Verslag van de dorpsraad bestuursvergadering van 10 september 2018

Aanvang: 20.15 uur  Locatie: De Burcht

Aanwezige bestuursleden: Johan van den Boom, Els van Daal, Jan van Essen, Han Ribberink, Ed Tigchelaar.

Jan van den Broek en Nico Heere hebben afgemeld.

1. Johan opent, bij afwezigheid van Jan vd Broek, de vergadering en stelt de agenda voor.

2. Verslag vergadering 6 aug 2018 is al goedgekeurd en op de site geplaatst.

3. Mededelingen:

Vanuit platform overleg 29 aug.

a. Unaniem wordt ervoor gepleit om de betaling voor groenafval terug te draaien. Veel commotie.

b. DOS, Digitaal Ouderen Steunpunt, wordt gepresenteerd. Hier blijkt er waar nodig goede burenhulp.

c. MFA, (multi functionele accommodatie)dorpshuizen worden bedoeld, er wordt gewerkt aan een handboek en mogelijke onderlinge samenwerking bij bv uitleen cq inkoop.

d. 3 november is er open dag op het gemeentehuis. Ook wij kunnen ons daar als dorpsraad presenteren; vooralsnog zien we daar geen meerwaarde in.

Burgerparticipatie kick-off 29 aug.

a. Vorig initiatief burgerparticipatie betreffende gemeentelijke begroting lijkt op niets uitgelopen.

b. Nu is het thema "openbare ruimte" aan de orde. We zijn nogal sceptisch. Han, Jan en Johan zullen deelnemen aan de start van het project op 20 sept in Merlet. Ook Els heeft een uitnodiging. We hopen op meerdere Lindenaren.

Ontwikkelingen zorg en wonen.

Tijdens de laatste bijeenkomst van de werkgroep wonen zorg welzijn was er een zeer boeiende presentatie van de organisatie Vastgoedregisseur bv inzake CPO en consument gericht bouwen. Els van Daal heeft in dit kader intensief contact met de projecttrekker voor een mogelijk CPO in St Agatha. We zullen tijdens de jaarvergadering nader ingaan op het "wat en hoe" van een al of niet mogelijk / wenselijk CPO in Linden.

Eikenbomen in de Kerkstraat en Eindsestraat.

Er is een nadrukkelijke wens van aanwonenden om de grote eiken te kappen en te vervangen door nieuwe aanplant. De overlast neemt steeds grotere vormen aan. We krijgen dit alles nog op schrift en zullen dit verzoek doorleiden naar de gemeente. Wel hebben wij vraag of er ook andere oplossingen zijn, zoals goede snoei. Het duurt namelijk 20 tot 30 jaar om weer zo’n mooie bomenstraat te krijgen.

Glasvezel aanleg, mogelijk start voorjaar 2019,

We willen bezien of bij het graafwerk eer waar nodig meegelift kan worden voor ander soortige aansluitingen. We denken o.m. aan coax tussen Kerk en de Burcht, bedrading tbv Kr. Plassenloop ihkv geluidsvoorzieningen langs een gedeelte van de route etc…

4. Visie ontwikkeling op de toekomstige invulling van Linden

    We werken gezamenlijk aan vorm en inhoud van dit thema voor de komende jaarvergadering.

    Op de werkbijeenkomst van maandag 24 september 20.15 moet inhoud en vormgeving op tafel liggen.

5. Data volgende bestuursvergaderingen zijn maandag 5/11, 3/12 en 7/1/19 20.15 in de Burcht.

   P.M. de datum van het vgl platform overleg is 21 november. .. (wie ?)

6. Overleg met betrekking tot o.m. evaluatie uitbreiding campers / verkeerseffecten is gepland op woensdag 3 okt. 08.00 uur op het gemeentehuis.

 

Dinsdag 11 sept. 2018

Notities

Johan van den Boom

Secr.