand van zaken dorpsentree verder:

a. Begonnen is met het uitgraven en verharden van de parkeerplekken.

b. Voor de 4-daagse zal ook de door het waterschap bekostigde beplanting gerealiseerd zijn.

c. Gemeente levert het ‘meubilair’ en verdere inrichting. De regie ligt bij Nico Heere.

5. Herdenking Market Garden.

Op initiatief van de contactgroep H. Lambertus Linden vindt er ieder jaar een herdenking op het kerkhof plaats bij de plaquette van de slachtoffers van het neergestorte vliegtuig op 17 sept. 44.

Dit jaar, 75 jaar geleden operatie Market Garden, wordt gedacht aan een gedenkdag op zondag 22 september waarbij naast de Gebeds- en Vredesdienst ook het nieuwe Monument een plek gaat krijgen, de veteranendag van de Vereniging Oud Militairen (VOM) Cuijk in Linden plaats kan vinden, etc etc, kortom een memorabele dag waarbij na de kerk de Burcht de hele dag een centraal ontmoetingpunt voor genodigden, gasten, de VOM en Lindenaren kan zijn. Nadere info zal zeker via allerlei media volgen.

Jos geeft aan dat als aanwezigheid burgemeester gewenst is het belangrijk is dit snel in zijn agenda te laten reserveren.

6. Aanleg glasvezel.

We willen attent zijn dat (voorbereidende) werkzaamheden mbt de aanleg van de glasvezel, zoals openliggen van straten en graafwerkzaamheden niet in de maand juli plaats gaan vinden. Dat zou zeker verstorend zijn voor de voorbereidingen en doortocht van de vierdaagse.

7. verder ter tafel komt:

Buurtpreventie app is, helaas, actief moeten worden bij een inbraak op De Berg. Daar heeft de App gezorgd voor goede info en communicatie. In Cuijk bestaat al langer een initiatief om de beheerders van de diverse Cuijkse , inclusief de kerkdorpen, Whatsappgroepen ook onderling met elkaar te verbinden.

Op die manier is er een rechtstreekse lijn met de politie en is ongewenst / verdacht gedrag of erger meteen bij de beheerders van alle wijken bekend. Zij kunnen dan beoordelen of ook hun watsapp groep hierover geïnformeerd dient te worden. Het bestuur vindt aansluiting een goed idee. Jan v E, Ed en Johan (onze beheerders) zullen er nog nader naar kijken.

Camping Den Drul is begonnen of begint binnenkort met het plaatsen van vakantie-huisjes.

Els meldt nog geen terugkoppeling van de gemeente te hebben ontvangen over de onderzochte haalbaarheid aarden wal aan Lindense zijde. Was voor uiterlijk medio juni toegezegd.

Geluidsmetingapparatuur is aangeschaft, overleg tussen Han R. en Ed over hoe en wanneer actief.

Voor het monument kunnen we bij gelegenheden gebruik maken van de vlaggenmasten van de Burcht.

Nico Heere bedankt het bestuur voor de prettige samenwerking.

8. De Rondvraag:

Er wordt geen gebruik van gemaakt.

De eerstvolgende bestuursvergadering staat gepland voor maandag 1 juli 20.15 uur

Notulen, Johan vd Boom,

Donderdag 13 juni 2019


Lindense Agenda

www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen

Vervoer

Vervoer

Het zal niet iedereen bekend zijn dat de Stichting Vrijwillige Hulpdienst in Cuijk vervoer aanbiedt.

Moet u bijvoorbeeld naar het ziekenhuis in Nijmegen of in Beugen en is er niemand beschikbaar om u te rijden? De Hulpdienst is er voor u!

Maak een afspraak. Liefst een paar dagen van te voren.

Bel naar: 0485 - 33 69 39.

Op werkdagen tussen 09.30 uur en 11.30 uur.

U betaalt een kleine schappelijke bijdrage aan de vrijwilliger, uw chauffeur.