Artikelindex

Van de contactgroep (2)

IMPRESSIE INFORMATIEBIJEENKOMST TOEKOMST PAROCHIE
24 januari 10.30 uur in De Burcht

Het bestuur van de parochie H. Martinus heeft ideeën ontwikkeld over de toekomst van de parochie. Deze ideeën zijn vastgelegd in het beleidsplan “Een nieuwe mantel voor Martinus”.
Het parochiebestuur hechtte er aan dit plan eerst met de parochianen te bespreken voordat het definitief wordt vastgesteld.
Op zondag 24 januari jl. na de dienst werd het plan in De Burcht door een delegatie van het parochiebestuur toegelicht voor de Lindense geloofsgemeenschap. Door de publiciteit rond het plan was de belangstelling groot. Volgens het plan staat de Lindense kerk namelijk op de nominatie om over 3 à 5 jaar te worden gesloten, indien er geen verbetering plaatsvindt van de financiële situatie.

Het plan bestaat uit 2 delen: een pastorale toekomstvisie dat tijdens de bijeenkomst werd toegelicht door pastoor Theo Lamers, en een gebouwenplan dat werd toegelicht door Piet van de Koolwijk (vicevoorzitter van het parochiebestuur). Van de gelegenheid voor de aanwezige parochianen tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen werd volop gebruik gemaakt.
Hieruit blijkt dat het plan bij heel wat mensen veel teweegbrengt. Naast vragen over de feiten en over het toekomstig beleid heerste er vooral onbegrip en teleurstelling, met alle daarbij behorende emoties. Een greep uit de vragen en opmerkingen over het plan:
Het kerkje van Linden is van essentiële waarde voor de geloofsgemeenschap Linden als historische plek van samenkomst van vieringen. Mocht het worden gesloten (aan de eredienst worden onttrokken) dan zullen nog meer betrokken mensen afhaken.
De Lindense parochie was zowel pastoraal als financieel zelfvoorzienend, moest echter in 2013 gedwongen fuseren waardoor eerst al het vermogen is onttrokken en nu dreigen we op termijn ook onze kerk kwijt te raken. Dit terwijl een aanzienlijk aandeel van het vermogen van de fusieparochie H. Martinus afkomstig is van Linden.
Er is geen oog voor de vitaliteit van de parochie (het kerkbezoek ligt in Linden verhoudingsgewijs hoger dan in de andere kerken, hetgeen met gegevens werd onderbouwd).
kerk tekeningEr is geen oog voor de liturgische koers welke er in Linden sinds de fusie is ingeslagen, waardoor er (anders dan bij de andere kerken) elke week een dienst wordt verzorgd, afwisselend voorgegaan door een team gekwalificeerde lekenvoorgangers en door een pastoor, welke diensten ook mensen van buiten Linden aantrekken.
Er is geen oog voor de cultureel-historische waarde van het kerkgebouw en voor de verantwoordelijkheid voor het in stand houden hiervan. We moeten er niet aan denken als de kerk wordt herbestemd tot een restaurant.
“Eeuwig sunt” om het mooiste kerkje van de parochie te sluiten dat als kapelkerk voor o.a. trouw- en doopplechtigheden een aanvulling is op het gebouwelijke aanbod van de parochie.
Kan de Lindense kerk door de parochie worden teruggegeven aan de Lindense gemeenschap, het liefst inclusief het vermogen dat afkomstig is van Linden?
In hoeverre wordt de Lindense gemeenschap door de parochie betrokken bij de toekomstige bestemming van het kerkgebouw inclusief pastorie, in het geval er zich een (commerciële) gegadigde mocht aandienen voor de aankoop van kerk en/of pastorie?

De vragen en opmerkingen werden door het parochiebestuur beantwoord met het wijzen op nuchtere feiten wat betreft teruglopend kerkbezoek en terugloop van inkomsten, en de noodzaak om hier op korte en lange termijn maatregelen te nemen. Het bisdom heeft hiertoe een beleid ingezet waaruit eerder de gedwongen fusie van parochies is voortgevloeid. Anderzijds werd door het parochiebestuur nadrukkelijk ook gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van de Lindense geloofsgemeenschap en de uitnodiging om actief mee te denken over mogelijkheden om de exploitatie van de Lindense kerk financieel rond te krijgen. Er liggen hier kansen!

Als contactgroep kijken wij met voldoening terug op de bijeenkomst. Wij zijn blij met de grote mate van betrokkenheid welke er vanuit de Lindense geloofsgemeenschap aan de dag is gelegd bij deze zo belangrijke kwestie. Ook zijn wij tevreden over het feit dat een delegatie van het parochiebestuur uitgebreid de gelegenheid heeft geboden en genomen om kennis te nemen van hetgeen er in Linden leeft, en is ingegaan op de beantwoording van de vragen en opmerkingen.

Op dinsdagavond 16 februari a.s. organiseert het parochiebestuur een algemene inspraakavond voor de gehele parochie over het beleidsplan in gemeenschapshuis Het Akkertje te Vianen. U bent welkom om deze avond te bezoeken en uw inbreng te geven.
Voor nadere informatie over deze inspraakavond en over het beleidsplan “Een nieuwe mantel voor Martinus” verwijzen wij u naar de website van de parochie www.martinuscuijk.nl
U kunt via de website ook individueel uw inbreng kwijt.

Wij zullen ook als contactgroep een gedegen reactie leveren op de beleidsnota. Wij voelen ons daarbij gesteund door uw inbreng, en staan open voor verdere reacties uit de Lindense gemeenschap. U weet ons te benaderen. Over het vervolg zullen wij actief met u communiceren via Rond de Lindense Toren en via de website www.grootlinden.nl

De contactgroep Linden,
Mien Heijnen,Jan van den Broek, Herman van Rhee, Ton Keijzers


Lindense Agenda

www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen

Vervoer

Vervoer

Het zal niet iedereen bekend zijn dat de Stichting Vrijwillige Hulpdienst in Cuijk vervoer aanbiedt.

Moet u bijvoorbeeld naar het ziekenhuis in Nijmegen of in Beugen en is er niemand beschikbaar om u te rijden? De Hulpdienst is er voor u!

Maak een afspraak. Liefst een paar dagen van te voren.

Bel naar: 0485 - 33 69 39.

Op werkdagen tussen 09.30 uur en 11.30 uur.

U betaalt een kleine schappelijke bijdrage aan de vrijwilliger, uw chauffeur.