Artikelindex

Verslag van de bestuursvergadering van: 4 maart 2019

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: De Burcht

Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Jan van Essen, Johan van den Boom, Henriette Huisinga, Ed Tigchelaar en Els van daal. Nico Heere, gemeente vertegenwoordiger heeft zich afgemeld.

Ruud Schrijvershof aanwezig om toelichting te geven op zijn ontwerp van het monument in maquette vorm.

Jan van den Broek opent de vergadering.

Ruud Schrijvershof krijgt als eerste het woord en geeft tekst en uitleg adhv de maquette over de symboliek en het feitelijke ontwerp inclusief de diverse maten. Het ontwerp wordt, na discussie en aanvullende vragen, algemeen als bijzonder beschouwd en gewaardeerd. Het zal dienen bij de vergunningaanvrage bij de gemeente, bij het contactleggen met een aannemer en voor een voorlopige globale kostenraming die het bestuur zal uitvoeren. Afgesproken wordt dat Johan een en ander aan de gemeente ihkv de aanvraag zal doorsturen. Jan van Essen informeert naar de materiaal kosten. We maken foto’s van de maquette om die te kunnen gebruiken waar nodig. Els stuurt de foto’s door op de DR groepsapp. Jan vd Broek zal kijken naar sponsor mogelijkheden en een lokale aannemer. Streefdatum realisatie blijft 17 september . De 75 jarige herdenking.

2. Verslag vergadering 4 februari 2019:

Het verslag is al goedgekeurd en op de site geplaatst. Het wordt verder niet besproken.

3. Ingekomen post en mededelingen:

Ontwikkelingen zorg en wonen:

Els laat weten dat er 15 april een bijeenkomst is op het gemeentehuis over het thema "alternatief wonen". De projectgroep heeft een positief gevoel bij de ontwikkelingen in de gemeente. 4x per jaar is er een voortgangsoverleg met wethouder Hendriks. Ook wethouder Jilissen zal naar wens aanschuiven. Zo ligt er een raadsvoorstel over het woonbeleid en komt er een aparte notitie over de kleine kernen die een voor een aan bod zullen komen in een inventarisatie ter plekke over de woonbehoeften. Linden zal in 2020 aan bod komen. We spreken af daar een aparte bijeenkomst ter gedegen voorbereiding aan vooraf te laten gaan.

4. Geluidswal langs de A73.

We beschikken nog steeds niet over het uitgangspunten rapport 2018 van berekening. Mogelijk ligt er inmiddels de vervolgaanvraag m.b.t. het geluidsabsorberende betonnen gedeelte bij het trafostation.

We gaan over tot de aanschaf van een geijkt geluidmeetapparaat, waarmee we systematisch zelf metingen kunnen verrichten zodanig dat die zullen kunnen voldoen aan de officiële daarbij behorende eisen van meetpunten, regelmaat, exact bepaalde locaties etc. Han en Ed zullen de koppen daarover bij elkaar steken en op overzienbare termijn zorgen voor de juiste aanschaf en gecertificeerd gebruik.

Johan heeft verzuimd de verslag mail van Han mbt de bijeenkomst met de wethouder over de geluidsproblematiek door te sturen en zal dat alsnog doen. Al met al een langlopend project, maar de enige manier om naast standaard berekeningen te kunnen werken met feitelijke gegevens. De suggestie is als locaties te werken met de woningen van Els (zuid aan het water) Han (west verder weg van de A73) Jan van Essen (centraal in het dorp) en bv bij Jeanette van Raay / Jos Bakker, meteen aan de oostzijde van het dorp.

5. Dorpsentree: Het contact met het waterschap moet nog een vervolg krijgen. Els en Jan vd Br. gaan erachter aan. Mbt de lay-out en tekst van de te plaatsen info borden zal van gemeentewege door P. Gielen contact met ons gemaakt worden (Jan vd Br. en Johan)

6. Whatsapp groepen

Alle 3 de groepen zijn in de lucht. In het totaal doen er 84 bewoners mee op 50 verschillende adressen.

Meerdere stemmen zijn gehoord over de vorming van 1 gezamenlijke groep, dat voorkomt vertraging in noodsituaties , stroomlijnt het beheer en is vgl. de landelijke info een optimale omvang van deelnemers (tussen 70 en 100). We gaan kijken hoe dat mogelijk te realiseren is.

7. Visie toekomst Linden.

Het concept moet nog bij het verslag gevoegd worden en op de website gepubliceerd. (Johan)

8. Aanleg glasvezel

Spreekuren in het dorp staan gaandeweg voor de deur. Opnieuw pleiten we voor kerkaansluiting zodat een digitale verbinding tussen kerk en dorpshuis mogelijk is. Het heeft alle aandacht ook van onze geloofgemeenschap mensen. We houden vinger aan de pols. Mogelijk is een terugverdienmodel denkbaar.

9. Wat verder ter tafel komt.

a. Er ligt een commissievoorstel, - commissie ruimte a.s. maandag 18 mrt - over het in procedure brengen van het ontwerp bestemmingsplan Hardweg 15 mbt de uitbreiding camperplaatsen.

Gezien sommige passages uit het voorstel willen we voor deze vergadering de commissieleden benaderen om een en ander kritisch te bezien. (Johan)

b. De website Grootlinden is ruim een week uit de lucht geweest ivm omzetting van de ‘host’.

c. AED / EHBO. Er zijn op dit moment 5 aangemelde leden bij de EHBO vereniging Beers – Gassel- Linden. De vereniging schrijft de overige AED deelnemers nog aan om ze te vragen eveneens lid te worden. Registratie bij "HartslagNu" om daarmee oproepbaar te worden in tijd van direct noodzakelijk AED gebruik is aan de mensen zelf en wordt niet bijgehouden door de vereniging.

10. Rondvraag.

Er wordt geen gebruik van gemaakt.

De jaarvergadering 2019 is op MAANDAGAVOND 21 oktober.

Notulen, Johan vd Boom,

Woensdag 13 maart 2019