Verslag van de bestuursvergadering van: 7 januari 2019

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: De Burcht

Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Johan van den Boom, Els van Daal, Henriette Huisinga en Ed Tigchelaar en Jan van Essen.

Afwezig met afmelding: Nico Heere, gemeente vertegenwoordiger.

Aanwezig op uitnodiging: Ruud Schrijvershof ivm dorpsentree Oostermeerweg, (vliegers – oorlogs- monument)

en Ronald Goderie, Stichting Taurus ivm veiligheidsvragen over de runderen langs het Plassengebied.

We splitsen ons zodat beide gasten van 20.15 – 20.45 aan bod kunnen komen.

Info over het gesprek met Ruud:

Ruud wil zijn medewerking geven en nadenken over een passende vormgeving uitmondend in een eerste opzet met kosten indicatie. Ter vergadering vult Jan vd Broek aan dat het herdenkingscomité akkoord is met de verplaatsing van het monumentje, daar geen budget aan kan bijdragen. Maar dat er wel ook een lijntje met de gemeente is, waar we nadere info/middelen (?) zouden kunnen halen. Els merkt op dat ook het waterschap akkoord is met groen voorziening op hun aangrenzend perceeltje. Schriftelijke bevestiging hiervan is gewenst. Mogelijk is Waterschap ook bereid een financiële bijdrage te leveren. Els zal dit navragen.

Als laatste wordt opgemerkt dat eenheid van stijl in ondermeer bebording etc. gewenst is. (contact gemeente)

Info over het gesprek met Ronald:

Allereerst wil Stichting Taurus benadrukken dat ze het incident met Mevr. van Raay ten zeerste betreuren.

Daarnaast wordt benadrukt dat VOEDEREN van de dieren absoluut NIET zou mogen / moeten gebeuren.

Samenvattend spreken we de volgende zaken af:

De Stichting Taurus heeft de mogelijkheid om desgewenst een informatie avond te verzorgen over het hoe en wat van het beheren en beheersen van de dieren. Voor de runderen in plas 7 en 8 worden een aantal maatregelen genomen. De huidige populatie is weggehaald (dinsdag 8 jan.) en wordt vervangen door ‘oudere’ koeien, die in de regel rustiger zijn. Mogelijk dat daar nog een drachtige koe tussen loopt. Na kalven vraagt dat wel voorzichtigheid en met name afstand houden. Ook zullen er bij de toegangen van de wandel en fietspaden naar plas 7 en 8 bordjes geplaatst worden met een 06 nummer (06-24482525 Jan van Rossum) en info en gedragsregels omtrent de ingeschaarde runderen. De verbinding tussen plas 7 en plas 8 via de onderdoorgang bij het ophaalbruggetje zal niet meer permanent maar periodiek geopend zijn om te voorkomen dat er teveel dieren aan slechts een zijde staan en daarmee er teveel op een te kleine ruimte kunnen verblijven. (norm: 1 beest gem. per +/- 1,5 ha. op gemiddeld voedzame grond zoals bij de plassen). Naast het waakzame oog van Fons Heijen is het mogelijk goed om te zien of meerdere vrijwilligers letterlijk een oogje in het zeil kunnen houden. We noemen: al of niet opzettelijke beschadigde afrasteringen, tellen van beesten, signaleren van bijzonderheden en regelmatig wandelen en fietsten door het terrein om zodoende oog te krijgen en te houden op de gang van zaken en meldingen te kunnen doen. Belangstellenden kunnen zich melden bij het dorpsraad bestuur en krijgen van de Stichting Taurus support en instructies.

2. Verslag vergadering 5 november 2018

Het verslag is al goedgekeurd en op de site geplaatst. Het wordt verder niet besproken.

3. Ingekomen post en mededelingen:

Ontwikkelingen zorg en wonen: De werkgroep gaat voortaan vergaderen in de Burcht in Linden. Sander start met de bouw van appartementen in de boerderij aan de Hostert. Els zal in het platform overleg van februari informatie over de ontwikkelingen i.h.k.v. het project ‘zorg en wonen’ geven.

4. Geluidswal A73.

Uit betrouwbare info van deskundigen wordt duidelijk dat verhoging van de geluidswal langs de A73 aan de zijde van de Heeswijkse Kampen merkbaar zal zijn: de geluidsweerkaatsing wordt groter. Beplanting werkt (de eerste jaren zeker) niet. Als dorpsraad willen we op korte termijn hierover een gesprek met wethouder Stoffels. We willen in ieder geval weten welke metingen verricht zijn en welke effecten te verwachten. Zo nodig via een W.O.B. procedure. Daarnaast blijkt ook nu weer de info en communicatie tussen Linden en de gemeente ondanks eerdere daarover gemaakte afspraken onvoldoende te zijn. We zullen bij de stand van zaken zoals die nu is/lijkt te zijn overgaan tot formeel bezwaar en bezien hoe ook de inwoners daarbij betrokken kunnen worden. (voorbeeld bezwaarschrift).

5. Voortgang entree Linden.

Zie onder aantekeningen van het gesprek met Ruud Schrijvershof.

6. Veiligheid in Linden

Naast het gesprek over de runderen met Stichting Taurus ihkv veiligheid is er contact gezocht met de wijkagente voor Linden en een afspraak staat gepland voor donderdag 17 jan. Johan, Jan v E, Han en Ed gaan er naar toe. Onderwerpen o.m.; watsapp groepen, overlast/drugs/handel(?) Bastion en Steegstraat, aftakking Den Drul en handhaving regels en voorschriften.

7. Visie toekomst Linden.

Geen nadere reacties binnengekomen. Han zal eindredactie verzorgen. Het eindrapport dient in Linden gepubliceerd, aan de wethouder aangeboden en aan de politiek(e partijen) ter hand gesteld. We willen met de wethouder (G. Stoffels) hierover in gesprek komen.

8. Glasvezel.

Han M. is hier nadrukkelijk actief mee bezig. De optie voor Intranet voor heel het dorp is uiterst interessant en kan tzt een goed alternatief bieden aan de website en mogelijk zelf de facebook pagina. Maar een goed functionerend Intranet vraagt ook ter zake deskundig beheer.

9. Wat er verder ter tafel komt:

a. AED – brief (zie website en facebook). De dorpsraad gaat, zolang ze daar financiële mogelijkheden toe heeft en nu met een looptijd van 2 jaar, dus t/m 2020 akkoord met een volledige vergoeding van de lidmaatschapskosten van Lindense AED leden. De administratie van daadwerkelijke deelname van leden en dus met behoud van goedgekeurde AED vaardigheden ligt bij de EHBO vereniging Beers-Gassel-Linden. De dorpsraad zal jaarlijks op grond van die gegevens de bekostiging van € 15 voldoen.

b. De Burcht wil haar entree verbeteren. De dorpsraad staat hier niet afwijzend tegenover en vraagt om meer omschreven info.

10. Rondvraag en datum volgende vergadering

a. Ed vraagt, n.a.v. de discussie over het lidmaatschap EHBO/AED of ‘ergens’ de email adressen van Lindenaren bekend zijn. Dit zou waar nodig de communicatie behoorlijk kunnen verbeteren.

b. Er is €100,- overgemaakt aan de fotoarchief dienst. Jan v E. wordt bedankt voor de door hem verzorgde kerstattenties

c. Els meldt haar afwezigheid op de vergaderingen van maart en april .

d. Datum volgende vergadering is maandag 4 februari

 

Notulen, Johan vd Boom, 10 januari ‘19


Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien: stuur een Whatsapp bericht naar Johan: 06-14145574 of Ed: 06-23877506. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op over het publiceren van je evenementen aankondiging of andere zaken die je geplaatst wilt hebben op www.Grootlinden.nl

Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen