Verslag van de bestuursvergadering van: maandag 8 april 20.15 uur Locatie: De Burcht

Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Johan van den Boom, Jan van Essen,Henriette Huisinga en Ed Tigchelaar .

Afwezig: Els van Daal afgemeld.

1. Voorzitter opent de met 1 week uitgestelde – ivm ziekte en gemelde afwezigheid -, vergadering.

2. Verslag vergadering 11 maart 2019:

Het verslag is al goedgekeurd en op de site geplaatst. Het wordt verder niet besproken.

3. Ingekomen post en mededelingen:

Mail van de gemeente over bomen uitdunnen langs de Steegstraat vanaf ophaalbrug richting Beers.

Met de vrijkomende bomen zullen lege stukken worden ingeplant ook tussen gedeelte Steegstraat – ophaalbrug.

Info m.b.t. de opening van de beeldentuin Cuijk is doorgestuurd en op de site geplaatst.

Het rapport m.b.t. geluidshinderonderzoek van de ODBN is doorgestuurd ter informatie.

De gepubliceerde info m.b.t. Hostert 11 betreft de inpandige verbouwing die reeds eerder is vergund.

4. Geluidswal langs de A73 aan de zijde van de Heeswijkse Kampen.

Geen nieuwe ontwikkelingen. Ed en Han maken een afspraak om het plan van metingen aan de Lindense zijde te concretiseren.

Opgemerkt wordt dat het essentieel is om dat plan eerst in overleg met de gemeente te brengen om daarmee officiële erkenning c.q. ook van die kant validering te krijgen.

5. Voortgang entree Linden.

Wat betreft het waterschap. Zij zullen hun gebied zelf beplanten en onderhouden. Zij maken geen gebruik van een infobord. Belangrijk is het de gebiedsgrenzen goed in kaart te hebben/krijgen.

Wat betreft het verplaatsen van het vliegers monument.

Contacten met een Osse firma zijn voorspoedig verlopen, zij kunnen het geheel dat globaal nu voorligt realiseren.

Han Ribberink en Jan v.Essen zijn de contactpersonen. Jan van Essen onderhoudt het contact met Ruud en heeft ook Frans Martens als geïnformeerde van destijds erbij betrokken.

Johan poogt de geaccordeerde tekst ook in het Engels beschikbaar te krijgen en verwacht binnenkort dagen groen licht van de gemeente om tot de definitieve vergunningaanvraag over te kunnen gaan.

Jan v.d Broek pleit voor actief zoeken naar sponsoren en heeft contact met het comité en de gemeentelijke vertegenwoordiger in deze.

6. Uitbreiding camperplaatsen.

Kernvraag is: maken we opnieuw gebruik van de inspraakmogelijkheden (voor 24 april indienen).

We blijven van mening dat én de ervaringen van het afgelopen seizoen én ook de vernieuwde uitritten bij de camping niet onomstotelijk zullen leiden tot het effectueren van de in de verordening opgenomen verplichte uitrijrichting voor zowel de campers, de dagrecreanten als de botentrailers.

We blijven van mening dat de botenhelling als enige te verplaatsen is en zodoende substantieel de verkeersoverlast kan verminderen en zullen daarop blijven aandringen.

We besluiten vooralsnog geen inspraakreactie te geven en eerst het gesprek met de wethouder af te wachten. Staat gepland voor woensdag 17 april. Beiden Jannen, Han en (hopelijk) Els zullen daarbij aanwezig zijn.

7. Visie toekomst Linden. Houden we voor p.m.

8. Aanleg glasvezel.

We zullen t.z.t. in ieder geval gebruik maken van de spreekuren om te bezien hoe het digitale tweerichtingen verkeer kerk <> gemeenschapshuis vorm gegeven kan worden.

9. verder ter tafel komt: geen nieuwe onderwerpen.

10. Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag,

De vergaderdata voor het eerste half jaar 2019 zijn: 6 mei, 3 juni en 1 juli.

De eerstvolgende bestuursvergadering staat gepland voor maandag 6 mei 20.15 uur.

Mocht deze datum i.v.m. de meivakantie teveel afwezigheid geven, wijken we uit naar maandag 29 april.

 

Notulen, Johan vd Boom,

Dinsdag 12 april 2019