Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Johan van den Boom, Jan van Essen, Henriëtte Huisinga en Els van Daal. Ed Tigchelaar heeft afgemeld. Maarten Overbeek, Europarcs is als gast aanwezig i.v.m. agendapunt 3: de dorpsentree Oostermeerweg / den Drul.

 

1. Jan van den Broek opent de vergadering.

2. Het verslag van vergadering van 3 februari 2020 is reeds goedgekeurd en op de site geplaatst. Geen opmerkingen.

3. Ingekomen post en mededelingen:

• Maarten geeft aan dat voor Europarcs het seizoen start zo rond 1 april, niet alles zal dan op orde zijn maar er zullen vanaf die datum steeds meer gasten de weg naar het park zoeken en wil met ons overleggen over passende bewegwijzering met name bij de afslag naar Den Drul. Verschillende ideen passeren de revue, waarbij helder wordt dat we vanuit de dorpsraad niet voelen voor bebording op het gedeelte van het monument noch aan de daartegenover liggende picknick en pauze plek.

• N.a.v. een brief van Vereniging Kleine Kernen over “dorpsondersteuner” willen we om allerlei initiatieven niet door elkaar te laten lopen, waaronder dit initiatief, het gemeentelijk initiatief m.b.t. Ons Buurtje.nl en meer, als een samengevoegd agendapunt in te brengen op het eerstvolgende platform dorps- en wijkraden overleg van 13 mei. Motto: geen versnippering van initiatieven is van het grootse belang en hierbij een leidend uitgangspunt. Onze Lindense werkgroep “Zorg voor elkaar” is voor het eerst bijeen geweest en met de gedachte gekomen om b.v. 2x per jaar een themabijeenkomst te organiseren over een concreet vraagstuk waar meerdere senioren te maken mee hebben en krijgen. Heel concreet is gedacht aan: hoe mijn tuin is te onderhouden en minder intensief bewerkbaar te maken. Ook komt er een terugkoppeling naar Linden vanuit de werkgroep wonen zorg welzijn , 2 jaar na de inforonde in Beers. De werkgroep functioneert onder de Dorpsraad paraplui die zorg zal dragen voor de nodige middelen en p.r.

• Zaterdag 7 mei EHBO reanimatie cursus. Er was enig misverstand over de kosten, is inmiddels opgelost. Ook dit en volgend jaar neemt de Dorpsraad de deelname kosten voor haar rekening.
 
• De gemelde overlast / stormschade dreiging vanuit de pastorietuin,zoals gemeld bij ons, zullen we middels een brief aan het parochiebestuur ondersteunen (Jan vd Broek en Johan)

• Verkeerstellingen in Linden. We hebben vanmiddag vanuit de gemeente uitgebreidere informatie gekregen over de verkeerstellingen. We komen hier uiteraard binnenkort op terug.

4. Geluidshinder A73
Vrijdag 6 maart hebben we overleg op het gemeentehuis over de gang van zaken en effecten van de verhoogde geluidswal. Van onze kant zullen Els en Johan daaraan deelnemen, ook vragen we Ed of die erbij kan zijn. De verzamelde gegevens vanuit Linden zullen daar tevens ter sprake zijn. Het is akkoord dat ook John (partner Els) aanschuift, het onderwerp van gesprek is gemeenschappelijk.

5. Voortgang herinrichting N231Ook in het dorpsraad bestuur van Beers in in aanwezigheid van de wethouder dit thema ter sprake gekomen. Ze laten ons weten een gezamenlijke tekst te willen opstellen, waarin we onze visie vastleggen en naar het college sturen. (Nicollette Jansen en Johan)

6. “Inbreng “ in vergadering St. de Burcht.
We hebben niet zozeer inbreng als wel willen we ‘ophalen’ wat de diverse verenigingen van ons verwachten, wat ze missen en welke suggesties ze ons mee kunnen geven.

7. Verkeersveiligheid fietsers

Op 10 maart is de volgende bijeenkomst van de Cuijkse werkgroep ‘fietsbelang’. Henriette heeft er nu zitting in en brengt daar onze ‘ fiets en verkeersknelpunten’ in. De op tafel liggende schets heeft aller instemming en omvat dikkere witte middenstreep belijning in de bocht Kerkstraat/Oostermeerweg en de scherpe bocht in de Steegstraat. Daarnaast een veel eerdere haakse fietsoversteek in de Oostermeerweg van het linkerfietspad naar de rechter overkant, veel verder verwijderd van de Raamweg, waarbij de bestaande Raamweg oversteek behouden blijft. Tot slot is ons voorstel de ongebruikte fietsslinger aan de rechterkant van de Oostermeerweg, voorbij Jos Bakker, te verwijderen en daar een breed stuk voor de drempel het wegdek rood te kleuren en van weerzijden van haaientanden te voorzien zodat zichtbaar en duidelijk wordt dat fietsers ter plekke voorrang hebben komend bij het oversteken van en naar het aan
de linkerkant beginnend/eindigend fietspad.

8. De vertegenwoordigende rol van de dorpsraad. Jan v.d. Broek maakt hierover contact met Han Ribberink en eveneens over het formeel vastleggen van de ‘rechten’ m.b.t. het oorlogsmonument.

9. Wat verder ter tafel komt en Rondvraag

• 2 Vlaggen voor het monument (4 en 5 mei en 17 sept.). Johan werkt dit af.

• Begrotingen. We spreken af om de systematiek van begrotingen en rekening en verantwoording beter met elkaar in de pas te laten lopen. Nu werd steeds op de jaarvergadering in oktober de jaarrekening van het jaar ervoor (nu dus 2018) geaccordeerd en ter inzage gelegd. In verband met het indienen van de begrotingsaanvragen voor 1 april van het komend jaar (nu dus voor 2021) konden we niet meer goed voldoen aan de gevraagde gegevens van het afgelopen jaar (Nu dus 2019) omdat deze jaarrekening nog niet geaccordeerd was. We hebben besloten de jaarrekening van het afgelopen jaar, jaarlijks voor 1 maart te laten accorderen en die dan op de jaarvergadering in oktober ter inzage te leggen. (jan van Essen en Johan zullen een en ander op orde brengen)

• Dezer middag hebben we nadere verkeerstellingen gegevens van de gemeente ontvangen.We komen hier op terug.

• Uit informatie van het Waterschap blijkt dat het dijkvak: Cuijkse Sluis – Ravenstein er slecht aan toe is en sterke kwel geeft. Met name ter hoogte van Linden is de dijk slecht, in 2025 wordt gestart met de aanpassing van de dijk.

Data volgende vergaderingen zijn maandagavonden om 20.15 uur in de Burcht:  6 apr. - 11 mei – 8 juni – 13 juli - 3 aug. – 7 sept. - 5 okt.  De jaarvergadering: donderdag 22 oktober.

 

Linden, 4 februari 2020
Johan vd Boom
Secr. DR Linden

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen