Geachte leden van de Geloofsgemeenschap Linden,

Op vrijdag 23 oktober ’15 ontvingen de leden van de diverse Contactgroepen van het parochiebestuur heilige Martinus in Cuijk een bespreekversie van het beleidsplan voor de hele parochie. Ook de Contactgroep heilige Lambertus Linden werd van de beleidsvoornemens op de hoogte gebracht. Hoewel de notitie de naam heeft meegekregen een ‘Bespreekversie’ te zijn, hebben wij niet de indruk dat er nog veel te verwachten valt van die inspraakmogelijkheid. Daarnaast werd ons ook gevraagd ‘Vertrouwelijk’ met de informatie om te gaan, maar ook dat achten wij – gezien het belang van de boodschap – niet opportuun en in lijn met de betrokkenheid van de vele leden van onze Geloofsgemeenschap. De Leden van de Contactgroep Linden willen u daarom op de hoogte brengen van enkele gegevens uit het plan.

Deze nieuwe visie is nodig omdat door sterk teruglopende aantallen parochianen,

kerkbezoekers, vrijwilligers, pastores en financiële middelen het voortbestaan van de

parochie in het geding is. Hiermee rekening houdend zal een duurzaam

toekomstbestendig perspectief moeten worden gecreëerd. (blz. 3)

Zonder een uitgebreide analyse van de kerk in onze samenleving te willen bieden,

kunnen we stellen dat tot enkele decennia geleden, de meeste parochies voldoende

dragende gemeenschappen hadden om vorm en inhoud te kunnen geven aan het

plaatselijke kerk-zijn. Dit blijkt in de huidige tijd, helaas niet meer haalbaar te zijn.

Afnemende aantallen parochianen en kerkbezoekers, vrijwilligers, pastores en

financiële middelen is de werkelijkheid van nu. (blz. 4)

De veranderingen op pastoraal gebied kunnen niet los worden gezien van een nieuwe

toekomst op het vlak van gebouwen en financieel beheer. Sterker nog, de pastorale

vernieuwing is mede daarop gebaseerd. Dit deel van het beleidsplan kan daarom

worden geduid als het “gebouwenplan”. (blz. 11)

Onder voorbehoud van (extreem) verslechterende omstandigheden, zal tussen 3 en

max. 5 jaren voor nog twee kerken herbestemming moeten worden gezocht. Dit zijn:

  • de H. Lambertuskerk in Beers;

  • de H. Lambertuskerk in Linden.

Ook bij deze kerken zal tot die tijd geen groot onderhoud meer worden gepleegd, en

wordt er waar mogelijk bezuinigd op de exploitatiekosten. Wel zal waar nodig

onderhoud gepleegd worden om deze kerken in goede staat te houden.

Zodra herbestemming is gevonden, zullen deze kerken aan de eredienst worden

onttrokken. Tot dat moment blijven ze open voor gebruik. (blz. 13 / 14)

Tot zover enkele citaten.

Het hele Beleidsplan staat (zo snel mogenlijk) op de website www.grootlinden.nl


Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login