Burgemeester en wethouders van Cuijk maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij het wijzigingsplan ‘Kerkstraat 7 te Linden’ heeft vastgesteld op 17 maart 2017.

Het wijzigingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan. De wijziging betreft het schrappen van één regel aangaande het mogen vermeerderen van het aantal woningen in een bouwvlak. De wijziging heeft geen inhoudelijke gevolgen voor de twee nieuw te bouwen woningen. Er is geen exploitatieplan vastgesteld.

Het plangebied ligt ter plaatse van Kerkstraat 7 te Linden (5439 NC), een weiland met een schuurtje. Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ in de bestemming ‘Wonen’. De wijziging maakt de bouw van twee vrijstaande woningen mogelijk.

Het wijzigingsplan, vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen zes weken ter inzage van woensdag 25 maart 2020 tot en met woensdag 6 mei 2020. Een uitgeprint exemplaar kan worden ingezien bij de publieksbalie in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Tegen betaling zijn afschriften verkrijgbaar. U kunt de stukken ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder ID-nummer NL.IMRO.1684.WPLikerkstraat7-VA01.

Gedurende de voornoemde (beroeps)termijn kan tot en met 7 mei 2020 tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te ’s Gravenhage, door:

diegene die tijdig een zienswijze ten aanzien van het ontwerpwijzigingsplan bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;

belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze naar voren te brengen

een ieder tegen de wijzigingen die door het college van B&W zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te ’s Gravenhage. Aan zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist.

Cuijk, 24 maart 2020

Burgemeester en wethouders van Cuijk


Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen