Burgemeester en wethouders van Cuijk maken bekend dat overeenkomstig de Inspraakverordening Cuijk 2005 het voorontwerp van de Structuurvisie Cuijk “De Koers van Cuijk” ter inzage wordt gelegd.

De Structuurvisie Cuijk geeft op hoofdlijnen invulling aan de toekomstige ruimtelijke inrichting van het Cuijkse grondgebied voor de beleidsthema’s uit de Strategische Visie Cuijk 2030: Recreatie&Toerisme, Wonen&Leefbaarheid en Werken&Economie. In de Structuurvisie is het grondgebied van de gemeente opgedeeld in twee gebieden: Dynamisch Cuijk en Vitaal landelijk Cuijk. In beide gebieden blijven ontwikkelingen mogelijk. Uitgangspunten daarbij zijn: water (als kans), innovatie en duurzaamheid (als ambitie) en samenwerking (als middel).

Het voorontwerp van de Structuurvisie Cuijk met de daarbij behorende bijlagen liggen ter inzage van woensdag 28 september 2016 tot en met dinsdag 25 oktober 2016. Een uitgeprint exemplaar kan worden ingezien bij de Publieksbalie in het gemeentehuis van Cuijk tijdens openingstijden. Tegen betaling zijn afschriften verkrijgbaar.
U kunt de stukken ook digitaal inzien op www.cuijk.nl onder “Digitale Balie” / “Bestemmingsplannen” / “Ruimtelijke visies”.

In de periode van woensdag 28 september 2016 tot en met dinsdag 25 oktober 2016 kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn inspraakreactie op het voorontwerp van de Structuurvisie Cuijk kenbaar maken. Een schriftelijke inspraakreactie richt u aan het College van burgemeester en wethouders van Cuijk, postbus 7, 5360 AA GRAVE.

Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met de heer K. Peters, afdeling Ontwikkeling, Werkorganisatie CGM, telefoonnummer 0485-396798. Inspraakreacties kunt u niet per e-mail indienen.
Cuijk, 27 september 2016