Aanvang: 20.15 uur

 

Locatie: De Burcht

Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Johan van den Boom, Jan van Essen, Els van Daal, Ed Tigchelaar en

Nico Heere contactpersoon vanuit de gemeente Cuijk.

Verhinderd: Henriette Huisinga en Han Ribberink

1. Jan vd Broek opent de vergadering en stelt de agenda vast.

2. Verslag vergadering 2 juli 2018 is al goedgekeurd en op de site geplaatst.

3. Ingekomen post en mededelingen:

Ontwikkelingen zorg en wonen: Els, Han M. en Johanna J. – de werkgroep - is gaan kijken naar het chalet op de camping en is enthousiast. Goede kwaliteit en heel goed voor seniorenbewoning geschikt te maken. Van gemeentewege wordt gedacht om binnen de geldende recreatieve bestemming op de Hostert voor senioren een permanent verblijf daar toe te staan. Hierover is contact geweest met portefeuille- en wethouder Joost Hendriks die daarnaast pleitte voor CPO ( collectief particulier ondernemerschap) als mogelijkheid in de kernen. Mogelijk dat de pastorie in de toekomst hiervoor beschikbaar kan komen. Vanuit het contact met Sander wordt duidelijk dat de ontwikkeling van de Hostert gefaseerd zal gaan, waarbij eerst de accommodatie in de vml. boerderij gerealiseerd wordt en in tweede fase de 5 vrijstaande (senioren) chalets.

Jan vd Broek en Jan van Essen gaan 29 aug. naar het platform overleg.

Jan vd Broek, Els en Johan gaan 1 oktober naar het overleg over de nota Waterrecreatie K-Plassen.

Jan vd Broek Jan van Essen en Johan op 21 aug naar de bijeenkomst Co-creatie Openbare Ruimte Cuijk

Parkeerplaats voor Olie en Stoom en Ontwikkelingen dorpsentree:

Het in het vorige verslag gemelde overleg met de gemeente en de Sociëteitshaven, - bekend onder de naam Olie en Stoom, zij vragen formeel om vanaf nu de titel Sociëteitshaven te gebruiken, heeft plaatsgevonden op woensdag 25 juli. Uitkomst daarvan is dat aan het college voorgelegd wordt dat de Sociëteitshaven bij haar steiger mag parkeren, met behoud van de in de vergunning opgenomen aandachtspunten mbt veiligheid voetgangers en dat de 7á 8 openbare plaatsen in de oksel van het weggetje naar de Drul in de voorzijde van het bosje aldaar gerealiseerd kunnen worden. Vrijdag 10 aug zullen we concreet schetsen hoe we een en ander nader willen invullen. (Ed, Jan 2x, Johan)

Jeux de Boules: 15 teams en de nodige bezoekers en supporters hebben een geslaagde middag gehad. Het bleek een evenement voor jong en oud. Om een meer rechtvaardige kosten verdeling te krijgen zal er vgl. jaar voor bezoekers een entree gevraagd worden. De dorpsraad spreekt veel waardering en dank uit voor de organisatie van Ed en Willemien.

4. Visie ontwikkeling op toekomstige invulling van Kern Linden:

Het stuk zal op de jaarvergadering in oktober ter discussie komen en behandeld worden.

J.v.d. Broek zal een samenvatting schrijven over de gevormde meningen, adhv de verder behandelde onderwerpen. We missen Han R. de opsteller van de diverse thema’s. We reageren op het eerdere concept met wijzigingen en aanvullingen. We gaan bezien hoe de karakteriek van Linden gewaarborgd kan worden / blijven middels toetsingskaders voor bouw, beschermde dorpsgezichten en markante gebouwen.

5. Wat verder ter tafel komt.

De verplichte uitrijrichting bij de camping werkt behoorlijk goed mbt de campers maar nauwelijks voor de trailers met boten. Daar is nadrukkelijk veel onvrede over. We vragen Nico dat duidelijk over te brengen en HANDHAVING is een must, anders blijft de verplichte rijrichting een lachertje en opnieuw een bron van ergernis en verkeersonveilige situaties. Gekeken zal ook moeten worden naar de veiligheid van langzaam verkeer aan de noordzijde van de hardweg, nu deze omleidingroute van kracht is.

HONDENPOEP blijft punt van grote zorg, we zinnen op actie.

6. Data volgende vergaderingen maandag 3 september 20.15.(Jan vd B. en Els afwezig): opstellen concept agenda jaarvergadering.

Jaarvergadering op 11 oktober 20.00 uur in de Burcht.

 

Woensdag 8 aug 2018

Johan van den Boom, Secr.