Artikelindex

 

                            Vakantie, tijd voor bezinning?

 

Het is al heel lang zo dat de scholen in de zomer dicht gaan. De zomervakantie is ooit ontstaan vanuit de gedachte dat de kinderen dan konden helpen bij de oogst. Vooral het hooien, en het maaien van rogge, gerst en haver vergden veel tijd.

Door de mechanisatie, het snel afnemende aantal boeren en betere arbeidsvoorwaarden ontstond er meer vrije tijd en gingen mensen veel massaler op vakantie, iets wat tot die tijd alleen was weggelegd voor een heel kleine elite.

Voor de overgrote meerderheid was de zondag toen de enige dag waarop men aan rust, familie en andere ’sociale verplichtingen’ waaronder kerkbezoek toekwam. Ondanks het verdwijnen van de noodzaak bleven de schoolsluiting en de vakantie bestaan en wij denken inmiddels dat het altijd zo is geweest. De zondag als rustdag lijkt verleden tijd.

In de vakantie liggen vele activiteiten stil. Sport, scholen, verenigingen, politiek en bedrijven stoppen of staan tijdelijk op een laag pitje. Het gemeenschapsleven doet er ook een beetje aan mee. Mensen zoeken kennelijk rust en afstand. Ze hebben dan meer tijd zoals dat heet. Over zes weken kan iedereen erop terugkijken al of niet aan de hand van foto’s, film of verhalen. Vaak zal blijken dat vooral niet geplande dingen veel invloed hebben gehad. Voor sommige oudere mensen die niet (meer) op vakantie gaan, is het overigens een saaie vervelende tijd; de activiteiten liggen stil en de kinderen zijn weg.

De vakantie zien als tijd van bezinning, lijkt me een beetje opgelegd en dat werkt meestal niet. Even afstand nemen, dingen laten gebeuren, nieuwe contacten leggen, lezen, mijmeren of vervelen: het mag allemaal en leidt veelal vanzelf tot creativiteit met nieuwe inzichten en plannen.

Naar mijn overtuiging hebben wij mensen door het hele jaar momenten van rust en bezinning nodig. Anders loop je de kans vroeg of laat flink tegen de lamp te lopen. Het activeren van het zelfreinigend vermogen -“geestelijk opruimen en schoon schip maken”- houdt je fris. We vergeten dat gemakkelijk: het gaat in onze tijd immers bijna altijd over misstanden, over anderen en verwachtingen van anderen. Het is denk ik, niet verkeerd om dat soort momenten in te passen en kritisch aandacht aan jezelf te besteden.

Mensen komen soms in situaties terecht waar ze alleen niet uitkomen en hulp geboden is. Is het eigenlijk niet zorgelijk dat zoveel mensen therapie of zelfhulpmethodieken nodig hebben om tot rust te komen en om piekeren te voorkomen?

JvdB             


 

De Zondagvieringen in onze Kerk

Terwijl om ons heen heel wat kerken dichtgaan en zondagvieringen naar kleinere zaaltjes verplaatst worden, mogen wij ons gelukkig prijzen met iedere zondag een viering in ons ‘kerkgebouw op schaal’. Ook onze kerk kent lege plekken, maar voortbouwend op onze traditie vanuit de voormalige Lambertusparochie bidden, overwegen en zingen we samen en ‘vieren we de zondag’.

Vaak wordt vooral gekeken naar cijfers, getallen. Voor onze Geloofsgemeenschap ligt het wekelijks gemiddelde rond de 25 deelnemers aan de liturgie, met pieken naar boven en naar beneden. Daarnaast kunnen we vaststellen dat we ongeveer 80 personen uit Linden maar ook van buiten Linden tot onze Geloofsgemeenschap mogen rekenen. Dat zijn de getallen. Waar het echter werkelijk om gaat is de bezieling die leeft in onze kleine gemeenschap.

We staan er voor om ons geloven samen te beleven. Iedere zondag weer wordt ons een spiegel voorgehouden en stof tot bezinning aangeboden. Rond feestdagen en bij belangrijke momenten in het leven van onze geloofsgenoten proberen we er voor elkaar te zijn. Zo kunnen we voor onze vieringen uit een zevental voorgangers/ sters kiezen die ieder op hun eigen wijze werkelijk ‘voorganger’ in gebed en bezinning willen zijn. Zij worden daarbij ondersteund door een organist, lectoren en kosters. Het belangrijkste is echter dat we in onze Geloofsgemeenschap elkaar zien en helaas soms ook elkaar missen. De liturgie iedere zondagmorgen is daarbij een belangrijk ijkpunt. Daarom hechten wij eraan om die momenten extra goed te verzorgen. Ook in de komende weken – in de vakantieperiode – zijn mede daarom de zondagvieringen normaal ingepland. Achterin dit blad vindt u het Schema van de Diensten.

Extra aandacht willen wij ook vragen voor onze kerk en Geloofsgemeenschap op de vrijdag van de doortocht van de 4Daagse in Linden. Het dorp biedt de vele duizenden lopers al jarenlang een warm welkom. Die ‘open deur’ is er ook bij onze kerk. De laatste twee jaren merken we dat enkele tientallen lopers toch even een moment van rust en bezinning zoeken. De ene keer om de plensbuien te weerstaan, de andere keer om de hitte van de dag voor even te ontlopen. Soms zelfs kwam het tot een mooi gesprek. Bijna altijd werd een kaarsje aangestoken.

Twee van onze voorgangers zullen op vrijdagmorgen 20 juli als gastheren van onze Geloofsgemeenschap aanwezig zijn.

Waar u in de komende weken tijdens uw vakantie ook bent of gaat, weet dat er iedere zondag in de kerk van Linden aan u gedacht wordt!

Een mooie tijd gewenst.

HvR, coördinator liturgie


Beste iedereen,

Toen ik op donderdagochtend 26 april naar kantoor ging in het gemeentehuis van Sint Anthonis, had ik in de verste verte niet kunnen vermoeden wat mij diezelfde dag te wachten stond. Het lintje dat ik die ochtend - in aanwezigheid van familie, vrienden en collega’s - opgespeld kreeg door burgemeester Marleen Sijbers, verraste mij volkomen. Evenals de receptie welke die middag in De Burcht voor mij was georganiseerd. Een verslag van die dag is na te lezen in het vorige nummer van Rond De Lindense Toren.

Met heel veel plezier kijk ik terug op deze dag. Ik wil iedereen bedanken voor de vele felicitaties welke ik in ontvangst heb mogen nemen. Ook hartelijk dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan de organisatie van de receptie in De Burcht, en uiteraard de muzikale huldeblijken van het gelegenheidskoortje onder leiding van Jan van den Broek en van Gans dur Nève. 

Ik ben trots op mijn onderscheiding, en mag mij gezegend weten met zoveel fijne mensen om mij heen die dat allemaal voor mij in gang hebben gezet. Voor mij een stimulans om door te gaan met mijn vrijwilligersactiviteiten voor het dorp, de kerk, de jumelage en serviceclub Ronde Tafel Land van Cuijk. 

Iedereen hartelijk bedankt!

Ton Keijzers 


 

 Uit de historie:

Een legendarische gildebroeder: Cornelis Johannes Bloemen

Cornelis Johannes Bloemen werd in 1868 te Linden geboren en overleed aldaar in 1964.
Hij bestierde in Linden het café en kruidenierswinkel, later voortgezet door zoon Johan Bloemen en diens vrouw Pieta Bloemen-Schoenmakers. Kleinzoon Piet Bloemen woont nog steeds in Linden aan de Steegstraat.
Toen Cornelis Bloemen - in het dorp stond hij bekend als “opa Bloemen” - op 96-jarige leeftijd stierf, was hij de oudste inwoner van Linden en van de gemeente Beers.
Cornelis Bloemen was 78 jaar lid van het St. Antonius en Mariagilde, waarvan hij vele jaren commandant en bestuurslid was. Maar gildekoning werd hij helaas nooit!


Uit De Gelderlander van 13 april 1961:

Opa Bloemen uit Linden (93) reeds 75 jaar bij het gilde
“Met de Pinksterdagen zal in het kleine kerkdorp Linden (gemeente Beers) een uniek feest gevierd worden. Dan is namelijk de heer Cornelis Johannes Bloemen 75 jaar lid van het St. Antonius en Mariagilde.

Maandag vierde opa Bloemen, zoals hij in Linden door iedereen genoemd wordt, in alle gezondheid zijn 93ste verjaardag en reeds vroeg was het een komen en gaan van velen die de krasse gildenbroeder geluk kwamen wensen. Des avonds trok het gilde uit met de vendels en de trommels en bracht zijn geacht lid een vendelgroet. Als aandenken werd de heer Bloemen een gouden horlogeketting aangeboden.


Uit dank voor deze gildenhulde waren de avond daarop alle gehuwde gildenbroeders met hun dames te gast bij opa Bloemen, waarbij oud-dorpsgenoot Jan van Daal de hoop uitsprak over zeven jaar nog eens terug te kunnen komen. Gisteravond waren de jonge gildebroeders bij opa Bloemen op het verjaardagsfeest.

De heer Bloemen is op 10 april 1868 te Linden geboren en heeft, met een zeer korte onderbreking, steeds hier gewoond. Hij heeft het landbouwersberoep steeds met volle toewijding uitgeoefend, maar daarnaast had hij ook de zorgen over de kruidenierswinkel en een café. Er zijn nog zes kinderen van hem in leven die hem meer dan 30 kleinkinderen geschonken hebben.

Opa Bloemen heeft veel voor de kleine dorpsgemeenschap van Linden gedaan. Hij was vertegenwoordigd in vele organisaties van Linden en is onder meer 50 jaar bestuurslid geweest van de onderlinge paardenverzekering. Zijn kunst om de paarden op de juiste wijze te schatten was indertijd zeer bekend.

Uit het feit dat hij dit jaar 75 jaar lang lid is geweest van het Lindense gilde, blijkt reeds duidelijk zijn voorliefde voor deze oude folkloristische traditie. In 1886 heeft opa Bloemen voor het eerst ‘op de wip geschoten’ maar het is hem gedurende deze 75 jaren nooit gelukt de vogel eraf te schieten. Hij geeft zelf toe, dat hij steeds een slechte schutter is geweest. Dit was echter geen beletsel om de heer Bloemen voor jaren als commandant en later als kapitein te kiezen en hij heeft dan ook zeer veel voor het in stand houden van het gilde van Linden gedaan.  

Opa Bloemen beschikt ondanks zijn 93 jaren nog over een zeer goed geheugen. Hij weet nog te vertellen dat een landarbeider vroeger 90 cent per week verdiende terwijl een brood een gulden kostte! Bij een overlijden nam de buurt de taak op zich de verre familieleden hiervan in kennis te stellen. Een dergelijke taak nam de heer Bloemen in zijn jonge jaren op zich, maar het bleek geen karwei van enige uren te zijn. De familieleden van de overledene woonden in onder andere Berghem, Uden en Zeeland. Als dan de Maas buiten haar oevers was getreden moest hij lopend via Oeffelt, Mill naar Uden met het gevolg dat hij ofschoon des morgens vroeg vertrokken, pas des avonds laat thuis was.

Opa Bloemen heeft reeds lang zijn hart verpand aan het kaartspel. Iedere zondag is hij aan het tachtigen en als het kan ook door de week. Verder schilt hij elk dag nog de aardappelen voor zijn schoondochter in wiens huis hij liefdevol is opgenomen en zorgt hij nog dagelijks voor de kippenstapel. Het lijdt geen twijfel of opa Bloemen zal tijdens de Pinksterdag door de gehele Lindense gemeenschap hartelijk gehuldigd worden.”

Uit het Bisdomblad van 16 oktober 1964:

 Begrafenis oudste gildenbroeder van Linden
“Onder zeer grote belangstelling had te Linden op zaterdag 10 oktober de uitvaart en begrafenis met gilden-eer plaats van de oudste gildenbroeder Cornelis Johannes Bloemen, die op een leeftijd van 96 jaar is overleden.

De overledene was 78 jaar lid van het St. Antonius en Mariagilde, waarvan hij vele jaren commandant en bestuurslid was. Het stoffelijk overschot werd gedragen door gildenbroeders, voorafgegaan door bestuur, vendeliers en tamboers. Op het kerkhof werd door de vendeliers de laatste gildengroet gebracht.
De overledene was de oudste parochiaan van pastoor Van Delft en tevens de oudste inwoner der gemeente Beers. De overledene heeft gedurende zijn leven de gehele parochie Groot-Linden zien komen en gaan. Acht pastoors hebben intussen de parochie bediend. Het was bovendien een man met een goed geheugen die van zijn dorp hield en veel wist te vertellen.”

 (Uit het boek Linden Groot en Klein, samengesteld door Angeline van der Donk en Antoon Donkers)


 

  

Het onderstaande artikeltje over de Gildemis in Linden is al ingestuurd naar De Mantel

Zaterdag 9 juni: Koningschieten in Linden onderbroken door Gildemis

De vogel was dit jaar een taai exemplaar. De leden van het Antonius en Maria Gilde van Linden hadden de vogel nog niet naar beneden gehaald toen de kerkklokken de Gildemis van 19.00 uur aankondigden. Besloten werd het koningschieten te onderbreken en na de mis verder te gaan.

Tegen zeven uur betraden de gildebroeders nog met de oude koning de goed gevulde kerk. De gildepriester René Aerden gaf ruim baan aan de traditie. Het was een heel stemmige viering rond de inhoud van Sacramentsdag, zo is dat al heel lang vastgelegd.

De organist –afwezig vanwege vakantie- werd niet eens zo erg gemist. René Aerden was een perfecte voorzanger en er werd gelukkig meegezongen; de vaste Latijnse gezangen waren nog niet bij iedereen uit de herinnering verdwenen maar het Tantum Ergo - het traditionele Sacramentsdaglied - ondervond minder ondersteuning.

Maar er gebeurde meer.

Zes nieuwe gildebroeders geïnstalleerd

Zes nieuwe gildebroeders, Rik Nuijen, Toon van Kessel ,Haike Hermans, Vince Maassen, Luc Maassen en Job Koot, traden tijdens de viering naar voren om de Gilde-eed van trouw af te leggen:

Ik , ………, beloof

trouw aan God, Koning en Vaderland

en beloof dat ik mij stipt zal houden

aan de statuten en geboden

van het Sint Antonius en Mariagilde,

een Gildebroeder waardig.

De installatie van de zes nieuwe leden is een bewijs dat het Gilde leeft.

Paaskaars 2017 geschonken aan het Gilde

Het was een aangename verrassing dat Adwiek Janssen namens het gilde de oude paaskaars van de geloofsgemeenschap Linden mocht ontvangen. In de korte toespraak refereerde Jan van den Broek aan de eeuwenlange traditie. De kern ervan is iets betekenen voor de gemeenschap Linden. Het gilde heeft ook die traditie de laatste jaren opnieuw invulling gegeven. De contactgroep is blij met de ondersteuning die het Gilde bij diverse gelegenheden biedt. De overhandiging van de paaskaars is een symbool van de blijvende verbondenheid tussen Gilde en de gemeenschap Linden.

De inhoudelijke betekenis van de Gildemis -sacramentsdag is ook in de kerkelijke context een erg traditioneel thema - zal vele gildebroeders en hun aanhang waarschijnlijk zijn ontgaan. Het merendeel is immers geen regelmatig kerkganger. Traditie is mooi maar om die te laten voortbestaan is het van belang dat de betekenis niet verloren gaat.

Het gilde heeft de uitdaging aangenomen om de traditie invulling te geven.


Traditie om de traditie?

Gelukkig zijn er tradities want ze ontstaan, denk ik, om het goede te bewaren. Maar toch zie je ze in de loop van de jaren veranderen. Soms verdwijnen ze, soms leven ze op. Om voort te bestaan hebben tradities betekenis nodig. Anders kan men er geen waarde aan hechten. En laten we niet vergeten dat er ook steeds nieuwe tradities ontstaan. De wijze waarop Linden jaarlijks de Vierdaagse doortocht organiseert, mag inmiddels ook wel een traditie heten.

Ik moest daaraan denken tijdens de gildemis. Zoals ik hierboven al schreef, was het niet de inhoud die aansprak. Het Latijn -in het bijzonder het Tantum ergo-, hoe mooi ook gezongen, en het thema sacramentsdag zonder vertaling of goede uitleg maakte het niet erg toegankelijk. Voor sommigen riep het misschien nog wel nostalgie op.

Ikzelf wist nog dat het “Tantum Ergo aan het einde van het “lof” op de zondagmiddag werd gezongen maar het lof verdween tegen het eind van de jaren 50 van de vorige eeuw….. Het lied hoorde bij de uitstalling van de monstrans met hostie maar je wist dan ook dat het zo afgelopen was. In dit verband is het belangrijk is te vermelden dat de gildemis in deze vorm niet te vergelijken is met vieringen die door onze eigen voorgangers worden verzorgd. Wat inhoud betreft zijn die denk ik veel toegankelijker, en inspirerender.

De traditie van de Gildemis komt voort uit verbondenheid met de kerk, die vroeger nagenoeg samenviel met de hele gemeenschap. Die verbondenheid met de kerk en de gemeenschap Linden zou mijns inziens in een andersoortige viering inhoudelijk beter uit de verf kunnen komen.

Misschien ligt hier nog een uitdaging.

JvdB


Tentoonstelling van Iconen in Sint Martinuskerk

Van 25 juli t/m 26 augustus is er in de Sint Martinus in Cuijk een expositie van iconen, gemaakt door cursisten van Liesbeth Smulders en door haar zelf. Deze

iconen zijn volgens de traditie geschilderd met eigeel en pigmenten en voor de aureolen is bladgoud gebruikt. Bij de expositie vindt u uitleg over dit bijzondere

schilderproces. De tentoonstelling in de Sint Martinus is te bezoeken op woensdag t/m zondag, van 13.00 tot 16.00 uur.

Ook het iconenatelier van Liesbeth in het Klooster van Sint Agatha is in het zomerseizoen te bezoeken op woensdag-, donderdag-, vrijdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.

Doortocht Vierdaagse in Linden

Linden gaat weer zijn beste beentje voorzetten tijdens de doortocht van vierdaagse (40km lopers). Een mooie combinatie van creativiteit, gastvrijheid en handelsgeest: de deelnemende verenigingen varen er wel bij. Naar we hopen wordt het weer een prachtig feest voor de lopers.

Kerk open tijdens de doortocht

Sinds twee jaar is onze kerk open tijdens de doortocht. Er was de afgelopen redelijk wat belangstelling. Daarom is onze kerk ook dit jaar weer open. Ieder jaar waren er verrassende bezoekers.


 

Na: “Boer zoekt vrouw”

“Boer zoekt vrouw” van Yvonne Jaspers en haar team was jaren een succesvol programma op TV. Vele mensen bleven er voor thuis. Dit jaar heeft Yvonne enkele uitzendingen gemaakt met boeren -ooit in haar programma geweest- die vertellen over beroep en hun leven: Genuanceerde en informatieve verhalen. Het Dagblad Trouw heeft in de afgelopen weken na gedegen onderzoek daarover ook nogal wat geschreven.  

Er valt veel van te leren.

De verhalen maken duidelijk dat de meeste boeren met liefde en zorg voor de natuur hun werk doen en proberen daar hun boterham mee te verdienen. In feite werken ze samen met de natuur en zorgen zij voor ons goede en hoogwaardige voedsel. Uit economische noodzaak maken ze hun belangrijkste keuzes. Immers: de consument - en namens de consument de supermarktketens en de tussenhandel bepalen de smalle marges met als consequentie grootschaligheid en streven naar bijna absolute efficiency. Daarnaast bepalen EU en de overheid –ook weer namens ons- nog eens de regels omtrent mest, gezondheid enz en doen dat soms zo willekeurig dat het moeilijk is daarop beleid te maken. Het is daarom treurig dat boeren in de publieke opinie min of meer neergezet worden als milieucriminelen of veroorzakers van dierenleed.

Natuurlijk zijn er boeren die er om wat voor reden dan ook een potje van maken maar we hebben als consument ook verantwoordelijkheid en het past ons zeker niet huichelachtig de boer van alles de schuld te geven en via allerlei omwegen door te gaan met uitbuiting. Het lijkt een beetje op het verhaal van de koffie- en cacaoboeren in de zogenaamde derde wereldlanden.

De situatie van de boeren komt nu door Yvonne Jaspers en Trouw prominent in beeld maar staat niet op zichzelf. Er zijn meer zulke verhalen. Dat heeft alles te maken met ons marktdenken, dat - zo lijkt het- gevoed en in stand gehouden wordt door hebzucht en wantrouwen.

Hoe het anders zou moeten is natuurlijk ook niet in een handomdraai te bedenken omdat alles met alles samenhangt. We moeten in elk geval vaststellen dat het marktdenken in sommige sectoren tot problemen en soms tot wantoestanden heeft geleid.

Mijn overtuiging is dat de oplossingen gezocht moeten worden door andere uitgangsprincipes te kiezen zoals samenwerken, vertrouwen hebben en delen van middelen en verantwoordelijkheid, in feite fundamentele christelijke principes.

Op het moment dat dienstverlening als doel wordt ingeruild voor zoveel mogelijk geld verdienen of bezuinigen verdwijnt er ook menselijkheid en arbeidsvreugde. Is het een wonder dat er dan ook wantrouwen ontstaat?

JvdB


DE TIJD          

De tijd gaat ons altijd vooruit,

zij is al op de plaats van bestemming

als wij nog onderweg zijn.

Als wij nog slapen is zij al op

en poetst haar tanden,

ze maakt het licht wakker

en haalt het brood uit de oven.

De tijd laat alles open,

het zijn wijzelf die in herhaling volharden

en de toekomst dichtmetselen met bestemming,

wij die een horizon verzinnen,

ons leven opdelen in dagen en jaren,

een uurwerk dragen

om in de hand te houden wat we niet overzien.

Maar de horizon bestaat niet,

oneindig is de ruimte

en het uitzicht verandert voortdurend

voor wie het wil zien.

 

Geluk is de traagheid van eeuwigheid aanvaarden,

het heeft geen zin haar in te halen,

de tijd,

zij gaat ons altijd vooruit.

Stef Bos (uit: Mijn onmacht woont in woorden)

 


Vieringen in de H. Lambertuskerk Linden t/m 30 september 2018

                                                                                            Voorganger             

Zo 15 juli              10.00 uur             Zondagviering                   Laurens Koole  

                                                       Aansluitend koffie in De Burcht

                       

Zo 22 juli              10.00 uur             Zondagviering                  Mien Heijnen                  

Zo 29 juli              10.00 uur             Zondagviering                  Frans Smulders                               

Zo 5 aug               10.00 uur             Zondagviering                  Trees van den Broek    

Zo 12 aug            09.30 uur             Zondagviering                  Theo Lamers                    

Zo 19 aug            10.00 uur             Zondagviering                   Herman van Rhee

                                                        Aansluitend koffie in De Burcht

Zo 26 aug            10.00 uur             Zondagviering                  Mien Heijnen

Zo 2 sept            10.00 uur             Zondagviering                  Laurens Koole

Zo 9 sept             09.30 uur             Zondagviering                  Theo Lamers

Zo 16 sept           10.00 uur             Lambertuszondag           Trees van den Broek

Herdenking Oorlogsslachtoffers

Koffie in de Burcht       

Zo 23 sept           10.00 uur             Zondagviering                  Frans Smulders

Zo 30 sept           10.00 uur             Zondagviering                  Herman van Rhee

Voor overige kerkdiensten in onze parochie zie: www.martinuscuijk.nl of parochieblad De Mantel


In Roemenie kan dankzij ons Kerstproject verder gewerkt worden. In de volgende editie van dit blad komen we hier nader op terug!

Het volgende nummer komt na de zomervakantie uit. Berichten of kopij tot uiterlijk 20 augustus 2018 sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wellicht zijn er mensen in Linden die incidenteel of met een bepaalde regelmaat een stukje willen schrijven. Wetenswaardigheden of iets wat indruk heeft gemaakt of een opiniërend stukje over een actuele kwestie. Als dat zo is neem dan contact op met een redactielid.


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login