Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Johan van den Boom, Han Ribberink en Ed Tigchelaar en Nico Heere, gemeente vertegenwoordiger

Afwezig: Jan van Essen heeft zich ziek gemeld en Els van Daal heeft elders een bespreking.

Jan van den Broek opent de vergadering.

Ruud Schrijvershof krijgt als eerste het woord en geeft info over zijn gedachten bij de vormgeving van het te verplaatsen oorlogsmonumentje. Zijn ideeën worden enthousiast ontvangen, van vragen en opmerkingen voorzien en geven meer dan voldoende mogelijkheden om het concept verder uit te werken. Jan vd Broek zal het in overleg brengen met het comité. Jan van Essen zal gevraagd worden een gedeelte van de materiaal kosten te begroten en we gaan uit van samenwerking met de gemeente bij het voorbereidend werk en we veronderstellen dat we een beroep kunnen doen op de inzet van vrijwilligers, daar waar nodig. Gestreefd wordt een en ander voor de jaarlijkse herdenking in september gerealiseerd te hebben.

    2. Verslag vergadering 7 januari 2019: Het verslag is al goedgekeurd en op de site geplaatst. Het wordt verder niet besproken.

    3.  Ingekomen post en mededelingen:  Ontwikkelingen zorg en wonen:

Els laat weten Sander de eerste senorenwoningen aan de Hostert al over 2 jaar gebruiksklaar wil hebben. Verder dat de “groep van 30” (projectgroep wonen- zorg en welzijn) op 5 april contact heeft met de directie van Mooiland over hun beleid m.b.t. de kleine kernen.). Al het overleg van de projectgroep vindt plaats in Linden in de Burcht. 

Aan de Stichting Taurus, beheerder runderen langs de plassen, zal gevraagd worden de eerder toegezegde borden over gedragsregels voor het wandelgebied te leveren cq aan te brengen.

    4. Geluidswal langs de A73 aan de zijde van de Heeswijkse Kampen.

Er heeft vanmiddag, op verzoek van de dorpsraad een gesprek plaatsgevonden met wethouder Stoffels en de betreffende beleidsambtenaar, waarin we als dorpsraad ons standpunt verwoord hebben dat deze geluidswal, waarvoor nu de vergunning is afgegeven op geen enkele manier geluidstoename in Linden tot gevolg mag hebben. De wethouder heeft laten weten dat bureau ‘Peutz’, terzake deskundig , een en ander berekend heeft en tot de conclusie is gekomen dat er geen toename van geluidsoverlast zal zijn. Omdat er verder geen bewijsstukken voor die conclusie op tafel lagen is er een vervolg afspraak gepland op woensdag 27 febr. Bij deze afspraak zal ook het onderzoeksbureau aanwezig zijn. Tijdens de bestuursvergadering hebben we besloten, formeel bezwaar in te dienen tegen deze afgegeven vergunning als de gerede twijfel t.a.v. de conclusies van adviesbureau Peutz niet weggenomen kunnen worden.

   5. Voortgang entree Linden

Uitgangspunt van gesprek is de notitie van Nico Heere over diverse details en kosten van de inrichting dorpsentree aan de Oostermeerweg. We kiezen voor de (ook) kostenbesparende Grauwacke als half verharding voor de aan te leggen parkeerplaats. Voor het te plaatsen meubilair, zoals picknicktafels, fietsenstallingsrekken en parkoenpaaltjes hebben we uit de jaarlijkse reserveringen 3350,= beschikbaar. (geraamde kosten tussen 3000 en 3500,=) Lijkt toereikend te zijn. Voor een info bord m.b.t. specifieke Lindense attentie punten is nog z’n 1000,= beschikbaar uit de alg. reserve. Bestuursleden wordt dringend gevraagd z.s.m. hun lijstjes aan Johan te sturen. Woensdag 13 februari is er om 13.00 uur, plaats? nog nader te bepalen, overleg met het waterschap gepland i.v.m. de beplanting ter plekke. Jan vd Broek maakt contact met Els.

  6. Veiligheid in Linden.

 Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de wijkagent op donderdag 17 jan. Ter sprake is gebracht de verkeersonveiligheid (30km), sociale onveiligheid (o.a. openbare verlichting) en buurtpreventie (o.a. witte voetjes plan, - Aktie vanuit de politie om bewoners te attenderen en aan te spreken op betere maatregelen tegen inbraak, en het vormen van wattsap-groepen ter signalering van verdachte zaken).Inmiddels zijn we begonnen met het vormen van 3 wattsap groepen. We hopen voor 1 maart deze vorm van buurtpreventie te kunnen starten. Er zal ook melding van gemaakt worden in de eerstkomende “Rond de Lindense Toren”. We zullen rond de pronkzitting nog een reminder aan de wijkagent sturen.

  7. Visie toekomst Linden.

Han R. heeft zijn samenvattend eind concept klaar. Komt op de mail naar alle bestuursleden voor aanvulling, wijzigingen c.q. commentaar, daarna kan het als beleidsstuk toetsend en richtinggevend werken voor allerlei toekomstige ontwikkelingen en initiatieven. Het concept zal tevens als bijlage bij het verslag gevoegd worden. Zie het als een groeidocument, wat waar nodig steeds geactualiseerd kan/moet worden

  8. Aanleg glasvezel.

Nu gebleken is dat we op geen enkele wijze gebruik kunnen maken van de sleuven die tzt gegraven worden, stoppen we het denken over het gebruik maken van die situatie. Blijft nog even de vraag of de kerk aan aansluiting krijgt. Achten we zeker gewenst. Jan v.d. Broek zal navraag doen.

  9. Wat verder ter tafel komt:

AED. We spreken af contact op te nemen met de vereniging om geïnformeerd te worden over het aantal aangemelde en geregistreerde leden tot op heden. Ook zullen we in “Rond de Lindense Toren” attenderen op de mogelijkheden van het AED - certificaat en aanmelding bij de EHBO vereniging om de AED vaardigheid te behalen en te behouden.

Website Grootlinden.nl. De vergadering keurt de aanvraag voor middelen ter continuering en onderhoud van de website goed. Op jaarbasis geraamd op € 120,=. Eenmalig op grond van overdracht ook € 120,=      

Woensdag 13 febr. platform overleg, nog geen agenda ontvangen. Als deze vergadering doorgaat dan gaan Jan vd Broek en Els van Daal.

  10. Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

De vergaderingen voor het eerste half jaar 2019 zijn: 11 mrt., 1 apr., 6 mei, 3 juni en 1 juli. Kortom in de regel de eerste maandagen van de maand.

De jaarvergadering 2019 zetten we vast op MAANDAGAVOND 21 oktober.

 

Notulen, Johan vd Boom,

Zondag 10 febr. 2019


Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien: stuur een Whatsapp bericht naar Johan: 06-14145574 of Ed: 06-23877506. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op over het publiceren van je evenementen aankondiging of andere zaken die je geplaatst wilt hebben op www.Grootlinden.nl

Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen