Artikelindex


Een opiniestuk van de contactgroep

 

 KERKZIJN in LINDEN

 

Op 16 februari jl. heeft het bestuur van de H. Martinusparochie Cuijk in Vianen een afsluitende bijeenkomst georganiseerd voor de parochianen over het beleidsplan “Een nieuwe mantel voor Martinus”.
In dat plan wordt de koers uitgezet voor de komende jaren. Zowel op pastoraal gebied als ten aanzien van het openhouden dan wel sluiten van de diverse kerken.
Het accent tijdens deze bijeenkomst kwam in sterke mate op “Linden” te liggen in plaats van op het beleidsplan zelf. Inspraak werd op gegeven momenten zelfs tegenspraak in de richting van Linden. De geloofsgemeenschap Linden betreurt dat in hoge mate. Tevens doet deze houding geen recht aan de genuanceerde inspraakbijeenkomst met het parochiebestuur in Linden. Voor ons aanleiding om de positie en de situatie van Linden te verhelderen.

Een eigen opgebouwde traditie
Er is in Linden gedurende de afgelopen jaren een eigen traditie van kerkzijn opgebouwd. Met name onder het pastoraat van priester augustijn Piet Vermeeren, woonachtig in Linden, werd invulling gegeven aan het begrip kerkzijn: open en eigentijds, een herberg voor iedereen. Pastoor Vermeeren heeft ook actief ingezet op het betrekken van leken als voorganger in kerkelijke vieringen, vanuit de gedachte dat de kerk dicht bij de mensen moet staan, maar ook voorbereid moet zijn op een toekomst zonder pastoor. De parochie Linden bloeide volop, had een centrale plaats in de Lindense gemeenschap en werd ook gesteund en ondersteund door niet-kerkelijken uit Linden.
Een andere bijzondere omstandigheid van Linden is onze Lambertuskerk. Een meer dan vijf eeuwen oud godshuis, dat praktisch ongeschonden is gebleven en door zijn intieme karakter een bijzondere beleving biedt tijdens vieringen. Ook bij kleinere bezoekersaantallen. De pastorale traditie en de bijzondere sfeer van de kerk maakt dat in de loop der jaren ook bezoekers van buiten het dorp de diensten in Linden zijn komen bezoeken.
De aanleiding: fusie van parochies
Zo’n zeven jaar geleden zette het bisdom ’s-Hertogenbosch het beleid in om parochies te laten fuseren tot grotere eenheden om zodoende op lange termijn bestand te zijn tegen de ontwikkelingen van teruglopend kerkbezoek, teruglopende inkomsten voor de parochies en het priestertekort. Dit beleid is uiteindelijk versneld doorgezet met als gevolg dat in 2011 het initiatief kwam tot de fusie van de parochies in onze regio tot (uiteindelijk) de H. Martinusparochie Cuijk.
De parochie Linden verkeerde op dat moment niet in een noodlijdende situatie: we hadden een eigen pastoor met een herkenbaar pastoraal beleid en we konden ons bedruipen dankzij een goede vermogenspositie èn dankzij een breed en vitaal draagvlak binnen de eigen dorpsgemeenschap. Het uitgangspunt was daarmee een andere dan die van andere parochies in het fusieproces. Vandaar dat we niet actief hebben deelgenomen aan de fusiebesprekingen van destijds, maar verzocht hebben om voorlopig buiten de fusie te blijven tot het moment dat onze pastoor zou stoppen.

Het liep anders dan voorzien: pastoor Vermeeren nam in januari 2012 zelf ontslag als pastoor uit onvrede met het bisdombeleid, daarbij kwam dat de benoemingstermijnen van de zittende kerkbestuursleden begin 2013 afliepen en niet verlengd werden. Hulpbisschop Mutsaerts van Den Bosch werd benoemd als administrator van de parochie en bij decreet van de bisschop werd de parochie Linden per 1 juli 2013 toegevoegd aan de fusieparochie H. Martinus Cuijk.

Onze visie op kerkzijn kent andere accenten dan die van het bisdom. Het gedwongen opschalen van parochies gaat ons inziens ten koste van de vitaliteit van de plaatselijke geloofsgemeenschappen, die daarvan grote schade kunnen ondervinden. Dit gevolg is zelfs onderkend door de hulpbisschop in een gesprek met ons, maar dat werd uiteindelijk door de beleidsbepalers voor lief genomen. Vandaar ook dat er in andere bisdommen (zoals Roermond en Groningen) andere keuzes worden gemaakt en er landelijk een brede protestbeweging is ontstaan onder de benaming “professorenmanifest” en “bezield verband”.
Ook Linden is ten gevolge van de fusie trouwe kerkgangers kwijtgeraakt. Daartegenover staat dat het gemiddeld aantal kerkgangers hier gelijk is gebleven door bezoekers van buiten het dorp.
In Linden zijn we sinds het vertrek van pastoor Vermeeren actief aan de slag gegaan met het aantrekken van liturgisch gekwalificeerde lekenvoorgangers. Hierdoor kan er nog steeds wekelijks een dienst worden verzorgd, meestal met een leek als voorganger, soms ook met pastoor Lamers of een andere priester. Daarnaast zet de geloofsgemeenschap Linden zich in om met diverse voor alle parochianen toegankelijke activiteiten de band met de eigen geloofsgemeenschap en dorpsgemeenschap te verstevigen. Van het organiseren van een symposium, een bezinningsmiddag in een klooster, muziek- of bijbelavonden tot het samenzijn met koffie na de dienst op elke derde zondag van de maand.
Onze positie in de parochie H. Martinus
De geloofsgemeenschap Linden wil niet met de rug naar onze parochie staan maar streeft ook naar continuering van het goede eigene binnen de parochie, met de intentie om elkaar als parochiegemeenschap aan te vullen en zodoende te versterken.
Vanaf de fusie is onze inzet geweest:
- het kunnen voortzetten van de vieringen volgens de hier opgebouwde traditie;
- het kunnen blijven gebruiken van de Lambertuskerk als plaats van samenzijn.

Met onze opgebouwde traditie van voorgangers en ons juweel van een kerkgebouw, de kleinste en goed onderhouden kerk van de parochie, heeft Linden dus wat te bieden.
Wij waren en zijn dan ook zeer teleurgesteld dat de potentie van Linden niet wordt erkend en geen plek heeft gekregen in het beleidsplan van de parochie.
In plaats daarvan wordt ons een gebrek aan solidariteit verweten, zo is ons duidelijk geworden in Vianen.
Terwijl een aanzienlijk deel van het huidige vermogen van de parochie H. Martinus Cuijk afkomstig is van de voormalige parochie Linden en dat Linden vervolgens ook nog haar dorpskerk dreigt te worden ontnomen, dát maakt het wel erg bitter. Velen voorzagen het huidige scenario en stonden daarom argwanend tegenover de intenties van de fusie en parochiebestuur.
De gedachte dat het gemeenschapshuis De Burcht een gelijkwaardig alternatief kan bieden voor ons parochiekerkje als plaats van vieringen is opnieuw geen recht doen, geen respect tonen voor de gevoelens van velen
binnen de Lindense geloofsgemeenschap. Op dat moment zal na eeuwen de geloofsgemeenschap H. Lambertus Linden niet meer voortleven, of zoals in Vianen is gezegd: de doodsteek voor Linden.

In het beleidsplan van de parochie is het zoeken naar vormen van innovatief pastoraat een speerpunt geworden. Mogelijk kan wat er in Linden gebeurt het parochiebestuur toch gaan aanspreken.
In onze visie mogen parochianen wat betreft vieringen een keuzeaanbod houden in lokale vieringen binnen de plaatselijke geloofsgemeenschappen, in traditionele vieringen (groots of klein), in intieme vieringen van doop trouw en rouw en in spirituele vieringen van woord en gebed.


De toekomst
Linden is actief om het kerkje in stand te houden als godshuis, maar wil ook reëel zijn en voorsorteren op de toekomst. Het zou ‘eeuwig sunt’ zijn om ons kerkgebouw te sluiten, maar het wordt moeilijk om het enkel te exploiteren voor het verzorgen van diensten. Het kerkje biedt interessante mogelijkheden voor andere en aanvullende publieke bestemmingen (zoals spiritualiteit, kunst en muziek) en daar willen wij ons hier in Linden ook als dorpsgemeenschap actief voor blijven inzetten. Wij gaan hierbij uit van een constructieve opstelling van de parochie H. Martinus Cuijk.
Tot slot
Solidariteit betekent voor ons dat we een actieve en constructieve rol kunnen spelen in een eigentijdse invulling van het kerkzijn binnen de parochie H. Martinus Cuijk. Daarin zijn wij, samen met het kerkbestuur H. Martinus Cuijk, schatplichtig aan allen die ons voorgingen en aan hen die na ons komen.
Solidariteit ontstaat pas als we verschillen weten te overbruggen, als verbinden een groter goed mag worden dan het bezigen van vormen van wij-en-zij-denken. Laten we èn als geloofsgemeenschap èn als parochiebestuur ons wederzijds bewust worden dat we elkaar niet kwijt willen.

De contactgroep geloofsgemeenschap Linden.


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login