Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Johan van den Boom, Jan van Essen, Henriette Huisinga en Els van Daal.

Afwezig met kennisgeving: Ed Tigchelaar.

1. Voorzitter opent de vergadering.

2. Verslag vergadering 29 april 2019:

Het verslag is al goedgekeurd en op de site geplaatst. Het wordt verder niet besproken.

3. Ingekomen post en mededelingen:

Legesnota van het monument is binnen, ter betaling aan de penningmeester.

• Platform info ter aanvulling: ook de Heeswijkse Kampen gaan meedoen aan de werkgroep "Zorg wonen welzijn".

• Voortgang ontwikkeling Hostert 11 is gepubliceerd. Planning is 4 appartementen in de vml. Boerderij volgend jaar klaar. Over 2 a 3 jaar eerste bungalows buiten klaar. Permanente bewoning toegestaan voor senioren boven de 55 jaar.

• Jan vd Broek aanwezig op bijeenkomst "eenzaamheid". Cijfers zijn schokkend het gaat over groeiende aantallen. Concept verslag van de bijeenkomst is klaar. Bij definitief verslag zal dit worden rond gestuurd.

De gemeente laat weten dat waar geen groene bordjes staan van "Kraaienbergse Plassen" en het buiten de bebouwde kom is honden mogen loslopen. Dat betekent dat het gebied ten noorden van plas 2 tussen de Hardwegbrug, - daar rechts trappen af/op, - tot aan de A73, de trappen daar, honden los kunnen lopen.

• Jos Jongenelen, contactpersoon van de gemeente, laat weten dat er in oktober overleg met de dorpsraad Beers kan plaatsvinden ihkv nadere samenwerking bv tbv de ontwikkeling Kraaienbergse Plassen.

• Jan vd Broek zal 8 juli deelnemen aan het overleg van de wijk- en dorpsraden met de burgemeester.

4. Voortgang entree Linden. (door de projectgroep)

Stand van zaken monumentje:

a. De positionering, waar vragen over waren, kan meteen aansluiten aan de weg naar Den Drul.

b. Jan v Essen heeft contact met de leverancier van de onderdelen en hoopt eind deze week met de projectgroep concrete afspraken te kunnen maken.

c. Sponsoractie: komende week gaat er een brief uit naar alle lokale ondernemers met de vraag om financiële ondersteuning voor het realiseren van het monument. Ook het vierdaagse comité zal om een bijdrage gevraagd worden.

d. Punten van zorg mbt de gehele aankleding van de dorpsentree ter plekke zijn nog : a. de aanplant, gezien de droogte kan die mogelijk niet nog voor de vierdaagse gerealiseerd worden; b. het Lindens publicatiebord. Johan zal over dat laatste punt contact maken met de gemeente.

5. Herdenking Market Garden.

In het onlangs gehouden 2de overleg over de invulling van 22 sept hebben we benadrukt dat de dorpsraad zorgt voor de oplevering van het monument en samen met de geloofsgemeenschap een bijdrage levert aan de kosten van ontvangst voor de kerkdienst en aan de kosten tussen de middag voor de ceremonie bij het monument. Een 3de overleg staat gepland voor 22 juli 20.00 uur in de Burcht. Er moet nog afspraak gemaakt worden wie het monument officieel gaat onthullen. Ook moet nog gekeken worden hoe het monument daarvoor afgedekt kan worden

6. Voorbereiding overleg "kernendemocratie" 8 juli (zie uitnodiging Burg. Hillenaar).

Discussie onderling waarbinnen een drietal zaken de kern weerleven.

1. Als er niets vanuit de dorpsraden komt, komt er ook niets vanuit de gemeente naar de dorpen. M.a.w.: de gemeente is niet "vragend", niet "aankondigend zaken de dorpen betreffend" . De gemeente heeft geen gestandaardiseerde procedures om voorgenomen ontwikkelingen / plannen in een vroeg stadium met de dorpen te bespreken.

2. De dorpen hebben nu op geen enkel terrein regelruimte / mandaat met bijbehorend budget. Daar waar de afstand tussen een nieuwe grotere gemeente en de dorpen nog groter zal worden; is het van belang zaken die de kern van de dorpse gemeenschappen raken: de leefbaarheid, waaronder valt: voorzieningen niveau, (verkeers)veiligheid en sociale betrokkenheid (dorpshuis/MFA) en de groene omgeving. Voor die zaken, - per dorp toegesneden op dat dorp en dus geen uniformiteit, - is een al of niet vrijblijvend adviesrecht onvoldoende . Er zou een toereikend mandaat en budget moeten zijn waarbij een beroep op gemeentelijke expertise gedaan kan worden.

3. Dat vraagt tevens dat de huidige structuur van dorps en wijkraden een duidelijker gekozen vertegenwoordigende afspiegeling van de inwoners en groeperingen van het dorp moet kunnen zijn.

4. Het beter regelen van adviesrecht voor de dorpen in een centrale structuur zien wij niet als de juiste oplossing.

7. De Rondvraag:

Er wordt geen gebruik van gemaakt.

De eerstvolgende bestuursvergadering staat gepland voor maandag 5 aug. 20.15 uur

Dan zullen Han, Henriette en Johan afwezig zijn.

 

Notulen, Johan vd Boom,

Donderdag 1 juli 2019


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen