Hierbij vindt U de uitslag van de enquête, gehouden tijdens de jaarvergadering van de dorpsraadvergadering op 11 oktober 2018

 

 

WONEN: OVER (WONING)BOUWPLEKKEN EN OPEN TE LATEN PLEKKEN

1. TE BEBOUWEN PERCELEN.
Stelling:    DE DORPSRAAD IS VAN MENING DAT INBREIEN VAN KOOP/HUURWONINGEN OP OPEN PERCELEN MOGELIJK MOET ZIJN. BIJ VOORBEEELD: DE KERKSTRAAT, DE EINDSESTRAAT NOORDZIJDE, DE HOSTERT OOSTZIJDE EN DE STEEGSTRAAT. (Eens met de visie maar niet met de straat: streep die straat dan door )

Uitslag:      22 EENS,    1 ONEENS,    1 GEEN MENING 

Opmerkingen:

 • Ook mogelijkheden voor tiny houses bij bestaande woningen. Dat zou de gemeente moeten toestaan.
 • Wat betekent veel bouwen in het dorp voor de toekomstige verkoopbaarheid van woningen. Leegstand? Ook linden krijgt te maken met krimp, mogelijk maken van tijdelijke woningen?
 • Meer medewerking gemeente voor het bouwen in eigen tuin met name woningen voor starters en senioren.
 • Het is niet nodig alles vol te bouwen, kijk vooral naar de plekken die lelijk zijn (De Hostert)
 • Steegstraat alleen bebouwen binnen de bebouwde kom


2. MOGELIJKE ONTWIKKELINGEN RONDOM DE PASTORIE.
Stelling:     OOK BOUW IN DE PASTORIETUIN AAN DE HOSTERT EN LANGS HET OPENBAAR PAD TUSSEN STEEGSTRAAT EN HOSTERT IS MOGELIJK. HET LIEFST T.B.V. VAN WOONMOGELIJKHEDEN VOOR SENIOREN - AL OF NIET MET ZORGBEHOEFTE -  OF STARTERS. MOGELIJK ALS CPO-PROJECT IN COMBINATIE MET DE PASTORIE.

Uitslag:      18 EENS,    3 ONEENS,    1 GEEN MENING 

Opmerkingen:

 • Beweegtuin in de pastorietuin voor ouderen, tzt in de pastorie niet in de tuin.
 • Geen bebouwing waardoor het paadje verhard moet worden of verdwijnt. (2x)
 • Geen bewoning aan het pad, bewoning aan het pad niet doen, rust moet blijven, geen doorgang verkeer in het pad.
 • Mooiland is bezig geweest met 3 seniorenwoningen i.o.m. het toenmalig kerkbestuur. Plannen waren toen oké. Een zeker aandeel groen behouden.
 • Pad Steegstraat - De Hostert moet blijven. Bouwen in de pastorietuin aan De Hostert oké, maar niet aan het pad, daar mag niet aan geknutseld worden.


3. NIET TE BEBOUWEN PLEKKEN, POSITIEF GEZEGD (VER)GEZICHTSLIJNEN BEHOUDEN.

Stelling1:    DE ZICHTLIJN VANUIT DE STEEGSTRAAT NAAR KERK EN PASTORIE. ONDERZOEKEN VAN MOGELIJKHEID TE KOMEN TOT BESCHERMD DORPSGEZICHT.

Stelling2:    DE ZUIDZIJDE VAN DE EINDESTRAAT VOORBIJ DE KRUISING MET DE BERG BLIJFT ONBEBOUWD VANWEGE DE NATUURWAARDEN EN HET ZICHT DAAR OP.

Uitslag:      21 EENS,    1 ONEENS,    1 GEEN MENING

Opmerkingen:

 • Centrum functie voor pastorie.
 • Noodzaak voor kern bouwen pastorietuin.
 • Denk ook aan voorzieningen voor ouderen, winkel voor brood en boter, spreekuur voor gezondheidsdiensten, openbaar vervoer voorziening, voorziening bv natuurwinkel.

WERKEN: OVER BEDRIJVIGHEID IN EN OM HET DORP

1. BEDRIJVEN ( NIET HORECA ).
Stelling: BEDRIJF AAN HUIS IS MOGELIJK VOOR ZOVER DE BELASTING VOOR HET WOONKLIMAAT BEPERKT BLIJFT.
Dat betekent:
    • kleinschalige bedrijven,
    • geen materiële productie,
    • geen hallenbouw met verdieping, geen verkeersaanzuigende werking (dus geen productverkoop)
    • geen (geluids) overlast in de directe en verdere omgeving.

Uitslag:      17 EENS,    0 ONEENS,    0 GEEN MENING,    1 Vraagteken

 
Opmerkingen:
    • In overzicht is de paardenhouderij niet opgenomen. deze is met alle vergunningen in werking op de eindsestraat.
    • Aan huis gebonden beroep is al mogelijk in woonwijken (opgenomen in bestemmingsplannen)
    • Let op : kleinschalig kan tot grotere omvang leiden, moeilijk om dan een grens te trekken. Helaas is er een bedrijf in de steegstraat waar regelmatig vrachtauto’s op de weg staan. (onveilige situatie) De gemeente handhaaft niet
 
2. HORECA.
Stelling:  INITIATIEVEN ZIJN MOGELIJK ALS ZIJ PASSEN IN DE DORPS KARAKTERISTIEK VAN RUST EN RUIMTE.
Dat betekent:
    • kleinschaligheid als uitgangspunt.
    • geen terrasvorming op ( en in het talud van) de openbare weg
    • bezoekers dienen fietsen en auto’s te kunnen parkeren op eigen terrein (Opmerking over de laatste regel: kunnen moet zijn moeten)
Uitslag:      17 EENS,    0 ONEENS,    2 GEEN MENING
 
Opmerkingen:
    • Bij koffieschenkerij Frappé is het niet mogelijk alles op eigen terrein te plaatsen, geen overlast voor de directe omgeving.
 
3. EVENEMENTEN
Stelling:    DIENEN IN AANTAL BEPERKT TE ZIJN EN TE PASSEN BIJ HET DORPSE KARAKTER. DE INITIATIEVEN DIENEN UIT TE GAAN VAN LOKALE VERENIGINGEN, STICHTINGEN DAN WEL VAN ONZE LOKALE ONDERNEMERS.
 
Uitslag:      16 EENS,    2 ONEENS,    1 GEEN MENING
 
Opmerkingen: 
    • Mijns inziens zo weinig mogelijk evenementen, wij komen/wonen hier voor de rust.
    • Aandacht voor geluidsoverlast. is er geen centrum functie nodig?
    • Wel afspraken met lokale ondernemers om frequentie en overlast te beperken.
    • Initiatieven hoeven niet slechts uit te gaan van eigen ondernemers.

 

BEHOUD EN BESCHERMING VAN DE “NATUUR – RIJKE” OMGEVING EN HET EIGEN KARAKTER LINDEN

1. BEHOUD EN BESCHERMING VAN HET DORPSE KARAKTER – RUST EN RUIMTE- .

Stelling:

    • GEEN TROTTOIRS OF FIETSPADEN NAAST DE OPENBARE WEG, DAT WILLEN WE ZO HOUDEN.
    • BEHOUD VAN GROENE BUFFERS TUSSEN CAMPING ’T LOO EN DE KROMMENHOEK EN ACHTER DE WONINGEN AAN DE KERKSTRAAT.
    • ONTMOEDIGING VAN TOERISTISCHE GROEPEN SOLEXEN , MOTOREN EN SCOOTERS
    • ALTERNATIEVEN AANBIEDEN ZOALS VERHUUR VAN ELEKTRISCHE BOTEN EN FIETSEN.

Uitslag:      22EENS,    1 ONEENS,    3 GEEN MENING

Opmerkingen: 
    • Wielrenners en fietsen veel te hard door het dorp
    • De vragen zijn te divers gesteld. eens met uitzondering van 4de bolletje.
    • Geluidswal/scherm a73
    • Van groepen solexen die incidenteel door het dorp gaan heb ik geen last(2x)
    • 30 km herhaal borden plaatsen, extra fietspaden.
    • Zoals het nu is prima, geen ingreep nodig.
    • Wel fiets / wandelpad langs steegstraat naar beers.
2. BEHOUD EN BESCHERMING VAN DE NATUURLIJKE OMGEVING VAN HET DORP.
Stelling:
BEHOUD VAN GROEN LANDELIJK AANZICHT VANUIT OOST ( A73), ZUID (PLAS 7 EN BEERS), EN OOK VANUIT DE WEST EN NOORDZIJDE.

Uitslag:      22 EENS,    1 ONEENS,    1 GEEN MENING

Opmerkingen: 
    • Uitkijken voor initiatieven als windmolens voor groene stroom tbv gemeentelijke contingenten of verplichtingen.

 

3. BEHOUD EN BESCHERMING KARAKTERISTIEKE PANDEN.
Stelling:
ER ZIJN DIVERSE GEBOUWEN EN DORPSGEZICHTEN DIE BEHOUDEN MOETEN BLIJVEN: KERK EN PASTORIE, HET PAKHUISJE, DIVERSE VOORMALIGE BOERDERIJEN EN WOONHUIZEN (De dorpsraad wil komen tot een soort dorps-monumentenlijst)

Uitslag:      20 EENS,    0 ONEENS,    2 GEEN MENING

Opmerkingen: 

    • Wel selectief toepassen, niet alles is karakteristiek.
    • Behalve het pakhuis , dat mag nodig gerenoveerd worden, nu is het niet karakteristiek meer.
    • Het pakhuis wordt 10 x genoemd: van afbreken tot renoveren dan wel senioren woning.
    • Behoud en bescherming is voorbehouden aan de eigenaar / vergunningen.4. DE INGANG VAN LINDEN AAN DE OOSTERMEERWEG.
Stelling:
ALS EEN VAN DE TOEGANGSPOORTEN TOT NATUUR EN RECREATIE MOET DEZE INGANG INFORMATIEVER, REPRESENTATIEVER EN AANTREKKELIJKER. DE INGANG STAAT IN HET UITVOERINGSPAN 2018 VAN DE GEMEENTE. DE DORPSRAAD IS IN OVERLEG MET DE GEMEENTE OVER DE INRICHTING.

Uitslag:      16 EENS,    0 ONEENS,    4 GEEN MENING

Opmerkingen: 

    • Handhaven fout parkeren. afgelopen jaar weinig handhaving, zelfs na melding van klachten niet. linden dient geen toegangspoort te worden voor wat dan ook.
    • Top!!
    • Nadenken over mopgelijk consequenties (kansen . beperkingen) in relatie tot de doortocht vierdaagse.VERKEER EN VERVOER


1. DE VERKEERSBELASTING IS OP VELE DAGEN TE GROOT EN STRIJDIG MET DE WOONFUNCTIE. ER ZIJN ONVEILIGE SITUATIES. DE AANLEG VAN DE BOTENHELLING BIJ PLAS 3 HEEFT DE VERKEERSINTENSITEIT STERK VERGROOT. HET MEEST IN HET OOGSPRINGEND IS DE BOCHT AAN HET BEGIN VAN HET DORP. DE AANPASSING VAN VERPLICHTE RIJRICHTINGEN, PARKEREN EN SNELHEIDSBEPERKINGEN EISEN GOEDE HANDHAVING.

 

Uitslag:      19 EENS,    2 ONEENS,    1 GEEN MENING


2. VOOR FIETSERS, EN ZEKER VOOR GROEPJES SCHOOLGAANDE JEUGD, IS DE ROUTE VANUIT HET DORP TOT AAN DE OVERSTEEK VAN DE RAAMWEG ONOVERZICHTELIJK EN ONLOGISCH. DAARNAAST BLIJFT DE OVERSTEEK VAN DE RAAMWEG SOWIESO GEVAARLIJK DOOR HET INTENSIEVE (VRACHT)VERKEER ALDAAR.

Uitslag:      18 EENS,    2 ONEENS,    0 GEEN MENING

3. VANUIT VEILIGHEIDSOOGPUNT VERDIENT DE ONTSLUITING VAN LINDEN BLIJVENDE AANDACHT. DE AANRIJTIJD VOOR BRANDWEER AMBULANCE EN POLITIE KAN ONAANVAARDBAAR LANG ZIJN: DE DRUKTE NAAR EN OP DE RAAMWEG IS REMMEND, EN VIA BEERS/STEEGSTRAAT OF GASSEL, LANGZAAM EN SLECHT VINDBAAR. OP DRUKKE DAGEN KUNNEN HULPDIENSTEN DRUKKE PUNTEN NIET BEREIKEN DOOR FOUTIEF PARKEREN EN AFGESLOTEN SLAGBOMEN.

Uitslag:      16 EENS,    5 ONEENS,    1 GEEN MENING


5. HET ONDERHOUD AAN FIETS- EN WANDELPADEN, BERMEN STOEPEN EN BRUGGEN VERDIENT MEER SYSTEMATISCHE AANDACHT.

Uitslag:      19 EENS,    0 ONEENS,    2 GEEN MENING

Opmerkingen: 

    • Oplossing voor De Hostert: eenrichtingsverkeer maken. niet inrijden vanaf de kerkstraat, nu gaan ze met grote snelheid naar beneden richting beers. meteen ook een oplossing voor het alle verkeer.
6. FIETS- MAAR MET NAME WIELREN-GROEPEN ZORGEN VOOR GEVAARLIJKE SITUATIES MET NAME OP DE ZONDAGMORGEN DOOR ONVEILIG EN ONBEHOORLIJK WEGGEDRAG.
 
Uitslag:      15 EENS,    4 ONEENS,    0 GEEN MENING

7. GEEN DOORGAAND ZWAAR, LANG, BREED EN VERVUILEND VERKEER DOOR HET DORP.

Uitslag:      17 EENS,    1 ONEENS,    0 GEEN MENING
 
Opmerkingen: 
    • Het fietspad vanaf de oostermeerweg doortrekken tot aan de burcht en vandaar oversteek naar het hooghuis, zo kan de oversteek achter Jos Bakker vervallen.

OPMERKINGEN EN AANVULLINGEN. EN WELKE PUNTEN ZIJN VOOR MIJ HET MEEST VAN BELANG?
    • Fietsbellen verplicht stellen, wielrenners hebben meestal geen bel op de fiets.
    • 30 km geldt voor het hele dorp, wordt niet aangehouden.
    • ABC heeft in haar verkiezingsprogram aangegeven om de oversteek bij de raamweg veilig te gaan maken door deze te leggen nabij de woning van de familie Driessen en vanaf daar recht op de oversteek van de raamweg, met zo mogelijk een oversteekknop voor de fietsers die dan het raamweg verkeer stop zet.
    • Volgorde van prioriteit 2,6,5,3.
    • Oversteek fietsers dichter naar de woning van familie Driessen en oversteek Raamweg dichter naar Cuijk.
    • Verkeersproblematiek is de combinatie van fietsers, auto’s met boten en campers.
    • Meer handhaving nodig !!! Als je klachten doorgeeft krijg je nooit terugkoppeling van de gemeente.
    • Ik zie met enige regelmaat “buitenlandse vrachtwagens” die bij nacht en ontij via de Steegstraat proberen met hun giga vrachtauto-oplegger het dorp te verlaten. kennelijk zijn die de weg kwijt.
    • Ik kan mij voorstellen dat er in Linden een coöperatie ontstaat. Deze coöp. biedt diensten aan in willekeurige volgorde: thuiszorg, tuinonderhoud, huisonderhoud, vervoer: eigen ‘golfkar op zonne-energie, samen eten in de burcht, halen en brengen boodschappen, beheer van toekomstige glasvezel voorzieningen en wat er nog meer nodig is.
    • Geluidswal a73.
    • De bouw van seniorenwoningen in welke vorm en op welke manier dan ook is voor mij het belangrijkst. Bouwen aan De Hostert, waarom niet?
    • Omleiden verkeer bij de camping.
    • Niet alle wielrijders zijn gevaarlijk.
    • Helemaal eens met punt 6o.
    • Onbehoorlijk fietsgedrag wordt steeds beter.
    • Extra botenhelling aan de beerse kant van de ophaalbrug.
    • Watsapp borden.
    • Botentrailers weren.
    • De drempel aan het begin van het dorp handhaven.
    • Beter zicht wil niet altijd zeggen veiliger verkeer.
    • Bocht in steegstraat is ook onoverzichtelijk.
    • Bij punt 1.: Ook goede inrichting en verkeersgeleiding door b.v. het sturen van de uitrijrichting bij ’t loo is een goede gedachte.

TOERISTISCHE ONTWIKKELINGEN EN (WATER)RECREATIE


LINDEN STAAT OP DE KAART MET CAMPINGS, WATERSPORT, STRANDEN EN SURFOEVERS EN EEN DIVERSITEIT AAN HORECA.
 
1.   
DE MOGELIJKHEDEN VAN HET WATER BEHOUDEN EN BENUTTEN. ZO ZOUDEN ER HER EN DER AANLEGSTEIGERS VOOR PASSANTEN MOETEN ZIJN, OOK BIJ NIEUWE HORECAGELEGENHEDEN (B.V. DE ZOETE GEEST).
KORTOM: SPREIDING IN PLAATS VAN CONCENTRATIE OM HET LANDELIJKE KARAKTER EN DE RUST ALS “SELLINGPOINT” TE BEWAREN. DENK AAN DE CAMPERPLAATS OP DE GEEST, DIE KENNELIJK IN EEN BEHOEFTE VOORZIET.

 Uitslag:      11 EENS,    5 ONEENS,    3 GEEN MENING

Opmerking: 
(te) Veel spreiding geeft verrommeling, kansen aanleg pontje naar de geest 
2.
ER IS RUIMTE VOOR MEER B&B MOGELIJKHEDEN. OPMERKING: BINNEN DE GEGEVEN KADERS, AMSTERDAMSE TOESTANDEN VOORKOMEN.

  Uitslag:      13 EENS,    2 ONEENS,    4 GEEN MENING

 
3.
LINDEN KENT NAAST WATER EN NATUURRECREATIE OOK ANDERE AANTREKKELIJKE MOGELIJKHEDEN, DIE MET VOLDOENDE BETROKKENHEID BETER BENUT KUNNEN WORDEN EN ANDERSOORTIGE BEZOEKERS KUNNEN TREKKEN. WE NOEMEN ONDERMEER DE HISTORISCHE SCHEPEN, MONUMENTEN EN HISTORIE; ZOALS DE KERK, DE PASTORIE EN OUDE PASTORIE, PASTORIETUIN, HET OORLOGSMONUMENT. ETC… OPMERKING: HISTORISCHE SCHEPEN: NIET MEE EENS. PROMOTIE KAN NOOIT GEEN KWAAD.
 
Uitslag:      17 EENS,    1 ONEENS,    3 GEEN MENING

 

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN, DAN WEL WAAR WE NOG AANDACHT AAN MOETEN BESTEDEN
 
GLASVEZEL AANLEG. WE ONDERZOEKEN OF ER EEN 2-ZIJDIGE KABELVERBINDING MOGELIJK IS TUSSEN DE BURCHT EN DE KERK ZODAT INCIDENTEEL EN KOSTBAAR AANLEGGEN VAN DEZE VERBINDING TOT HET VERLEDEN GAAT BEHOREN. WE ONDERZOEKEN OOK OF DE TE GRAVEN SLEUVEN DOOR HET DORP MOGELIJK FUNCTIONEEL MEE TE NEMEN ZIJN IN ENERGIE BESPARENDE PROJECTEN EN / OF CAMERA BEVEILIGING BIJ DE OPENBARE RUIMTE.
 
Uitslag:      19 EENS,    0 ONEENS,    2 GEEN MENING

Opmerkingen: 
Gebruik sleuven voor aansluitingen oplaadpunten elektrische auto’s.
Graafwerkzaamheden graag met archeologische begeleiding.

VERBETERPUNTEN:

1.
DE UITSTRALING: BEZOEKERS KRIJGEN TE WEINIG DE INDRUK DAT ER ZORG WORDT BESTEEDT AAN INFORMATIE, AANKLEDING, BEWEGWIJZERING EN ONDERHOUD.

Uitslag:      11 EENS,    4 ONEENS,    6 GEEN MENING
 
Opmerkingen: 
Kenbaar maken waar plek is voor kite-surfers.
De informatie etc. zou wel toeristisch “proof” gemaakt kunnen worden. Hier zouden fraaiere oplossingen passend zijn.
Laat vooral de mensen zelf hun omgeving verzorgen. Dat is de belangrijkste uitstraling.2.
DE FEITELIJKE BESTEMMING KOMT VAAK NIET OVEREEN MET DE BEDOELDE OF OFFICIËLE BESTEMMING DAARDOOR ONTSTAAT ONGECONTROLEERD GEBRUIK EN ZIJN VOORZIENINGEN, BEBORDING OF ONDERHOUD SOMS NIET MEER ADEQUAAT.
 
Uitslag:      9 EENS,    3 ONEENS,    7 GEEN MENING

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien: stuur een Whatsapp bericht naar Johan: 06-14145574 of Ed: 06-23877506. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op over het publiceren van je evenementen aankondiging of andere zaken die je geplaatst wilt hebben op www.Grootlinden.nl

Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen