Jaarverslag 2017- 2018 bestuur Dorpsraad Linden.


Bestuursleden:  Jan v.d. Broek, Jan v. Essen, Johan vd Boom, Els van Daal, Ed Tigchelaar en Han Ribberink, die samen met zijn partner Henriette Huisinga  1 duozetel  inneemt.
Bestuursvergaderingen: 11 keer, maandelijks, in de regel op de eerste maandag van de maand, We ontvingen in de loop van het jaar 13 belangstellenden.

Thema’s:
Lindense website
Schreven we vorig jaar: Han Maassen is doende het stokje van de website gaandeweg over te dragen. Het bleek een langerdurend en hardnekkiger proces als gedacht. Tot bij wijze van spreken de dag van gisteren is Han’s hulp onontbeerlijk geweest. Nu heeft een schitterend voorjaar en zomer, - kruip dan maar eens uren binnen in huis -,  daar ook niet aan meegewerkt. Toch willen we nu op déze jaarvergadering officieel afscheid nemen van Han als webmaster van de Lindense website “Grootlinden”. Ed Tigchelaar en Johan vd Boom, langzaam maar zeker steeds meer ingewerkt, nemen de site van Han over.

“Olie en Stoom”, verder te noemen Sociëteitshaven.
Het Collegebesluit m.b.t. de vergunning verlening aan de Sociëteitshaven in plas 2 in het najaar van 2017  nemen we voor kennisgeving aan. Desalniettemin  heeft de gang van zaken ons daar ter plekke ook dit jaar regelmatig bezig gehouden. Begin 2018 is er veel commotie en onvrede over de veroorzaakte troep op en rond het voetpad, achter de slagboom  bij de inrichting van de Sociëteitshaven in plas 2. Zo hebben we ingegrepen,- en met succes,- toen bleek  dat  het parkeerterrein niet conform de vergunning werd ingericht. Terugkijkend op de gehele gang van zaken voelen we ons als dorpsraadbestuur door de gemeente onvoldoende geïnformeerd over de feitelijke omvang en inhoud van de verleende vergunning. Bovendien is in eerste instantie geen rekening gehouden met wensen en voorwaarden van de Dorpsraad .We blijven volgen of alles daar nu conform de regels en toezeggingen gebeurd.

Dorpsentree aan de Oostermeerweg
In het Jaarplan Cuijk 2018 is tot onze tevredenheid opgenomen ’verbetering ingang dorp Linden’ . We hebben schetsmatig in beeld gebracht hoe we aan de nu rommelige dorpsentree,  – met aan de ene kant o.m. de slagboom, de nauwe doorgang en aan de andere kant  het vaak kris kras wild parkeren, -  een betere en meer welkome uitstraling kunnen geven. Er is meerdere malen contact geweest over mogelijke inrichting van deze entree waarbij de plek van openbaar parkeren een discussie punt blijft.  Als dorpsraad willen we aan de noordzijde van de Oostermeerweg maximaal groen en natuur behouden en naast de parkeerplek van de Sociëteitshaven, - als die daar gehandhaafd blijft -,  niet nog meer auto’s aan die kant.
(schets is bijgevoegd.)

De pastorietuin.
We schreven in het verslag van de jaarvergadering 2017 dat het parochiebestuur  besloot  te onderzoeken of er ter plekke bebouwing mogelijk is. Nader contact met het parochiebestuur maakte duidelijk dat de gemeente terughoudend is in bestemmingsplanwijziging om woningbouw dáár mogelijk te maken. Meer dan noodzakelijk onderhoud aan de buitenranden van de pastorietuin langs de Hostert en het pad tussen Steegstraat en Hostert zit er dan ook nu niet in. Dit terugsnoeien van de begroeiing is inmiddels gebeurd.

