Verslag van de bestuursvergadering van: maandag 29 april 2019

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: De Burcht

Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Johan van den Boom, Jan van Essen, Ed Tigchelaar en Els van Daal.

1. Voorzitter opent de vergadering.

2. Verslag vergadering 8 april 2019:

Het verslag is al goedgekeurd en op de site geplaatst. Het wordt verder niet besproken.

3. Ingekomen post en mededelingen:

15 mei platform overleg 20.00 uur in de Burcht Linden, Jan van Essen en Johan zullen aanwezig zijn en Els houdt (samen met Ans van Zeeland) een uiteenzetting over de vorderingen van de werkgroep Wonen, zorg en welzijn ouderen in de gemeente Cuijk.

• Els geeft verslag van het contact met de wethouder nav door hen ingediend bezwaar tegen de geluidswal aan de kant van de Heeswijkse Kampen. Waarbij ze 3 zaken meldt; de hellingshoek zal zodanig vlak zijn dat er van geen weerkaatsing sprake kan zijn. Begin juni is er opnieuw info te verwachten over de mogelijkheid wel/niet ook aan de Lindense zijde iets te doen mbt een grondwal (heeft dan alleen effect op zuidelijk deel van Linden), ook komt er een gesprek met Rijkswaterstaat omdat er steeds meer klachten zijn over het kabaal door de wijkende dilatatievoeg van de brug. Daarnaast wordt er, zoals al eerder bekend, voor ieder geluidswalsegment afzonderlijk een vergunning gevraagd met de bijbehorende procedures.

• We stellen het overleg met wethouder Jilisen vast op 9 okt en zullen dat laten weten.

• Bedank bericht van Willem Kusters vzt. Dorpsraad Beers voor onze attentie bij zijn Koninklijke Onderscheiding.

• Cuijk Energie Collectief wil zonnepanelen plaatsen op de geluidswal. Commissie gemeente Cuijk positief hierover. Zal pas na 2024 mogelijk aan de orde zijn.

4. Geluidsmetingen (stand van zaken)

Ed en Han maken komende week afspraak om het plan van metingen aan de Lindense zijde ter hand te nemen.

5. Voortgang entree Linden.

Els informeert naar de vorderingen m.b.t. het gedeelte van het waterschap. Inmiddels is bekend dat wat betreft het Waterschap alles, inclusief beplanting, rond is en er is daarover al contact geweest met de gemeente. In Els contact met Arno van Zwam hierover heeft hij een en ander bevestigd. We veronderstellen dat onze reservering van €3000,= voor het inrichten van de dorpsentree aan de Oostermeerweg toereikend is. Onderdeel van de entree is het verplaatsen en vernieuwd vormgeven van het vliegers monument naar die plek.

‘s Middags is de offerte binnengekomen van de firma Baayens uit Oss met een prijskaartje waarvan we als bestuur toch wel geschrokken zijn. € 17.870,= excl BTW. Het bedrag wat in eigenkring lang ‘rondgezongen’ heeft was rond de 7000,=. We inventariseren individueel wat het plafond zou moeten zijn. We komen op 9000,= all-in uit. We stellen vast dat dit op deze manier niet gerealiseerd kan worden. We willen diverse fondsen en subsidiebronnen aanspreken en op korte termijn kijken naar sponsoren. We hoopten zelfs voor de vierdaagse een en ander gerealiseerd te hebben dan wel uiterlijk op de 75 jarige Market Garden herdenking. (17 sept. ’19). We realiseren ons dat dat lastig kan gaan worden. We zijn van mening dat een dergelijke grote uitgave uit de reserves ook aan het dorp voorgelegd moet worden. Suggesties tot kosten reductie passeren de revue. Maandag 6 mei zullen we pogen te overleggen met G. Baayens om te bezien wat er al of niet mogelijk is. Inmiddels is die afspraak bevestigd.

6. Uitbreiding camperplaatsen.

Het gesprek met de wethouder van woensdag 17 april, waar Jan vd Broek, Jan van Essen en Han Ribberink aan deelgenomen hebben en waar een aantal afspraken gemaakt zijn heeft niet geleid tot het afzien van onze inspraak reactie. Deze is 23 april bij B&W bezorgd. Op tafel komt het gevoel dat in het dorp leeft dat we steeds tegen de plannen van de campinghouders zijn. Nadrukkelijk stellen we dat dat niet zo is maar wel van de gemeente verwachten dat zij oog hebben voor het toenemend verkeer en de door hen ingestelde regelingen en voorschriften m.b.t. het recreatieverkeer serieus nemen en toezien op de juiste afwikkeling daarvan. In het verlengde van die verkeersproblematiek hebben we een korte notitie geschreven n.a.v. de voorgestelde ontwikkelingen op "de Bungelaar" , - op de agenda van de commissie Ruimte maandag 6 mei -, waar we ervoor pleiten ook daar in principe ruimte te bieden voor een botenhelling, zodat er in de toekomst meer spreiding van botentrailers kan ontstaan. Ieder bestuurslid zal het binnen zijn/haar relevante contacten naar voren brengen.

7. Visie toekomst Linden. Houden we voor p.m.

8. Aanleg glasvezel.

We zullen t.z.t. in ieder geval gebruik maken van de spreekuren om te bezien hoe het digitale tweerichtingen verkeer kerk <> gemeenschapshuis vorm gegeven kan worden.

9. verder ter tafel komt: geen nieuwe onderwerpen.

10. De Rondvraag:

Vraag vanuit het dorp: waar is het toegestaan om honden los te laten lopen.

We leggen de vraag voor aan onze contactpersoon Nico Heere, is inmiddels gebeurd, we wachten nog op bericht terug.

In de Steegstraat zijn een aantal open plekken van de bomenrij door diverse jonge bomen opgevuld.

In de week van 12 mei , weer de jaarlijkse Goede Doelen Collecte, Jan van Essen zorgt voor een attentie.

Vrijdag 3 mei komt de "Groep van 30", - wonen, zorg en ouder worden,- in de Burcht bij elkaar.

Woningbouwvereniging Mooiland zal daar in een presentatie laten weten toch NIET in de kleine kernen te (gaan) bouwen.

De vergaderdata voor het eerste half jaar 2019 zijn: 6 mei ingelast, (thema: monument), 3 juni en 1 juli.

De eerstvolgende bestuursvergadering staat dus gepland voor maandag 6 mei 20.15 uur

 

Notulen, Johan vd Boom,

Dinsdag 5 mei 2019