Artikelindex

Vastenavond

Carnaval heette vroeger Vastenavond. De Vastenavond is in het Zuidelijk deel van Nederland uitgegroeid tot een mooi volksfeest van bijna een week met pronkzittingen boerenbruiloften en kroegentochten. In sommige plaatsen zijn er al vanaf november voorbereidende activiteiten. Hoewel er op vele plaatsen nog wel een carnavalsmis wordt opgedragen, lijkt het verband met de vasten echter behoorlijk zoekgeraakt. Voor hoevelen is carnaval de gelegenheid om nog een keer los te gaan voordat de rem er zeven weken op gaat? Houdt de mateloosheid in drankgebruik nog verband met een voorgenomen matigheid in de vastentijd?

Een feest, waarbij via humor de betrekkelijkheid van veel dingen wordt benadrukt, kan heel bevrijdend zijn en een mooie opstap voor bezinning.

-Bezinning en matigheid zijn twee begrippen die met elkaar te maken hebben.

Tijd nemen voor bezinning is denk ik voor iedereen de moeite waard maar de behoefte aan bezinning ontstaat vaak, als je het overzicht verloren bent en je jezelf afvraagt of je nog wel de goede dingen doet en de macht over jezelf aan het kwijtraken bent. Maar in feite ben je de maat dan al kwijt en moet je tot bezinning komen.-

Het gaat vaak sluipenderwijs.

Zonder dat je het in de gaten hebt, drijf je mee met de stroom. Je wilt meer of minstens evenveel hebben als anderen. De jaloezie wint het van tevredenheid. De zin in het werk wordt minder omdat de zin van het werk je ontgaat. Je hobby wordt een vlucht. Je bent vooral met jezelf bezig en verliest het oog op je naasten en omgeving. Reclame en media maken het ons zeker niet gemakkelijk vrij en onafhankelijk te blijven. We worden voortdurend verleid. Je krijgt te horen, wat je graag wilt horen. Want bedrijven willen dat je geld uitgeeft aan hun producten en de politiek doet er vooral in deze tijd ijverig aan mee want ze willen je stem om aan de macht te komen.

Het gaat om ons, gewone mensen, en niet over mensen die bezig zijn te ontsporen. Maar het is goed te bedenken dat elke verslaving begint met een klein beetje. Als we eerlijk zijn, herkennen we wel iets bij onszelf waar een vraagteken bij valt te plaatsen.

We leven in een tijd waarin bijna alles moet kunnen en mateloosheid de norm lijkt. Daar worden we regelmatig op afgerekend omdat onze gezondheid er onder lijdt, het milieu het niet meer verdraagt of dat ondanks al onze rijkdom iets toch niet meer betaalbaar is. We kennen onze beperkingen onvoldoende en houden er geen rekening mee, dat het leven soms totaal anders kan lopen.

De maat der dingen zoeken en maat houden vraagt geduld en oefening. Matigheid -een van de zogenaamde kardinale deugden- is in onbruik geraakt en de ondeugd van de mateloosheid dreigt zijn plaats in te nemen.

Het is wijs om onze eigen positie op de schaal van de (on)matigheid te bepalen. Het gaat om onze lichamelijke en geestelijke gezondheid, die van onze kinderen en onze omgeving. Om onze verantwoordelijkheid in deze te dragen hebben we af en toe advies en hulp nodig. Daar kunnen we onze bronnen voor gebruiken.

Gewapend met deze wijsheid ook wel verstandigheid genoemd, een andere belangrijke deugd, kunnen we van de carnaval een mooi feest maken en kan de tijd daarna -de vastentijd- even goed een zinvolle zijn. Daarbij helpen bezinning en het zoeken naar de juiste maat der dingen.

Veel plezier!

JvdB


Liturgie in de Veertigdagentijd

In deze weken verandert de liturgische kleur ‘groen’ in ‘paars’; door de eeuwen heen een bijzondere kleur.

In de Romeinse tijd mochten alleen de toga van de keizer en de kleur van de godenbeelden paars zijn. Het paars of purper werd gemaakt van een zeeslak die de Romeinen ‘murex’ noemden. Voor één keizerlijke toga waren 10.000 slakken nodig. Ook aan het Engelse hof is de paarse of purperen kleur alleen voorbehouden aan de vorst en staat het voor rijkdom en status. Geheel in tegenstelling daarmee is het liturgisch paars. Die kleur wil bekering, inkeer, droefheid en boete uitstralen.

Anders dan bij de Islam waar de vastenperiode nog volgens aloude regels beleefd wordt, kennen onze Christelijke geloofsgemeenschappen nauwelijks nog begrippen als ‘vasten- en onthoudingsdagen’ of de praktijk van het fysieke vasten.

In onze liturgie van de komende weken willen we ons bezinnen op ons leven; in onszelf keren en waar nodig ons bekeren.

Dat begint al op Aswoensdag 1 maart. Tijdens de liturgie van die dag tekenen we ons met de as van de verbrande palmtakken van Palmzondag. Een gebruik dat al stamt uit de middeleeuwen en het begin van de boetetijd aangaf. Op die avond klinken de woorden: ‘Gedenk dat je uit stof voortkwam en ook weer tot stof terugkeert’.

De zondagen daarna lezen we indrukwekkende verhalen rond de grote thema’s van het leven. In onze vieringen staan we daar nadrukkelijk bij stil.

Op zondag 9 april gaat pastoor Theo Lamers in de viering van Palmzondag voor. Onderdeel van de liturgie van die dag is de Palmwijding. De Eucharistieviering begint die zondag om 9.30 uur.

In de Goede Week vieren we op Witte Donderdag en op Goede Vrijdag telkens om 19.00 uur de liturgie van die bijzondere dagen in onze kerk.

Op Paasmorgen om 10.00 uur zingt het Gelegenheidskoor.

Herman van Rhee, coördinator Liturgie


Eilanden van Hoop, Bruggen bouwen...

In 2017 staat San Salvador, de hoofdstad van El Salvador, centraal in de Vastenactiecampagne en dan speciaal de wijken Apopa en Mejicanos. Misschien hebt u er al wel eens iets over gelezen, maar San Salvador in het algemeen en deze wijken in het bijzonder, gaan gebukt onder extreem veel geweld door criminele bendes, de ‘mara’s’. De mara’s hebben ieder een eigen territorium en beheersen het leven in ‘hun’ wijken volledig. Mensen worden bedreigd, afgeperst en beroofd. Wie praat met de politie, wordt ernstig verminkt of vermoord. Het betekent ook dat mensen niet van de ene wijk naar de andere kunnen: dan worden ze beschouwd als indringers op vreemd terrein.

De bendes werven actief leden onder kinderen en jongeren. Lidmaatschap zorgt voor ‘respect’, voor geld en mooie spullen en vrouwen. Het is moeilijk de verleiding te weerstaan als jonge puber, zonder stabiele thuisbasis en zonder geld. Ons campagneproject – de samenwerking van een aantal katholieke organisaties – wil helpen voorkomen dat kinderen en jongeren lid worden van de bendes. De jeugdcentra die we steunen, willen de kinderen een ander perspectief bieden en leren dat ze ook buiten de bendestructuren een goed bestaan kunnen opbouwen.

In de volgende ‘Rond de Lindense Toren’ ontvangt u het bekende Vastenactiezakje voor uw bijdrage. In het parochieblad ‘De Mantel’ vindt u over de diverse projecten nadere uitleg op bladzijde 8 en 9.

Van harte aanbevolen!

Het is misschien niet ieders taal maar het verlangen naar vrede in San Salvador verstaat iedereen


Heilige Redder van de wereld,

Wijs ons met Uw wijsheid de weg

zodat wij vredestichters worden in ons land.

Heer Jezus, kijk met erbarmen naar Uw mensen,

vervul ons met Uw licht, hul ons in Uw genade.

Heer, zorg dat onze daden zijn geworteld in geloof,

in waarheid, rechtvaardigheid en liefde,

zodat broederschap en liefde overvloedig zullen groeien.

Geef ons de vaardigheden een samenleving van verzoening te bouwen;

een samenleving vrij van geweld, waarin de waardigheid

en rechten van allen worden gerespecteerd;

een samenleving van vrede, waarin we oprecht elkaars broeders en zusters zijn.

O God, dat Uw aanwezigheid ons vergezelt, vandaag en alle dagen van ons leven.

Dit alles vragen wij U op voorspraak van onze moeder, de Heilige Maagd Maria,

en van onze gezegende aartsbisschop Mgr. Romero.

Amen

San Salvador, 24 maart 2016, op het feest van de zalige Mgr. Oscar Romero

Mgr. José Luis EscobarAlas

Aartsbisschop San Salvador


Zoals u kon lezen in het parochieblad ‘De Mantel’ (blz. 4) heeft bisschop Gerard de Korte op verzoek van onze pastoor Theo Lamers aan de Geloofsgemeenschappen van onze parochie toestemming verleend om weer Woord – en Communievieringen te mogen houden. Sinds het laatste weekend van januari 2017 is dat mogelijk in onze kerken.

Tijdens de vergadering van de diverse liturgische groepen en het parochiebestuur in december 2016 werd daarbij uitdrukkelijk opgemerkt dat één van de belangrijke voorwaarden om deze vieringen te mogen verzorgen is, dat de dienst gedaan wordt volgens de richtlijnen en de gebeden zoals die zijn vastgelegd in de brochure van de Nationale Raad voor Liturgie (NRL) uit 1999. Daarbij vroeg pastoor Theo Lamers van ons een keuze te maken: ofwel onze inmiddels eigen zondagviering met het breken van het brood, ofwel de woord – en communieviering met geconsacreerde hosties volgens de richtlijnen van de NLR.

Bestudering van die voorschriften voor de woord – en communieviering door de leden van de contactgroep en door de voorgangsters/ers bracht ons in een moeilijk parket. De opzet van de viering en de toon van nogal wat gebeden past volgens ons niet meer bij deze tijd en niet meer bij onze vorm van liturgie vieren.

Daarom én omdat we verwachten en eigenlijk ook wel hopen dat het bisdom Den Bosch of de NRL binnen niet al te lange tijd met een aanpassing van de voorschriften zal komen, zijn wij van mening dat we bij onze inmiddels vertrouwde opzet van de zondagviering blijven.

We kunnen vaststellen dat we in onze Geloofsgemeenschap een aansprekende vorm van liturgievieren hebben gevonden, waarin het breken van het brood een voorname plaats heeft. Sinds we op zondagmorgen 14 juli 2013 het verbod

opgelegd hebben gekregen om geen communie meer te mogen uitreiken, hebben wij in de voetsporen van de Emmaüsgangers gelopen en hopen we onze Heer te herkennen in het breken van het brood.

Onze beslissing wijkt af van wat andere Geloofsgemeenschappen in onze parochie doen, wellicht komt dat omdat wij in de tussenliggende jaren onze eigen traditie van zondagvieringen hebben opgebouwd.

Laten we er zondagmorgen 19 februari bij de koffie van de derde zondag met elkaar over praten.

We hopen op uw aanwezigheid.

De contactgroep en de voorgangsters/ers


Veel van onze bezoekers van de zondagvieringen steken een kaars op en hebben daar meestal een bedoeling mee. Han Maassen stelde laatst voor om mensen de gelegenheid te bieden een intentie op te schrijven. Dat is een goed idee. Op het Maria-altaar (bij de kaarsen) zetten we een mandje. Daarin kan iedereen, die wil, een briefje met een intentie inleggen. Na de collecte zetten we dat op het altaar en bidden wij bij de voorbeden voor die ‘eigen’ intenties.


De actie van begin december 2016 was een heel mooie start van het vijfjarenplan. De opbrengst gaat richting € 6000,-. Daarmee zijn we heel tevreden want we halen royaal het streefbedrag dat we voor ogen hadden: ca € 5500,- , de opbrengst van vόόr 2013, het jaar van de toevoeging aan de nieuwe parochie.

Ook het parochiebestuur is aangenaam verrast en in een andere geloofsgemeenschap vernamen we: zou dat bij ons ook niet kunnen?

Er valt nog iets meer te zeggen over de actie.

-Nog niet iedereen heeft een besluit genomen over deelname. Sommigen houden het op een voorlopige toezegging voor een jaar. Anderen wachten op de definitieve tekst van het convenant. De contactgroep heeft al sinds begin december een mondeling akkoord gesloten met het parochiebestuur. We zouden anders ook niet gestart zijn met de actie. Door persoonlijke omstandigheden is de definitieve tekst echter nog niet klaar en ondertekend. Dat gebeurt nu op heel korte termijn en dan publiceren we de tekst op de website. We verwachten dus dat het uiteindelijke resultaat meer dan € 6000,- zal opleveren.

-Op de tweede plaats is opvallend dat het aantal bijdragen uit Linden vergeleken met de periode voor 2013 is gedaald. Kennelijk wordt minder waarde gehecht aan het bestaan van de geloofsgemeenschap. Bij onze rondgang hoorden we menigmaal “we hebben niets meer met de kerk”. Verder weten we dat men in een aantal gevallen niet heeft meegedaan vanwege onze kritische opstelling ten opzichte van de officiële kerk. Daartegenover staan hogere bijdragen en bijdragen van buiten de kern Linden.

Uit beide kanttekeningen blijkt dat het kerkelijk leven een meer ondergeschikte rol vervult,wat in ons specifieke geval versterkt is door onvrede over de gang van zaken rond de vorming van de nieuwe parochie. Tegelijkertijd lijkt er echter ook nog rek in te zitten als het wantrouwen kan worden weggenomen en we er in slagen meer te betekenen voor niet actief kerkelijken. Eind 2015 bleek uit de enquête bijvoorbeeld dat dit blad ”Rond De Lindense Toren” werd gewaardeerd.

Het financiële draagvlak is dus minder breed maar niet minder stevig. De contactgroep wil daarom allen die gehoor gegeven hebben aan ons verzoek van harte bedanken. Ook voor allen die zich actief inzetten is het resultaat een steun in de rug.

Nevenactiviteiten

Zoals eerder aangekondigd willen we voor het behoud van onze gotische Lambertuskerk in Linden meer doen. We gaan nevenactiviteiten organiseren om de kerk vaker te gebruiken en zo ook extra inkomsten binnen te halen om over enige jaren de exploitatie sluitend te krijgen.

Inmiddels is een werkgroep voor de eerste keer bijeen geweest en onderneemt de volgende acties:

De werkgroep wil gebruik maken van een stichting. Het voornemen is om hiervoor gebruik te maken van twee bestaande stichtingen. Van de Stichting Louisa Linden kunnen de statuten gemakkelijk worden aangepast . Deze stichting heeft een ANBI-status die belangrijk is voor mensen die belastingvrij willen schenken en door de aanpassing van de statuten kan daarin ook de slapende stichting Kunst en Cultuur Linden opgaan. De laatste stichting is in 2000 opgericht ten behoeve van culturele activiteiten om de restauratie van onze kerk mee te helpen financieren. Als de huidige besturen van deze stichtingen meewerken kan dit vrij snel zijn beslag krijgen. De Stichting Louisa Linden kan ook andere ondersteunende activiteiten faciliteren zoals het organiseren van een donateursclub. De naam is ook symbolisch omdat Louisa van Teutsch een bekende en belangrijke weldoenster was voor de Lambertusparochie.

De werkgroep werkt aan een programma voor nevenactiviteiten in 2017

De werkgroep wil een groep mensen werven die zich praktisch willen inzetten. De groep wordt dan opgeleid tot gids en gastheer of gastvrouw. Zo wordt het gemakkelijker om excursies te organiseren en openstellingen mogelijk maken. Bovendien kunnen zij een ondersteunende rol spelen bij andere activiteiten. Iedereen die daarvoor belangstelling heeft kan zich aanmelden bij een lid van de werkgroep, die nu bestaat uit Joost Angenent, Harrie Frijns, Ton Keijzers en Jan van den Broek.

De Contactgroep heilige Lambertus Linden


Na twee eerdere avonden over de evangelieteksten over Marcus en Lucas zal Frans Smulders op maandagavond 27 maart a.s. een uiteenzetting geven over het Matteüs-evangelie. Het is dit jaar immers Matteüs-jaar wat betreft de evangelielezingen op zondag.

Aanvang: 19.30 uur precies. Einde: 21.30 uur.

Plaats: Gemeenschapshuis ‘De Burcht’

Kerkstraat 44, 5439 ND LINDEN

0485 – 322 239

Vertrekkend vanuit Jezus’ geboorteverhaal benadert Frans het Matteüs-evangelie niet als een verslag van feitelijke gebeurtenissen uit het verleden, maar als ‘midrasj’: een actualisatie van verhalen, vooral uit het Eerste (Oude) Testament. Door met die achtergrond naar het evangelie te kijken, komen de oorspronkelijke bedoelingen van de schrijver beter aan het licht.

Frans Smulders studeerde filosofie aan de Gregoriana (Rome), en theologie en Bijbelwetenschappen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, ondermeer bij de professoren Schoonenberg, van Iersel en Schillebeeckx. Daarna volgde hij nog jarenlang in Arnhem het 'leerhuis' van rabbijn Yehuda Ashkenazy, de grondlegger van de Folkertsmastichting, het grootste samenwerkingsproject tussen Joodse en Christelijke geleerden in Nederland.

Bijna 36 jaar werkte Frans als docent bijbelkatechese op de Sg. Stevensbeek en was in die hoedanigheid ook een van de auteurs van "Naderen om te Horen" (Bijbelkatechese, Gooi en Sticht, 1981).

De koffie staat op 27 maart voor u klaar. U bent van harte welkom.


De collecte voor de adventsactie tijdens de kerstavondviering bracht het mooie bedrag op van 455,11 op. Hartelijk dank.


Vrijdagavond 24 februari a.s. is het zover. We hopen allemaal weer op een echte Lindense pronkzitting, waarop de nieuwe prinses een heel jaar lang trots op kan zijn.


Het volgende nummer komt voor Palmzondag uit. Berichten of kopij tot uiterlijk donderdag 30 maart 2017 sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Je kunt geen krant openslaan zonder een verhaal over de zoveelste ‘domme actie’ van Donald Trump. Hij fungeert als een soort zondebok waarop we zonder enige terughoudendheid kunnen afgeven. Het is wel schrikken als de machtigste man van een belangrijk land vooral uitmunt in lompheid, onvoorspelbaarheid, en het onbeschaamd kiezen voor eigen belang. Zelfkennis en zelfkritiek komen in zijn woordenboek niet voor.

Je schrikt nog meer als je bedenkt dat zo’n man gekozen is door de bevolking, terwijl duidelijk is dat hij desnoods de wetten opzij zet of gewoon overtreedt. Wat heeft de kiezer bewogen? Ook een onbeschaamde keuze voor eigenbelang? Of was het jaloezie, een stem tegen de gevestigde elite omdat die vooral goed zorgde voor zichzelf?

Iets dichterbij in Turkije heeft de kiezer de macht in handen gelegd van een man met duidelijk dictatoriale trekken. Maar ook in Europa en in ons eigen Nederland zijn er zorgelijke ontwikkelingen.

In feite wordt vooral de kiezer naar de mond gepraat. We krijgen te horen wat we willen horen. Ik las dat verschillen partijen zich afzetten tegen de PVV maar intussen wel enorm zijn opgeschoven richting PVV om stemmen te winnen. De partijen kijken naar de kiezer en de kiezer naar de partijen. Zo kijkt niemand naar zichzelf en zijn eigen opvattingen. Hebben de partijen nog wel overtuigingen en opvattingen? En durven ze daarvoor uit te komen? Zijn ze daarom niet allemaal populistisch?

En wij zelf? Gaan we pas nadenken en ons schamen als we geconfronteerd worden met een onverwachte uitslag?

Je zou kunnen denken: er ligt een mooie taak voor opvoeders en voor het onderwijs. Want daar zal het in de toekomst toch vandaan moeten komen.

En wij? Moeten wij tot die tijd zelf maar aanmodderen? En wie gaat wie opvoeden en onderwijzen? En wat moet er dan onderwezen worden en welk voorbeeld geven wij?

Overal, zowel in de VS als in Europa wordt ons door de politieke ontwikkelingen een spiegel voorgehouden. Wordt het niet eens tijd daarin te kijken in plaats van af te geven op de spiegel?

JvdB (naar aanleiding van een stuk in Trouw)


HET NARRENSCHIP

We klieven door de chaos van de golven

De regen spoelt het stof van onze huid

We varen naar het grote onbekende

De tijd die ademt ons in en ademt ons weer uit

De kapitein is jong en onervaren

De stuurman kent de sterren niet bij naam

En wij, wij zingen samen en wij varen

Ook al zijn we dan gedoemd om te vergaan

Dit narrenschip

Het vaart door alle tijden

Kent geen koers

Het waait met alle winden mee

En het laat zich door de horizon verleiden

Dit narrenschip

Is overal en nergens geweest

We laten ons door rattenvangers leiden

We zijn op weg naar kusten van ivoor

We klimmen zoals apen in de zeilen en

Zwijgen als de onschuld wordt vermoord

Schuimmarcheerders, moralisten

Een hofnar met een zoutloos repertoire

En verliefden die het onheil willen keren

Alle schoonheid, alle waanzin bij elkaar

Dit narrenschip

Het vaart door alle tijden

Kent geen koers

Het waait met alle winden mee

En het laat zich door de horizon verleiden

Dit narrenschip

Is overal en nergens geweest

En in de verte dreigt een storm

Met donkere wolken aan de hemel

Terwijl de bang geworden ratten

In het ruim zich door de buik van het schip naar buiten vreten

Wat maakt het uit

Wij varen door

We zien wel waar de wind ons brengt

Je kunt een storm op zee niet tegen houden

Je kunt alleen maar hopen dat je niet verdrinkt

Een tekst van Stef Bos.

Hij schreef die als een eerbetoon aan de schilder

Jeroen Bosch. In 2016 was het 500 jaar geleden dat deze overleed.

Velen bezochten de tentoonstelling in ’s-Hertogenbosch .

‘Er is in de loop van de eeuwen heel veel veranderd maar tegelijkertijd is er vooral veel hetzelfde gebleven’


Zo 19 feb. 10.00 uur Zondagviering Frans Smulders

Na afloop koffie in De Burcht

Zo 26 febri ------ Carnaval geen viering

Wo 1 maart 19.00 uur Aswoensdag Trees van den Broek

Zo 5 maart 10.00 uur Zondagviering Herman van Rhee

Zo 12 maart 09.30 uur Zondagviering Theo Lamers

Zo 19 maart 10.00 uur Zondagviering Mien Heijnen

Na afloop koffie in De Burcht

Zo 26 maart 10.00 uur Zondagviering Laurens Koole

Zo 2 april 10.00 uur Zondagviering Frans Smulders

Zo 9 april 09.30 uur Palmzondagviering Theo Lamers

Palmwijding

Do 13 april 19.00 uur Witte Donderdagviering Herman van Rhee

Vr 14 april 19.00 uur Goede Vrijdagviering Trees van den Broek

Zo 16 april 10.00 uur Paaszondagviering Laurens Koole met gelegenheidskoor


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login