Artikelindex

Ik weet niet of Pinksteren nog wel tot de verbeelding spreekt. Het Pinksterweekend met de vrije maandag is immers vaak de opmaat voor de ‘grote vakantie’. Volgens de kerkelijke Pinkstertraditie daalde de Geest neer over de apostelen, die vol geestdrift gingen ijveren voor de nieuwe ideeën van Jezus Christus. Het harde ingrijpen van de machthebbers had wel zijn dood tot gevolg maar Zijn Geest leeft tot op de dag van vandaag voort.
Ik weet niet hoe het u vergaat maar de Panamapapers brachten volgens mij dingen aan het licht die we eigenlijk wel wisten. Het boek van Joris Luijendijk “Het kan niet waar zijn” was al een duidelijke vingerwijzing: veel mensen zitten in een systeem, doen mee en denken niet na over de morele kant van de effecten van hun werk. Het lijkt niet anders te kunnen. We denken te vaak volgens het stramien: ‘het is eten of gegeten worden’ of ‘als ik het niet doe doet een ander het’ en daarmee schakelen we de antenne uit die ons wil laten nadenken over “is dit eigenlijk wel goed? of toch niet?”
Volgens sommige denkers is onze maatschappij cynisch aan het worden. Er is soms weinig te bespeuren van idealen. Wantrouwen, angst en eigenbelang lijken de belangrijkste drijfveren. En die zorgen ervoor dat we ons terugtrekken op ons ‘eigen erf’.
En laten we vooral niet denken dat dit alleen betrekking heeft op de financiële wereld. Je treft het vele plaatsen aan. Vorige week bijvoorbeeld hield een visionaire bestuursvoorzitter van verpleeghuizen een hartstochtelijk pleidooi voor een verantwoordelijke houding in het werk: “zeg tegen je baas of directeur dat je zo niet kunt en wilt werken wanneer iets tegen het belang van zorgbehoevenden ingaat; jij ziet in de praktijk toch dat het niet werkt.”
In onze ingewikkelde wereld hebben we behoefte aan een eigen kompas om onze weg te vinden. De signalen die we krijgen via de media zijn verwarrend en zetten ons op het verkeerde been. Ze gaan meestal over anderen (de zondebokken) en zelden over ons en onze verantwoordelijkheid.
De antenne voor goed en kwaad behoeft regelmatig afstemming. Daar moet je tijd voor nemen en moeite voor doen. Je kunt het ook niet alleen. Je hebt er anderen voor nodig. En andere verhalen die een nieuwe kijk bieden of af en toe je erf verlaten om elders te zoeken naar bruikbare sporen.
De invloed van de christelijke religie op onze Europese beschaving en op het kompas van ons mensen is nog steeds groot. Het lijkt er alleen op dat in deze tijd teveel mensen hun antenne uitgeschakeld hebben en op hun eigen erf angstig zitten te wachten op de dingen die komen gaan.
De Geest van Pinksteren -het gedachtegoed van Jezus Christus- bracht de apostelen in beweging. Hun kompas werd daarmee opnieuw afgesteld. Wat mij betreft mag de kerk de kern van dat gedachtegoed best wat steviger onder de aandacht brengen en mensen van hoog tot laag stimuleren hun antenne af te stemmen en te gebruiken. Het geweten noemden ze dat vroeger.
E enmaal per jaar Pinksteren vieren is misschien wel te weinig voor zo’n actueel feest.

JvdB
Binnen de rijke traditie van onze Lambertus Geloofsgemeenschap zijn hoogtijdagen en feestdagen belangrijke momenten om samen te vieren. De Goede Week en Pasen zijn van die dagen om thuis te zijn binnen de eigen Geloofsgemeenschap.

We mogen ons gelukkig prijzen met de inzet van velen uit ons midden die zich inzetten voor kerk en liturgie. Van schoonmaak, versiering en koorzang tot inspirerende vieringen; ieder draagt bij aan het welslagen daarvan. Meer nog dan in de voorgaande jaren was er bijzondere aandacht voor de zang in onze kerkdiensten. Ons Gelegenheidskoor luisterde de Goede Vrijdag en de Paasviering op zondagmorgen op met liederen die bijna allemaal meegezongen konden worden door de bezoekers van onze kerk. Samen zingen is als samen bidden. Daarbij denken we ook aan onze zusters en broeders in Teso in Oeganda. Via de collectes voor de Vastenactie 2016 bieden we hen € 250, - aan.

In de komende maanden vieren we iedere zondagmorgen de liturgie. We bezinnen ons op het Woord en we breken samen het Brood. Om dat samenzijn nog extra gestalte te geven komen we iedere derde zondag van de maand na de dienst in de kerk, bij elkaar in De Burcht voor koffie en gezellig samenzijn. Het schema van de diensten vindt u achterin dit blad.

Uitzondering is het weekend van 28 / 29 mei. Dan vervalt de zondagmorgenviering. In plaats daarvan komen we op zaterdagavond 28 mei om 19.00 uur bij elkaar voor de Gildemis van ons Sint Antonius en Maria Gilde. Ons Gilde hoort bij onze Geloofsgemeenschap; zij brachten aan het begin van de viering op Paasmorgen de brandende Paaskaars en het nieuw gewijde doopwater binnen.

Herman van RheeUITNODIGING

MAANDAGAVOND 6 JUNI 2016

BIJEENKOMST OVER DE TOEKOMST VAN ONS KERKGEBOUW

IN DE BURCHT AANVANG 19.30 UUR

Aan alle parochianen en inwoners van Linden
Beste parochianen,

Op maandagavond 6 juni a.s., aanvang 19.30 uur wordt er in de Burcht een bijeenkomst georganiseerd over de toekomst van de Lindense kerk. U bent van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen.

In de plannen van het parochiebestuur dreigt ons kerkgebouw binnen 3 à 5 jaar te worden gesloten. Tenzij er een mogelijkheid is om het kerkgebouw met voldoende middelen exploitabel te houden. Ons is er veel aan gelegen om dat te voorkomen en onze eeuwenoude dorpskerk zo lang als mogelijk in gebruik te houden. Niet alleen voor het verzorgen van diensten, maar ook voor andere doeleinden zodat het gebouw een gemeenschapsbestemming blijft behouden voor zowel Linden als daarbuiten.

Het is op zich al uniek dat de Lindense Lambertuskerk al 500 jaar tot op de dag van vandaag als kerkgebouw in functie is. Dit is te danken aan het feit dat er in Linden veel is opgebouwd op het gebied van kerkzijn en nog steeds veel mensen zich verbonden voelen met onze geloofsgemeenschap. Maar ook de bijzondere schoonheid van onze dorpskerk zelf draagt hieraan bij. Het historische kerkje ademt een intieme en blijmoedige sfeer en herbergt vele kostbaarheden uit alle eeuwen. Een gebouw dat potentie heeft voor een hedendaagse invulling voor iedereen die op zoek is naar spiritualiteit en bezinning, via het woord, muziek of kunst. Of voor iedereen die begaan is met cultuurhistorie en monumentenzorg, als inwoner van Linden en daarbuiten of als toerist of als ondernemer. Of wellicht voor andere maatschappelijke doeleinden, welke passend zijn in een kerkgebouw.

Belangrijk is dat er een plan komt waarvoor er draagvlak is binnen de dorpsgemeenschap Linden en daarbuiten. Belangrijk is ook dat er financiële steun komt voor een dergelijk plan.

Hierover willen wij met u tijdens de bijeenkomst van 6 juni a.s. van gedachten wisselen. Daarvoor nodigen wij alle inwoners van Linden uit en allen die zich op welke manier dan ook betrokken voelen met onze kerk en onze parochie. In de bijeenkomst zult u ook worden geïnformeerd over de financiële situatie en over de actuele stand van zaken rond de plannen van het parochiebestuur. Een delegatie van het parochiebestuur is uitgenodigd om als toehoorder bij de bijeenkomst aanwezig te zijn.

Wellicht heeft u vragen of mogelijk ideeën. Neem dan gerust met ons contact op.

De contactgroep kerk Linden,

Jan van den Broek, Mien Heijnen, Ton Keijzers,

Herman van Rhee.


Tijdens het opiniecafé heeft ondergetekende een column uitgesproken naar aanleiding van de voorgenomen kerksluitingen in onze parochie. Er waren verrassend veel positieve reacties en sommigen vroegen om de tekst of om publicatie. De redactie wil u deze tekst daarom niet onthouden.

Aanstaande zaterdag wordt in Cuijk de nieuwe grotere moskee geopend. Die staat aan de Groot Heiligenberg. Misschien vinden sommigen de naam van die plek zelfs een stuitend toeval.

En het bestuur van de nieuwe katholieke parochie in Cuijk is voornemens in de komende jaren nog drie kerken te sluiten en probeert zo de grote H.Martinuskathedraal en de bedevaartkerk met grot in Katwijk open te houden.

Bijna niemand die zich druk maakt over die voorgenomen sluitingen. Behalve in Linden want daar is een groep mensen die vindt dat de kerk in Linden open moet blijven.

De grote meerderheid zal het echter worst wezen wat er met die kerken gebeurt. Misschien dat er mensen met cultuurhistorisch besef wakker worden als de kerken als monument dreigen te verkommeren. Maar als er dan een chique restaurant in komt is het probleem weer opgelost. Dan is het ‘onroerend goed’ en misschien wel een nieuw beleggingsobject.

In Linden willen we de kerk als kerk open houden en daar menen we goede redenen voor te hebben. Het is de oudste kerk in het land van Cuijk, door de eeuwen heen nagenoeg gebleven zoals hij gebouwd is. In prima staat mede dank zij de zorg en spaarzaamheid van onze voorvaderen in Linden. Samen met de inrichting is hij in cultuurhistorisch opzicht zeer interessant zoals dat heet. Maar dat is niet het allerbelangrijkste.
De groep mensen die de kerk als kerk wil openhouden is begaan met de kerk, niet zozeer als instituut waar ook wij kritisch over zijn. Het gaat om het doorgeven en verspreiden van het gedachtegoed van Jezus Christus. De toestand in de wereld -ook hier in Nederland- geeft daar ons inziens meer dan genoeg aanleiding voor:

Onze maatschappij is -zoals Joris Luijendijk schrijft- niet zozeer immoreel maar amoreel aan het worden. We denken gewoon niet meer na over of iets goed is of niet goed. We zijn om met de Amerikaans-Duitse filosofe Susan Neiman te spreken op weg naar een cynische maatschappij zonder idealen, waarin wantrouwen, angst en eigenbelang de belangrijkste drijfveren zijn. De media dragen alles aan wat mensen graag zien horen of lezen. De meest actuele illustratie hiervan is het vluchtelingenprobleem. Niet vluchtelingen hebben een probleem nee wij hebben een probleem omdat er vluchtelingen zijn die onze welvaart en veiligheid bedeigen……enz. En religies zouden de oorzaak zijn van alle ellende. Dus weg religies en weg morele kaders.

Onze beschaving heeft christelijke-humanistische wortels maar er lijkt slechts een dun laagje vernis van over te zijn. Is onze beschaving nog wel zo hoogstaand ten opzichte van die van onze medelanders die een moskee bouwen en van mensen die naar hier komen?.

Het is tijd om terug te gaan in de geschiedenis en op zoek te gaan naar zinvolle morele kaders die ons een persoonlijk kompas kunnen bieden. Er is grote behoefte aan deugdzaamheid. Mensen met deugden als wijsheid, matigheid, rechtvaardigheid en moed. En er is een groot tekort aan mensen die hun persoonlijke ethiek kritisch volgen.

Een kerk is symbool van het verticale, de toren wijst naar de hemel. In een kerk kun je elkaar ontmoeten en leren van het gedachtegoed wat in onbruik dreigt te raken. Het ideaal van een wereld van gerechtigheid.

JvdB
Johan van den Boom

Aantekeningen tijdens onze Midden Amerika reis

“Hoelang moeten we nog” is natuurlijk niet de beste insteek voor een rondzwervende wereldreiziger. Heb ik me vergist? We wilden toch graag een keer Midden Amerika zien, lang getwijfeld over Cuba en afgeblazen. Mexico kun je sowieso vergeten of je moet de kloof tussen toeristenbusiness en de drugsmaffia voor lief nemen. Nicaragua, de naam heeft nog de zweem van vroegere tijden, niet zo erg pluis te zijn; in ieder geval een dictatuur in het nabije verleden. Panama en Costa Rica leken het enig te onderzoeken alternatief. En dat blijkt het ook te zijn, maar nu 2,5 week onderweg is het wel duidelijk: het is niet echt onze wereld. Het zal dan ook wel bij een keertje blijven, de leeftijd hé… maar dat niet alleen. Nu na zo’n 14 dagen ben ik er wel van overtuigd dat midden Amerika niet onze sfeer is.. Slordig en onverschillig zijn de woorden die het eerst bij me opkomen, al weet ik toch niet of die woorden wel de juiste zijn. Nu ik dat zo opschrijf denk ik ineens: generaties lang afstammend van slaven, hierheen getransporteerd uit Afrika. Hun land is het nooit geweest. Tot 20, 30 jaar geleden nog niet. De Amerikanen hadden het Panamakanaal in eigendom tot eind vorige eeuw en Chiquita en andere westerse multinationals beheersten de bananen- en ananascultuur totdat het kanaal overgedragen werd en de monocultuur van chiquitabananen ten onder ging aan een onuitroeibare ziekte en de werkers verder maar aan hun lot over gelaten werden. Reggae, relaxed sfeertje, lay down, manana (morgen zien we wel verder) etc. ; het blijken etiketten van buitenstanders, als Lonely Planet en andere reisgidsen, om de buitenkant van het bestaan hier voor westerlingen aantrekkelijk te maken. Goed kijkend en in een poging te begrijpen wat we hier tegenkomen gaat het mogelijk meer over: laat maar, misschien kunnen we wat aan jullie verdienen, iets

terughalen van jullie ons afnamen en voor de rest,we zien wel, berusting, desinteresse, rommelig.

Maar ook wij zijn en blijven natuurlijk beschouwende buitenstaanders. Al verder denkend mis ik ook laat ik zeggen een gevoel van samenhang. Van een volk. Van een geheel, zoals we dat bijna overal elders tegen kwamen; eigenheid identiteit. Iets lijkt de kerk te bieden, maar ook daarin is er zo veel versnippering, in richtingen en stromingen, getuige van diversiteit of getuige van zoeken en niet vinden? Een sfeer die me niet vrolijk maakt. Midden- Amerika is niet mijn wereld.

Vandaag een heerlijke dag daar niet van. Al vroeg, voor achten samen aan de wandel naar het Tree for Live project, een -naar daar blijkt- door Nederlandse mensen opgezet commercieel project uit nood geboren tijdens de crisis in de jaren 2008/9; omdat hun exportbedrijf van exotische planten naar Nederland /Europa in de knel kwam. De vraag liep dramatisch terug dus hoe dan nog hier geld verdienen? Ik begreep ook dat dit nu een stuk minder was. Los daarvan, het was al met al een heerlijke plek en bijzonder om daar voor het eerst weer Nederlands te kunnen praten. Creatief volk in den vreemde.

De R.K. kerkdienst hier El Valle de Anton was goed bezocht. Een volle kerk, met de gebruikelijke Zuid-Amerikaanse traditie: klappen waarbij de celebrant het voorbeeld geeft,volop meezingen, staand volk achterin waar ook onder een van de laatste banken een grote hond te slapen ligt. Jong en oud, Zuid Amerikaanse mensen, zoveel tegelijk geeft eigenlijk voor het eerst helder dat we terecht gekomen zijn in een genetische mix van nog maar weinig zuiver Spaans bloed en nakomelingen van Indianen gitzwart lang haar voor de vrouwen in lange veelkleurige jurken. Kleine tanige gebruinde mannen, allemaal voorkómend en groetend en behulpzaam met info of anderszins.

Aangekomen in San José, de hoofdstad van Costa Rica, heb ik het gevoel dat er vele stukjes onaf zijn. Misschien is dat een van de essenties van onderweg
zijn: weten dat alles onaf is en veel nog mogelijk en zolang je weer verder trekt onaf zal blijven. Tussen haakjes: hier draait in het Sura B&B, ons onderkomen, een wasmachine die qua geluid niet onder doet voor een startende Boeing 747… een van de kleine ongemakken die reizen op de bonnefooi met zich mee brengt. Niets is af, niets loopt zoals gedacht. Vannacht nauwelijks geslapen, dat is meestal gelukkig niet zo, - dat verrekte ding stijgt ook nog eens niet op dus het wordt nu een soort stationair warm draaien van die 747, zou op Schiphol zo niet meer mogen maar we zitten in San Jose en niet op Schiphol. Ik heb me, als gewoonlijk goed geïnformeerd over de dag van morgen. Met name, wat ligt waar en hoe kom ik, aangekomen met de bus van het busstation, op mijn bestemming. Kortom al het geregel dat een drie sterren reisbureau voor je doet zonder dat je überhaupt weet van een busstation hebt. Ik lees de hele avond over niets anders dan gevaren en bedreigingen over de stadwijk waar we zitten, onveilig, onveilig en nog onveiliger…zorg ervoor dat etc. etc.… en dat laat me dan toch niet los. Dat gaat spoken en neemt steeds grotere vormen aan.

Het is zonverblindend helder als we mediodia aankomen op een busstation, en zoals het hoort ben je behalve meer dan stijf van het zitten, -we zaten dit keer niet eens naast elkaar -, ook volkomen gedesoriënteerd. Geen idee of dit het geplande/ verwachte busstation is zoals gisterenavond nog beschreven in de Lonely Planet. Het leek er zelfs niet op omdat het er vrolijk en kleurrijk geschilderd bij lag. En het zou een gribus moeten zijn. Maar gelukkig hebben we door de jaren heen een redelijk efficiënte strategie ontwikkeld : Erna ontfermt zich op een goed zichtbare plek over de bagage en ik ga op verkenning uit en probeer me te oriënteren. Dat levert allereerst 25 meter verder een prima panaderia (bakkerij annex lunchroom) en meer op; een modern busstation waardig. Dan blijkt de 7avenida inderdaad daar achterlangs te lopen. Dat is winst; en als ik aan de praat raak met een oudere heer blijkt de calle 20-18 inderdaad 4 blocks rechts te liggen met op de hoek van het derde blok een policia officina. We zijn op de verwachte plek afgeleverd en het is al met al hooguit een kwartiertje lopen, ik denk minder. De oude man waarschuwt me nog een keer mijn ogen open te houden. Als we langs de politiepost lopen en daar binnenschieten om de juiste ligging van het B&B te vragen is men uiterst behulpzaam, komt mee naar buiten en geeft een eerste weg links aan waar het zo goed als om de hoek ligt. Opluchting alom, met in het achterhoofd de wetenschap dat we deze route nog een aantal keren zullen moeten afleggen.

Latijns Amerika, deze ontdekkingsreis maakt en heeft dat al wel duidelijk gemaakt is niet echt ons ding, - wat een taalgebruik, je ziet hoe beïnvloeding, besmetting werkt -. Had ik het eerder al over de cultuur, die mix van eeuwenlange slavernij en onderdrukking in toom gehouden door eerst Jezuïeten en later rijke Amerikaanse company’s, een volk dat uitgebuit is en niet díe religie bijgebracht die ze in eeuwige lijdzaamheid laat leven zoals in het Boeddhisme. Een cultuur, als voorbeeld, waarin de taxichauffeur je steeds tracht een dollar meer afhandig te maken dan de vastgestelde prijs om je vervolgens te zeggen dat er geen beter chauffeur je morgen de omgeving kan laten zien dan hij. Maar och hoe erg is dat nu allemaal. Het is slechts een klein verschijnsel van overleven, nietwaar. Wat voor ons geldt is dat we ons hier in Liberia, in het uiterste noord westen van het land, weer thuis en op ons gemak voelen.

Lopend op onze laatste benen, nou dat denk ik niet maar de “drive” is er wel een beetje uit, ook Costa Rica wordt op een bepaald moment meer van hetzelfde en dan mag nieuwsgierigheid plaats maken voor een vorm van in deze ,- andere -, wereld te gaan leven,met ups en downs met rust en onrust met nieuwsgierigheid en het wel te geloven. De beide vulkanen, Poas en Irazu, staan bij ons nog hoog (!) genoteerd als we deze vanuit San Jose willen gaan bezoeken, maar we realiseren ons ook dat daarna de terugreis naar David (Panama) ruim 9 uur duurt en de dag erna weer 9 uur in de bus van David naar Panama City. Dat alles gisterenavond overziend hebben we onze reisschema aangepast. We gaan een dag eerder naar Panama City, de stad
waar we begonnen. We gaan terug naar ons Hotel Calefornia,waar we een goede start hebben gemaakt. We gaan er voor twee nachten terug in plaats van een en meteen vliegen. Terug naar waar we begonnen zijn. Daar de cirkel op ons gemak rond maken.

Johan vd Boom


OPSCHOONDAG EEN SUCCES

Op zaterdag 19 maart heeft Linden meegedaan met de landelijke opschoondag. 17 zakken afval en daarnaast ondermeer een weggegooid plastic zwembad en een tank met afgewerkte olie. Dit was de opbrengst terwijl niet geheel Linden is meegenomen. Een goed initiatief van de Dorpsraad in de persoon van Jan van Essen met naar we hopen nog meer vrijwilligers volgend jaar.

EEN ZORGCOOPERATIE IN BEERS-LINDEN?

Het bruist overal. U hebt het kunnen lezen. Goed dat mensen nadenken over hoe de leefbaarheid in stand te houden en te verbeteren.

Op de bijeenkomst werd ook duidelijk dat er al veel is in Beers en in Linden. We kennen een mooi verenigingsleven, de Soos en nieuwe initiatieven als het vrijdagavondcafé en de digitale huiskamer.

Over het vervolg wordt nog overlegd. Het denken aan een zorgcoöperatie is vooral een steun in de rug voor de bestaande activiteiten en een aanmoediging om mee te doen.

EXPOSITIE RUUD SCHRIJVERSHOF

Op 1 mei 2016 vond de seizoensopening plaats van de Beeldentuin Cuijk (gelegen naast de Martinuskerk, tegenover café Kansas). Van beeldend kunstenaar Ruud Schrijvershof uit Linden is een sculptuur geplaatst in de beeldentuin, welke dit en komend seizoen te bewonderen is. Bovendien is Ruud Schrijvershof deze week gastexposant in het Pakhuis, gelegen aan de beeldentuin. 

Op 14, 15 en 16 mei 2016 exposeert Ruud Schrijvershof in Malden aan de Rijksweg 83 op een beeldenexpositie met moderne figuratieve kunst (voor meer informatie: www.tuinderverbeelding.nl

KONINGSCHIETEN EN GILDEMIS

Zaterdag 28 mei is een belangrijke dag voor het gilde. Om 15.30 uur begint het koningschieten voor de gildebroeders. Ook niet-gildebroeders en -zusters zijn welkom en kunnen schoten afvuren op de publieksboom. Alles volgens de tegenwoordig zeer strenge veiligheidsvoorschriften, waarbij alcohol uit den boze is.

Om 19.00 uur is de traditionele gildemis in onze H. Lambertuskerk, waarna om 20.00 uur de koffietafel begint in het Gildehuis.

CONCERT THIS IS JUVIA OP 4 JUNI

Op 4 juni a.s. geeft zanggroep Juvia uit Vianen een swingend concert in de schouwburg van Cuijk.

Juvia is een zanggroep van oorsprong uit Vianen met als doel het opluisteren van de vieringen in de kerk.

De zanggroep bestaat meer dan 30 jaar en is uitgegroeid tot een koor met instrumentale begeleiding met leden uit de regio van het land van Cuijk. Ook buiten het zingen in de kerk is het koor actief. Ze verzorgen tal van concerten in de regio met hun veelzijdig repertoire.

Eenmaal in de 5 jaar gaat de zanggroep de schouwburg in om een concert te geven met een gevarieerd programma. Ze laten zich dan van een andere kant zien en zingen nummers van Racoon, Robby Williams, Adele en vele andere swingende muziek.

Het koor telt een aantal leden uit Linden -Nanda Kokke, Mieke Lange en Annelies Geurts- die al een geruime tijd met veel plezier hun stem laten horen bij deze zanggroep.

Dus, komt het zien en horen op zaterdag, 4 juni in de schouwburg van Cuijk. Kaarten zijn te bestellen op de reserveringssite van de Schouwburg van Cuijk.

ZATERDAG 11 JUNI SCHUTTERSDAG IN LINDEN

De firma Smals neemt na decennia lang zandwinning en andere activiteiten in en om Linden afscheid en laat een heel ander maar ook heel mooi “Groot Linden” achter.

Bij deze gelegenheid wordt een schuttersdag georganiseerd op zaterdag 11 juni 2016 om 14.30 in gemeenschapshuis De Burcht onder begeleiding van het gilde uit Linden en de schutterij St Michael uit Roermond. Als alternatief is er een boottocht en er zijn activiteiten voor kinderen.

 

VVV TOP CUIJK ORGANISEERT MEIMAAND FIETSMAAND


Op de Landelijke Fietsdag ging Nederland massaal op de fiets. Het evenement wordt weer nu in ere hersteld en uitgebreid: het wordt een fietsmaand.

De VVV Top Cuijk en de Werkgroep Recreatie en Toerisme neemt de draad ook op. Elke week wordt een fietsroute aangeboden.

De eerste week in mei ( van 1 mei – 8 mei ) staat in het teken van de Romeinen. Als fietsroute hebben we gekozen voor de route : Langs de Bataafse Rivier. Deze route gaat langs plekken die in de Romeinse tijd een belangrijke rol speelden. Bij de route hoort een informatieboekje. Bij aankoop van het boekje krijgt u de fietsroute gratis.

In de tweede week ( 8 mei – 15 mei ) gaan we de natuur in .We hebben gekozen voor de Themaroute die door het waterrijke Land van Cuijk gaat. Voor de derde week ( 15 mei – 22 mei ) bieden we de fietsroute : Langs eeuwenoude Kapellen en Kroegen en de vierde week ( 22 mei – 29 mei ) komt de route Langs eeuwenoude Boerderijen en Landhuizen

De fietsroutes en informatieboekje Langs de Bataafse Rivier zijn verkrijgbaar bij de VVV Top Cuijk, Maasstraat 17. Bij aankoop van de laatste twee genoemde routes is de spelregel: 1 van de routes krijgt u gratis!

De Romeinse tuin is gratis te bezoeken als de VVV/TOP Cuijk open is;

openingstijden: Maandag 13.15 – 16.30 uur

Dinsdag t/m vrijdag 10.00 – 16.30 uur

Zaterdag 10.00 – 14.00 uur

VVV – Toeristisch Ontmoetingspunt – Cuijk, Maasstraat 17, 5431 EB Cuijk

T: 0485 – 317644 E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Plaats: Kloosterhof Beers

Datum: 3 t/m 12 augustus 2016

10 dagen lol maken en vriendschappen opbouwen met jongeren uit andere Europese landen.

Ben je 15 jaar en niet ouder dan 20 jaar dan kun je je melden en heb je de kans om deel te mogen nemen aan deze unieke jeugdvakantie.

Deze wordt dit jaar georganiseerd in de Kloosterhof in Beers door de vriendschapsband van 6 Europese gemeenten, waaronder de gemeente Cuijk. Iedereen slaapt en onbijt in de Kloosterhof. Daarna is er dagelijks een interessant dag- en avondprogramma met sport, spel, muziek en uitstapjes met de bus.

Uit elke bevriende gemeente neemt een groep van tien jeugdigen deel, waaronder twee begeleiders. De andere groepen komen uit België Frankrijk, Spanje, Duitsland en Oostenrijk. Samen beleef je 10 leuke dagen!

Het programma is samengesteld door jongeren die deelgenomen hebben aan vorige uitwisselingen. Het worden spannende dagen met gezellige avondprogramma’s. Voor geïnteresseerden wordt nog een informatieavond georganiseerd. Hier vertellen jongeren hun ervaringen en wordt het programma bekend gemaakt. Je kunt je daarna definitief opgeven.

Is dit wat voor jou?

Aanmelden kan via Ton Keijzers:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch via 06-10662439


Kijk voor meer informatie op www.lindengroetlinden.nl of FacebookTijdens de lintjesregen op 26 april 2016 mochten Jan van den Broek en Herman van Rhee uit handen van burgemeester Hillenaar, in het bijzijn van hun familie, een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Ze ontvingen deze onderscheiding vanwege hun maatschappelijke verdiensten. Een van die verdiensten van beiden is dat zowel Jan als Herman zich gedurende vele jaren actief inzetten voor de Lindense geloofsgemeenschap en een dragende kracht zijn voor ons.

Uit ons aller naam feliciteren wij Jan en Herman van harte met hun welverdiende onderscheiding. Hun inzet voor onze geloofsgemeenschap en voor onze kerk is van grote waarde. Wij zijn Jan en Herman daarvoor zeer dankbaar en wij hopen nog lange tijd op hun steun te mogen rekenen. Onze felicitaties gaan ook uit naar hun beider echtgenoten Ans en Trees.
Namens de geloofsgemeenschap Linden,

Mien Heijnen
Het volgende nummer komt in de week voor 1 juli uit. Berichten of kopij tot uiterlijk woensdag 22 juni a.s. sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Stef Bos was laatst in de Cuijkse schouwburg met een prachtig programma. Hieronder fragmenten uit twee liedteksten.

Zie de leegte onder ogen

Wees niet bang

Adem in en adem uit

Volg de lijnen in je hand.

Het gevaar is altijd kleiner dan de angst

Als je niet meer weet

wat waar is

wat je drijft

ben je dichter bij de kern dan je denkt

en

En ik kan de tijd laten stilstaan

kan verliezen en doorgaan

met vallen en opstaan

van voor af aan beginnen

de sterren van de hemel zingen

het water laten branden

de wereld veranderen

maar ik kan het niet alleen.
VIERINGEN IN DE H.LAMBERTUSKERK LINDEN

Zo 1 mei 10.00 uur Zondagviering Frans Smulders

Do 5 mei Hemelvaartsdag – Geen viering

Zo 8 mei 10.00 uur Zondagviering Herman van Rhee

Zo 15 mei 10.00 uur Pinksteren Laurens Koole

Zo 22 mei 10.00 uur Zondagviering Mien Heijnen

Za 28 mei 19.00 uur Gildemis Theo Lamers

Zo 29 mei Geen Viering i.v.m. Gildemis zaterdagavond

Zo 5 juni 10.00 uur  Zondagviering Frans Smulders

Zo 12 juni 09.30 uur Zondagviering Theo Lamers

Zo 19 juni 10.00 uur Zondagviering Trees van den Broek

Zo 26 juni 10.00 uur Zondagviering Herman van Rhee
 


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login