Aanwezige bestuursleden:

Jan van den Broek, Johan van den Boom, Els van Daal, Henriette Huisinga en Ed Tigchelaar en Nico Heere, gemeentevertegenwoordiger

Afwezig: Jan van Essen heeft zich ziek gemeld.

Jan van den Broek opent de vergadering.

Opening en vaststelling agenda:

       Aan punt 6 (wat verder ter tafel komt) wordt toegevoegd: veiligheid, glasvezel handhaving en de enquete al of niet op internet.

Verslag vergadering 5 november 2018:

       Het verslag is al goedgekeurd en op de site geplaatst. Het wordt verder niet besproken.

Ingekomen post en mededelingen:

Ontwikkelingen zorg en wonen

Els doet verslag van het opiniecafé van 21/11 waar ze met Henk Geene een onderdeel van de avond verzorgd heeft over gang en stand van zaken van het project Zorg en Wonen onder het motto “ bereid je voor op je toekomst (60+)”. Positieve reacties uit de zaal en toenemende bewustwording. In de kernen is er inmiddels veel in beweging. Genoemd kan worden: Cuijk centrum waar een rapportage medio december over Castella te verwachten is. Vianen, waar nog geen link met de dorpsraad is. St. Agatha waar een gezamenlijk idee over jong – oud wonen ontwikkeld wordt. En natuurlijk Linden.

Er is vanuit de projectgroep contact met de wethouder sociaal domein, er komt 4x per jaar overleg, en gezocht wordt naar eveneens contact met de wethouder portefeuille “ruimte”.

Tevens gemeld dat Sander Peters toestemming heeft voor het bouwen van 4 appartementen in de boerderij aan De Hostert (2 op de begane grond en 2 op de eerste verdieping), alsmede de bouw van een 5-tal senioren plekken.

Verslag Platform overleg:

Jan vd Broek en Han Ribberink waren aanwezig. Lang over de AED’s gesproken mede omdat de gemeente een tegemoetkoming van 10.000,= in de kosten daarvan ontvangen heeft. Al met al een niet echt bevredigende vergadering. Els meldt zich voor het komend platform overleg om het thema Zorg-wonen-ouderen op de agenda te zetten. Datum vgl. vergadering is nog niet bekend.

Over veiligheid wordt ter plekke nog gezegd dat buurt watsapp wel kan maar camera’s officieel niet.

We komen daar onder punt 6 nog op terug.

Uitkomst burgerparticipatie.

Via de media is bekend dat er ideeën leven over het verlevendigen van de Cuijkse Loswal. Waarvan acte.

Uitnodiging Camping ’t Loo voor inloopochtend zaterdag 17 november.

Redelijk wat mensen ( naar schatting +/- 25 )hebben van de uitnodiging gebruik gemaakt. Goede sfeer, heldere info. Geen discussies. Wij discussiëren wel over de voorgenomen uitbreiding van het aantal camperplekken, immers nu tijdelijk voor 2 jaar met de intentie van daarna onbepaalde tijd. Het eerste seizoen is nu voorbij. De verplichte uitrijrichting voor campers en al overige het verkeer achter de slagbomen is gerealiseerd. We zijn van mening dat dat vertrouwen geeft voor de toekomst mits deze rijrichting ook in de infrastructuur ter plekke dwingend is, zodat er geen feitelijke uitrij mogelijkheid meer is voor het vertrekkend verkeer, - van achter de slagbomen-, anders dan via de Hardwegbrug.

Dat vraagt wel dat de gemeente vóór het komend seizoen de route langs de Maas moet voorzien van passeerstroken, zodat het incidenteel passeren ook veilig kan gebeuren. We zullen hier ook formeel de gemeente op attenderen. We stellen tevens vast dat de onderlinge verstandhouding verbeterd is.

Stand van zaken visie toekomst Linden.

Ed meldt dat het niet mogelijk is de enquête via de website te downloaden. Jan geeft aan dat ook in de huis aan huis verspreidde “Rond de Lindense Toren” de mogelijkheid van invullen t/m 15 dec. is vermeld.

Over de woonvisie behandeling bij commissie ruimte jl maandag merkt Els nog op dat komend voorjaar er ook in alle dorpen de kwalitatieve woon behoefte gesondeerd zal worden. Hoe is nog niet duidelijk.

Dorpsentree Linden aan de Oostermeerweg.

Nico meldt dat het ontwerp nu doorgerekend wordt. Aandachtspunten in het huidige ontwerp zijn. De toegang tot het perceel van het Gilde. De gewenste beplanting op eigendomsgrond van het waterschap. De inrichting / kosten van het vliegersmonument. Jan zal hierover een mail sturen aan het comité. Nico zal richtlijnen geven voor vergunningvrij ontwerpen. De vormgeving van de informatieborden. Het streven is: dit jaar nog de vergunningsaanvraag door de gemeente en realisatie voor het seizoen start. (1 april wordt als realisatie datum genoemd)

Wat verder ter tafel komt:

Glasvezel.

  1. Weet dat gebruik maken is meebetalen. Dus als we van het sleuvengraven gebruik willen maken voor het maken van andere verbindingen, betaal je 50% van de kosten. Maar met de glasvezel worden in principe alle verbindingsmogelijkheden gedekt !!! dus is er geen andere (bv coax) bekabelingen nodig.
  2. De bruikbare permanente verbinding tussen de kerk en de Burcht, zoals gewenst zal mogelijk niet gerealiseerd kunnen worden omdat dat betekent dat de kerk ook daadwerkelijk aangesloten moet gaan worden en dus minimaal € 450,= per jaar abonnementskosten kwijt is. De parochie zal daar niet op zitten te wachten. Wel kerk aansluiting incl. intranet zou bv betekenen dat de kerkdiensten en andere evenementen ook thuis gevolgd kunnen worden !!!
  3. Els en Han hebben gesproken met Piet Berkenkamp van Mantelzorg Supportsysteem. Als glasvezel er ligt en huishoudens zijn aangesloten dan kan voor 7 € per maand, per aansluiting, een systeem van alarmering en eenvoudige detectie worden aangelegd, vooral van belang bij langer zelfstandig thuis wonen voor ouderen. Vanuit de projektgroep wonen-zorg-welzijn zal hier nog aandacht aan besteed worden .
  4. Uit het gesprek met Piet Berkenkamp bleek dat er mogelijk in heel Linden een intranet verbinding te maken is, met aansluiting voor wie wil. Ook hierover krijgen wij nog verdere info.

Veiligheid. Het gaat het over 3 verschillende thema’s

  1. Fietsveiligheid bij de uitgang van het dorp: Oostermeerweg tot aan de Raamweg. De gemeente gaat 30 km interactieve borden aanschaffen / plaatsen, we willen ze ook graag hier.
  2. Incidenten met de runderen langs de plas. Er zijn een aantal dieren weggehaald, maar is dat de oplossing? We zullen Stichting Taurus uitnodigen voor de eerstvolgende vergadering voor overleg en voorlichting. Is 3 jaar verblijf termijn niet te lang voor die beesten hier???
  3. Groepsapp tbv veiligheid. We nemen het initiatief op korte termijn te onderzoeken / te komen tot 3 watsapp groepen a. Kerkstraat tot splitsing Krommenhoek. b. Eindsestraat, Krommenhoek en De Berg c. Hostert en Steegstraat. We denken aan per groep een beheerder vanuit de dorpsraad: Jan v Essen (?) groep a, Han Ribberink (?) groep b en Johan(?) groep c We zullen pogen op korte termijn per groep de belangstelling te polsen zodat een en ander mogelijk deze winter al effectief kan zijn. Daarnaast zullen er dan bordjes bij de 3 entrees van het dorp geplaatst gaan worden. (Steegstraat, Oostermeerweg en Hardweg). Blijft natuurlijk ook dat bij gezamenlijke bijeenkomsten voor het héle dorp mogelijk aan achterblijvers gevraagd kan worden even een oogje meer in het zeil te houden, dan wel de hond nog een keertje extra uit te laten.

Handhaving.  

Johan is van mening dat handhaving van naleving van regels en voorschriften o.m. van vergunningen nogal eens te wensen overlaat. Klachten daaromtrent krijgen bij de gemeente te weinig gehoor. Juist in een kleine leefgemeenschap als Linden is het van belang voor het behoud van goede verstandhoudingen en leefbaarheid dat ook gasten en nieuwe vergunninghouders zich daarvan terdege bewust zijn.

Geen rondvraag, maar wel de vergaderdata voor het eerste half jaar 2019:

7 jan., 4 febr. 11 mrt., 1 apr., 6 mei, 3 juni 1 juli. Kortom de eerste maandagen van de maand.

Notulen, 

Johan vd Boom, 4 dec ‘18

  

 

      


Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien: stuur een Whatsapp bericht naar Johan: 06-14145574 of Ed: 06-23877506. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op over het publiceren van je evenementen aankondiging of andere zaken die je geplaatst wilt hebben op www.Grootlinden.nl

Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen