1.Ontwerp-wijzigingsplan ‘Linden, Steegstraat 8a’

Burgemeester en wethouders van Cuijk maken overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp-wijzigingsplan ‘Linden, Steegstraat 8a’ ter inzage wordt gelegd. Er wordt geen exploitatieplan ter inzage gelegd.

Inhoud van het ontwerp-wijzigingsplan

Het plangebied ligt tussen Steegstraat 8 en 10 te Linden (5439 NL), de voormalige zijtuin van Steegstraat 10. Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming ‘Wonen’ door een bouwvlak voor één vrijstaande woning toe te voegen.

Inzage

Het ontwerp-wijzigingsplan met de bijbehorende stukken liggen zes weken ter inzage met ingang van woensdag 20 mei 2020 tot en met dinsdag 30 juni 2020. Het uitgeprinte exemplaar kan worden ingezien bij de publieksbalie in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Tegen betaling zijn afschriften verkrijgbaar. U kunt het ontwerp-wijzigingsplan ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl, met als zoekterm de plannaam of het ID-nummer NL.IMRO.1684.WPLISteegstr8a-ON01.

Reageren

Gedurende de voornoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zijn zienswijze op het ontwerpwijzigingsplan kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouder van Cuijk, postbus 7, 5360 AA GRAVE. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer M. Brugman, afdeling Publiek, team Ruimtelijk Beleid, algemeen telefoonnummer 0485-396600. Zienswijzen kunt u niet per e-mail indienen.

Cuijk, 19 mei 2020

Burgemeester en wethouders van Cuijk

  1. Anterieure overeenkomst wijzigingsplan ‘Linden, Steegstraat 8a’

Burgemeester en wethouders van Cuijk maken bekend dat een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 lid 1 Wet ruimtelijke ordening is aangegaan en de zakelijke beschrijving ter inzage wordt gelegd.

De anterieure overeenkomst is aangegaan met de eigenaren van het perceel plaatselijk bekend Steegstraat ongenummerd (8a) te Linden, kadastraal bekend gemeente Cuijk, sectie M, nummer 192 op 11 mei 2020. De overeenkomst heeft betrekking op de bestemmingsplanwijziging ten behoeve van het realiseren van een vrijstaande woning.

Omdat de overeenkomt is aangegaan voordat het wijzigingsplan hiervoor van kracht wordt, wordt deze overeenkomst een anterieure overeenkomst genoemd. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de woning, de rechten en plichten als ook over de vergoeding van de kosten ten aanzien van de planologische medewerking die de gemeente voornemens is te verlenen.

De zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst ligt zes weken ter inzage van woensdag 20 mei 2020 tot en met dinsdag 30 juni 2020. Een uitgeprint exemplaar kan worden ingezien bij de Publieksbalie in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Tegen betaling zijn afschriften verkrijgbaar. Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Cuijk, 19 mei 2020

Burgemeester en wethouders van Cuijk


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen