Verslag van de dorpsraad jaarvergadering 11 oktober 2018

Aanwezige bestuursleden:
Jan van den Broek, Johan van den Boom, Els van Daal, Jan van Essen en Han Ribberink

Aanwezige belangstellenden:
20 Lindenaren, zie de presentielijst.

Aanwezige gasten:
Wethouder Gerard Stoffels, Gerrie Poke van den Brink (Liberaal LvC), Henriette Thijssen (Liberaal LvC), Anton Visscher (SP), Mariëlle van Zuilen (D66), Nico Heere, contactpersoon gemeente Cuijk.

Afmeldingen van de politieke partijen:
Mieke van Diemen (Groen links) en Rob Poel (PvdA)

Afmeldingen vanuit Linden:
Ed Tigchelaar, Willemien Selten, Maria en Wiel Thelosen, Joost en Marie-José Angenent, Jos en Heleen Bakker en Jeanette van Raay.

Opening:
De voorzitter opent met een welkom aan alle aanwezigen en meldt de afwezigen met kennisgeving. De agenda wordt vastgesteld.

Reglementair gedeelte:
 • Mededelingen: geen.
 • Verslag vorige jaarvergadering 5 oktober 2017. Er zijn geen op of aanmerkingen. Het verslag wordt met applaus vastgesteld.
 • Financieel jaarverslag is goedgekeurd door Dinie Schoenmakers en Astrid van Zuylen. Astrid is verhinderd aanwezig te zijn. Er is inmiddels een grote reservering voor lopende projecten, waaronder de dorpsentree. Petra Schimmel vraagt of deze bestemming wel onder de noemer van sociale vernieuwing kan vallen. Dit gaat uitgezocht worden.
 • Samenstelling bestuur en bestuursverkiezing: lof en tevredenheid dat we nu in en met een team (zes personen) kunnen werken.
Lopende Lindense ontwikkelingen en beleid voor komende jaren.
Naar aanleiding van het voorliggend jaarverslag 2017 – 2018 van het bestuur.
 • Han Maassen wordt door de voorzitter in het zonnetje gezet. Vanaf 2007 actief en intensief bezig met het op poten zetten van de website Grootlinden. Een groot project dat wezenlijk bijgedragen heeft aan de onderlinge betrokkenheid, informatie voorziening en wat al niet meer. De Lindense website is een niet meer weg te denken onderdeel van het Lindens wel en wee. Johan en Ed zullen het stokje nu van Han overnemen. Onder groot applaus en een even grote bos bloemen ontvangt Han onze complimenten. In zijn terugblik op 11 jaar “www.grootlinden.nl” memoreert hij terecht ook nadrukkelijk de samenwerking met Wil Willemsen, die jarenlang zijn wekelijkse maat en sparringpartner is geweest.
 • Dorpsentree aan de Oostermeerweg en parkeren Olie en Stoom. Allereerst maken we melding dat we in het vervolg zullen spreken over de Sociëteitshaven i.p.v. Olie en Stoom. Vervolgens, aan de hand van de kleurrijke ingetekende plattegrond van de kruising Oostermeerweg - weg naar Den Drul, maken we duidelijk hoe we als dorpsraad de entree willen inrichten met een plek voor het oorlogsmonument. 
  Opmerking: mogelijk meer ruimte en cachet geven op die plek. Ingetekende parkeerruimte voor 6 á 8 auto’s
  Opmerking: is dat voldoende en verwijs naar de parkeerplekken elders in het dorp en bij de camping. Paaltjes om wild parkeren te voorkomen.
  Opmerking: mogelijk is het nodig om langs de weg naar Den Drul ook daar deze paaltjes een stuk door te zetten om berm parkeren daar tegen te houden.
 • Over dit ontwerp loopt al contact met de gemeente en onze ideeën zijn positief ontvangen. Wat betreft de inrichting en aankleding zal de dorpsraad hieraan mee gaan betalen.
 • Pastorietuin. Naar aanleiding van de huidige stand van zaken - buitenzijde gesnoeid om overlast in de Hostert en het pad te voorkomen – vraagt de vergadering om meer druk op het contact te zetten omdat men dit wel een erg povere resultaat vindt voor deze verwaarloosde tuin in het hart van het dorp. We verwachten als dorpsraad dat de kaarten daar over een aantal jaren, ongewisse toekomst kerk enpastorie, anders zullen komen te liggen en het gehele gebied zal gaan veranderen. Els geeft daar een inkijk in pratend over (senioren) woningen.
 • Woningbehoefte in linden. Als vervolg op de discussiemiddagen die vorig jaar in de gemeente Cuijk zijn geweest over wonen en zorg voor ouderen, nemen vanuit Linden Els van Daal, Johanna Jongekrijg en Han Maassen deel aan de opgerichte groep van 30 die in de gemeente Cuijk allerlei projecten rondom wonen zorg en welzijn voor ouderen wil stimuleren. In Linden is er een concreet plan van Sander Peters en Miranda van den Besselaar om op de Hostert een viertal appartementen voor starters en 4 tot 5 grondgebonden seniorenwoningen te realiseren. Op de locatie is al een goedgekeurd plan voor recreatiewoningen. Ook de gemeente is hierover positief en wil, onder voorwaarde dat de woningen door senioren bewoond worden, mogelijk permanente bewoning toestaan. Het worden huurwoningen. Een verandering van de bestemming kan in een latere fase worden gerealiseerd. Als eerste zal gestart worden met de appartementen en daarna in fasen de seniorenwoningen. Er zijn al diverse gegadigden die zich bij Sander gemeld hebben. Het totale plan zal enige jaren in beslag nemen Zeker is dat dit vooralsnog de enige mogelijkheid voor huurwoningen zal zijn, aangezien Mooiland heeft aangegeven geen nieuwe woningen te zullen bouwen in linden.
 • Aanleg glasvezel in Linden staat voor het komend jaar op de planning. De dorpsraad zal komende winter stevig in overleg moeten over meeliften met graafwerkzaamheden voor mogelijke andere voorzieningen m.b.t. veiligheid en communicatie. Ideeën zijn welkom !!! (budget: sociale vernieuwing.)
 • Uitbreiding aantal camperplaatsen. De vergadering geeft aan dat het, naast de verplichte rijrichting, die komend seizoen goed gecontroleerd en gehandhaafd dient te worden, zaak is ook de knelpunten op de route over de Hardweg brug aan te pakken: draai het eenrichtingsverkeer bij de brug om. Eerst het verkeer vanaf het dorp dan ruimte voor het tegemoetkomend verkeer. Zorg voor uitwijk/passeer stroken op dit traject. Maak de uitrij situatie bij de slagbomen zodanig dat het links uitrijden een natuurlijke gang van zaken wordt. Pas daar de infrastructuur op aan.

Via het jaarverslag legt het bestuur formeel verantwoording af over het in het afgelopen jaar gevoerde beleid. De vergadering stemt zonder hoofdelijke stemming, maar met applaus in met dit gevoerde beleid.


Pauze.

Na de pauze:

Wat is wezenlijk voor de toekomst van een vitale kern Linden?
Toelichting: Ons dorp is op verschillende manieren aantrekkelijk. Het is niet moeilijk een lijstje te maken van de aantrekkelijkheden en soms ook minder aantrekkelijkheden dan wel van de/onze sterke en zwakke punten. De sterke punten willen we natuurlijk allemaal behouden en benutten. Als bestuur hebben we de vorige “visie” op Linden inmiddels geactualiseerd. We horen graag jullie opmerkingen en commentaar.

Via een dia presentatie en enquête formulieren worden de diverse thema’s behandeld en kan ieder zijn /haar mening laten horen en schriftelijk vastleggen. We hebben in het totaal t/m zondagavond 14 oktober 18: 25 ingevulde enquêtes terug gekregen. ( zie de bijlagen 1 t/m 5). We spreken af op een nader te bepalen manier ook de niet aanwezigen de gelegenheid te bieden de enquête in te vullen.

Rondvraag:
Van meerdere kanten wordt aangedrongen om het thema VEILIGHEID hoog op de bestuursvergadering te zetten. Denk aan: inbraken bij gezamenlijke feesten/evenementen. Denk aan onveiligheid in het kader van drugs dealen, dan wel andere handel op het Bastion en plekken aan de Steegstraat buiten het dorp.
Suggesties zijn:
 1. Minder openbaar data bekendmaken.
 2. HANDHAVING en CONTROLE.
 3. Whatsapp – groepen etc.
 4. Intensief contact met wijkagent.
Sluiting van de vergadering

Johan van den Boom,
Notulist,13 oktober2018