Artikelindex

RUST, DUUR, ZIN EN SAMENHANG

Op zondag 9 oktober zongen we de volgende strofe uit een lied van W. Barnard:

Hij gaat u voor in wolk en vuur,

Gunt aan uw leven rust en duur

En geeft het zin en samenhang.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang!

Je kunt deze tekst van dit lied misschien erg hoogdravend of theatraal vinden maar deze strofe biedt een prachtig vergezicht op een gelukkig leven. Op dit soort teksten is niet voor niets zoveel prachtige muziek geschreven.

Hier spreekt een geloof. Als geloof dit kan bieden, heb je in feite alles wat je maar kunt verlangen. Rust, duur, zin en samenhang, bouwstenen voor geluk. Wie zoekt het niet?

Tegenwoordig zeggen velen dat ze niet geloven. Toch hebben mensen wel behoefte aan “rust, duur, zingeving en samenhang”. Het zoeken ernaar is op zich al zinvol en dient om houvast in je leven te vinden. En over welk houvast je het ook hebt, het staat of valt met de stevigheid van je overtuiging, je vertrouwen, geloof of ideaal. Dat blijkt vooral wanneer het houvast op de proef gesteld wordt. Als het niet meezit, of als je te maken krijgt met ziekte of verlies. Hoewel we weten dat het bij het leven hoort, houden we er vaak geen rekening mee. We moeten kennelijk vooral van ervaring leren. 


Misschien hoort het bij deze tijd dat we het moeilijk vinden om erover te spreken met elkaar. Is het omdat we het niet onder woorden kunnen brengen? Of durven we dat niet omdat we ons schamen voor ons eigen geloof of onze overtuiging. Naar mijn mening heeft elk mens behoefte aan houvast. Een partner, kinderen, vrienden of soms goede bekenden bieden een ‘sociaal houvast’ en vaak meer. En misschien is dat ‘meer’ iets wat we zouden moeten koesteren en ontwikkelen. In elk geval door het bespreekbaar te maken. We zijn allemaal ervaringsdeskundigen en kunnen van elkaar iets over onszelf leren. Volgens mij ligt hier een geweldige pastorale uitdaging.

Ik bedoel in dit verband dus niet dat we veel discussies moeten gaan voeren over politiek of maatschappelijke problemen. Dat gebeurt waarschijnlijk al vaak genoeg en over de manier waarop zullen we het maar niet hebben.

Overigens denk ik dat er ook sprake is van een ‘luxeprobleem’. In tegenstelling tot veel andere mensen in de wereld hoeven we ons in Nederland niet druk te maken over acute problemen met de eerste levensbehoeften als eten en drinken, onderdak en veiligheid. Dat is mooi maar het leidt bij ons misschien wel tot gemakzucht en zorgeloosheid, vormen van ondankbaar en verwend gedrag. Hoe kan het anders dat bijvoorbeeld de zorg voor het milieu niet hoger op de agenda komt te staan nu het economisch nog beter gaat.

We mogen voor heel veel dankbaar zijn maar laten we elkaar ook ‘wakker’ houden en onze verantwoordelijkheid nemen.

JvdB


Liturgie in de komende weken

Het liturgisch jaar loopt ten einde. Nog een goede maand te gaan en de advent dient zich aan. Dit jaar steken we al op zondag 27 november het eerste kaarsje aan op de Adventskrans. Tot die zondag haalt de liturgie nog de teksten uit het Evangelie van Lucas. Hij snijdt geen gemakkelijke onderwerpen aan in de komende zondagvieringen. Onze voorgangers zullen er hun handen vol aan hebben, maar zoals altijd rekenen we op mooie en aansprekende vieringen. Het schema voor de zondagvieringen vindt u op de laatste bladzijde van deze ‘Toren’.
Elders in dit blad is er ook al aandacht aan besteed, maar het is goed ook hier nog even te wijzen op de bijzondere liturgische viering van de Ikonenwijding op zondagmiddag 23 oktober om 14.00 uur in de kloosterkapel van St. Agatha. Het wordt inderdaad een bijzondere viering volgens de Oosters Orthodoxe ritus, een andere liturgie dan onze Romaanse liturgie. Orthodoxe vieringen willen de ‘hemel op aarde’ uitstralen met hemelse gezangen, veel kaarslicht en wierook!
U bent allen van harte welkom én als u in het bezit bent van een ikoon, neem die mee naar de St. Agatha. Alle ikonen worden (opnieuw) gewijd door de voorganger.
Dit jaar heeft onze gemeenschap afscheid moeten nemen van maar liefst drie dorpsgenoten. Een jaar geleden van Marc Straten, in dit voorjaar Wil Willems en onlangs van Pieter Keijzers.
Gezien hun leeftijd zijn ze ons alle drie te vroeg ontvallen. We willen op de avond van Allerzielen op woensdag 2 november in de viering van 19.00 uur stil staan bij hun overlijden, bij het verlies voor familie en dorpsgenoten. Tijdens de viering gedenken we ook al onze dierbaren die eerder zijn overleden. Als het weer het toelaat bezoeken we ons Kerkhof en gedenken we allen die ons door de dood zijn voor gegaan. Er is gelegenheid om graflichtjes te kopen (1,-) om bij de graven op het kerkhof te plaatsen.

Mooie en inspirerende vieringen gewenst!

De Liturgiegroep


Lambertusdag 2016

Sinds jaar en dag viert de Geloofsgemeenschap heilige Lambertus in Linden haar patroonsdag in het weekend het dichtst bij 17 september. Dit jaar dus een dag later, maar daar zal de heilige geen probleem van maken. Sinds wij een paar jaar geleden met een bus vol Lindenaren een bezoek brachten aan zijn graf in Luik, is de band tussen ons mogelijk nog hechter geworden.

De feestdag zelf kent een drieluik van activiteiten. Centraal staat daarbij uiteraard de viering in onze kerk, aan de voet van zijn beeld. Trees van den Broek en Mien Heijnen, voorgangers in onze Geloofsgemeenschap van het eerste uur, leidden die gebedsviering in een goed gevulde kerk. De door hen gekozen teksten uit de Wijsheidsboeken van het Eerste Testament en uit de Handelingen van de Apostelen van het Tweede Testament, waren inspirerend en boden stof tot bezinning.

 Heel bijzonder was hun liedkeuze met een eigen tekstuele invulling van het beroemde lied van Leonard Cohen: ‘Suzanne’ en het slotlied: de Lindense Litanie van Heiligen. Uiteraard was er ruim plaats voor onze Lambertus, in de volksmond ‘de Appelschudder’ genoemd. Vanaf de datum van zijn feest mogen de appels van de bomen. Daarom stond bij zijn beeld een mand met mooie in Linden geplukte appels.
Traditiegetrouw herdenkt de Lindense gemeenschap in hetzelfde weekend ook de vijf Amerikaanse Oorlogsslachtoffers die op 17 september 1944 sneuvelden. Gebed, zang en stilte bij de gedenksteen zorgen voor een indrukwekkend moment. Grada Bos die zich die fatale dag nog weet te herinneren, legde de bloemen bij de gedachtenismuur.

De Appelschudder Lambertus levert ieder jaar ook z’n bijdrage aan de koffie. Dit jaar zorgde hij voor appelflappen. Tijdens de koffiebijeenkomst gaf de contactgroep nadere uitleg over de jongste ontwikkelingen rond het voortbestaan van de Geloofsgemeenschap Linden en het behoud van het kerkgebouw en het kerkhof. De aanwezigen namen met instemming kennis van de afspraken met het Parochiebestuur en spraken hun bereidheid uit om samen met de contactgroep de uitdaging om ‘Linden’ open te houden, aan te gaan. In het laatste kwartaal van 2016 moet dit plan uitgewerkt worden en z’n eerste fase ingaan.
Herman van Rhee


 

  Het kersverse beleidsplan van onze nieuwe bisschop willen we graag opnemen.
BELEIDSVISIE BISDOM DEN BOSCH

Samen bouwen in vertrouwenBisschop Gerard de Korte presenteerde op zaterdag 8 oktober j.l. het nieuwe beleidsplan van het bisdom ’s-Hertogenbosch. Direct na zijn installatie op 14 mei j.l. bezocht bisschop De Korte alle dekenaten en sprak ook in diverse parochies met pastorale teams, kerkbesturen en religieuzen. In het bisschopshuis ontving hij vele gasten. Zijn indrukken bracht de bisschop samen in een beleidsnota. In september besprak hij de nota met de staf, het kapittel, de dekenvergadering, de Raad voor Economische Aangelegenheden, de priesterraad en de lekenraad. De bisschop heeft goed geluisterd en de tekst aangescherpt. Zo hoopt hij op breed draagvlak voor nieuw beleid binnen het bisdom.

Cultuur van vertrouwen
Bisschop De Korte wil bouwen aan een cultuur van vertrouwen. Hij heeft echter geen toverstok waardoor er plotseling meer gelovigen actief worden en meer middelen beschikbaar zijn. Maar hij wil wel proberen de eenheid binnen het bisdom te versterken. Daarom pleit de nota voor een hartelijke, gastvrije Kerk met meer ontspannen verhoudingen. Het katholieke huis is groot met ruimte voor verschillende accenten en vormen van katholieke spiritualiteit.


Missionair pastoraat prioriteit
Naast het koesteren van het Brabantse volksgeloof geeft de bisschop prioriteit aan missionair pastoraat. Het is uitermate belangrijk om nieuwe mensen voor
Christus te winnen. Alleen zo kan verdere krimp van onze Kerk worden omgebogen. Gezinspastoraat is een speerpunt van dit missionaire pastoraat. Jonge echtparen met kinderen zullen een belangrijke rol spelen bij de opbouw van de Kerk van morgen.


Andere beleidsvoornemens
In de nota komt een aantal beleidsvoornemens aan de orde.
De interne en externe communicatie wordt verbeterd door de benoeming van een perschef. Tevens benoemt de bisschop op korte termijn een opbouwwerker voor het ontwikkelen van missionair pastoraat, de implementatie van de parochiefusies, het vroegtijdig verhelpen van spanningen binnen parochies en de begeleiding van kerksluitingen.
De bisschop benoemt daarnaast gedelegeerden voor de religieuzen en de emeriti.
Uitgangspunt van de zondagse liturgie vormt de Eucharistie. Enkel bij pastorale noodzaak kan een Woord- en Communieviering worden gehouden.
De bisschop zet verder in op versterking van catechese en geloofscommunicatie om de religieuze sprakeloosheid te doorbreken. Prioriteit vormt de diaconale dimensie. De Kerk is geroepen tot dienstbaarheid.
De bisschop betrekt de dekens meer bij het beleid van het bisdom.
De bisschop vraagt de parochies ieder jaar een kernachtig pastoraal actieplan te maken, gebaseerd op een pastoraal beleidsplan.
Niet alleen wordt gelet op de uitgaven van parochies maar het bisdom zal ook helpen bij de verhoging van de inkomsten.
Tot slot zet de bisschop in op decentralisatie en maatwerk als het gaat om het gebouwenbeleid.Het volledige beleidsplan is ook te vinden op :

www.bisdomdenbosch.nl
 
 

WAT STAAT ER TE GEBEUREN?

De bijeenkomst, het Lambertusfeest, op 18 september j.l. in De Burcht had een inderdaad een feestelijk karakter. Iedereen, die aanwezig was had het gevoel dat er licht aan de horizon was en meer dan een tijdelijke opklaring. De geloofsgemeenschap krijgt de komende vijf jaar de kans om aan de verdere toekomst te werken met meer wind in de rug. Het aantreden van de nieuwe bisschop betekent meer ruimte en medewerking en in plaats van controle en tegenwerking. Het was fijn te ervaren dat er veel waardering is voor de inspanningen van de contactgroep en de mensen er om heen. Het was ook duidelijk dat de aanwezigen graag medewerking wilden verlenen bij het bouwen aan een mooie toekomst.

Samen leggen we de eerste steen

Zoals op 18 september al is aangegeven wil de contactgroep zo snel mogelijk na 1 november de spaarronde voor 2016 maken. De contactgroep ziet dat als de kerkbijdrage 2016. U krijgt daarvoor allemaal een envelop met alle benodigde informatie.

Als iedereen zijn steentje bijdraagt, kunnen we naar we hopen een mooie eerste laag in de spaarpot leggen. Daarmee leggen we samen de eerste steen en bouwen we aan de toekomst.

De eerste voorbereidingen voor een programma van (neven)activiteiten.

Via het organiseren nevenactiviteiten (zoals concerten, lezingen, exposities en andere bijeenkomsten) in de kerk willen we extra inkomsten verwerven welke bijdragen aan een sluitende exploitatie.

De contactgroep wil de komende weken mensen benaderen die mee willen werken aan het programma van nevenactiviteiten. Met deze groep mensen willen we aan de slag. Met deze groep bepalen we wat we in de toekomst willen organiseren in onze kerk en hoe we dat aanpakken. Zoals eerder gezegd denken we aan een stichting en zoeken we uit of een van de bestaande ‘slapende’ stichtingen in Linden via een aanpassing van de statuten daarvoor kunnen dienen. Wellicht dat u zegt: “Ik wil wel meedoen en zo ook een steentje bijdragen”. Laat het weten aan iemand van de contactgroep.

Het gaat natuurlijk om meer dan het bijeenbrengen van geld. Dat is belangrijk maar uiteindelijk slechts een middel. Misschien dat we het idee van onze bisschop Gerard De Korte moeten overnemen en als geloofsgemeenschap een pastoraal beleidsplan gaan maken en daar een actieplan aan koppelen.

De contactgroep kerk Linden,
Jan van den Broek, Mien Heijnen, Ton Keijzers, Herman van Rhee


In Memoriam Pieter Keijzers

Op zaterdagmiddag 24 september 2016 overleed Pieter Keijzers in de leeftijd van 55 jaar, thuis in het bijzijn van moeder Annie en zijn broers en zussen. Pieter overleed aan de gevolgen van een ongeneeslijke darmtumor, welke bij hem in het voorjaar van 2014 werd geconstateerd.

Pieter werd geboren op 4 december 1960 als zoon van Sjang Keijzers en Annie Keijzers-van de Lockant, de oudste van hun vijf kinderen.
De lichting 1960 was erg dun in Linden: op de basisschool deelde Pieter de klas met twee andere klasgenoten. Hij doorliep achtereenvolgens de Mavo te Mook, de Havo te Nijmegen en voltooide zijn beroepsopleiding aan de H.T.S. te Venlo. Plannen waren er om zijn studie te vervolgen aan de T.H. maar de dienstplicht riep. Pieter raakte aan de slag bij Nutricia Cuijk, in welk bedrijf hij een goede werkgever vond. Hij is er altijd blijven werken, voornamelijk in de logistiek. Een harde en betrouwbare werker was hij. In zijn vrije tijd behaalde hij het vrachtwagenrijbewijs en ging op zondagen melk ophalen bij boeren in de regio. En als ze bij Nutricia vast zaten of een te krappe bezetting hadden met carnaval of op vrije dagen, dan draaide Pieter zijn hand niet om voor het maken van extra uren.
Pieter was handig en begaafd met een technisch inzicht. Auto’s waren zijn grote passie. Hij bracht zijn stagetijd door bij het garagebedrijf van peetoom Piet van de Lockant te Beers en bij de DAF in Eindhoven. Samen met garagist Frans Rutten uit Katwijk ging hij vele zondagen op pad naar autobeurzen in binnen- en buitenland. Ook met computers kon hij zeer goed overweg: hij was voor velen een helpdesk en kinderen uit de buurt konden bij Pieter terecht voor het downloaden van films of muziek.
Andere passies van Pieter waren biljarten (zijn prijzenkast puilt uit van de bekers) en reizen.
Bij Caf
é van Kempen te Katwijk had hij zijn ontspanning. Vaste prik was een potje biljarten op vrijdagavond om 21.00 uur met trouwe vriend Wil Daanen.

Zijn reislust bracht Pieter naar vele landen en verre continenten: onder andere Noord-Amerika, IJsland, China. Maar vooral Australië en Nieuw-Zeeland waren favoriet. Hij heeft deze landen meerdere malen bereisd.
Qua aard was Pieter op zichzelf en bescheiden. Een man van eerlijkheid en eenvoud. Hij hield niet van poeha of van veel woorden. Maar hij was goed en zorgzaam voor zijn naasten en kon zich druk maken als er in zijn ogen iets niet goed ging of iemand onrecht werd aangedaan. Hij was zijn leven lang gelukkig en tevreden thuis aan de Kerkstraat 38.
Pieters’ laatste jaren werden beheerst door zijn ziekte. Het is wrang dat hij 53 jaar nooit ziek was geweest of bij een dokter kwam. Vanaf de eerste diagnose wist Pieter dat hij niet te genezen was, maar hij heeft zijn ziekte gedragen met ogenschijnlijke kalmte en een bewonderenswaardige moed. Klagen deed hij niet. “Het is niet anders”, zei hij dan als hij een slechte uitslag kreeg. Hij vond het fijn om omringd te worden door ons gezin, en wij vonden het vanzelfsprekend om onze Pieter tot het einde toe bij te staan en te verzorgen.

Toch is hij veel te jong heengegaan. Het voelt oneerlijk, onterecht, machteloos. Wij missen onze Pieter ontzettend maar we zijn ook ontzettend trots op hem en zullen altijd fijne en dankbare herinneringen aan hem koesteren.
Naar zijn wens hebben wij Pieter op vrijdag 30 september jl. in beslotenheid herdacht met een afscheidsviering in onze H. Lambertuskerk en is hij begraven op het kerkhof, naast vader Sjang.
Wij bedanken iedereen voor de vele blijken van steun en medeleven welke wij hebben mogen ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van onze Pieter.Linden, oktober 2016,
Familie Keijzers


Het gelegenheidskoor gaat onder leiding van Joost Angenent vanaf half november repeteren om de Kerstnachtviering op te luisteren.

Voor nieuwe koorleden is er gelegenheid om aan te sluiten. Dat kan via een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Degenen die de laatste keer hebben meegedaan, krijgen tijdig een mail van Joost.


 

KONINKLIJKE ZANGVEREENIGING NIJMEEGS MANNENKOOR”,  Solist: DEIRDRE ANGENENT

Op zondag 18 december 2016 om 20.15uur verzorgt de “Koninklijke Zangvereeniging Nijmeegs Mannenkoor” samen met Deirdre Angenent een concert in Kerstsfeer in de Schouwburg in Cuijk.

Onze Lindense Deirdre is nationaal en internationaal bekend en geroemd om haar fantastische stem. Zelf zing ik al zo'n 17 jaar bij het Nijmeegse koor als 1e tenor. Het concert heeft dus een duidelijk Lindense tint.

Het Nijmeegs Mannenkoor, 157 jaar geleden opgericht, heeft nationale en internationale bekendheid. Vorig jaar hebben de mannen nog furore gemaakt in Krakau Polen en in juli j.l. heeft het koor voor de tweede keer de officiële opening verzorgd van het CHIO in Aken voor ruim 5200 toehoorders. Het was mijn wens om een keer met ons koor in de Schouwburg Cuijk op te treden.

Deze wens gaat nu in vervulling met als extra bonus de bijdrage van Deirdre.

Kaarten voor het concert kunnen worden besteld bij www.schouwburgcuijk.nl. , of aan de kassa.

De kosten zijn 15,75 euro pp, inclusief garderobe en een drankje tijdens de pauze.

Mogelijk zien we elkaar 18 december a.s. Het belooft een mooie muzikale avond te worden.

Ferdy Kokke


 

PAASKAARS 2015 VOOR HERMAN VAN RHEE

Tijdens de bijeenkomst ter gelegenheid van het Lambertusfeest is de paaskaars uitgereikt aan Herman van Rhee. Bij de overhandiging werd de volgende tekst uitgesproken:

Jij hebt de paaskaars meer dan verdiend. Als er iemand is, die zich heeft ingezet om het kaarsje brandend te houden, dan ben jij het wel. Een lichtend voorbeeld. Jij blies stevig om de vlam krachtig te houden. Jij neemt het voortouw de liturgiegroep en gaat zelf ook voor.

Dit is de eerste paaskaars die het dorp Linden verlaat en hij gaat branden in de schaduw van de kathedraal in Cuijk. Door het branden van deze kaars hoeven we de schaduw niet meer te vrezen.”

Duidelijk toch!


SYMPOSIUM OLC

Het symposium van OLC in de schouwburg op 23 september was druk bezocht. En belangrijker: de bezoekers waren heel positief over het programma: het maakte indruk, was boeiend met belangrijke informatie en afwisseling. De column van Geurt Frantzen nemen we op onder de rubriek om bij stil te staan.


IKONENWIJDING IN SINT AGATHA

In de kapel van het Kruisherenklooster in Sint Agatha is er een speciale viering op zondagmiddag 23 oktober om 14.00 uur. Daar worden de ikonen gewijd die o.a. vijf leden van onze geloofsgemeenschap ‘schreven’ onder de bezielende leiding van Liesbeth Smulders, ook lid van onze geloofsgemeenschap.

Die wijding wordt verricht door pater Frank van Roermund van de Abdij van Berne Heeswijk. Het Klein Byzantijnskoor Utrecht zal tijdens de viering de gezangen verzorgen.

Iedereen is welkom en uitgenodigd bij deze bijzondere viering.
Heleen Corsmit, Ricky van Mil, Resy Koole, Fons Heijnen, Herman van Rhee en Liesbeth Smulders


  Het volgende nummer komt voor 27 november a.s. uit. Berichten of kopij tot uiterlijk woensdag 16 november a.s. sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


BENEFIETCONCERT OP 30 OKTOBER IN DE BURCHT

Zondagmiddag 30 oktober geeft de band The Wheels een benefietconcert in het gemeenschapshuis de Burcht, Kerkstraat 44, 5439 ND Linden van 16.00 tot 20.00 uur. Entree € 10. Zaal open: 15.00 uur. Er is voldoende parkeergelegenheid bij de Burcht.

Het concert wordt georganiseerd door serviceclub “Raam en Maas” en de volledige opbrengst gaat naar het goede doel. Dat is dit jaar een kraamkliniek in Nepal. Het geld wordt verdubbeld door de Wilde Ganzen. Voor informatie zie www.tamsarya.nl

The Wheels is een band die vroeger heel bekend was in deze regio. Ze zijn na 40 jaar weer bijeen en treden sinds vorig jaar weer af en toe op. Ze maken vooral muziek uit de 60/ 70er jaren. De muzikanten komen uit Cuijk, Boxmeer, Langenboom en Mill en speelden ook in andere bands. Ze weten een geweldige sfeer te creëren en we kunnen er dan ook vanuit gaan dat het een gezellige middag wordt. Entreekaarten kosten € 10 en kunt u bestellen via Serviceclub Raam en Maas Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 0485-315747. Wees er snel bij, want er is maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar.


 

Voltooid leven

In alle vroegte loop ik, op zoek naar inspiratie voor een column, door het Maasheggengebied. De zon is opstandig. Hij negeert de kalender, negeert de daggemiddelden van het KNMI en straalt de warmte van augustus, ook al is het eind september. Toch zie en ruik ik dat de natuur zich niet voor de gek laat houden. Dat die zich klaarmaakt voor de winterpauze, de tijdelijke dood. Ik zie het aan de voedermais, die de kracht niet meer heeft om nog rechtop te staan, die uitgeput en dor lonkt naar de kneusmachine die zich in de verte al horen laat. Aan de meidoornbesjes die niet meer zo fel rood blinken als vorige week en hier en daar al indrogen. Aan het groen van de bomen waar een kunstschilder al wat rood en geel op heeft aangebracht. Onder mijn voeten kraakt gevallen blad.

Waar zit je mee?’, vraagt de eik op de driesprong, die mijn gebogen houding heeft herkend.

Waar ik altijd mee zit’, zeg ik. ‘Met de dood. Of eigenlijk: met het leven. Of eigenlijk: met het voltooide leven. Ik moet daar morgen wat over zeggen. Over oud worden, over het moment waarop je besluit dat je leven voltooid is, over hoe je om moet gaan met die realiteit.’

Nou, nou’, bromt de boom. ‘Je hebt je weer aardig in de nesten gewerkt. Had dan nee gezegd.’

Ja’, zeg ik. ‘Hád ik dat maar. Maar jij kunt me vast helpen. Jij staat hier al eeuwen wijsheid te vergaren. Dus zeg het maar. Wanneer is een leven voltooid? En hoe weet je dat het zover is?’

Het schudt even met zijn kroon. Het kan ook een windvlaag zijn. Er komt een jogger voorbij en ik doe net alsof ik geen volwassene ben die met een boom staat te praten, buk me snel alsof ik mijn schoenveter opnieuw moet strikken.

Ik snap het niet’, zegt de eik. ‘Waarom maken jullie mensen het je altijd zo moeilijk. Sinds dat moment dat jullie je los hebben gemaakt van de veilige omarming van onze takken en rechtop bent gaan lopen, gaat het mis. Steeds dat piekeren. En nou begin je over voltooid leven. Weet je wel wat je zegt? Ik vind het nogal eh, hoe zal ik het formuleren, arrogant, ja, dat is het. Net zoals jullie lopen. Met de kop in de wind. Zo van: kijk eens, wij lopen rechtop. Wij zijn beter dan de rest. Aanstellers.’

Ik laat de eik maar even mopperen. Ik weet dat hij ouder, groter en sterker is dan ik. Maar ik weet ook dat ik met een simpel geluid, dat van een kettingzaag die wordt aangezwengeld, zijn grote ego kan doen verschrompelen tot dat van een gedroogd, vliesdun eikenblaadje dat een speelbal wordt van de herfstwind. En hij weet het ook. ‘Zeg me dan eens, wijze eik, waarom is het arrogant om over voltooid leven te praten?’

Denk zelf eens na’, zegt hij en hij schudt weer met zijn kroon. Ik kan de vallende eikels ternauwernood ontwijken. ‘Wat betekent het als je zegt dat een leven voltooid is? Dan veronderstel je ooit een opdracht te hebben gekregen. Typisch weer iets van de mens. Alles uitdrukken in taken en doelen. Ik zei het toch: arrogant. Alsof het leven van de mens een hoger doel dient dan al het andere leven. Schei toch uit!’

Ik snapte er niks van. En de eik zag het.

Je snapt het niet’, zegt hij. ‘Voltooid betekent dat aan de opdracht voldaan is. Maar wie krijgt bij zijn geboorte een opdracht ingefluisterd? Zoiets als: leef tachtig dagen, twee maanden, vier dagen en tweeëneenhalf uur en dan is je leven voltooid? Wie krijgt de opdracht om vier kinderen, twaalf kleinkinderen en achttien kleinkinderen op de wereld te zetten? Wie krijgt ingefluisterd dat hij acht jaar Kamerlid moet zijn, gevolgd door twee regeringsperioden als minister-president? Wie krijgt de opdracht een biografie te schrijven over de kastanjeboom van Anne Frank, of de twaalfde mens te zijn op de maan, of…’

Hou maar op’, zei ik. ‘Ik snap wat je bedoelt. Maar stel dat niet iets of iemand anders die opdracht geeft, maar de mens zichzelf die taak oplegt? Een opdracht die zich tijdens het leven ontwikkelt, die, na verloop van tijd, als je een aantal dingen hebt afgevinkt, als het lichaam niet meer wil meewerken of als je eenzaam en hulpbehoevend wordt, dat die opdracht uiteindelijk indikt tot: het laatste vinkje?’

Lummel’, zegt de eik. ‘Jezelf een opdracht geven! Jezelf voor de gek houden dat je leven een doel heeft, ook nog anders dan dat van anderen, ga toch weg. Als je al wil dat het leven een doel heeft, als je zonder dat idee niet kúnt leven, dan knoop het volgende in je oren.’

Hij liet een stilte vallen.

Ik luister’, zei ik.

Het enige doel van het leven’, en het klonk warempel een beetje plechtig, zoals hij het zei, ‘het enige doel van het leven, is het leven zelf.’

Daar moest ik het mee doen. De eik zweeg en liet alleen nog een eikel op mijn hoofd vallen. Maar het was voldoende. Ik raapte die op en voelde hoe glad die was. Ik liep verder, plukte een braam en proefde hoe rijp die was. Ik hoorde ganzen gakken en vergaapte me aan hun V-vlucht boven me, ik rook de zure lucht die opsteeg uit een sloot en zag de nevel langzaam optrekken uit het weiland. Ik voelde dat ik leefde en begreep toen pas wat de eik eigenlijk had willen zeggen.

Dat het voltooide leven wel degelijk bestaat. Dat het alleen niet het eind van het leven is, maar het leven zelf zoals het ons gegeven wordt. Voltooid als in: helemaal af.
Column uitgesproken tijdens het symposium van OLC op 23 september j.l.

door Geurt Frantzen, tot enige tijd geleden journalist bij De Gelderlander.


VIERINGEN IN DE H.LAMBERTUSKERK LINDEN T/M 20 NOVEMBER

Voorganger

Zo 23 okt. 10.00 uur Zondagviering Herman van Rhee

14.00 uur Iconenwijding Kloosterkerk Sint Agatha

Zo 30 okt. 10.00 uur Zondagviering Laurens Koole

Wo 2 nov. 19.00 uur Allerzielenviering Trees van den Broek

Zo 6 nov. 10.00 uur Zondagviering Frans Smulders

Zo 13 nov. 09.30 uur Zondagviering Theo Lamers

Zo 20 nov. 10.00 uur Zondagviering Mien Heijnen Na afloop koffie in De Burcht


Colofon
Redactie: Ton Keijzers

Jan van den Broek

Lay-out: Martine de Haan

Druk: Pastorie Cuijk

Contactgroep Geloofsgemeenschap Linden:

Ton Keijzers (vz)

Jan van den Broek (secr)

Mien Heijnen (kerkhofzaken)

Herman van Rhee (liturgiegroep)

Website: www.grootlinden.nl


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login