Artikelindex

GOED NIEUWS VOOR DE GELOOFSGEMEENSCHAP LINDEN Uitgangspositie De geloofsgemeenschap Linden heeft zich in de afgelopen jaren behoorlijk druk gemaakt over het voortbestaan van de eigen geloofsgemeenschap en over het behoud van onze kerk als symbool en middelpunt daarvan. We geloven tot op de dag van vandaag in onze koers en we hebben er met velen hard aan gewerkt. Door middel van publicaties in ‘Rond de Lindense Toren’ en door het beleggen van diverse informatiebijeenkomsten hebben we steeds geprobeerd om iedereen op de hoogte houden van de lopende zaken betreffende onze geloofsgemeenschap en ons kerkgebouw. We merken ook – met pijn in het hart – dat sommigen die zich in het verleden nog volop thuis voelden in onze geloofsgemeenschap, een andere keuze gemaakt hebben. Dat betreuren we, maar we respecteren het. Daarnaast voelen nieuwe deelnemers aan onze activiteiten zich welkom in onze herberg. Met voldoening merken we dat de zondagvieringen goed bezocht worden en dat ze in het algemeen zeer gewaardeerd worden. Dat geldt ook voor de meeste nieuwe activiteiten die wij inzetten om onze geloofsgemeenschap levend te houden. We denken daarbij aan de bijzondere liturgische vieringen door het jaar heen, de muziekavonden, de exegese bijeenkomsten, de koorrepetities en de meditatievieringen. Opvallend daarbij is ook dat de zorg om het kerkgebouw en het kerkhof nooit problemen oproept. Kortom, de Lambertus Geloofsgemeenschap Linden is een levende gemeenschap! Het nieuwe plan Wij hebben de indruk dat ons aller inzet en zorg ook gezien wordt door het parochiebestuur van de Heilige Martinusparochie in Cuijk. Tijdens onze laatste twee bijeenkomsten werden we verrast door een voorstel van de parochiebestuur dat onze geloofsgemeenschap ruimte biedt. Hoewel er op een aantal punten nog overleg gaande is, willen wij het nu aan u voorleggen. Met ingang van 1 oktober 2016 begint een periode van vijf jaar waarin het kerkbestuur ons de ruimte biedt om ons recht van voortbestaan te bewijzen. Dat houdt in dat wij op dezelfde voet als voorgaande jaren ons bestaan als geloofsgemeenschap kunnen voorzetten en ons kerkgebouw daarvoor beschikbaar blijft. Om de geloofsgemeenschap na de periode van vijf jaar een vervolg te kunnen geven, zet het parochiebestuur alle inkomsten uit Linden (kerkbalans, collectegelden, stipendia, kaarsengeld, enz.) op een voor de Lambertus Geloofsgemeenschap Linden aparte rekening. De contactgroep krijgt de ruimte en verantwoordelijkheid om die inkomsten weer op een hoger niveau te brengen, waarbij het niveau van 2010 het eerste richtpunt is. Dankzij die gelden ontstaat er in deze vijf jaar een ‘spaarpot’ ten behoeve van de exploitatie van de Lambertus Geloofsgemeenschap Linden en het kerkgebouw na de periode van vijf jaar . De contactgroep houdt samen met het kerkbestuur zicht op de gelden en heeft de garantie gekregen dat die inkomsten nergens anders dan voor de hierboven omschreven doelen mogen worden gebruikt. Om op enige termijn tot een sluitende exploitatie te komen zullen naar verwachting extra inkomsten nodig zijn. Daarom ligt het voor de hand om door middel van ‘nevenactiviteiten’ (concerten, verhuur, vieringen, exposities, enz.) deze inkomsten te verwerven. Zelf denken wij daarbij ter ondersteuning aan het oprichten van een Stichting ‘Vrienden van de Lambertuskerk. Het positieve rendement van de diverse activiteiten komt ook alleen ten gunste van de exploitatie van onze Lambertuskerk. Elders In het bisdom Den Bosch o.a. in Waalwijk kent men ook zo’n steunstichting. Door deze constructie – vastgelegd in een convenant tussen het parochiebestuur en de contactgroep heilige Lambertus Linden- is de dreigende sluiting en/verkoop van ons kerkgebouw in elk geval voorlopig van de baan. Volledigheidshalve moet vermeld worden dat ook instemming van het bisdom is vereist. De contactgroep heeft dit voorstel met beide handen aangegrepen want het ligt in het verlengde van de conclusies uit onze eigen bijeenkomst van enige tijd geleden. Op zondagmorgen 18 september tijdens de feestelijke bijeenkomst in De Burcht leggen we dit plan daarom met een positief advies ter bespreking en goedkeuring voor aan de leden van de geloofsgemeenschap Het mag verder duidelijk zijn dat in overeenstemming met het bovenstaande het uiteindelijke convenant met het parochiebestuur wordt opgesteld én er gewerkt wordt aan de oprichting van de stichting ‘Vrienden van Lambertus Linden’. We gaan er van uit dat we In het komende najaar in elk geval ook al twee initiatieven kunnen nemen. -Het organiseren van de “eerste” ronde kerkbijdrage. -Het voorbereiden van een activiteitenprogramma voor 2017 Daarmee kunnen we de eerste stappen zetten op een nieuwe weg. De contactgroep kerk Linden, Jan van den Broek, Mien Heijnen, Ton Keijzers, Herman van Rhee

www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login