Artikelindex

Pasen 2016 komt nooit te vroeg?

Kerstmis ligt nog vers in het geheugen en we worden al overvallen door Pasen: dit jaar op de vroegst mogelijke datum. En Carnaval valt nog zeven weken daarvoor. Nu eind januari schrijven we aan het carnavalsnummer. Is dat niet te vroeg?
Kerstmis, Pasen en Pinksteren zijn weliswaar kerkelijke feesten maar de plaatsing in het jaar is niet zo toevallig. Het had vooral te maken met de seizoenen. De seizoenen bepaalden de werkzaamheden en het levensritme van mensen en de kerk speelde daar op in. En met allerlei extra voorschriften bepaalde de kerk nog veel meer voor de meeste mensen. De deugdzaamheid werd er aan afgemeten. Zo was de zondagsrust met kerkbezoek een vrij harde randvoorwaarde. Toch gingen boeren op enig moment ook op zondag hooien en werd voetbal op zondagmiddag normaal. Vanaf die tijd ging het snel veranderen en was het oude vaste weekritme definitief verstoord. Nu heeft ieder zo zijn eigen ritme en bij velen moet dat zo vaak aangepast worden dat het tot een gevoel van drukte leidt. Verschillende kloosterordes hanteren wel een strak dag- en weekritme. De monniken beginnen en eindigen met alle dingen op vaste tijden, ook hun momenten van gebed, koorzang en bezinning. Maar je ziet dat oudere mensen ook vaak een heel vast ritme hanteren. Veel succesvolle mensen zijn qua dag- en weekritme heel gedisciplineerd en nemen ook op vaste tijden afstand.
Discipline is niet echt een populair begrip in onze tijd waarin mateloosheid meer regel dan uitzondering is. We laten ons vaak meedrijven en hebben soms niet in de gaten dat we afdrijven Gelukkig weten de meeste mensen wel bij te sturen maar als je ver uit de koers bent is dat moeilijk.
De vastentijd zet ons “mensen van goede wil” aan tot bezinning en tot bijsturen. Een goede vraag is misschien wel: wie bepaalt ons ritme of wat bepaalt ons ritme. Zijn er voldoende momenten, waarop we kijken of we op koers zijn en hebben we de discipline om bij te sturen? We weten allemaal hoe moeilijk het is om van leefpatroon te veranderen, zeker als het gedurende lange tijd is ingesleten.
Pasen komt dus niet te vroeg want een “vastentijd” , waarin we onszelf met onze eigen discipline confronteren, komt eerder te laat dan te vroeg.
Laten we met carnaval vooral relativeren om daarna een weg te kiezen naar Pasen: HET moment om een vernieuwd leven te beginnen. De vasten is het seizoen voor degelijk periodiek onderhoud.
JvdB


Liturgisch nieuws

De liturgie in de komende weken staat in het teken van de vastentijd, de veertigdagentijd, de voorbereidingstijd naar Pasen.
In de lezingen ligt het accent op ‘de omkeer die een mens in z'n leven kan maken'. We vergeten daarbij ook niet om ons heen te kijken. Daarom is er ook de Vastenactie, waarmee we laten zien dat het delen een grondgedachte is van ons geloof. Dat past bij ons ideaal: een hemel op aarde voor alle mensen van goede wil, in termen van het oude en nieuwe testament: het Rijk Gods.
Op Aswoensdag 10 februari om 19.00 uur is er een gebedsdienst om het begin van de veertigdagentijd te markeren. Tijdens deze viering wordt het Askruisje opgelegd, een oud symbool van bezinning en inkeer.

In het carnavalsweekend is er op zondag 7 februari geen viering in de kerk.
Er is genoeg gelegenheid te vieren en los te komen van het alledaagse.

VASTENACTIE 2016 TESO IN OEGANDA
In 2016 gaat de aandacht van de Vastenactie uit naar Oeganda, naar het district Teso in het Noordoosten. Het is een arm, achtergebleven gebied, waar de mensen afhankelijk zijn van de landbouw. Door de steeds extremere weersomstandigheden zijn de opbrengsten van het land veel te laag. Mensen lijden honger en iets ten noorden van Teso overlijden mensen daaraan zelfs.

De Vastenactie werkt samen met de plaatselijke projectpartner Socadido. Zij helpen de gemeenschappen om te gaan met extreme droogte én met extreme regenval, zodat de oogsten verbeteren en de mensen voldoende te eten hebben.

Oeganda ligt in Afrika en wordt omgeven door o.a. Soedan, Kenia en Tanzania en is 3,5 keer zo groot als Nederland en België samen. Er wonen ongeveer 33 miljoen mensen, waarvan 84% christelijk is, ongeveer 12% is moslim en 4% van de bevolking hangt een inheemse godsdienst aan.

De Vastenactie in Nederland is per jaar goed voor ruim drie miljoen euro aan inkomsten en na de dip van enkele jaren terug, krabbelt de opbrengst nu weer omhoog.

Wat betekent een bijdrage concreet?

15 euro een school kan 15 fruitbomen planten
30 euro een gezin ontvangt een zak met zaden
50 euro een gezin kan 5 lokaal gebouwde bijenkorven kopen
75 euro een gezin krijgt twee geiten
150 euro is goed voor een met de voet aangestuurde irrigatiepomp
300 euro een groep boeren krijgt training in landbouw- en irrigatietechnieken
500 euro een groep vrouwen kan starten met een business & loangroep

In onze geloofsgemeenschap vindt de inzameling plaats in de Goede Week van 20 – 27 maart. In de volgende Rond de Lindense Toren leest u hoe u kunt bijdragen.

In de vastentijd vinden nog twee activiteiten plaats die passen bij de liturgie.

HET LUCAS EVANGELIE
Op maandag 14 maart een avond over het Lucas Evangelie in De Burcht
Aanvang 19.30 uur, einde 21.45 uur.
De liturgische kalender hanteert in dit kerkelijk jaar als inspiratiebron veelal het Lucas Evangelie. Toen vorig jaar in de liturgie meestal uit het Marcus Evangelie geciteerd werd, belegde de Geloofsgemeenschap heilige Lambertus Linden een leerzame avond rond dat evangelie. Diezelfde mogelijkheid bieden wij de pastores, liturgische voorgangers en leden van de werkgroepen liturgie ook nu weer.
Op maandagavond 14 maart zal Frans Smulders een uiteenzetting verzorgen over het Lucas Evangelie. Hij benadert op die avond het evangelie niet als een verslag van kaarsfeitelijke gebeurtenissen uit het verleden, maar als ‘midrasj’: actualisering van het Eerste Testament (Tenach). Als een verzameling sterk op het Eerste Testament geënte verhalen met een duidelijke leerfunctie voor ons, mensen van 2016. Alleen door zó naar dit evangelie te kijken, komen de oorspronkelijke bedoelingen van Lucas – wie dat ook geweest moge zijn – aan het Licht.
Iedereen, die geïnteresseerd is, mag deelnemen en er zijn geen kosten aan verbonden.
Frans Smulders studeerde in Rome (Gregoriana) filosofie en in Nijmegen (Radboud) theologie. Leermeesters van hem waren o.a. Schoonenberg, van Iersel en Schillebeeckx. Daarna volgde hij nog jarenlang in Arnhem het Leerhuis van rabbijn Yehuda Askenazy. Frans Smulders werkte 36 jaar als docent Bijbelkatechese aan de Sg. Stevensbeek en was één van de auteurs van ‘Naderen om te Horen’ (bijbelkatechese uitgegeven door Gooi en Sticht). In onze Lindense Geloofsgemeenschap is Frans Smulders één van de voorgangers.

PASSIE IN DE MUZIEK
Op donderdag 3 maart is er in onze Lambertuskerk een avondbijeenkomst gewijd aan de muziek rond Pasen.
Aanvang 20.00 uur, einde 21.45 uur
Pasen en passietijd zijn voor bijna alle componistenten een grote inspiratiebron geweest. Er is daarom een enorme rijkdom aan “Passie in de muziek”. De Mattheuspassion is het meest bekende voorbeeld.
Joost Angenent en Jan van den Broek willen op deze avond daarvan mooie voorbeelden laten horen en er tegelijkertijd iets over vertellen.
Zij gebruiken als uitgangspunt een programma van Ad Snoeren, die tot een aantal jaren geleden, huiskameravonden rond muziekthema’s verzorgde.
Passiemuziek komt in een kerk nog beter tot zijn recht.
Het gelegenheidskoor is ook uitgenodigd en brengt zo mogelijk zelf ook een of twee liederen ten gehore.
Er is voorzien in een pauze met koffie.


KERSTMIS EN NIEUWJAAR IN LINDEN
(een terugblik)

Betrokkenheid en Diversiteit
Kerstmis is voor iedere geloofsgemeenschap een Hoogfeest. Meer dan bij andere festiviteiten wordt er naar uitgekeken en worden er veel voorbereidingen getroffen. Uiteraard geldt dat ook voor onze Lindense Geloofsgemeenschap Heilige Lambertus. De betrokkenheid in ons dorp is groot. Eén oproep om een gelegenheidskoor in het leven te roepen, leverde prachtige gezangen op tijdens de Kerstnachtviering en één avond van onze Gildebroeders zorgde ervoor dat in ons prachtige historische kerkje de Kerstversiering haar plaats kreeg. Dat alles natuurlijk met als grote doel om de gelovigen die samen de viering van Kerstmis beleefden op Kerstavond een warm gevoel te geven in onze Lindense Herberg.

Kerstnacht
‘God krijgt bij ons onderdak’, was de leidende gedachte van deze druk bezochte viering. Een nagenoeg volle kerk, een prachtige stijlvolle viering waarin Laurens Koole voorging. Teksten en muziek pasten naadloos bij elkaar. Het koor en solisten zorgden voor prachtige liederen afgewisseld met kerstliederen,die de kerkgangers mee konden zingen. We hebben vele complimenten mogen ontvangen voor de viering, die misschien het best te omschrijven is met de woorden: ‘traditioneel’ wat betreft licht, warmte, kerstliederen, kerstevangelie en muziek en ook ‘eigentijds’ door het samen vieren, de actuele teksten en het beluisteren enkele minder bekende kerstliederen. Die betrokkenheid kwam ook naar voren in de gulle schenkingen tijdens de collecte voor de Adventsactieprojecten voor Moeder en Kind. De opbrengst was bijna driehonderd euro.

 

kerkdienst

 

Meditatieve Viering
Naast de grote dorpsbetrokkenheid bezint de Geloofsgemeenschap Heilige Lambertus zich op nieuwe vormen van liturgie en Geloofsbeleving. Een mooi voorbeeld daarvan werd op zondag 27 december, de derde Kerstdag, beleefd. Na de gebruikelijke hectiek rond de Kerstdagen werd op deze ochtend gekozen voor stilte, gebed en muziek in een meditatieve viering, voorbereid door Herman van Rhee. Rond het thema ‘Engelen’ werden enkele teksten voorgelezen. Meditatieve gitaarmuziek van onze Lindense gitarist Ed Tichelaar en enkele stukken uit de “Mass for Peace” van Jenkins fungeerden als opstap voor de stiltes bedoeld voor persoonlijke meditatie. De viering was goed bezocht en voldeed aan de verwachtingen van de aanwezigen.

Van Oud naar Nieuw
Die diversiteit kwam ook mooi naar buiten in de inmiddels bijna traditionele Oudejaarsavondviering met bezinning en gebed rond de Zevenarmige kandelaar. De verschillende facetten van onze Geloofsgemeenschap kregen aandacht in overweging en gebed. Voorganger Trees van den Broek haalde bij iedere kaars met een passende tekst of gedicht een aspect van het oude en nieuwe jaar naar voren zoals Gods aanwezigheid, verdriet, dankbaarheid, vrede en goede voornemens. Indrukwekkend was de extra aandacht voor onze eigen Geloofsgemeenschap die nu bedreigd wordt met de mogelijke sluiting van de kerk. Met de gezongen zegebede zoals omschreven in de eerste lezing uit het boek Exodus ging iedereen de jaarwisseling met een goed gevoel en vol vertrouwen tegemoet.

Liturgie in Linden
De vieringen rond Kerstmis en de jaarwisseling zijn mooie voorbeelden van het werk van onze liturgiegroep. Ook los van deze hoogtijdagen zetten zij zich wekelijks in voor een waardige liturgische viering rond het Woord en het Breken van het Brood. Met enige regelmaat is er ook een eucharistieviering in onze kerk. De Lindense Geloofsgemeenschap wil zo iedereen de mogelijkheid bieden om uit een palet aan mogelijkheden de eigen keuzes te maken. Daarbij staat, wat ons betreft, niet het aantal bezoekers aan de vieringen centraal; wél de zorg voor een eigentijdse kijk op en vormgeving aan de Christelijke boodschap van onze kerk in onze wereld. Heel wezenlijk daarbij is de medewerking van de kosters, de groep lectoren en de muzikale ondersteuning van organist Ton Keijzers. Mede daardoor is in de vieringen de betrokkenheid van de aanwezigen voelbaar, zodat de ‘gemeenschap ook echt gevierd wordt’.

We gaan verder
De Contactgroep en Liturgiegroep van onze geloofgemeenschap hadden ervoor gekozen om vóór Kerstmis naar buiten toe niet al te veel aandacht te besteden aan de plannen van het parochiebestuur Heilige Martinus Cuijk voor sluiting van een aantal kerken, waaronder die van Linden. Voor velen in en rond de Lindense geloofsgemeenschap was het presenteren van de notitie “Een nieuwe mantel voor Martinus” een harde dreun. Ons kerkgebouw is voor de geloofsgemeenschap Linden, met leden uit het dorp zelf, maar ook met een aantrekkingskracht over de dorpsgrenzen heen, een sterke inspiratiebron. We willen verder gaan en zullen als geloofsgemeenschap met hart en ziel deelnemen aan het komende overleg. We hopen op en bidden voor een verantwoorde beslissing.
De Contactgroep
(het bovenstaande artikel is een aangepaste versie van een stuk dat we voor De Mantel hebben ingezonden)


Van de contactgroep (2)

IMPRESSIE INFORMATIEBIJEENKOMST TOEKOMST PAROCHIE
24 januari 10.30 uur in De Burcht

Het bestuur van de parochie H. Martinus heeft ideeën ontwikkeld over de toekomst van de parochie. Deze ideeën zijn vastgelegd in het beleidsplan “Een nieuwe mantel voor Martinus”.
Het parochiebestuur hechtte er aan dit plan eerst met de parochianen te bespreken voordat het definitief wordt vastgesteld.
Op zondag 24 januari jl. na de dienst werd het plan in De Burcht door een delegatie van het parochiebestuur toegelicht voor de Lindense geloofsgemeenschap. Door de publiciteit rond het plan was de belangstelling groot. Volgens het plan staat de Lindense kerk namelijk op de nominatie om over 3 à 5 jaar te worden gesloten, indien er geen verbetering plaatsvindt van de financiële situatie.

Het plan bestaat uit 2 delen: een pastorale toekomstvisie dat tijdens de bijeenkomst werd toegelicht door pastoor Theo Lamers, en een gebouwenplan dat werd toegelicht door Piet van de Koolwijk (vicevoorzitter van het parochiebestuur). Van de gelegenheid voor de aanwezige parochianen tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen werd volop gebruik gemaakt.
Hieruit blijkt dat het plan bij heel wat mensen veel teweegbrengt. Naast vragen over de feiten en over het toekomstig beleid heerste er vooral onbegrip en teleurstelling, met alle daarbij behorende emoties. Een greep uit de vragen en opmerkingen over het plan:
Het kerkje van Linden is van essentiële waarde voor de geloofsgemeenschap Linden als historische plek van samenkomst van vieringen. Mocht het worden gesloten (aan de eredienst worden onttrokken) dan zullen nog meer betrokken mensen afhaken.
De Lindense parochie was zowel pastoraal als financieel zelfvoorzienend, moest echter in 2013 gedwongen fuseren waardoor eerst al het vermogen is onttrokken en nu dreigen we op termijn ook onze kerk kwijt te raken. Dit terwijl een aanzienlijk aandeel van het vermogen van de fusieparochie H. Martinus afkomstig is van Linden.
Er is geen oog voor de vitaliteit van de parochie (het kerkbezoek ligt in Linden verhoudingsgewijs hoger dan in de andere kerken, hetgeen met gegevens werd onderbouwd).
kerk tekeningEr is geen oog voor de liturgische koers welke er in Linden sinds de fusie is ingeslagen, waardoor er (anders dan bij de andere kerken) elke week een dienst wordt verzorgd, afwisselend voorgegaan door een team gekwalificeerde lekenvoorgangers en door een pastoor, welke diensten ook mensen van buiten Linden aantrekken.
Er is geen oog voor de cultureel-historische waarde van het kerkgebouw en voor de verantwoordelijkheid voor het in stand houden hiervan. We moeten er niet aan denken als de kerk wordt herbestemd tot een restaurant.
“Eeuwig sunt” om het mooiste kerkje van de parochie te sluiten dat als kapelkerk voor o.a. trouw- en doopplechtigheden een aanvulling is op het gebouwelijke aanbod van de parochie.
Kan de Lindense kerk door de parochie worden teruggegeven aan de Lindense gemeenschap, het liefst inclusief het vermogen dat afkomstig is van Linden?
In hoeverre wordt de Lindense gemeenschap door de parochie betrokken bij de toekomstige bestemming van het kerkgebouw inclusief pastorie, in het geval er zich een (commerciële) gegadigde mocht aandienen voor de aankoop van kerk en/of pastorie?

De vragen en opmerkingen werden door het parochiebestuur beantwoord met het wijzen op nuchtere feiten wat betreft teruglopend kerkbezoek en terugloop van inkomsten, en de noodzaak om hier op korte en lange termijn maatregelen te nemen. Het bisdom heeft hiertoe een beleid ingezet waaruit eerder de gedwongen fusie van parochies is voortgevloeid. Anderzijds werd door het parochiebestuur nadrukkelijk ook gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van de Lindense geloofsgemeenschap en de uitnodiging om actief mee te denken over mogelijkheden om de exploitatie van de Lindense kerk financieel rond te krijgen. Er liggen hier kansen!

Als contactgroep kijken wij met voldoening terug op de bijeenkomst. Wij zijn blij met de grote mate van betrokkenheid welke er vanuit de Lindense geloofsgemeenschap aan de dag is gelegd bij deze zo belangrijke kwestie. Ook zijn wij tevreden over het feit dat een delegatie van het parochiebestuur uitgebreid de gelegenheid heeft geboden en genomen om kennis te nemen van hetgeen er in Linden leeft, en is ingegaan op de beantwoording van de vragen en opmerkingen.

Op dinsdagavond 16 februari a.s. organiseert het parochiebestuur een algemene inspraakavond voor de gehele parochie over het beleidsplan in gemeenschapshuis Het Akkertje te Vianen. U bent welkom om deze avond te bezoeken en uw inbreng te geven.
Voor nadere informatie over deze inspraakavond en over het beleidsplan “Een nieuwe mantel voor Martinus” verwijzen wij u naar de website van de parochie www.martinuscuijk.nl
U kunt via de website ook individueel uw inbreng kwijt.

Wij zullen ook als contactgroep een gedegen reactie leveren op de beleidsnota. Wij voelen ons daarbij gesteund door uw inbreng, en staan open voor verdere reacties uit de Lindense gemeenschap. U weet ons te benaderen. Over het vervolg zullen wij actief met u communiceren via Rond de Lindense Toren en via de website www.grootlinden.nl

De contactgroep Linden,
Mien Heijnen,Jan van den Broek, Herman van Rhee, Ton Keijzers


Berichten

GELEGENHEIDSKOOR
Het gelegenheidskoor gaat na carnaval weer repeteren voor Pasen. De koorleden krijgen daarover bericht.
Voor wie voor Kerstmis niet mee kon zingen: door een berichtje te sturen naar Joost Angenent ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) kun je nu ook meedoen.

babyGEBOREN
Bonneke de Haan zingt al enige jaren mee in ons gelegenheidskoor en neemt daarbij ook solo’s voor haar rekening. Zij moest met Kerst helaas verstek laten gaan omdat zij vanwege complicaties bij haar zwangerschap in het ziekenhuis lag. Inmiddels is haar zoon Teun geboren: te vroeg maar gezond en wel op weg naar meer zelfstandigheid. Bonneke, Roel, Wim en Martine geluk gewenst.

VOLGENDE NUMMER
Het volgende nummer het Paasnummer komt in de week voor Palmzondag uit. Berichten of kopij tot uiterlijk woensdag 9 maart a.s. sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

CARNAVAL
Carnaval om heel veel redenen een mooi feest!
We maken er weer iets moois van in Linden
Veel plezier.


De winter lijkt al voorbij
hoewel het nog behoorlijk koud kan zijn.
En dan is binnen de warmte fijn
totdat een huivering tussen de schouderbladen
je doet rillen.

De winter lijkt voorbij,
hoewel het nog behoorlijk koud kan zijn.
En dan wacht je
tot iets onverwacht
je lippen doet trillen.

De winter lijkt voorbij,
hoewel het nog behoorlijk koud kan zijn.
En dan ga je,
tot een stem zegt,
wacht, ik kom naar je toe.


VIERINGEN IN DE H.LAMBERTUSKERK LINDEN

Voorganger

Zo 7 februari Carnaval geen viering

Wo 10 febr 19.00 uur Aswoensdagviering Herman van Rhee

Zo 14 febr 10.00 uur Zondagviering Trees vd Broek

Zo 21 febr 10.00 uur Zondagviering Laurens Koole Na afloop koffie

Zo 28 febr 10.00 uur Zondagviering Frans Smulders

Zo 6 maart 10.00 uur Zondagviering Mien Heijnen

Zo 13 maart 10.00 uur Zondagviering Herman van Rhee

Zo 20 maart 10.00 uur Palmzondagviering Laurens Koole Na afloop koffie

Do 24 maart 19.00 uur Witte Donderdag Herman van Rhee

Vr 25 maart 19.00 uur Goede Vrijdag Laurens Koole

Za 26 maart 21.00 uur Paaswake in de Martinuskerk Cuijk-centrum

Zo 27 maart 10.00 uur Paaszondag Frans Smulders

 

 

 

 


Lindense Agenda

www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen

Vervoer

Vervoer

Het zal niet iedereen bekend zijn dat de Stichting Vrijwillige Hulpdienst in Cuijk vervoer aanbiedt.

Moet u bijvoorbeeld naar het ziekenhuis in Nijmegen of in Beugen en is er niemand beschikbaar om u te rijden? De Hulpdienst is er voor u!

Maak een afspraak. Liefst een paar dagen van te voren.

Bel naar: 0485 - 33 69 39.

Op werkdagen tussen 09.30 uur en 11.30 uur.

U betaalt een kleine schappelijke bijdrage aan de vrijwilliger, uw chauffeur.