Verslag van de bestuursvergadering van maandag 3 februari 2020 Aanvang: 20.15 uur Locatie:  De Burcht

Aanwezige bestuursleden: Jan van den  Broek, Johan van den Boom, Jan van Essen, Henriëtte Huisinga en Els van Daal.  Ed Tigchelaar heeft afgemeld.

1.    Jan van den Broek opent de vergadering. Jan van essen, penningmeester meldt dat de totale kosten van het monument aan de Oostermeerweg uitkomen op € 8018, =. Daarmee zijn we onder ons gestelde maximum van € 9000,= gebleven. Ook in de eerstvolgende editie van Rond de Lindense Toren zal hier info over gegeven worden.
2.    Het verslag van vergadering van 7 januari 2020 is reeds goedgekeurd en op de site geplaatst. Geen opmerkingen.

3.    Ingekomen post en mededelingen:
•     Voortgang Lindense Zorg en Wonen werkgroep: met het vertrek van Johanna, - nu actief in een Cuijkse CPO groep, -: zal Els deze Lindense werkgroep uitbreiden met de geïnteresseerden die zich op de jaarvergadering gemeld hebben. Focus van de werkgroep is en blijft “Zorg voor elkaar”. Op gemeentelijk niveau wordt het project “Mijn Buurtje” ontwikkeld waarin allerlei ideeën om tot meer onderlinge samenhang en zorg voor elkaar te komen. We denken aan het te zijner tijd organiseren van een themabijeenkomst  hierover.
•     Info vanuit een bijeenkomst van het waterschap te Lith: start dijkverhoging/verzwaring langs de Maas zal vgl. planning gaan plaatsvinden vanaf 2025 tot 2028.
•     Verkeerstellingen in Linden. De gegevens die de gemeente ons verstrekt hebben roepen de nodige vragen op. We hebben overleg hierover op het gemeentehuis op woensdag 5 februari.
•     M.b.t. de afwerking van de dorpsentree Oostermeerweg, te weten het plaatsen van de informatie borden en fietsenrekken. We nemen contact op met de gemeente over hoe en wanneer.

4.    Geluidshinder A73
De verzamelde gegevens worden door Han en Els verwerkt in een grafiek om een en ander zichtbaar te maken. De via via verkregen check op de gemeentelijke cijfers over de effecten van de geluidswal langs de A73 geven aan dat er geen redenen zijn tot twijfel aan deze gegevens. Wel is er de suggestie om volgens de norm het verschil van geluidssterkte te gaan meten aan de Lindense zijde van de A73 op stukken tegenover de wal en stukken waar de wal (nog) niet aangebracht is. Dit om het feitelijk verschil te kunnen bepalen. Daarnaast zullen we de wethouder herinneren aan de twee gemaakte toezeggingen: onderzoek naar het effect van geluids-trechtering langs de A73 vanuit het zuiden naar Linden en de studie over de effecten van een ook aan de Lindense kant te realiseren
geluidswal. Bekend is dat er daarnaast gedacht wordt, en meer dan dat, om de geluidswal te gaan gebruiken voor het plaatsen van zonnepanelen. Plaatsing aan de A73 zijde zal zeker voor toename van geluidsoverlast zorgen (geluid weerkaatsing). Plaatsing op de wal en/of aan de Raamweg zijde lijkt voor ons geen probleem. Overigens is bekend geworden dat bij het maken van deze wal boombeplanting is verwijderd die diende als natuurcompensatie.  Er zal dus herplant moeten plaatsvinden, waar dan ook. Tevens nemen we kennis van het bericht dat, waar eerst sprake was van termijnverlenging,- voor de vergunning van de geluidswalverlenging, deze zaak voor nu geheel is teruggetrokken.

5.    Agendavoorstellen voor het platform overleg.
We stellen voor om de energienota van de provincie te agenderen, met name welke opdracht  er aan Cuijk gegeven is (Jan v.d. Broek informeert het platform)

We hebben het over het weggedeelte Oostermeerweg vanaf de bocht bij Jos Bakker t/m de kruising bij de Raamweg. Er is in het verleden al vaker, ook o.m. door de fractie van ABC aandacht voor gevraagd, en van gemeentezijde is er een plan geweest om de voorrangssituatie bij de Raamweg voor fietsers te wijzigen. Als dorpsraad hadden we ook toen andere plannen en waren we van mening dat de gemeente voorstellen eerder de veiligheid zouden verkleinen. We besluiten zelf opnieuw een voorstel te maken en daarna, via Jos contactambtenaar , in contact met de gemeentelijke verkeersdeskundige, er naar te kijken. (Johan maakt contact) (Han maakt contact hierover met de fietswerkgroep die in Cuijk actief is).

6.    Verkeerstellingen. Afspraak met de gemeente woensdag 5 jan. 16.00: Els, Han, Johan en Jan vdBr. gaan.

7.    Overleg met de dorpsraad Beers mbt vormgeving N231
Verslag van dit overleg is akkoord, wordt aan Beers bevestigd, wachten op reactie van DR Beers om vervolgens hierover met de gemeente in gesprek te gaan. Korte termijn werk ivm provinciale planning.

8.    Verkeersveiligheid fietsers
We hebben het over de gehele Oostermeerweg. We besluiten dat er schets op schaal gemaakt wordt die de volgende keer op tafel ligt. (Henriette , Johan). Daarnaast zal een witte middenstreep in de bocht van de Steegstraat ook bijdragen aan de verkeersveiligheid én voor fietsers en voor automobilisten.

9.    De vertegenwoordigende rol van de dorpsraad.
•     In samenwerking met het bestuur van de Burcht jaarlijks overleg met alle verenigingsbesturen. Er is hierover overleg geweest met de Burcht. Zij brengen ons voorstel in op hun eerstvolgende bestuursvergadering.
•     Een ontmoetingsavond voor de Lindense ondernemers. Wordt verder uitgewerkt. (Han en Jan)

10.  Wat verder ter tafel komt en Rondvraag
•     2 Vlaggen voor het monument (4 en 5 mei en 17 sept.). We besluiten deze aan te schaffen.
•     Onderhoud speeltoestellen, Jan van Essen stelt zich beschikbaar voor dit jaar . Waarvoor dank.
•     Waarom geen (op gedeelten) omheining zoals bij de Heeswijkse Plas langs de fietspaden zodat wandelaars en fietsers veiliger zijn/zich veiliger voelen in het begrazingsgebied van de runderen. We gaan dit onderzoeken, zeker met de wetenschap dat er steeds meer (Europarcs) mensen in het gebied komen. (Johan > contactpersoon gemeente).
•     Aandacht voor de gemeentelijke structuurvisie 2030, we zullen de grootste items eruit halen.
•     Info op de mail over de nieuwe omgevingswet en met name de positie van de Dorpsraad in deze.
Agenderen
Data volgende vergaderingen zijn maandagavonden om 20.15 uur in de Burcht: 2 mrt. – 6 apr. - 11 mei – 8 juni – 13 juli - 3 aug. – 7 sept. - 5 okt.
De jaarvergadering: donderdag 22 oktober 20.00 uur.


Linden, 4 februari 2020 Johan vd Boom Secr. DR Linden


Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen