Verslag van de bestuursvergadering van dinsdag 5 november 2019

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: De Burcht

Aanwezige bestuursleden: Johan van den Boom, Jan van Essen, Henriette Huisinga en Els van Daal.

1. Jan van den Broek opent de vergadering.

2. Verslagen van vergadering van 8 oktober 2019: goedgekeurd en op de site geplaatst.

Verslag jaarvergadering 21 oktober 2019: goedgekeurd en op de site geplaatst.

3. Ingekomen post en mededelingen: geen post en mededelingen m.u.v. blad van de Kleine Kernen.

4. Terugblik op de jaarvergadering van 21 oktober.

Ons inziens was er een goede constructieve sfeer, weinig kritiek op ons beleid en doen en laten. Wel was de opkomst gering 17 inwoners, jammer en te weinig, wat ons betreft. Met name jongeren ontbraken. Hoe deze mensen te betrekken bij het dorpsgebeuren. We vinden het des te meer van het grootste belang ook daar waar we na herindeling mogelijk nog meer ‘representatief’ moeten worden om serieus genomen te worden als we als dorpsraad de belangen van het héle dorp willen kunnen blijven behartigen. We zijn van mening dat het persoonlijk benaderen de enige weg is om hen erbij te betrekken. Mogelijk kan een ,- al of niet statutaire,- wijziging in het bestuur ruimte maken om bv. minimaal 1 gekozen lid met de leeftijd van 40 – in het bestuur op te nemen. Tot slot word opgemerkt dat de avond goed verzorgd was. Els vraagt om het gevormde werkgroepje, -voorlopige onder de naam: "dorpsverbinding" van 4 personen onder de paraplu van het bestuur te kunnen laten functioneren. Akkoord uiteraard.

5. Terugblik op realisering en opening monument. (waaronder ook de financiën)

Allereerst complimenten voor de uitvoerder: Jan van Essen. Daarnaast algemene tevredenheid over de gang van zaken, de samenwerking onderling, de flexibiliteit en bereidheid bij inzet van werkzaamheden en een terugkijken op een gewaardeerd resultaat dat nog steeds voorbijgangers doet stilstaan. De sponsorgelden lijken wat tegen te vallen en er zullen nog een paar potentiële sponsoren benaderd worden. De definitieve afronding , waarbij daarnaast ook de concept begroting 2020, moet concept klaar zijn voor de bestuursvergadering van 7 januari 2020.

6. Terugblik contact met Camping ’t Loo, samen buiten gezeten . Wat is afgesproken, wat is gerealiseerd. We zijn samen gaan kijken bij en naar de uitritten om te kijken wat zo mogelijk nog beter en duidelijker de verplichte uitrijrichting vorm kan geven. Een van de suggesties was dat wegbelijning zou kunnen helpen. Ook een betere (verharde) verbinding met Gassel zou een bijdrage kunnen leveren aan de noordelijke (in- en) uitrij route. Wel zorgen dat we geen wildgroei van (verkeers)borden krijgen. Afgelopen seizoen is er (duidelijk) minder geluidsoverlast geweest. Kan de "tom-tom" niet de juiste uitrijrichting voorschrijven, Wordt uitgezocht. We hebben ook het bevorderen van een 2de helling ter sprake gebracht. Van beide zijden was er sprake van een constructieve insteek.

7. Bespreekpunten overleg met dorpsraad Beers.

Zoeken naar ons gezamenlijk belang, waar liggen de overeenkomsten, waar de verschillen m.b.t. de visie op de ontwikkelingen aan en rond de Kraaijenbergse Plassen. Wat is er terecht gekomen van de klankbord genoemd in het rapport van Nuland. Hoe moet de toekomstige verkeersafwikkeling eruit gaan zien?

8. Bezoek B&W aan Linden. De in de agenda genoemde punten worden verdeeld, waarbij voor de pauze de specifieke thema’s aan bod komen. Jan v.d. Br. de dorpsentree + monument. Els de geluidshinder A73 en bouwen in Linden, Johan de verkeersproblematiek kern Linden en Jan v.d. Br. de dijkverzwaring.

Na een kleine pauze stellen we ons voor meer generiek te praten met elkaar over de visie op het recreatiebeleid en de kernendemocratie en de effecten van de herindeling; te denken valt aan gelijktrekking van diverse regelingen m.b.t. bv MFA’s, (de Burcht)

9. Wat verder ter tafel komt.

Els brengt de geluidshinder A73 in. Allereerst blijkt de gemeente haar als individuele bezwaarmakers tegen de geluidswal verhogingen op een hoop te gooien met onze (dorpsraad) vraagstellingen m.b.t. deze problematiek, hetgeen op zijn zachtst gezegd (procedureel) nogal verwarrend is. Daarnaast informeert ze ons over het gesprek dat met de wethouder plaatsgevonden heeft. Als dorpsraad bestuur hebben we vrijdag 8 nov. 09.00 uur contact met de wethouder. We besluiten via een geluidsmetingsapp vanuit diverse plekken in Linden zelf de geluidssterkte te meten. De uitspraak van de wethouder: "Linden mag niet MEER last van het geluid krijgen door het ophogen van de geluidswal aan de zijde van de Heeswijkse Kampen", is bepalend.

10. Rondvraag. Geen punten.

11. Eerstvolgende vergaderingen:

Vr. 8 nov. 09.00 A73 geluid met de wethouder, woensdag 13 nov. 20.15 – 22.00 overleg met Dorpsraad Beers; woensdag 20 nov. 20.00 – 22.00 Platform overleg dorps- en wijkraden (Jan vd Broek + ?), dinsdag 2 dec. 20.15 Bestuursvergadering DR Linden

Notulen, Johan v.d. Boom,

Zondag 10 november 2019


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen