Artikelindex

PASEN

Volgende week heet in ons katholieke zuiden de Goede Week met Palzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag. Van oudsher komt in deze week de hele kern van het Christendom voorbij.

Enerzijds staan we stil de donkere dramatische kant. Net als in de tijd van Oude en Nieuwe Testament is er ook nu veel wat er niet zou moeten zijn: onrecht, oorlog, lijden en de onvermijdelijke confrontatie met sterven en dood. Dagelijks lezen we het in de kranten –vandaag hongersnood, corruptie, onheilsberichten als het terugdraaien van milieumaatregelen en het zonder proces opsluiten van demonstranten door autoritaire machthebbers. Het leven van Jezus Christus is ook daarom nog steeds een actueel en relevant verhaal ook al zijn het niet allemaal historische feiten. Hij kwam op voor de rechtelozen en stelde indringende vragen aan huichelaars en machthebbers.

Anderzijds is er het gezamenlijk beleven zoals de optocht op Palmzondag en de maaltijd op Witte Donderdag. Ook daaraan hebben wij mensen nog steeds behoefte vanuit het besef dat we er samen voorstaan. Maar het allerbelangrijkste is het geloof en de hoop dat het Goede uiteindelijk sterker is. Het Goede zit in ieder mens opgesloten en komt gelukkig ook vaak naar boven. Dat idealisme en optimisme vieren we met Pasen. De natuur zelf is de mooiste illustratie: ondanks alle kou en donkerte steekt het leven na de winter onontkoombaar weer de kop op. Met zorg van ons mensen komt er een nieuwe oogst. En daarmee kunnen we ook weer een nieuwe winter aan. Talloze malen hebben kunstenaars dat uitgebeeld of in muziek laten horen. Tot op de dag van vandaag verstaan mensen die boodschap.

Optimisme, idealisme, met nieuwe energie aan de slag. Dat is toch opwekkend nieuws. Maar hoe komt het dat Pasen toch minder tot de verbeelding spreekt dan Kerstmis?

Misschien omdat Pasen consequenties heeft!

Als we geloven in de kracht van het Goede dan kunnen we niet werkeloos toezien hoe anderen het doen. We zullen ook zelf iets goeds moeten laten zien. Dat is niet gemakkelijk want bij alles valt wel een ‘maar’ te noemen. Ik denk dat we meesters zijn in het bedenken van keerzijdes. Misschien om onszelf te overtuigen om maar niets te doen? Maar.... niet kiezen is ook een keuze.

Het vraagt ook moed om jezelf vragen te stellen en antwoorden te vinden.

Is het daarom dat we ‘Pasen vieren’ moeilijk vinden en kruipen we een beetje beschaamd weg?

Nee, we hebben in de voorbereidingstijd kunnen nadenken en als we onszelf serieus nemen dan blijven we niet twijfelen of treuzelen maar vieren we met overtuiging Pasen.

JvdB


 

 

DE GOEDE WEEK EN DE PAASTIJD IN LINDEN

Voor iedere Christen is Pasen het Hoogfeest. Zoals met Kerstmis de donkerte van de winter vraagt om de komst van het licht midden in de winternacht, zó inspireert de lente het Paasfeest met het zicht op het nieuwe leven dat weer ‘ontbolstert’.

De liturgie in onze kerken wil dat onderstrepen.

Palmzondag

De Goede Week begint met Palmzondag, de intocht van Jezus in Jerusalem waar hij onthaald werd met palmtakken. In de liturgie van die dag wordt het verhaal van de intocht verteld volgens de evangelist Matteüs.
De evangelist kent de lijn met de Tenach (het Oude Testament) als hij schrijft: ’Zeg aan de dochter van Sion: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezel, op een veulen, het jong van een lastdier.’

De Palmzondagviering met palmwijding in onze kerk begint om 09.30 uur.
Pastoor Theo Lamers is de voorganger.
U kunt vandaag de Vastenaktie zakjes inleveren op de collecteschaal.

Witte Donderdag

De avond van Witte Donderdag is een heel speciale avond. In de liturgie staat het Avondmaal van Jezus met zijn leerlingen centraal. Ook hier wordt weer de link gelegd met Joodse geschriften, dit keer met het boek Exodus:
Over de maaltijd voor het vertrek van het Joodse volk uit Egypte luidt de tekst: ‘Deze dag moet gij tot een gedenkdag maken, ge moet hem vieren als een feest ter ere van de Heer. Van geslacht tot geslacht moet ge hem als een eeuwige instelling vieren’.

De viering van Witte Donderdag in onze kerk begint om 19.00 uur.
Voorganger is Herman van Rhee.

Goede Vrijdag

In de Goede Vrijdag viering is onze aandacht gericht op het lijden en sterven van Jezus. De kruiswegstaties in onze kerk vertellen het verhaal van zijn laatste uren. Met bloemen eren we het kruis dat met Pasen het symbool van het nieuwe leven wordt.

De viering van Goede Vrijdag in onze kerk begint om 19.00 uur.
Voorganger is Trees van den Broek.

Paaswake

In de Martinuskerk in Cuijk is om 21.00 uur de parochiële Paaswake m.m.v. het koor Creation.
Voorganger is pastoor Theo Lamers
Vertegenwoordigers van onze Geloofsgemeenschap heilige Lambertus Linden brengen vanuit deze viering de Paaskaars en het Doopwater naar onze kerk.

Paaszondag

Het Hoogfeest van Pasen vieren we in onze Geloofsgemeenschap extra feestelijk. Het verhaal van het lege graf waar Petrus naar binnen ging, zag en geloofde. Er staat: ‘want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan’.


De viering van het Hoogfeest van Pasen begint in onze kerk om 10.00 uur.
Voorganger is Laurens Koole
Het Gelegenheidskoor o.l.v. Joost Angenent met op het orgel Ton Keijzers verzorgt de gezangen.
De collecte van deze zondag is bestemd voor de Vastenaktie. U kunt de zakjes op de collecteschaal leggen.
Na afloop van de viering is er koffie drinken in De Burcht.

Goede Paastijd gewenst.
De werkgroep Liturgie Linden


 

 

Matteüs avond met Frans Smulders

Een kleine twintig geïnteresseerden kwam op maandagavond 28 maart in De Burcht bij elkaar rond het Matteüs evangelie. Frans Smulders, exegeet en voorganger in onze Lambertuskerk in Linden, legt voor de derde maal één van de synoptische evangeliën in ons midden; dit keer het evangelie van Matteüs, het verhaal dat in dit kerkelijk jaar centraal staat in de liturgie.

Meer nog dan tijdens de twee vorige avonden rond Marcus en Lukas naar voren kwam, is Matteüs de evangelist die zijn eigen visie geeft over de grote levensvragen en wat Jezus van Nazareth daarin kan betekenen. Frans legde haarfijn de lijnen uit die vanuit de Tenach (voor ons het Oude Testament) doorgetrokken kunnen worden naar de verhalen die Matteüs opschrijft in zijn evangelie.

Dat de Bijbel geen geschiedenisboek is, mag als bekend worden verondersteld. Het verband van Abraham, Mozes en Elia met Jezus van Nazareth is opvallend en daarom zeker niet zonder bedoeling opgeschreven. Zo kent het evangelie van Matteüs in haar opbouw vijf grote redevoeringen die naadloos gelegd kunnen worden naast de vijf boeken van Mozes in het boek Exodus. Ook het geboorteverhaal van Jezus volgens Matteüs draagt duidelijk sporen van de geboorteverhalen van Abraham en Mozes, zoals die in de Tenach neergelegd zijn.

Juist die diepere laag vanuit de Joodse traditie van de Tenach maakt het Evangelie ook in onze tijd tot werkboek voor iedere Christen.
Het verhaal van Matteüs is nog lang niet verteld en begrepen.

Wordt dus ongetwijfeld vervolgd!
Herman van Rhee


 

 

Eilanden van Hoop, Bruggen bouwen...

In 2017 staat San Salvador, de hoofdstad van El Salvador, centraal in de Vastenactiecampagne en dan speciaal de wijken Apopa en Mejicanos. Misschien hebt u er al wel eens iets over gelezen, maar San Salvador in het algemeen en deze wijken in het bijzonder, gaan gebukt onder extreem veel geweld door criminele bendes, de ‘mara’s’. De mara’s hebben ieder een eigen territorium en beheersen het leven in ‘hun’ wijken volledig. Mensen worden bedreigd, afgeperst en beroofd. Wie praat met de politie, wordt ernstig verminkt of vermoord. Het betekent ook dat mensen niet van de ene wijk naar de andere kunnen: dan worden ze beschouwd als indringers op vreemd terrein.

De bendes werven actief leden onder kinderen en jongeren. Lidmaatschap zorgt voor ‘respect’, voor geld en mooie spullen en vrouwen. Het is moeilijk de verleiding te weerstaan als jonge puber, zonder stabiele thuisbasis en zonder geld. Ons campagneproject – de samenwerking van een aantal katholieke organisaties – wil helpen voorkomen dat kinderen en jongeren lid worden van de bendes. De jeugdcentra die we steunen, willen de kinderen een ander perspectief bieden en leren dat ze ook buiten de bendestructuren een goed bestaan kunnen opbouwen.

In deze ‘Rond de Lindense Toren’ treft u het bekende ‘Vastenaktie zakje’ aan. We hopen op uw bijdrage om deze campagne te ondersteunen.

U kunt het Vastenaktiezakje op de collecteschaal deponeren op Palmzondag of op Paaszondagmorgen. Bent u niet in de gelegenheid om op die momenten aanwezig te zijn, dan kunt u uw bijdrage ook geven aan de leden van de Contactgroep Lambertus Linden – Mien Heijnen, Jan van den Broek, Ton Keijzers of Herman van Rhee of zelf overmaken.


 

 

Van harte aanbevolen!

Deze zin had onder het stukje over de Vastenactie moeten staan.
Vandaag (29 maart) besteedde het journaal veel aandacht aan de actie Giro 555 in verband met de grote hongersnood in Afrika en Jemen. De teller stond toen op ruim 24 miljoen! Een geweldig resultaat. Er zijn talloze mensen waaronder ook veel kinderen die zelf iets extra’s bedacht hebben om geld bijeen te brengen. Die hebben niet gedacht: het is de schuld van de vaak idioot rijke corrupte machthebbers in die landen of het gevolg van multinationals die het milieu of de economie ontwricht hebben. Laten die het dus oplossen. Die gedachten kloppen misschien wel voor een deel maar daarmee zijn de mensen die echt verstoken zijn van eten drinken en medische voorzieningen niet geholpen. Er moet nu actie komen anders is het te laat.

Maar als u dat doet of hebt gedaan, laat dat -als het kan- niet ten koste gaan van de Vastenactie.

Van harte aanbevolen dus!

Nu we het toch over geld hebben:

Het is best lastig te bepalen wat je zelf echt verdient. Net zo lastig is de vraag wat je echt nodig hebt en wat je kunt missen. De normen verschillen per persoon en per land.

We zijn geneigd te denken dat mensen die pakweg meer dan een miljoen per jaar opstrijken dat niet echt kunnen verdienen. Bovendien trekken we gemakkelijk de conclusie dat ze veel meer dan wij kunnen missen. Die gedachten liggen misschien wel voor de hand maar leiden ook gemakkelijk tot jaloezie en vervangende eigen hebzucht. Wij hoeven hun geld en hun besteding niet te verantwoorden. Als we ons inkomen vergelijken met het inkomen van heel veel mensen in andere arme landen hebben we zelf iets om over na te denken.

Misschien is het probleem wel dat we ook zelf teveel hechten aan geld en bezit.

jvdB


 

 

We blijven bij onze inmiddels vertrouwde opzet van onze zondagviering

Op 19 februari j.l. spraken we er bij de koffie over.

Bij de aanwezigen was er weinig aarzeling over het voorstel van de contactgroep en de voorgangers om op de inmiddels vertrouwde wijze door te gaan. Dat betekent dat we niet overgaan op communievieringen waarin geconsacreerde hosties worden uitgereikt. Overigens zijn er ook met regelmaat eucharistievieringen met communie er in onze kerk.

Het convenant is getekend

Zoals bekend hadden de contactgroep en het parochiebestuur een convenant gesloten in verband met het openhouden van onze Lindense Kerk. Inmiddels is de tekst definitief vastgesteld en is het convenant ondertekend. Het convenant zal op de website www.grootlinden.nl worden geplaatst , zodat iedereen die dat wil kennis kan nemen van de preciese tekst. Uiteraard zijn leden van de contactgroep desgewenst bereid toelichting te geven en vragen te beantwoorden

De contactgroep


 

 

TERUGBLIK

Er was in de afgelopen periode veel te doen in Linden. En het waren activiteiten waar we met enige trots op mogen terugkijken:

Pronkzitting 24 februari

Een prachtige avond, weer een hoogtepunt in het jaar. Weer een vol programma van eigen bodem afwisselend met mooie uitschieters, professioneel georganiseerd door De Ganzeveer, met een verrassende afsluiting van onze jonge garde , een enthousiaste prinses bijgestaan door de raad van zeven en niet te vergeten de muzikale inbreng van Gans d’r Nève. En daags daarna nog de kindercarnaval en nazit.

NL-Doet 11 maart

Langzamerhand een traditie: schoonmaak van De Burcht en omgeving. Die ziet er weer pico bello uit door de inzet van velen. Bovendien was het ook gewoon heel gezellig.

Opschoondag 25 maart

Na een voorzichtige start van de Dorpsraad (Jan van Essen nam in 2016 het initiatief) heeft Jos Bakker het met medewerking van het gilde het stokje overgenomen en grootser aangepakt. Een flinke groep jong en oud heeft de handen uit de mouwen gestoken en Linden en de omgeving opgeschoond. Dat is goed te zien. En wat een verschil bijvoorbeeld tussen de fietsopritten van de A73 van de Lindense kant en de Heumense kant. De afsluiting in de Romeinse hof was goed verzorgd en verdiend. Een leuke bijkomstigheid is dat de verdiende premie ten goede komt aan de slagwerkgroep.

Digitale huiskamer op Facebook 6 maart

Op maandagavond ongeveer 25 (voor het grootste deel grijzige) cursisten die aandachtig luisterden naar de leuke presentatie van Brenda Coenen. Zij werd bijgestaan door Ivo Eggen en Maik Kokke. Een leerzame avond, die zeker zal bijdragen aan een nog grotere deelname aan de digitale huiskamer van Linden. Er zijn al honderd deelnemers, die allerlei nieuws vragen en aanbiedingen uitwisselen. Als je ook wilt aansluiten en daarbij hulp of advies nodig hebt:Ivo heeft die aangeboden. Een mooi resultaat van en voor Linden: goede initiatieven die gehonoreerd werden met hulp van actieve Lindenaren. Het mocht en mag gezien worden. Laten we er ook maar een beetje trots op zijn.

Hopelijk zijn we per ongeluk niets vergeten. De Plassenloop heeft op het moment van schrijven nog niet plaats gevonden.

ZONNEPANELEN?

Dank zij een initiatief van CEC (het Cuijk Energie Collectief) is het voor meer mensen mogelijk om op een aantrekkelijke manier zonnepanelen aan te schaffen. De CEC nodigt mensen uit om te investeren in zonnepanelen, die op de gemeentewerf van Cuijk worden gelegd. . Je hoeft zelf niet al te veel te regelen en kunt toch gebruik maken van zonne-energie. Op de website van Linden staat ook de uitnodiging voor de informatieavond op 6 april a.s. om 20.00 uur in de bibliotheek. Er zijn ongeveer 160 panelen beschikbaar dus haast is geboden.

KERKBALANS 2017

De parochie H.Martinus heeft in de achter ons liggende tijd de actie Kerkbalans gehouden. In overleg met de contactgroep was afgesproken om de inwoners van Linden niet te benaderen omdat immers al in december 2016 al actie is gevoerd. Het is echter mogelijk dat er mensen zijn die toen niet hebben meegedaan maar wel mee willen doen met de ‘gewone’ Kerkbalansactie van de parochie H. Martinus. Zij kunnen een envelop met gegevens en formulieren ophalen achter in de kerk of bij een lid van de contactgroep.

Volgende nummer

Het volgende nummer komt voor Hemelvaartsdag uit. Berichten of kopij tot uiterlijk 18 mei sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. én Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 

 

Nieuws van Linden groet Linden
Meld je nu aan!

De vriendschapsband Linden groet Linden organiseert dit jaar drie uitwisselingen met de zes bevriende ‘Linden’ gemeenten.

Beroepenuitwisseling in Linden – Duitsland

Woensdag 7 juni – zondag 11 juni 2017
Beroepsgroep: Gezondheidszorg en Sociale/ maatschappelijke zorg
Meer informatie en aanmelden bij Ton Keijzers:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
tel. 06 – 10 66 24 39

Internationaal Golftoernooi - Golfclub Rijk van Nijmegen – Nederland

Woensdag 12 juli – maandag 17 juli
Gezelligheidstoernooi
Meer informatie en aanmelden bij Johan Kooi:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
tel. 0485-313163

Jongerenuitwisseling in St. Georgen am Walde – Oostenrijk

Woensdag 2 augustus – vrijdag 11 augustus 2017
Jongeren van 15 – 21 jaar
Meer informatie en aanmelden bij Ton Keijzers:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
tel. 06 – 10 66 24 39

Kijk ook op de site:www.lindengroetlinden.nl
en op facebook: https://www.facebook.com/lindengroetlindenNL


ONZE NATUUR

De lucht die we ademen
het water dat we drinken
de aarde waarop we lopen
het vuur dat ons verwarmt

het is ons gegeven.

De planten die ons voeden
de kleurenpracht van de bloemen
de dieren die ons omringen
de aandacht van de medemensen

het is er om niet.

We mogen ervan genieten
het wordt ons toevertrouwd
we zullen het moeten delen met mensen van nu en later;

Als we het veilig behoeden
dan wordt het leven bewaard
en is onze toekomst zeker.

Toon van DijkVIERINGEN IN DE H.LAMBERTUSKERK LINDEN

                                                                                                        Voorganger

Zo 9 april          09.30 uur           Palmzondagviering                     Theo Lamers 
                                                  Palmwijding en vastenactie
Do 13 april       19.00 uur           Witte Donderdagviering             Herman van Rhee
Vr 14 april        19.00 uur           Goede Vrijdagviering                 Trees vd Broek
Za 15 april        21.00 uur           Paaswake Martinuskerk Cuijk
Zo 16 april       10.00 uur            Paaszondagviering                     Laurens Koole
                                                  met Gelegenheidskoor
                                                  Vastenaktie
                                                  Na afloop koffie in De Burcht
Zo 23 april         10.00 uur            Zondagviering                                 Mien Heijnen
Zo 30 april         10.00 uur            Zondagviering                                 Frans Smulders
Zo 7 mei            10.00 uur            Zondagviering                                 Herman van Rhee
Zo 14 mei          09.30 uur            Zondagviering                                 Theo Lamers
Zo 21 mei          10.00 uur            Zondagviering + koffie                     Laurens Koole
Do 25 mei          Hemelvaartsdag geen viering in Linden
Zo 28 mei          10.00 uur           Zondagviering                                 Toon van Dijk
Zo 4 juni           10.00 uur         Zondagviering Pinksteren             Frans Smulders

Bijzondere Activiteiten

Zo 16 april         13.30 uur           Paas Musical in de Martinuskerk Cuijk
Zo 16 april         15.30 uur           Peuter- en kleuterviering in de Martinuskerk Cuijk
Do 4 mei           18.45 uur           Oecumenische gebedsdienst bij de Nationale dodenherdenking in de Martinuskerk Cuijk
Do 25 mei         10.30 uur           Hemelvaartsdag viering in Martinuskerk Katwijk
Zo 23 okt.         10.00 uur           Zondagviering Herman van Rhee


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login