Verslag van de bestuursvergadering van maandag 2 december 2019

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: De Burcht

Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Johan van den Boom, Jan van Essen, Han Ribberink, Ed Tigchelaar en Els van Daal. We zijn weer compleet !

1. Jan van den Broek opent de vergadering.

2. Verslagen van vergadering van 5 november 2019: goedgekeurd en op de site geplaatst.

Moet nog aan de medebestuursleden verstuurd. (Johan)

3. Ingekomen post en mededelingen: geen post.

Els doet verslag van de stand en gang van zaken mbt de voortgang Zorg en Wonen werkgroep: komend jaar: inzet op nadrukkelijker samenwerking met de dorps en wijkraden. De groep van 30 zal focussen op uitbreiding met de dorps en wijkraden in de nieuw te vormen gemeente. Er komt in het overleg een strategie groep bij waar Els zitting in heeft. De Lindense werkgroep " Zorg-Samen", waarvan opgave gedaan tijdens de jaarvergadering moet nog opstarten. Els neemt het initiatief. Els schetst een toekomstperspectief van snel toenemend tekort aan zorgmedewerkers en een, tot op heden, gebrek aan visie op de vergrijzing bij de diverse college’s.

Mededelingen over de geluidsmetingen A73. We betreuren het dat er geen zgn.0-meting gedaan/beschikbaar is van het geluidsniveau voordat de aarden wal langs de A73 naar 10 meter hoogte gebracht werd. We zijn doende, met medewerking van meerdere Lindenaren en Europarcs, deze december maand op diverse plekken en tijden in Linden en omgeving via alle mogelijke apps het geluid te meten.

4. Terugblik op het bezoek van het College van Cuijk:

Geen bijzonderheden. We hebben de indruk dat er wederzijdse tevredenheid was over het verloop en de sfeer tijdens het gesprek. Alle voor het dorp relevante onderwerpen hebben de revue gepasseerd.

5. Terugblik op het bezoek van de Dorpsraad Beers

Na kennismaking wederzijds, hebben beide partijen nut en noodzaak van meer samenwerking onderstreept met name daar waar we gezamenlijke belangen en visie hebben; dan wel kunnen ontwikkelen. Te weten: Het Kraaienbergse Plassen gebied , ontwikkelingen, invulling en bereikbaar- en toegankelijkheid. Concreet spreken we af , nu de provincie de N321 op de schop gaat nemen te komen tot zo mogelijk een gezamenlijk visie over de aansluiting van deze weg Grave – Cuijk op het Plassengebied. Geplande bijeenkomst 15 januari 20.00 uur de Burcht Linden.

6. Kernendemocratie.

Met het verslag van Johan en Jan vd Broek vanuit het jl. platformoverleg praten we met elkaar over de positie van dorpsra(a)d(en) in de nieuw te vormen gemeente. Kunnen dorpsraden initiatieven ontwikkelen, toegesneden op de leefbaarheid van het dorp, waarbij het gemeentelijk ambtenaren apparaat (expertise) ondersteunend kan zijn om zo tot specifiek / opmaat gesneden beleid te kunnen komen? Op z’n manier kan en zal het (gemeente) betuur faciliterend moeten zijn. Kunnen/moeten dorps- en wijkraden zich rechtreeks tot het (gemeente) bestuur wenden zodat het ambtenaren apparaat , in dienst van het bestuur, "opdracht" krijgt om door hen goedgekeurde plannen / beleid uit te voeren? Kunnen / moeten beide routes afhankelijk van nader omschreven beleidsterreinen naast elkaar blijven staan?

Lang hebben we ook stil gestaan bij de functie van de contactfunctionaris tussen dorpsraadbestuur en overheid. Iedereen is het er over eens dat het geen "excuus-truus" mag zijn. Vooralsnog zijn we van mening dat hij of zij enerzijds de dorpsraad direct de weg kan wijzen naar de betreffende dienst dan wel ambtenaar behorend bij het geagendeerde onderwerp, anderzijds is hij of zij de eerst aangewezene, de beleidsagenda’s kennende, proactief, er meteen voor te zorgen dat de dorpsraad geïnformeerd en betrokken wordt in een allereerst stadium. Te vaak worden we, - en wij niet als enige,- als dorpsraad achteraf geconfronteerd met lopende besluitvorming, waardoor je reagerend in lopende besluitvormingsprocessen als negatief dan wel storend en of vertragend ervaren wordt. Kernachtig samengevat is dus de rol van de contactfunctionaris: ‘wegwijzer naar’ en ‘signaleerder van’.

7. De vertegenwoordigende rol van de Dorpsraad.

Om, in de toekomst vanuit de gedachte van de kernendemocratie, maar ook nu al zo goed mogelijk (vertegenwoordigend) namens de gehele dorpsgemeenschap te kunnen spreken kan het een idee zijn om jaarlijks met alle besturen van de Lindense verenigingen en ondernemers aan tafel te zitten. Te denken valt om naast de jaarvergadering in het najaar, - voor iedereen toegankelijk, een dergelijke vergadering in het voorjaar te beleggen. Een ander idee is om bij zaken die het hele dorp betreffen, middels commissies draagvlak te verwerven.

8. Wat verder ter tafel komt./ Rondvraag.

a. Er moet aandacht gegeven worden aan de fietsveiligheid Raamweg x Oostermeerweg.

b. Er is vraag naar een ringleiding in de kerk t.b.v. slechthorenden / ouderen.

c. Nu er een strip weg is bij de veeroosters hopen we dat de uitloop van runderen voorbij is.

9. Eerstvolgende vergaderingen:

dinsdag 7 januari 2020, daarna vergaderen we weer vast op de eerste maandag van de maand,. Dus de eerstvolgende datum is dan: maandag 3 februari 20.15 uur.

 

Notulen, Johan v.d. Boom,

Donderdag 5 dec. 2019


Lindense Agenda

zo ma di wo do vr za
1
Datum : dinsdag 1 september 2020
2
3
4
5
6
8
Datum : dinsdag 8 september 2020
10
11
12
13
14
15
Datum : dinsdag 15 september 2020
20
21
22
Datum : dinsdag 22 september 2020
24
25
26
27
28

www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen

Vervoer

Vervoer

Het zal niet iedereen bekend zijn dat de Stichting Vrijwillige Hulpdienst in Cuijk vervoer aanbiedt.

Moet u bijvoorbeeld naar het ziekenhuis in Nijmegen of in Beugen en is er niemand beschikbaar om u te rijden? De Hulpdienst is er voor u!

Maak een afspraak. Liefst een paar dagen van te voren.

Bel naar: 0485 - 33 69 39.

Op werkdagen tussen 09.30 uur en 11.30 uur.

U betaalt een kleine schappelijke bijdrage aan de vrijwilliger, uw chauffeur.