Op maandag 3 december 2018 vergadert het bestuur van de Dorpsraad in De Burcht om 20.15 uur.

Deze vergadering is openbaar. Iedereen uit Linden is welkom om aan te schuiven of om iets in te brengen.

 

Voorlopige agenda vergadering van het bestuur van de Dorpsraad Linden

1.  Opening en vaststelling agenda

2.   Verslag vergadering  5 november 2018 (is al goedgekeurd en op de site gepubliceerd)

3.  Ingekomen post en mededelingen

- Ontwikkelingen zorg en wonen?

-vervolgbijeenkomsten  burgerparticpatie?

-vergadering platform wo 21 november j.l.

-……………

4. Stand van zaken visie toekomst Linden

5. Voortgang entree Linden (zie mail van Nico Heere)

6. Wat verder ter tafel komt

7. Rondvraag