Artikelindex

Uit de historie:Dorpenstrijd

Linden was van 1851 tot 1942 een zelfstandige gemeente, met de kernen: Groot-Linden, Klein-Linden en Katwijk. Klein-Linden was het gehucht gelegen tussen Groot-Linden en Katwijk (direct ten westen van de spoorlijn). Het inwonersaantal van Linden en Katwijk liep ongeveer tegen elkaar op: elk ongeveer 230 à 250 bewoners. Linden en Katwijk zijn nog steeds even groot - of zo u wilt - klein! De verhouding in de gemeenteraad was dan eens 4-3 dan weer 3-4. Het is daarom best te begrijpen dat er tussen deze dorpen sprake was van rivaliteit.

Een voorbeeld van dezedorpenstrijd was het plaatsen van een brievenbus. In 1852 stelde de gemeenteraad voor om de te Katwijk geplaatste brievenbus over te brengen naar Linden. De inspecteur der posterijen ging hier niet op in, maar plaatste ook te Linden een brievenbus. In 1921 ontstond er weer een probleem rond de postvoorziening, deze keer over het plaatsen van een hulppostkantoor in de gemeente Linden. Burgemeester en wethouders van Linden lieten de directeur-generaal van de Posterijen en Telegrafie weten dat zij vonden dat het hulpkantoor op de verkeerde plaats gebouwd werd. Zij vonden dat het kantoor in Klein-Linden gebouwd moest worden omdat het dan juist tussen Katwijk en Groot-Linden gelegen was. In beide plaatsen was reeds een brievenbus geplaatst en zo zou het postkantoor tussen de twee bestaande bussen komen te liggen. De directeur-generaal was het hier niet mee eens en schreef onder andere: Het thans geprojecteerde hulppostkantoor ligt slechts 400 meter van het door het gemeentebestuur

bedoelde terrein. Dit ligt aan de weinig begaanbare weg Katwijk – Klein-Linden – Gassel, terwijl het hulpkantoor nu komt aan de grote weg Katwijk-Cuijk. Ik meen ook dat moeilijk met het werk opgehouden kan worden daar alle graafwerk reeds is geschied en met de bouw binnenkort zal worden begonnen. De bouw van het raadhuis in 1876 spande echter de kroon.

In de raadsvergadering van 10 december 1875 kwam na een heftige discussie het voorstel aan de orde om te Klein-Linden een raadhuis te bouwen. Op 13 januari 1876 kwam men in de raad nog eens terug op dit besluit: was er inderdaad wel besloten om het raadhuis in Klein-Linden te bouwen?. De burgemeester riep nog eens in het geheugen dat toen er sprake was van Katwijk men dat even onbillijk vond als de bouw in Groot-Linden. Klein-Linden lag in het midden en werd dus als plaats aangewezen. Hierna ontstond er in de raad weer een langdurige discussie over het te bouwen raadhuis. De raadsleden J. van den Heuij en F.H. de Wildt wilden het genomen besluit weer intrekken om het gebouw geplaatst te zien in Groot-Linden, terwijl raadslid W. Cruijssen reeds de nodige grond wist aan te wijzen. Groot-Linden was immers de hoofdplaats en had de meeste kiezers. De andere raadsleden waren het hier niet mee eens want Klein-Linden lag immers precies in het midden van de drie dorpjes. In januari 1876 werd reeds bouwgrond aangekocht en op 12 juni had de aanbesteding plaats, de laagste inschrijving was van aannemer Peters uit Oeffelt. Hij vroeg 2595 gulden voor het werk. Wie nu denkt dat de minderheid van Linden van 1876, die in 1877 meerderheid werd, zich bij de feiten zou neerleggen, vergist zich! Op 8 november 1877 doet raadslid F.H. de Wildt het voorstel een stuk grond (genaamd Hollands Hoek) te verkopen en de opbrengst hiervan te gebruiken om het nog niet voltooide gemeentehuis te Klein-Linden af te breken en in Groot-Linden weer op te bouwen! De meerderheid uit de raad sloot zich bij het voorstel aan. De burgemeester ontraadde deze raadsleden hun onberaden stap en zei bij Gedeputeerde Staten in beroep te zullen gaan. De gemeenteraad zette zijn zin door, maar Gedeputeerde Staten gaven geen goedkeuring. Het raadhuis werd afgebouwd. Het gebouw staat er nog steeds, aan de Lange Linden.

(Uit het boek Linden Groot en Klein, samengesteld door Angeline van der Donk en Antoon Donkers)

 


Lindense Agenda

www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen

Vervoer

Vervoer

Het zal niet iedereen bekend zijn dat de Stichting Vrijwillige Hulpdienst in Cuijk vervoer aanbiedt.

Moet u bijvoorbeeld naar het ziekenhuis in Nijmegen of in Beugen en is er niemand beschikbaar om u te rijden? De Hulpdienst is er voor u!

Maak een afspraak. Liefst een paar dagen van te voren.

Bel naar: 0485 - 33 69 39.

Op werkdagen tussen 09.30 uur en 11.30 uur.

U betaalt een kleine schappelijke bijdrage aan de vrijwilliger, uw chauffeur.