Op dinsdag 5 november 2019 vergadert het bestuur van de Dorpsraad in De Burcht om 20.15 uur.

Deze vergadering is openbaar. Iedereen uit Linden is welkom om aan te schuiven of om iets in te brengen.

1.  Opening en vaststelling agenda

2.   Verslag vergadering  8 oktober 2019 (is al goedgekeurd en op de site gepubliceerd)
      Verslag jaarvergadering 21 okt 2019 (is al goedgekeurd en op de site gepubliceerd)


3.  Ingekomen post en mededelingen
--
4. Terugblik jaarvergadering 21 oktober j.l.
5. Terugblik op realisering en in gebruik name Monument
    o.a. financiele aspecten

6.  Terugkoppeling overleg met Camping ’t Loo

7.  Bespreekpunten overleg met Dorpsraad Beers

8.  Bezoek B&W  aan Linden
     -Als excursie hadden we naar de ingang van Linden en het monument kunnen gaan ware het niet dat het
      al donker is waneer ze aankomen. Een korte filmimpressie?
    - Voorstel voor mogelijke agendapunten:
A.   De ingang van het dorp en het monument
B.   Geluidshinder A73
C.   Verkeersproblematie kern Linden
      Aanleidingen: *Vergunning uitbreiding aantal camperplaatsen  ’t Loo (verplichte uitrijrichting)(procedure)
      *Toename verkeer Oostermeerweg mede i.v.m. veiligheid fietsers
      *overlast zwaar breed lang verkeer
      *handhaving (30 km, rijrichting)
D.   Bouwen in Linden (n.a.v. verbinden in Linden)
E  . Recreatiebeleid (samenw  DR Beers, er is geen platform of iets dergelijks)
F.   Dijkverzwaring Het overleg met het Waterschap
      Biedt dit gegeven geen kansen mbt waterbeheer/waterkwaliteit, energiewinning en infrastructuur?
      Zijn er geen bedrijven te interesseren en zijn er geen aantrekkelijke subsidiemogelijkheden?
G.   Kernendemocratie, rol en positie van dorps- en wijkraden.

9.  Wat verder ter tafel komt.

10.  Rondvraag

Data volgende vergaderingen/overleg
woensdag 6 nov 19.30 – 21.30 college bezoek aan Linden:
vrijdag 8 nov 09.00 overleg met de wethouder over A73 geluidshinder

woensdag 13 nov 20.15 – 22.00 overleg met Dorpsraad Beers

woensdag 20 nov. 20.00 – 22.00 Platform overleg dorps- en wijkraden
dinsdag 2 dec. Vgl. Bestuursvergadering DR Linden


woensdag 30-10-2019

Johan vd Boom
Secr. DR Linden


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login