Artikelindex

We hopen dat iedereen kan zeggen: de voorbereidingen zijn gedaan, we kunnen aan de slag. De nieuwe lente is immers aangebroken. Het weer van de laatste weken laat het ook zien. ’s Nachts nog een beetje nachtvorst maar overdag is het al zo aangenaam dat velen in de tuin aan het werk gaan.
Het blijft een mysterie dat elk jaar de natuur opnieuw ontwaakt en tot leven komt. Of je nu gelooft in de verrijzenis of niet doet er misschien niet zo toe. Pasen betekent: er zijn nieuwe kansen en als we die goed benutten dan leeft Jezus Christus voort in zijn gedachtegoed.
En er is genoeg te doen en nog meer dan genoeg te overdenken. Ik denk dat iedereen als hij wil binnen vijf minuten een lijstje kan maken.
Tegelijkertijd komen we bijna dagelijks weer iets nieuws tegen waar we iets mee moeten. Soms iets in het klein dichtbij maar vaak ook verder weg. De wereld is immers klein: elke aardbeving -waar ook ter wereld- is dezelfde dag nog bij ons in beeld. Zo is ook de vluchtelingencrisis dagelijks in het nieuws. En het lijkt geen probleem meer van ontheemde radeloze vluchtelingen maar ons probleem. Waar of niet: ons wordt gezegd dat onze veiligheid in gevaar is en dat onze welvaart in het gedrang komt. En er worden oplossingen bedacht, waar we ons als beschaafde wereld misschien wel voor moeten schamen en waar we stiekem zelf wel blij mee zijn. Wat is onze rol? Laten we onze stem voldoende horen? Waar kiezen wij voor? De Europese landen lijken zich zelf steeds meer als angstige zelfzuchtige mensen te gedragen en de uitkomst van de deelstaatverkiezingen in Duitsland zou ons tot nadenken moeten aanzetten. Angela Merkel zet gelukkig haar beleid voort, voor zover ik kan inschatten, vanuit haar eigen persoonlijke overtuiging.
Misschien vraagt onze tijd wel te veel van ons. Meer dan ooit -bijna dagelijks- worden we met standpunten en keuzes geconfronteerd. En het is zo verleidelijk gemakkelijk om mee te waaien.
Om met zelfrespect overeind te blijven moeten wij onze eigen uitgangspunten helder voor ogen houden en regelmatig kritisch ijken, zoals we jaarlijks in de vastentijd doen.
Laten we ons kompas met Pasen bijstellen, in de nieuwe lente aan de slag gaan en naar vermogen bijdragen aan het goede.

JvdB


Vieringen in de H. Lambertuskerk Linden in de Goede Week

Binnen de katholieke liturgische traditie is veel aandacht voor rituelen die de kerkelijke vieringen ondersteunen. Dat geldt voor alle zondagdiensten, maar zeker voor de vieringen in de Goede Week rond het Hoogfeest van Pasen. Ook binnen onze Geloofsgemeenschap in Linden houden we vast aan wat ons vanuit de Schrift en de Traditie is overgeleverd.

De werkgroep liturgie en haar voorgangers wensen u inspirerende momenten toe tijdens deze bijzondere dagen.
Zo 20 maart 10.00 uur Palmzondagviering.

We openen deze viering op het pleintje voor de kerk en wandelen met onze palmtakken de kerk binnen voor de zondagviering aan het begin de Goede week

Voorganger Laurens Koole

Lector Ed Tichelaar

Na afloop is er koffie in De Burcht

Do 24 maart 19.00 uur In de Witte Donderdagviering herdenken we

Het Laatste Avondmaal dat Jezus met de apostelen hield tijdens de laatste avond van zijn leven. Hij riep hen en ons op om hem te blijven gedenken in het samen breken van het brood

Voorganger: Herman van Rhee

Lector: Joost Angenent
Vr 25 maart 19.00 uur In teksten, liederen en gebeden willen we op

deze Goede Vrijdag Jezus volgen in zijn laatste uren. We herdenken zijn weg naar Golgotha. We brengen hulde aan het kruis en leggen bloemen die we zelf hebben meegebracht.

Voorganger: Laurens Koole

Lector: Marie – José Angenent
Op Paaszaterdag wordt in de Sint Martinuskerk te Cuijk om 21.00 uur de Paaswake gevierd met medewerking van zanggroep Creation

Zo 27 maart 10.00 uur Hoogfeest van Pasen

Tijdens de plechtige liturgie herdenken we de verrijzenis van Jezus Christus.

Voorganger: Frans Smulders

Lector: Willemien Selten

Het Gelegenheidskoor zingt tijdens deze viering met dirigent Joost Angenent en

organist Ton Keijzers

HERINNERING VASTENACTIE

In het vorige nummer hebben we over de Vastenactie geschreven. Dit jaar voor Oeganda. Het symboliseert onze betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor mensen buiten onze kleine wereld want onze hulp is op heel veel plaatsen nodig.

De collectes op Palmzondag en op Paaszondag zijn voor dit doel bestemd.

 


 

 

 TERUGBLIK OP “PASSIE IN DE MUZIEK”

Het is niet goed mogelijk met woorden te omschrijven wat dit voor een avond was. Ad Snoeren organiseerde tot enige jaren geleden vaak van deze avonden bij hem thuis en noemde het muziekmeditaties.

In de inleiding stond:

De natuur, de mens en zijn wereld zijn onderhevig aan verval, lijden, en sterven. Maar steeds opnieuw breekt nieuw leven onweerstaanbaar door. De passietijd, de tijd rond Pasen, is niet voor niets een grote inspiratiebron geweest voor bijna alle componisten.

Na het lijden van Goede Vrijdag komen Paaszaterdag en Pasen. In de liturgie van Paaszaterdag speelt het scheppingsverhaal een belangrijke rol.

Iedere lente krijgt de schepping een nieuwe impuls. Elke lente en elke dag kan de mens opnieuw beginnen.

Door deze muzikale meditatie lopen twee rode draden.

De natuur ontwaakt weer en doet ons verwonderen. Van dat wonder mogen we elke dag genieten. Dat alles wordt uitgebeeld door fragmenten uit het Oratorium "die Schöpfung" van Joseph Haydn. Wat daar echter in zes dagen werd voltooid, gebeurt elke dag nog opnieuw. Dit is de eerste rode draad.

De tweede rode draad wordt gevormd door de gedachte dat ook wij elke dag weer opnieuw kunnen beginnen. Telkens komt er een morgen, een middag en een avond. Steeds krijgen wij de kans om vandaag te herstellen wat wij gisteren fout deden, om te beleven wat ons gegeven is en om goed te doen en goedheid te ontvangen. .

De rest deed de muziek. Die Schöpfung van Hayden afgewisseld met muziek die de ochtend, middag en avond verklankten en ons via heel andere muziek van o.a. Rachmaninov en Bortniansky (oosters-orthodoxe liturgische gezangen) en Richard Strauss (Im Abendrot) meenamen.


Er waren te weinig programmaboekjes met teksten want de avond was druk bezocht. Feit is ook dat deze CD-muziek in onze kerk met zijn geweldige akoestiek echt goed tot zijn recht kwam. De ondersteuning van Fons Heijnen (o.a. koffie!) droeg wezenlijk bij en werd in dank aanvaard.

Het initiatief van Joost Angenent en Jan van den Broek is de moeite waard om voort te zetten.

JvdB


 

 

De reacties na afloop van de Lukas Avond onder de twintig deelnemers waren heel verschillend. Van ‘hier kan ik niets mee’ en ‘daar moet ik nog eens goed over nadenken’, tot enthousiaste herkenning van wat de boodschap van Lukas ten diepste wil zeggen.

Inleider Frans Smulders deed een heel dringend beroep op de aanwezigen om met hem de teksten van Lukas te onderzoeken, te bevragen en uiteindelijk te verklaren. Hij zette Jezus en zijn Blijde Boodschap in de traditie van het Jodendom. Of zoals hij heel beeldend opmerkte: ‘we moeten de slip van de jas van de joodse man vastgrijpen om de teksten beter te begrijpen, anders raken we ons geheugen kwijt.’ Lukas ziet Jezus als ‘een groot profeet die onder ons is opgestaan’ en het ultieme bewijs dat ‘God naar zijn volk omziet’ (Lukas 7, 16).

De evangelieteksten moeten aanzetten tot ‘in beweging komen; het gaat er om dat er iets gebeuren moet en het gaat er niet om wat er gebeurd is.’ Die opdracht lag er voor zijn discipelen en zijn apostelen en die ligt er nu voor de volgelingen van Jezus, voor ons, zijn ‘zaakwaarnemers’, zoals Huub Oosterhuis dat hertaald heeft. Wij moeten in beweging komen om zijn Messiaanse Rijk in deze wereld gestalte geven.

Dank je wel, Frans, voor deze inspirerende avond.

Herman van RheeEen opiniestuk van de contactgroep

 

 KERKZIJN in LINDEN

 

Op 16 februari jl. heeft het bestuur van de H. Martinusparochie Cuijk in Vianen een afsluitende bijeenkomst georganiseerd voor de parochianen over het beleidsplan “Een nieuwe mantel voor Martinus”.
In dat plan wordt de koers uitgezet voor de komende jaren. Zowel op pastoraal gebied als ten aanzien van het openhouden dan wel sluiten van de diverse kerken.
Het accent tijdens deze bijeenkomst kwam in sterke mate op “Linden” te liggen in plaats van op het beleidsplan zelf. Inspraak werd op gegeven momenten zelfs tegenspraak in de richting van Linden. De geloofsgemeenschap Linden betreurt dat in hoge mate. Tevens doet deze houding geen recht aan de genuanceerde inspraakbijeenkomst met het parochiebestuur in Linden. Voor ons aanleiding om de positie en de situatie van Linden te verhelderen.

Een eigen opgebouwde traditie
Er is in Linden gedurende de afgelopen jaren een eigen traditie van kerkzijn opgebouwd. Met name onder het pastoraat van priester augustijn Piet Vermeeren, woonachtig in Linden, werd invulling gegeven aan het begrip kerkzijn: open en eigentijds, een herberg voor iedereen. Pastoor Vermeeren heeft ook actief ingezet op het betrekken van leken als voorganger in kerkelijke vieringen, vanuit de gedachte dat de kerk dicht bij de mensen moet staan, maar ook voorbereid moet zijn op een toekomst zonder pastoor. De parochie Linden bloeide volop, had een centrale plaats in de Lindense gemeenschap en werd ook gesteund en ondersteund door niet-kerkelijken uit Linden.
Een andere bijzondere omstandigheid van Linden is onze Lambertuskerk. Een meer dan vijf eeuwen oud godshuis, dat praktisch ongeschonden is gebleven en door zijn intieme karakter een bijzondere beleving biedt tijdens vieringen. Ook bij kleinere bezoekersaantallen. De pastorale traditie en de bijzondere sfeer van de kerk maakt dat in de loop der jaren ook bezoekers van buiten het dorp de diensten in Linden zijn komen bezoeken.
De aanleiding: fusie van parochies
Zo’n zeven jaar geleden zette het bisdom ’s-Hertogenbosch het beleid in om parochies te laten fuseren tot grotere eenheden om zodoende op lange termijn bestand te zijn tegen de ontwikkelingen van teruglopend kerkbezoek, teruglopende inkomsten voor de parochies en het priestertekort. Dit beleid is uiteindelijk versneld doorgezet met als gevolg dat in 2011 het initiatief kwam tot de fusie van de parochies in onze regio tot (uiteindelijk) de H. Martinusparochie Cuijk.
De parochie Linden verkeerde op dat moment niet in een noodlijdende situatie: we hadden een eigen pastoor met een herkenbaar pastoraal beleid en we konden ons bedruipen dankzij een goede vermogenspositie èn dankzij een breed en vitaal draagvlak binnen de eigen dorpsgemeenschap. Het uitgangspunt was daarmee een andere dan die van andere parochies in het fusieproces. Vandaar dat we niet actief hebben deelgenomen aan de fusiebesprekingen van destijds, maar verzocht hebben om voorlopig buiten de fusie te blijven tot het moment dat onze pastoor zou stoppen.

Het liep anders dan voorzien: pastoor Vermeeren nam in januari 2012 zelf ontslag als pastoor uit onvrede met het bisdombeleid, daarbij kwam dat de benoemingstermijnen van de zittende kerkbestuursleden begin 2013 afliepen en niet verlengd werden. Hulpbisschop Mutsaerts van Den Bosch werd benoemd als administrator van de parochie en bij decreet van de bisschop werd de parochie Linden per 1 juli 2013 toegevoegd aan de fusieparochie H. Martinus Cuijk.

Onze visie op kerkzijn kent andere accenten dan die van het bisdom. Het gedwongen opschalen van parochies gaat ons inziens ten koste van de vitaliteit van de plaatselijke geloofsgemeenschappen, die daarvan grote schade kunnen ondervinden. Dit gevolg is zelfs onderkend door de hulpbisschop in een gesprek met ons, maar dat werd uiteindelijk door de beleidsbepalers voor lief genomen. Vandaar ook dat er in andere bisdommen (zoals Roermond en Groningen) andere keuzes worden gemaakt en er landelijk een brede protestbeweging is ontstaan onder de benaming “professorenmanifest” en “bezield verband”.
Ook Linden is ten gevolge van de fusie trouwe kerkgangers kwijtgeraakt. Daartegenover staat dat het gemiddeld aantal kerkgangers hier gelijk is gebleven door bezoekers van buiten het dorp.
In Linden zijn we sinds het vertrek van pastoor Vermeeren actief aan de slag gegaan met het aantrekken van liturgisch gekwalificeerde lekenvoorgangers. Hierdoor kan er nog steeds wekelijks een dienst worden verzorgd, meestal met een leek als voorganger, soms ook met pastoor Lamers of een andere priester. Daarnaast zet de geloofsgemeenschap Linden zich in om met diverse voor alle parochianen toegankelijke activiteiten de band met de eigen geloofsgemeenschap en dorpsgemeenschap te verstevigen. Van het organiseren van een symposium, een bezinningsmiddag in een klooster, muziek- of bijbelavonden tot het samenzijn met koffie na de dienst op elke derde zondag van de maand.
Onze positie in de parochie H. Martinus
De geloofsgemeenschap Linden wil niet met de rug naar onze parochie staan maar streeft ook naar continuering van het goede eigene binnen de parochie, met de intentie om elkaar als parochiegemeenschap aan te vullen en zodoende te versterken.
Vanaf de fusie is onze inzet geweest:
- het kunnen voortzetten van de vieringen volgens de hier opgebouwde traditie;
- het kunnen blijven gebruiken van de Lambertuskerk als plaats van samenzijn.

Met onze opgebouwde traditie van voorgangers en ons juweel van een kerkgebouw, de kleinste en goed onderhouden kerk van de parochie, heeft Linden dus wat te bieden.
Wij waren en zijn dan ook zeer teleurgesteld dat de potentie van Linden niet wordt erkend en geen plek heeft gekregen in het beleidsplan van de parochie.
In plaats daarvan wordt ons een gebrek aan solidariteit verweten, zo is ons duidelijk geworden in Vianen.
Terwijl een aanzienlijk deel van het huidige vermogen van de parochie H. Martinus Cuijk afkomstig is van de voormalige parochie Linden en dat Linden vervolgens ook nog haar dorpskerk dreigt te worden ontnomen, dát maakt het wel erg bitter. Velen voorzagen het huidige scenario en stonden daarom argwanend tegenover de intenties van de fusie en parochiebestuur.
De gedachte dat het gemeenschapshuis De Burcht een gelijkwaardig alternatief kan bieden voor ons parochiekerkje als plaats van vieringen is opnieuw geen recht doen, geen respect tonen voor de gevoelens van velen
binnen de Lindense geloofsgemeenschap. Op dat moment zal na eeuwen de geloofsgemeenschap H. Lambertus Linden niet meer voortleven, of zoals in Vianen is gezegd: de doodsteek voor Linden.

In het beleidsplan van de parochie is het zoeken naar vormen van innovatief pastoraat een speerpunt geworden. Mogelijk kan wat er in Linden gebeurt het parochiebestuur toch gaan aanspreken.
In onze visie mogen parochianen wat betreft vieringen een keuzeaanbod houden in lokale vieringen binnen de plaatselijke geloofsgemeenschappen, in traditionele vieringen (groots of klein), in intieme vieringen van doop trouw en rouw en in spirituele vieringen van woord en gebed.


De toekomst
Linden is actief om het kerkje in stand te houden als godshuis, maar wil ook reëel zijn en voorsorteren op de toekomst. Het zou ‘eeuwig sunt’ zijn om ons kerkgebouw te sluiten, maar het wordt moeilijk om het enkel te exploiteren voor het verzorgen van diensten. Het kerkje biedt interessante mogelijkheden voor andere en aanvullende publieke bestemmingen (zoals spiritualiteit, kunst en muziek) en daar willen wij ons hier in Linden ook als dorpsgemeenschap actief voor blijven inzetten. Wij gaan hierbij uit van een constructieve opstelling van de parochie H. Martinus Cuijk.
Tot slot
Solidariteit betekent voor ons dat we een actieve en constructieve rol kunnen spelen in een eigentijdse invulling van het kerkzijn binnen de parochie H. Martinus Cuijk. Daarin zijn wij, samen met het kerkbestuur H. Martinus Cuijk, schatplichtig aan allen die ons voorgingen en aan hen die na ons komen.
Solidariteit ontstaat pas als we verschillen weten te overbruggen, als verbinden een groter goed mag worden dan het bezigen van vormen van wij-en-zij-denken. Laten we èn als geloofsgemeenschap èn als parochiebestuur ons wederzijds bewust worden dat we elkaar niet kwijt willen.

De contactgroep geloofsgemeenschap Linden.
Over de bijeenkomst op 24 januari j.l. in De Burcht over het beleidsplan met gebouwenplan van de parochie hebben we u geïnformeerd in ons vorige nummer. Toen moest de Inspraakavond op 16 februari in Vianen nog komen. Op deze avond hebben wij onze visie duidelijk naar voren gebracht. De aanwezigen van overige geloofsgemeenschappen konden zich vinden in dit beleidsplan en accepteerden de sluiting van de St Jozefkerk in Cuijk-Noord en de aangekondigde kerksluitingen in Beers en Vianen als onvermijdelijk. Wij staan daar anders in. Dat leidde tot berichtgeving in De Gelderlander o.a. “Linden ligt dwars” en een verzoek om een interview van De Maasdriehoek, dat inmiddels is gepubliceerd. Ook heeft de contactgroep een opiniestuk geformuleerd waarin wij nog eens duidelijk maken waarom wij van mening verschillen. Dat stuk is hiervoor opgenomen en verzonden naar De Gelderlander, het parochiebestuur en de overige geloofsgemeenschappen. We hebben daar positieve reacties op gehad.

Inmiddels werden we ook weer verrast door de brieven over de kerkbijdrage. Wij hebben meerdere malen aangegeven dat deze manier van “fondswerving” in Linden in elk geval niet goed werkt en dat wij daar zelf verantwoordelijkheid voor willen nemen. Dat hebben we laten weten aan het parochiebestuur. Daarbij hebben we aangegeven dat onze insteek is -we willen de geloofsgemeenschap Linden in stand houden,

 

-we willen de kerk van Linden openhouden, waarbij wij bereid zijn een passende materiële bijdrage te leveren omdat we ervan overtuigd zijn dat het daarvoor benodigde draagvlak aanwezig is.

Daartoe willen we graag op korte termijn in overleg treden met het parochiebestuur en dat heeft hierop in de persoon van de vice-voorzitter Piet van de Koolwijk positief gereageerd.

We hopen op constructief overleg. De benoeming van de nieuwe bisschop beschouwen we als een hoopgevend teken net als de blijken van morele steun die we regelmatig ervaren. We zullen u blijven informeren en hopen op uw daadwerkelijke hulp en steun als we tot concrete acties over kunnen gaan.

De contactgroep

Jan van den Broek, Mien Heijnen, Ton Keijzers, Herman van Rhee


Mgr. Gerard de Korte een Teken van HoopBij veel gelovige katholieken en buitenkerkelijken kwam op de late vrijdagavond van 4 maart 2016 hetzelfde gevoel naar boven als op die onvergetelijke avond van 13 maart 2013. De Argentijnse kardinaal Jorge Mario Bergoglio veroverde toen als net gekozen nieuwe Paus van de Katholieke kerk met een simpel ‘goede avond’ de harten van miljoenen van over heel de wereld. Zo’n golf van blijdschap welde op in de harten van velen die de laatste decennia met steeds meer moeite de ontwikkelingen in het bisdom Den Bosch gevolgd hadden. Met de benoeming en de komst van deze man ‘van buiten’ maakt Paus Franciscus duidelijk dat hij kiest voor een koerswijziging binnen misschien wel het belangrijkste bisdom van de Nederlandse Kerkprovincie.
Mgr. Gerard de Korte is op 13 juni 1955 in het Utrechtse Vianen geboren. Hij is de jongste uit een aannemersgezin. Na zijn middelbare school op het Alberdingk Thijmcollege in Hilversum studeerde hij geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 1994 promoveerde Gerard de Korte tot doctor in de theologie met het proefschrift ‘Pastoraat van de Verzoening’ aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht.

Kardinaal Simonis wijdde Gerard de Korte op 5 september 1987 tot priester en op 2 juni 2001 tot Bisschop. Na ruim zeven jaar als hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht gewerkt te hebben, benoemde Paus Benedictus XVI hem tot bisschop van Groningen – Leeuwarden. Vanaf zaterdag 14 mei geeft Mgr. De Korte leiding aan het Bossche Bisdom.

Zondagavond 13 maart was Mgr. De Korte te zien in de Kruispunt uitzending ‘Hoe God verdwijnt uit Nederland’ over de staat van de Christelijke kerken in Nederland. Hij gaf commentaar op de cijfers die weinig hoopvol zijn en hij wees daarbij op het belang van kleine plaatselijke gemeenschappen. ‘Op plaatselijk niveau gebeurt veel’, wist de nieuw benoemde bisschop van Den Bosch al.

Onlangs verscheen het boek ‘Geroepen tot Hoop’ van hem op de markt. Bij zijn eerste persconferentie in het bisdom gaf hij Mgr. Hurkmans en hulpbisschop Mutsaerts een exemplaar van dat boek. Diezelfde hoop op een andere kerkvisie en op een ander kerkbeleid maakt wellicht waar ‘dat de Steppe weer zal bloeien’, aldus een lied van Huub Oosterhuis. Misschien dat ook zijn liederen weer gezongen gaan worden.

De wapenspreuk van Mgr. De Korte is: Confidens in Christo (In vertrouwen op Christus)

Waar in Linden en van wie hoorden wij dat eerder!
GEROEPEN TOT HOOP

In ‘Geroepen tot hoop’ schrijft bisschop Gerard de Korte over de opdracht van de kerk om barmhartig te zijn. 2016 is uitgeroepen tot jubeljaar van de Barmhartigheid. De Korte staat bekend om zijn open en pastorale opstelling. Het zoeken naar dialoog en het nastreven van oecumene draagt hij een warm hart toe. In dit boek zoomt hij in op de vraag naar God in deze tijd. Wat is de toekomst van het christelijk geloof in Nederland? Vervolgens deelt hij met ons zijn visie op burgerschap en de plaats van de kerk in de samenleving.


Het boek wordt afgesloten met een uitleg van Bijbelse sleutelwoorden, vooral over barmhartigheid. We zijn volgens de bisschop geroepen om te werken aan een cultuur van barmhartigheid, zowel sociaal als moreel.

De bisschop schrijft: ‘In grote en kleine daden van humaniteit kunnen wij tonen beschikbaar te zijn voor gewonde mensen langs de weg van het bestaan.

Tegelijkertijd zal een barmhartige kerk mensen niet vastpinnen op wat fout is gegaan in hun leven. Als God ons in zijn onuitputtelijke liefde in Christus heeft aanvaard, wie zijn wij dan dat wij elkaar niet van harte zouden aanvaarden. Als wij zelf leven van goddelijke vergeving, kunnen wij anderen de vergeving toch niet ontzeggen?’

Ter informatie:

ISBN: 9789043526609

Uitgeverij: Kok

Uitvoering: Paperback / softback

Omvang: 160 pagina's
Pastoor Theo Lamers tot deken benoemd

Bijna tegelijk met de benoeming van de nieuwe bisschop werd ook bekend dat pastoor Theo Lamers tot deken is benoemd. Sinds het vertrek van deken Kerssemakers, ook pastoor van St Anthonis, was deze taak vacant.

Wij feliciteren hem met deze benoeming en wensen hem wijsheid toe voor deze extra taak.


 

Tijdens de afscheidsviering in Uden heeft Piet Vermeeren gesproken. Hieronder nemen we zijn tekst grotendeels over als “In Memoriam”

“Nog geen week tevoren zagen we Wil op de Cuijkse Markt aan de viskraam staan en we zeiden tegen elkaar: gelukkig, ook Wil maakt het kennelijk goed.
Maar Wil zelf wist wel beter: hij speelde in blessuretijd en hij voelde dat het einde in zicht was. Op het bureau in zijn kamertje legde hij de tekst klaar, die Jellie en Claudia vonden om boven de rouwbrief te zetten.

Wil was geen harde schreeuwer maar hij heeft in ons kleine dorp zijn sporen duidelijk nagelaten.
Zo’n dertig jaar geleden kwamen Wil en Jellie en Claudia vanuit Cuijk naar de
Hostert in Linden. Zij vonden er een thuis en máákten er een thuis.
Wil was destijds leraar en directeur aan het openbaar basisonderwijs in Cuijk.
Maar in de loop der jaren ondernam hij daarbij steeds weer
activiteiten in het Lindense dorpsleven, en dat op allerlei gebied.
Dat ging door na zijn pensioen en ook toen hij, en even later Jellie,
ernstig ziek werden met de diagnose kanker.
Twintig jaar eerder bij hun zilveren bruiloft maakte Claudia de prachtige tekening met de twee violen. U heeft hem gevonden op de rouwkaart en in de tekening zit symboliek. Het gaat om twee verschillende instrumenten, die in harmonie samen klinken. Er staat muziek op papier, maar ze konden ieder ook goed improviseren. En toen ineens ziekte op hun weg kwam, kwam hen dat goed van pas. Dat is nu zes jaar geleden: zij waren toen precies 45 jaar getrouwd !

Ik zei het al: Wil was in ons dorp actief op allerlei gebied.
Zoals meer leden had hij eerder nog nooit een muziekinstrument bespeeld,
maar vanaf de oprichting van de carnavalskapel Gans dur Nève,
blies Wil zijn partij mee op de saxofoon.
En hij was een van de organisatoren van de succesvolle bridgedrive,
die door Gans dur Nève jaarlijks wordt georganiseerd om de kas te spekken.
Ook op sportgebied deed Wil mee.
Hij speelde lang mee op de volleybalavond in De Burcht
en hij was vele jaren actief bij de opzet van de Kraaijenbergse Plassenloop.
Een paar keer is hij met succes Sinterklaas geweest voor onze dorpsjeugd,
maar hij weigerde pertinent om daarvoor op een paard te gaan zitten.
Hij had daar in Spanje slechte ervaring mee gehad, toen het paard onder hem op hol sloeg.
Wil werd verder voorzitter van ons dorpshuis De Burcht
en zorgde bovendien met Han Maassen voor de Lindense website.
Door zijn ziekte werd het allemaal geleidelijk aan wel steeds minder,
maar hij bleef alles in het dorp met zorg en aandacht volgen.
Herinneringen zijn vaak te mooi om waar te zijn……
Maar we hebben er veel, mooi en waar !
73 jaar is tegenwoordig niet oud.
Maar Wil heeft zijn dodelijke ziekte aanvaard als horend bij zijn leven.
Hij was dankbaar dat hij ondanks alles zelfstandig kon blijven, eigen baas.
En wij zijn dankbaar voor wat hij ons heeft gebracht
en dat hij afgelopen dinsdagnacht rustig is ingeslapen.

Wij stammen uit de christelijke traditie,
waarin een man centraal staat die ook te jong moest sterven,
die veel goeds teweeg had gebracht
en die nog niet gemist kon worden.
In deze weken gedenken wij het sterven van Jezus Christus.
Maar wij geloven ook dat het goede niet verloren gaat, ook goede mensen niet. Wil Willemsen hoort zonder enige twijfel bij hen.
Wij mogen de hoop koesteren dat God het nu ook voor Wil Pasen laat worden.
Beste Jellie, Claudia en Kees, Quirien en Zara, verdere familieleden en u allemaal, laat dat ons sterkte en troost bieden,
bij alle herinneringen en bij alle dankbaarheid in ons hart.

Beste Wil, bedankt, rust nu in vrede - à Dieu ! “AAN ALLE INWONERS VAN LINDEN,

Zaterdag 19 maart is de landelijke opschoondag. Vanuit Linden willen we vanaf dit jaar ons steentje bijdragen. Een schone leefomgeving is immers belangrijk voor de leefbaarheid. Het doel dit jaar is om het gebied ten zuiden van Linden op te schonen. Er wordt daarvoor een kleine vergoeding verstrekt die we dit jaar aan Gans dur Neve zullen schenken. We vragen daarvoor medewerking van inwoners, die op een zelf te bepalen moment in het weekeinde van 19 maart een bijdrage leveren. De Dorpsraad steunt het initiatief.

Je opgeven hiervoor kun je bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jan van Essen Kerkstraat 13 tel: 330136

PAASVIERING VOOR KLEUTERS

Op 1e Paasdag 27 maart a.s. is er een paasviering voor kleuters in de Martinuskerk met kijken, verhalen, zingen en paaseieren zoeken.

Om 15.30 uur.

VOLGENDE NUMMER

Het volgende nummer het Paasnummer komt in de week voor Pinksteren uit. Berichten of kopij tot uiterlijk woensdag 4 mei a.s. sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Tijdens de pronkzitting op vrijdag 5 februari brachten de twee taarten van de gelijknamige bakkerij een lied met een toepasselijke tekst op de melodie van “het gras zal altijd groener zijn …”

Er zullen altijd kerken zijn,

maar niet zo mooi als de onze.

Al zien de anderen om ons heen,

bij lange na haar schoonheid niet.

Er zullen altijd kerken zijn,

maar niet zo mooi als die van ons, achter ‘t pleintje

ook al geloof je niet in God

dan hoeft de kerk nog niet op slot.

Er zullen altijd kerken zijn,

maar niet zo mooi als de onze

en velen zongen hier hun lied,

van vreugde of van hun verdriet

Er zullen altijd kerken zijn,

maar niet zo mooi als die van ons, achter ‘t pleintje

Hoe lang nog vouwen wij de handen

En zullen kaarsjes branden ?

TvdB


VIERINGEN IN DE H.LAMBERTUSKERK LINDEN

*Zo 20 maart 10.00 uur Palmzondagviering.

   Voorganger Laurens Koole

   Na afloop is er koffie in de Burcht

*Do 24 maart 19.00 uur Witte Donderdagviering

 *Vr 25 maart 19.00 uur Goede Vrijdag

   Voorganger Laurens Koole

*Op Paaszaterdag wordt in de Sint Martinuskerk te Cuijk om 21.00 uur de Paaswake gevierd met medewerking van zanggroep Creation

*Zo 27 maart 10.00 uur Hoogfeest van Pasen

   Voorganger Frans Smulders

   Het Gelegenheidskoor zingt tijdens deze viering o.l.v. Joost Angenent

*Zo 3 april 10.00 uur Zondagviering

   Voorganger Trees van den Broek

*Zo 10 april 10.00 uur Zondagviering

   Voorganger Mien Heijnen

*Zo 17 april 10.00 uur Zondagviering

   Voorganger Herman van Rhee

   Na afloop is er koffie in De Burcht

*Zo 24 april 09.30 uur Zondagviering

   Voorganger Theo Lamers

*Zo 1 mei 10.00 uur Zondagviering

   Voorganger Frans Smulders

*Donderdag 5 mei Hemelvaartsdag – Geen viering

*Zo 8 mei 10.00 uur Zondagviering

   Voorganger Herman van Rhee

*Zo 15 mei 10.00 uur Hoogfeest van Pinksteren

  Voorganger LaurensKooole


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login