VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘Hardweg 15 Linden, Cuijk’

Burgemeester en wethouders van Cuijk maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Hardweg 15 Linden, Cuijk’ heeft vastgesteld op 16 december 2019. Het bestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Er is geen exploitatieplan vastgesteld.

Het plangebied ligt ter plaatse van Hardweg 15 te Linden (5439 NG). Het plan maakt het mogelijk om een toiletunit te realiseren en het aantal camperplaatsen wordt vergroot van 11 naar 35. Middels een tijdelijke omgevingsvergunning van twee jaar is in eerste instantie medewerking verleend aan de uitbreiding van de camperplaatsen.

Het bestemmingsplan, vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen zes weken ter inzage van woensdag 29 januari 2020 tot en met dinsdag 10 maart 2020. Een uitgeprint exemplaar kan worden ingezien bij de publieksbalie in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Tegen betaling zijn afschriften verkrijgbaar. U kunt de stukken ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder ID-nummer NL.IMRO.1684. 17BPHardweg15-VA01

Tot en met 10 maart 2020 kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te ’s Gravenhage, door:

diegenen die tijdig een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;

belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

een ieder tegen de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te ’s Gravenhage. Aan zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingesteld, treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist.

Cuijk, 28 januari 2020

Burgemeester en wethouders van Cuijk


Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen