Artikelindex

Aswoensdag, begin van de vastentijd, actueler dan je misschien dacht

We staan aan de vooravond van Carnaval, het feest van de betrekkelijkheid. Het gaat niet om gelijk hebben of de waarheid zeggen maar om de humor, soms zelfs van serieuze zaken. Als het kwetst of pijn doet, deugt het niet. Niet met carnaval en eigenlijk nooit. Overigens kun je gevoeligheid nooit hoog genoeg inschatten.

Maar de traditie kent ook Aswoensdag , het begin van de Vastentijd.

Het leven van onze ouders werd veel meer dan nu bepaald door de seizoenen. Zij leefden veel meer toe naar de lente omdat de wintertijd een tijd was van wachten en doorkomen. Na de winterslaap van de natuur snakten zij naar het groen, naar de eerste verse groenten, de nieuwe aardappelen en wilden zo gauw het kon zaaien en planten. Zij beleefden Pasen anders dan wij. Zij hadden de behoefte om het oude stof van zich af te schudden, de boel te reinigen. Ze namen dat niet alleen letterlijk met de voorjaarsschoonmaak maar ook figuurlijk. Volgens de kerkelijke traditie was de vastentijd ook een geestelijke reiniging die werd ondersteund door in onze ogen strenge vastenvoorschriften.

Wij beleven dat toch wel anders. Verse sla, tomaten, spinazie, alle fruit en bloemen zijn het hele jaar door te krijgen. We laten het gewoon overvliegen vanuit Spanje, Zuid Afrika of Columbia. Vanuit ons vermogen tot verwondering herkennen we de lente als het seizoen van het nieuwe leven gelukkig nog wel. Niet voor niets zijn over de lente veel gedichten geschreven.

Als we in onze tijd spreken over vasten dan zien we dat als ’moderne’ mens niet meer als een religieus voorschrift en een verplichting zoals in de tijd waarin het evangelie is geschreven en de tijd van vroegere generaties. Vasten moest vroeger gewoon.

Als we nu iets aan vasten doen is het een vrijwillige keuze en ook de doelen die we ermee willen bereiken zijn meer individueel bepaald. Sinds vorig jaar is bijvoorbeeld "40 dagen alcoholvrij" populair.

In de kern gaat het bij vasten om loskomen van ingesleten gewoonten, verstarde denkbeelden, om opruimen en reinigen. Eigenlijk een manier om ‘vrij’ te worden.

Zoals vrijwel iedereen hebben ook wij gewoontes ontwikkeld en zijn we in mindere of meerdere mate ‘afhankelijk’ geworden en dus veel minder vrij dan we misschien zouden willen. Daarom is kiezen voor een tijdelijke of langdurige versobering een goede aanpak.

Maar het gaat om meer.

Als we echt nadenken over de effecten van ons doen en laten op onze gezondheid, op het milieu, op onze medemensen dan is er waarschijnlijk voor iedereen werk aan de winkel.

We realiseren ons misschien te laat dat onze manier van leven niet zo vanzelfsprekend is. Het signaal dat de stakende jongeren -een deel van de middelbare scholieren in België en Nederland- afgeven mag ons niet onberoerd laten. We hebben te weinig oog voor de keerzijdes van onze welvaart zoals uitputting van grondstoffen, vervuiling, opwarming van de aarde, uitbuiting of onderbetaling, armoede en ongelijke verdeling.

De waarschuwing: "Rendementen in het verleden zijn geen garantie voor de toekomst" krijgt in dit verband een heel wrange betekenis.

We zullen ons bewuster moeten worden van de keerzijdes. Als we denken dat we het aan God of aan de markt over kunnen laten,zijn we minstens een beetje naïef, want wij zijn zelf de markt en geen God.

We kunnen dus bijna niet anders dan onze verantwoordelijkheid nemen. Misschien is het kiezen én delen. We hebben de vrijheid om te kiezen maar zitten -eigenlijk door nalatigheid- in een situatie dat we als verantwoordelijke mensen moeten.

De vastentijd kan ons op het goede spoor zetten zodat Pasen, het feest van nieuw leven, een actuele betekenis krijgt.

JvdB

 


Liturgie in de Veertigdagentijd

Na de Carnavalsdagen begint de Veertigdagentijd.

De voorgangers van onze Geloofsgemeenschap hebben gezocht naar een herkenbaar moment in de zondagliturgie waarin de Veertigdagentijd centraal staat. Gekozen is voor een tekst van Kris Gelaude, een Belgische schrijfster van veel spirituele teksten; deze tekst is hieronder opgenomen. Voor en na deze tekst worden twee strofen gezongen van het lied ‘Als regen die de aarde drenkt’, geschreven door Dominicaan Henk Jongerius. Deze keuze is mede ingegeven door de zorg over onze leefomgeving, die ons als Christenen zeker aangaat. Het kan de vastentijd een actuele inhoud geven. De jongeren in België en Nederland gaan ons daarin voor.

Zoals in de Advent bij de voorbereiding op Kerstmis de liturgische kleur paars is, zo is dat ook in de Veertigdagentijd in de voorbereiding op Pasen. In onze kerk is dat te zien in het velum (het kleed onder de lezenaar) op het Lambertusaltaar.

Er is nog een overeenkomst met de Adventtijd. In deze Veertigdagentijd ontsteken we iedere zondag tijdens het moment van bezinning een kaars op de Menora, dat is een zevenarmige kandelaar en één van de oudste symbolen uit het Jodendom. De Menora symboliseert de brandende braambos die Mozes ervaren heeft op de berg Sinaï. Daar maakte Jahweh God zich bekend aan Mozes en noemde zich: ‘Ik ben die er zijn zal’.

Moge de Veertigdagentijd voor ons allemaal een tijd van "Verstilling" en "Herbronning" zijn .

Namens de Voorgangers,

Herman van Rhee

 

Veertigdagentijd, tijd voor verstilling en herbronning.

 

In al haar voren wacht de aarde

op de zachte adem van de lente.

Ze breekt de dode resten af,

om als een nieuwe schepping te ontwaken.

 

En jij, mens die je bent,

geboren om te bloeien in het volle licht,

maar ook de weg van alle stof te gaan,

kijk in jezelf.

 

Laat toch je aarde niet verharden,

wrik los van wat je weerhoudt

om levenskrachtig

als het kiemend zaad te zijn.

Ontdek die zin van je bestaan,

die je met alle levenden verbindt.

Door met een zuiver hart te doen

wat recht is,

en wat ogen opent

en wat optilt.

 

Jou die genade is toegezegd,

spreek jij dan ook alleen maar

woorden van genade.

 

Kris Gelaude

 

 

Een bezinningsbijeenkomst in De Burcht?

De contactgroep heeft geprobeerd in de veertigdagentijd een thema-avond te organiseren. Dat is niet gelukt omdat de aangezochte inleiders niet beschikbaar waren.

Toen we onze gedachten lieten gaan over een thema-avond kwamen we bijna vanzelf op de meest actuele kwestie: onze leefomgeving wordt bedreigd. Het was voor ons een opvallend gegeven dat vooral jongeren er op dit moment erg mee bezig zijn.

Het was niet onze opzet om heel veel inhoudelijke technische informatie aan te dragen. Het moest meer gaan om het onderzoeken van onze eigen houding ten opzichte van onze leefomgeving. Beseffen we voldoende dat wij onderdeel van een groter geheel en geen eigenaar zijn? Wat mogen we ons permitteren? Wat mag er van ons gevraagd worden? Wat kan ik er aan bijdragen en wat wil ik er aan bijdragen?

Velen zien de bedreigde leefomgeving als een technisch probleem wat ‘we’ ongetwijfeld kunnen oplossen. ‘We’ laten dat graag aan anderen over en gaan over tot de orde van de dag. Verder maken we ons druk om de vraag: Wie gaat dat betalen?

We vermoeden dat niet alleen jonge mensen worstelen met deze problematiek, zodat zo’n thema-avond heel verrijkend kan zijn en uitstekend past in de vastentijd.

We hopen dat we zo’n thema-avond nog op een ander tijdstip te kunnen organiseren.

JvdB

 


 

MISSIEPROCUUR VAN DE PRIESTERS VAN HET HEILIG HART VAN JEZUS

Postbus 4609, 4803 EP Breda.

Tel: 076–5 655 650.

Internet: www.scj.nl

E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Aan de H.Lambertusparochie te Linden

Beste parochianen,

Enige tijd geleden heeft u een collecte gehouden voor Centre Simama in Kisangani Congo, een tehuis voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten, jong en oud. De opbrengst € 500.- is door de heer Jan Broeders overgemaakt naar de Missieprocuur van de Priesters van het H.Hart te Breda. Inmiddels is dit bedrag gestort op de rekening van Centre Simama, dat nu beheerd en bestuurd wordt door de congregatie van de broeders van Liefde.

Sinds de terugkeer naar Nederland en het overlijden van pater Martien Konings, die de oprichter is van Centre Simama, dragen de broeders de verantwoordelijkheid voor de zorg van de gehandicapten.

Namens hen dank ik u heel hartelijk voor het mooie bedrag van € 500.- dat u samen bijeengebracht heeft voor de verbetering van de gehandicapten.

Alle goeds wens ik u en Gods zegen over uw gezin en werk.

 

Pater Heinz Baart scj

Missieprocurator


 

 

Overleg Contactgroepen met het Parochiebestuur

Op maandagavond 11 februari 2019 kwamen na bijna 2 jaar alle Contactgroepen en het Parochiebestuur bij elkaar voor overleg. We hebben ons eigen verslag van die bijeenkomst gemaakt.

Stand van zaken Gebouwen

Intussen zijn drie kerken verkocht: de Jozefkerk in Cuijk Noord, de Antoniuskerk in Vianen en de Lambertuskerk in Beers.

De kerk van Katwijk wordt gerestaureerd, te beginnen – per april 2019 – met de sacristie. De totale kosten van de restauratie van de hele kerk worden geraamd op ongeveer 1 miljoen. Er zijn goede vooruitzichten om via subsidie en fondsen daarvoor gelden te verwerven.

Het dak van de pastorie in Linden moet een onderhoudsbeurt ondergaan.

De verbouwing van het kerkgebouw in Vianen verloopt op zich soepel, maar de situatie rond het kerkhof vraagt om nader overleg.

Ook in de pastorie van de Martinuskerk in Cuijk is verbouwd, zodat meer parochiegroepen gebruik kunnen maken van de vernieuwde accommodatie.

Stand van zaken Financiën

De verzekerde waarde van alle gebouwen van de Parochie bedraagt 52 miljoen; de verzekering daarvan kost € 28.000 per jaar.

De Kerkbijdrage loopt terug. De verwachting is dat de terugloop in 2018 ongeveer 10% bedraagt ten opzichte van 2017. Toen kwam € 82.300 binnen. De cijfers van 2018 komen binnenkort en staan dan op de website van de Parochie.

De penningmeester merkte verder op dat verkoop en sluiting van het kerkgebouw van invloed zijn op de bereidheid om mee te betalen aan de Kerkbijdrage.

De inkomsten uit de verkoop van de gebouwen zijn belegd.

Het mag duidelijk zijn dat de penningmeester hoopt op betere resultaten in 2019.

Stand van zaken Pastoraal: benoeming Mevr Marieke Drent

Om juist beter in mensen te kunnen investeren in plaats van in gebouwen, heeft het bisdom Den Bosch het Parochiebestuur toestemming gegeven om het

pastoraal team uit te breiden. Mevrouw Marieke Drent is voor 32 uren benoemd als Coördinator Familiepastoraat en Diaconie. Zij heeft voor nagenoeg dezelfde invulling van haar functie ervaring opgedaan in de parochie Wijchen.

In een eerste presentatie benadrukte Marieke Drent dat ze een brug probeert te slaan tussen generaties, het Evangelie wil helpen zichtbaar te maken in het dagelijks leven van een Christen en ze wil er zijn voor jonge gezinnen.

Ze laat zich inspireren door de Emmaüsgangers, die de ervaring hadden dat Jezus met hen meeliep, hen de schriften uitlegde en hen opriep het Evangelie te ‘doen’ in het breken van het brood.

Op zondagmorgen 10 maart is om 11.00 uur in de Martinuskerk in Cuijk een Welkomstviering voor pastor Marieke Drent.

 


Uit de historie:Dorpenstrijd

Linden was van 1851 tot 1942 een zelfstandige gemeente, met de kernen: Groot-Linden, Klein-Linden en Katwijk. Klein-Linden was het gehucht gelegen tussen Groot-Linden en Katwijk (direct ten westen van de spoorlijn). Het inwonersaantal van Linden en Katwijk liep ongeveer tegen elkaar op: elk ongeveer 230 à 250 bewoners. Linden en Katwijk zijn nog steeds even groot - of zo u wilt - klein! De verhouding in de gemeenteraad was dan eens 4-3 dan weer 3-4. Het is daarom best te begrijpen dat er tussen deze dorpen sprake was van rivaliteit.

Een voorbeeld van dezedorpenstrijd was het plaatsen van een brievenbus. In 1852 stelde de gemeenteraad voor om de te Katwijk geplaatste brievenbus over te brengen naar Linden. De inspecteur der posterijen ging hier niet op in, maar plaatste ook te Linden een brievenbus. In 1921 ontstond er weer een probleem rond de postvoorziening, deze keer over het plaatsen van een hulppostkantoor in de gemeente Linden. Burgemeester en wethouders van Linden lieten de directeur-generaal van de Posterijen en Telegrafie weten dat zij vonden dat het hulpkantoor op de verkeerde plaats gebouwd werd. Zij vonden dat het kantoor in Klein-Linden gebouwd moest worden omdat het dan juist tussen Katwijk en Groot-Linden gelegen was. In beide plaatsen was reeds een brievenbus geplaatst en zo zou het postkantoor tussen de twee bestaande bussen komen te liggen. De directeur-generaal was het hier niet mee eens en schreef onder andere: Het thans geprojecteerde hulppostkantoor ligt slechts 400 meter van het door het gemeentebestuur

bedoelde terrein. Dit ligt aan de weinig begaanbare weg Katwijk – Klein-Linden – Gassel, terwijl het hulpkantoor nu komt aan de grote weg Katwijk-Cuijk. Ik meen ook dat moeilijk met het werk opgehouden kan worden daar alle graafwerk reeds is geschied en met de bouw binnenkort zal worden begonnen. De bouw van het raadhuis in 1876 spande echter de kroon.

In de raadsvergadering van 10 december 1875 kwam na een heftige discussie het voorstel aan de orde om te Klein-Linden een raadhuis te bouwen. Op 13 januari 1876 kwam men in de raad nog eens terug op dit besluit: was er inderdaad wel besloten om het raadhuis in Klein-Linden te bouwen?. De burgemeester riep nog eens in het geheugen dat toen er sprake was van Katwijk men dat even onbillijk vond als de bouw in Groot-Linden. Klein-Linden lag in het midden en werd dus als plaats aangewezen. Hierna ontstond er in de raad weer een langdurige discussie over het te bouwen raadhuis. De raadsleden J. van den Heuij en F.H. de Wildt wilden het genomen besluit weer intrekken om het gebouw geplaatst te zien in Groot-Linden, terwijl raadslid W. Cruijssen reeds de nodige grond wist aan te wijzen. Groot-Linden was immers de hoofdplaats en had de meeste kiezers. De andere raadsleden waren het hier niet mee eens want Klein-Linden lag immers precies in het midden van de drie dorpjes. In januari 1876 werd reeds bouwgrond aangekocht en op 12 juni had de aanbesteding plaats, de laagste inschrijving was van aannemer Peters uit Oeffelt. Hij vroeg 2595 gulden voor het werk. Wie nu denkt dat de minderheid van Linden van 1876, die in 1877 meerderheid werd, zich bij de feiten zou neerleggen, vergist zich! Op 8 november 1877 doet raadslid F.H. de Wildt het voorstel een stuk grond (genaamd Hollands Hoek) te verkopen en de opbrengst hiervan te gebruiken om het nog niet voltooide gemeentehuis te Klein-Linden af te breken en in Groot-Linden weer op te bouwen! De meerderheid uit de raad sloot zich bij het voorstel aan. De burgemeester ontraadde deze raadsleden hun onberaden stap en zei bij Gedeputeerde Staten in beroep te zullen gaan. De gemeenteraad zette zijn zin door, maar Gedeputeerde Staten gaven geen goedkeuring. Het raadhuis werd afgebouwd. Het gebouw staat er nog steeds, aan de Lange Linden.

(Uit het boek Linden Groot en Klein, samengesteld door Angeline van der Donk en Antoon Donkers)

 


Concert zondag 24 maart a.s. in onze kerk

Frühling-concert van Ensemble Entre Nous

Op zondagmiddag 24 maart a.s., aanvang 15.00 uur, zal strijkensemble Entre Nous uit Cuijk een ‘Frühling’-concert verzorgen in ons kerkje. Op het programma staan werken van o.a. Vivaldi, Mozart, Robert Stolz, Schubert en Elgar. Na afloop is er een nazit in gemeenschapshuis De Burcht. Het concert is gratis toegankelijk, er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd welke bestemd zal zijn voor de instandhouding van ons kerkje.


 

 

Volgende nummer

Het volgende nummer komt voor Palzondag 2019 uit. Berichten of kopij tot uiterlijk 3 april 2019 sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wellicht zijn er mensen in Linden die incidenteel of met een bepaalde regelmaat een stukje willen schrijven. Wetenswaardigheden of iets wat indruk heeft gemaakt of een opiniërend stukje over een actuele kwestie. Als dat zo is neem dan contact op met een redactielid.

 


 

Moeder aarde

 

het huis dat wij bewonen

staat weer in volle pracht

het pronkt het praalt het schittert

met ongekende kracht.

 

het huis wat wij bewonen

waarin wij zij geplant

doet met zijn eeuwig ritme

de zekerheid gestand

 

dat alles steeds weer terugkomt

dat niets verloren gaat

dat goede krachten steeds weer

zich meten met het kwaad

 

het huis dat wij bewonen

geeft ons de energie

om ook de zorg te dragen

voor rust en harmonie

dat het huis waarin wij wonen

met sterren zon en maan

altijd zal blijven pralen

en nooit verloren gaan.

 

Steini de Simone

 

 

 


Lindense Agenda

www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen

Vervoer

Vervoer

Het zal niet iedereen bekend zijn dat de Stichting Vrijwillige Hulpdienst in Cuijk vervoer aanbiedt.

Moet u bijvoorbeeld naar het ziekenhuis in Nijmegen of in Beugen en is er niemand beschikbaar om u te rijden? De Hulpdienst is er voor u!

Maak een afspraak. Liefst een paar dagen van te voren.

Bel naar: 0485 - 33 69 39.

Op werkdagen tussen 09.30 uur en 11.30 uur.

U betaalt een kleine schappelijke bijdrage aan de vrijwilliger, uw chauffeur.