Woningbehoefte in Linden.
Het gaat hier over huurwoningen voor starters en/of senioren. In het najaar van 2017 komt hier op initiatief van de SWOC/KBO middels een info en discussie middag op 22 /11 in ’t Steunpunt in Beers beweging in. Met meerdere Lindenaren zijn vanuit ons bestuur  Jan v.d. Broek, Els van Daal en Johan v.d. Boom deelnemend. We vinden Han Maassen en Johanna Jongekrijg bereid om samen met Els van Daal, deskundig op dit gebied, voor Linden het voortouw gaan nemen en gedrieën een werkgroep te vormen. Voorjaar 2018 ontvouwen  Sander Peters en Miranda van den Besselaar  hun plannen om op de Hostert 11 in te spelen op de behoefte van senioren om in Linden te kunnen blijven wonen. Gezegd kan worden dat én bij de werkgroep én bij de overheid een positieve grondhouding t.a.v. deze plannen aanwezig is en ook als dorpsraad stellen we dit initiatief op prijs. Daarnaast willen we nadrukkelijk niet onvermeld laten dat we in Linden ook moeten kijken naar in eigen huis blijven wonen met ondersteuning van domotica, (interactieve digitale mogelijkheden). De werkgroep is deze zomer gaan kijken naar het chalet op de camping en was enthousiast. Goede kwaliteit en heel goed voor seniorenbewoning geschikt te maken. Van gemeentewege wordt gedacht om binnen de geldende recreatieve bestemming op de Hostert voor senioren een permanent verblijf daar toe te staan. Hierover is contact geweest met portefeuille- en wethouder Joost Hendriks die daarnaast pleitte voor CPO ( collectief particulier ondernemerschap) als mogelijkheid in de kernen. Mogelijk dat de pastorie in de toekomst hiervoor beschikbaar kan komen.


En verder….

Januari ’18
De glasvezel aanleg  komt voor het eerst ter sprake. Overigens niet meer dan met de opmerking dat we op de hoogte willen blijven. Inmiddels is bekend dat in het voorjaar van 2019 als alles volgens planning verloopt, Linden aan de beurt is. We zijn nu aan het bezien of  kerk en pastorie ook aangesloten gaan worden en daarmee voldoende toekomst bestendig zullen zijn.


Over het onderhoud van het JP Keijzerspleintje en omliggend terrein zijn met de gemeente afspraken gemaakt, die schriftelijk bevestigd zullen worden, over de lei-linden, de omgeving  van het H.Hartbeeld en meer. De kinderkopjes die voor problemen zorgen zijn per definitie slecht te onderhouden en zijn mogelijk t.z.t. aan vervanging toe.

Mei , juni en juli 18
Uitbreiding van het aantal camperplaatsen.  De  tijdelijke vergunning die het college verleent, van 11 naar 35 campers overvalt ons. We hebben hierover contact met de gemeente en later ook met de gebroeders Peters, waarbij naast deze uitbreiding ook het gebrek en gemis aan wederzijds contact ter sprake komt. We spreken af dat de camping in het najaar of komende winter het initiatief zal nemen hun (verdere) plannen aan het dorp te presenteren. De gemeente koppelt aan deze tijdelijke vergunning een verplichte uitrij richting voor én de grote parkeerplaats( boottrailers) én de campers via de Hardweg brug.


Jeux de Boules:  een inmiddels traditionele happening ‘s zondags na de vierdaagse. We besluiten als dorpsraad te zorgen voor een sluitende begroting door het tekort, zo nodig aan te vullen.

Juli  augustus en september  ‘18
Visieontwikkeling  op toekomstige invulling van (Kern) Linden. We hebben een aantal malen van gedachten gewisseld over onze visie over de toekomst van het dorp.


We willen daar na de pauze met jullie over in discussie gaan.

Tot slot
Ook in dit jaar hebben we waar mogelijk tijd en energie gestoken in het bijwonen van informatie avonden, thema avonden, het platvorm overleg, werkgroepen, en overleg met ambtenaren en wethouders. We danken daarnaast bij deze nadrukkelijk alle Lindenaren en anderen die meegewerkt hebben aan de uitvoering van diverse activiteiten, het meedenken bij verschillende onderwerpen en hun inbreng bij onze vergaderingen. We zijn bijzonder verheugd dat wij, het bestuur dit afgelopen jaar verdubbeld zijn in aantal. Van 3 naar 6 personen. Meer diversiteit, meer invalshoeken en meer vertegenwoordiging. Met dank daarvoor aan Ed Tigchelaar Els van Daal en Han Ribberink / Henriette Huisinga.


Johan van den Boom   Secretaris Dorpsraad Linden   September 2017