Artikelindex

Op initiatief van de dorpsraad Beers is een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers  van de Beheersstichting  Beers-Linden, de Zonnebloem, KBO Beers-Linden en de Dorpsraad Linden, aan de slag geweest om te onderzoeken hoe het is gesteld met de zorg in Beers en Linden.
Daartoe zijn voor belangstellenden op 14 april jl. een tweetal informatiemomenten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de deelnemers  geïnformeerd  op welke wijze een zorgvereniging kan worden ingericht.
Door de wijkverpleegkundigen/ zorgregelaars verbonden aan Pantein is een toelichting gegeven op welke wijze zij een bijdrage leveren.
De voorzitter van de zorgvereniging Sint Hubert was aanwezig om verslag te doen van de opgedane ervaringen in deze woonplaats.
Aan de hand van een aantal themavragen zijn de deelnemers vervolgens uitgenodigd om hun mening  kenbaar te maken.
De werkgroep heeft kunnen vaststellen dat er in Beers en Linden voor wat betreft de zorg al veel wordt gerealiseerd.  
De werkgroep concludeert dan ook dat  er op dit moment geen directe aanleiding bestaat om te komen tot de oprichting van een zorgvereniging in Beers-Linden.
Wel heeft het initiatief ertoe geleid dat genoemde  zorgaanbieders in Beers-Linden met elkaar de vinger aan de pols blijven houden om mogelijke hiaten in het (zorg)aanbod tijdig te signaleren en zo nodig in actie te komen. Een terugkerend gezamenlijk overleg maakt daarvan onderdeel uit.

Over het vervolg wordt nog overlegd. Het denken aan een zorgcoöperatie is vooral een steun in de rug voor de bestaande activiteiten en een aanmoediging om mee te doen.

 


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login