Verslag van de bestuursvergadering van dinsdag 7 januari 2020

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: De Burcht

Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Johan van den Boom, Jan van Essen, Han Ribberink, Ed Tigchelaar en Els van Daal.

1. Jan van den Broek opent de vergadering, met de beste wensen voor de bestuursleden en stelt vast dat 2019 voor het bestuur een goed jaar was waarin we hecht samengewerkt hebben, mooie resultaten bereikt hebben en waarvan het monument het meest zichtbare voorbeeld mag blijven.

2. Verslagen van vergadering van 2 december 2019: goedgekeurd en op de site geplaatst.

Geen opmerkingen.

3. Ingekomen post en mededelingen:

Voortgang Zorg en Wonen werkgroep: Els zal deze Lindense werkgroep nog deze maand opstarten, ook Han Maassen gaat deelnemen aan deze groep. Focus van de werkgroep is "Zorg voor elkaar". Tevens wordt door leden van de werkgroep gedacht over individueel contact leggen met onze 80+ers om goed in beeld te krijgen welke vragen en gedachten er bij hen leven rond dit thema. Op Cuijks nivo wordt gedacht aan bewustwording en het krijgen van besef over het steeds knellende vraagstuk van de vergrijzing en de daarbij noodzakelijke zorgverlening.

• Verkeerstellingen in Linden. De gegevens die de gemeente ons verstrekt hebben roepen de nodige vragen op. We willen de gemeente uitnodigen om op de eerstkomende bestuursvergadering 3 febr. daarover met de dorpsraad in gesprek te gaan. (Johan).

• We hebben van de gemeente een schrijven ontvangen dat we voor komend jaar 550 € tegemoetkoming in de kosten van de AED krijgen. Bedrag is inmiddels ontvangen.

• We moeten de rechten van het monument nog formeel regelen. Johan legt contact met de gemeente. Komt terug op de komende vergadering.

4. Geluidshinder A73

Dank voor allen die meegewerkt hebben aan het verzamelen van geluidsniveau gegevens. Han en Els zullen alles bijeen brengen en uitwerken. Daarnaast loopt langs een andere lijn het bestuderen van de gegevens van het bureau Peutz, die de effectiviteit van de geluidswal aan de Heeswijkse kant in beeld heeft gebracht. Tevens nemen we kennis van het bericht dat de termijn voor de vergunningverlening van de geluidswalverlenging met 6 weken is verlengd.

5. Verkeersveiligheid o.a. voor fietsers.

We hebben het over het weggedeelte Oostermeerweg vanaf de bocht bij Jos Bakker t/m de kruising bij de Raamweg. Er is in het verleden al vaker, ook o.m. door de fractie van ABC aandacht voor gevraagd, en van gemeentezijde is er een plan geweest om de voorrangssituatie bij de Raamweg voor fietsers te wijzigen. Als dorpsraad hadden we ook toen andere plannen en waren we van mening dat de gemeente voorstellen eerder de veiligheid zouden verkleinen. We besluiten zelf opnieuw een voorstel te maken en daarna, via Jos contactambtenaar , in contact met de gemeentelijke verkeersdeskundige, er naar te kijken. (Johan maakt contact) (Han maakt contact hierover met de fietswerkgroep die in Cuijk actief is).

6. Overleg met de dorpsraad Beers (woensdag 15 jan.)

Op de agenda staat: gezamenlijk kijken naar de ontsluiting van Dommelsvoort vanaf de N321. Aan deze provinciale weg wordt in de nabije toekomst onderhoud gepleegd. Daarnaast is er een bestemmingsplan Dommelsvoort uit 2012, waarop een afslag naar de Dommelsvoort ingetekend staat. Ook de ontsluiting van Europarcs kan daar in meegenomen worden. Een ander agenda punt wat geopperd wordt is de toekomstige dijkverzwaring langs de Maas ook daar zouden we samen met de dorpsraad van Beers naar kunnen kijken.

7. Kernendemocratie.

Het samenvattend stuk m.b.t. onze visie is toegestuurd aan de gemeente en wordt voor kennisgeving aangenomen.

8. De vertegenwoordigende rol van de dorpsraad.

Als dorpsraad is leefbaarheid, in alle facetten, het centrale thema van en voor onze inzet. Vertegenwoordigen we in onze inzet, in onze visies, met onze acties voldoende ons dorp en onze inwoners? Wat kunnen we (nog meer) doen om met diverse groeperingen in contact te komen zodat we ook van hun mening en ideeën op de hoogte raken. We denken aan;

• Naast de jaarvergadering eenmaal per jaar ook een openbare themavergadering.

• Waar mogelijk meer met werkgroepen werken; zoals nu met de werkgroep "Zorg voor elkaar".

• In samenwerking met het bestuur van de Burcht jaarlijks overleg met alle verenigingsbesturen.

• Een ontmoetingsavond voor de Lindense ondernemers.

• Hoe krijgen we een goede jongeren vertegenwoordiging in ons dorp?

9. Wat verder ter tafel komt

Data volgende vergaderingen zijn maandagavonden om 20.15 uur in de Burcht:

3 febr. – 2 mrt. – 6 apr. - 11 mei – 8 juni – 13 juli - 3 aug. – 7 sept. - 5 okt.

De jaarvergadering zetten we vast op donderdag 22 oktober 20.00 uur.

 

Linden, 9 januari 2020

Johan vd Boom

Secr. DR Linden


Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen