Verslag van de bestuursvergadering van: 4 juni 2018

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: De Burcht

Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Johan van den Boom, Els van Daal, Jan van Essen, Henriette Huisinga, Han Ribberink,Ed Tigchelaar en Nico Heere contactpersoon vanuit de gemeente Cuijk.

Gasten: Patrick en Sander Peters.

1. Jan vd Broek opent de vergadering en stelt voor agendapunt 5 als eerste te behandelen zodat de gebroeders Peters de ruimte hebben om de vergadering daarna eventueel te verlaten.

2. Overleg over de gang van zaken m.b.t. de aangevraagde en inmiddels verleende vergunning tot uitbreiding van het aantal campers van 11 naar 35 voor maximaal 2 jaar. Info van de zijde van de camping: "De bestemmingsplan wijziging die deze uitbreiding vraagt is een zeker 2 jaar lopende procedure. We hebben de direct omwonenden geïnformeerd over deze tijdelijke aanvraag. De gemeente heeft aan deze tijdelijke vergunning al wel heldere voorwaarden gekoppeld. De belangrijkste is de verplichte uitrijrichting voor campers, dagrecreanten en bezoekers van de botenhelling om via de Hardweg-brug en aansluitend Hooge Voort /Lommerstraat Linden te verlaten". Deze afspraak is winst voor het dorp, maar van de zijde van de dorpsraad laten we er ook geen misverstand over bestaan dat wij het niet informeren van het dorp, hetgeen nadrukkelijk afgesproken was én met de gemeente én met ons, als dorpsraad, een slechte zaak vinden. Het schaadt het proces van open en tijdige info. Het is een gemiste kans op verbetering van de verhoudingen. Jaarlijkse en tijdige info wanneer nodig, is voorwaardelijk om tot goede verhoudingen te komen. Patrick geeft tevens aan dat de invulling van het kampeerbosje op z’n vroegst pas in 2020 aan de orde zal zijn.

Samenvattend stellen we een aantal zaken inhoudelijk vast. De gemeente heeft toegezegd op korte termijn de verkeersborden m.b.t. verplichte uitrijrichting te zullen plaatsen en dit strikt te zullen handhaven. De camping informeert nu al alle campers op de verplichting om uitrijdend linksaf de standplaats te verlaten. Formeel is het de camping vergund maximaal 35 campers te plaatsen. De campers, dagrecreanten en bezoekers van de botenhelling die rechts af richting het dorp rijden zijn in overtreding en kunnen dus beboet worden. Daarnaast melden de gebroeders Peters dat het toiletgebouwtje dat nu in de camperzone staat in het najaar door de gemeente bij de "surfoever" geplaatst zal worden. Dat de gemeente 3 juli komt bezien hoe een en ander daar nu concreet vorm is gegeven. Dat de grote parkeerplaats gemaaid, schoongehouden,- inclusief de toiletunits,- wordt door de camping, en dat de heggen gesnoeid worden door de gemeente. Dit laatste wordt hoog tijd: de diverse doorgangen naar het water zijn bijna ondoordringbaar. Omdat er vaker geparkeerd wordt bij de slagboom en het fietsspoor van de parkeerplaats naar "de Berg" en op de parkeerplaats daar tegenover bij de grote doorgang naar de surfoever, stellen we voor om ivm de veiligheid en bereikbaarheid voor nooddiensten daar een "parkeerverbod" te maken. Datzelfde zou ook moeten bij de slagboom helemaal aan het eind van de parkeerplaats. Ook wordt duidelijk dat de verplichte uitrijrichting eveneens geldt voor de toekomstige gebruikers van het kampeerterrein links aan de Hardweg. Het terrein wordt naar het laat aanzien tegen 2020 in gebruik genomen. Nu we het over het parkeren hebben: ook in de Eindsestraat en Kerkstraat staan regelmatig auto,s en campers geparkeerd waar dat verboden is. Meer toezicht en handhaving geldt dus niet alleen voor de omgeving van de camping. We concluderen met nadruk ook als signaal naar de gemeente dat handhaving cruciaal is voor een betere gang van zaken in en om het dorp. Daarnaast blijft de vraag aan Patrick en Sander om, zoals afgesproken, ook de inwoners over de voorgenomen ontwikkelingen van de camping te informeren.

3. Verslag vergadering 14 mei 2018 is al goedgekeurd en op de site geplaatst. Els vraagt n.a.v. het verslag of er al reactie van het parochiebestuur is n.a.v onze vraag om dringend gewenst onderhoud. We hebben nog geen reactie gehad en Johan zal telefonisch contact opnemen en zo nodig een afspraak maken.

4. Mededelingen:

Platform dorps- en wijkraden van woensdag 16 mei: Els en Johan zijn geweest. Twee grote items; presentatie over de structuurvisie sociaal domein en informatie over Verdeliet, wereldtuin. We zouden daar ook als dorpsraad eens kunnen vergaderen. Van belang ook is dat met het nieuwe college de taken veranderd zijn. Burgemeester W. Hillenaar gaat het wijk- en dorpsraden overleg bijwonen ipv G. Stoffels. De contactpersoon vanuit het college voor de dorpsraad Linden wordt M. Jillisen , voorheen G. Stoffels.

Stand van zaken Olie en Stoom: het links van de slagboom uitgegraven gedeelte t.b.v. eveneens parkeerplaatsen, - niet in de vergunning opgenomen,- is in de oorspronkelijke staat hersteld. De vraag is of de parkeerplaats nu gebruiksklaar is en ook of alle werkzaamheden in de verenigingshaven afgerond zijn. Dan immers kunnen de auto’s op de juiste plek geparkeerd en de werkboot in die haven weg.

5. Stand van zaken dorpsentree: Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de dorpsraad, gemeenteambtenaren die bij het plan betrokken zijn en de uitvoerende buitendienst over de mogelijke en door ons gewenste invulling en vormgeving. Discussiepunten blijven het parkeren in de oksel van de Oostermeerweg en het weggetje naar Den Drul en de slagboom aan de overzijde van de Oostermeerweg, die uit oogpunt van verkeersveiligheid sowieso een aantal meters naar achteren gezet wordt. Als dorpsraad zien we daar liever een neerklapbaar paaltje, zodat wandelaars makkelijker door kunnen lopen en er een vriendelijker uitstraling ontstaat.

6. Wat verder ter tafel komt. Els meldt dat woensdag 6 juni er een vervolg overleg met Sander gepland staat over de invulling en ontwikkeling van de senioren - locatie aan de Hostert.

We discussiëren n.a.v. de informatie en inrichting van de dorpsentree nog over de locatie van het neergestorte vliegtuig en het bijbehorende monument. Herplaatsing of een heldere verwijzing zou een en ander ten goede komen.

We zullen nog reageren op het onlangs plaatsgevonden overleg met de gemeente met name dat we vroegtijdig meegenomen willen worden in de ontwikkelingen en werkzaamheden in en rond het dorp.

7. Rondvraag. Jan van Essen vraagt Ed om ondersteuning en mogelijke t.z.t. overdracht van zijn werkzaamheden als penningmeester. Jan vd Broek zal met de gemeente een afspraak maken over de nog "open eindjes" in het onderhoud van het JP Keijzerspleintje, het paadje en de beukenheg langs het kerkhof.

8. Data volgende vergaderingen zijn maandag 2 juli 20.15 en maandag 6 augustus 20.15 uur in de Burcht.

Dinsdag 6 juni 2018

Notities

Johan van den Boom

Secr.


Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien: stuur een Whatsapp bericht naar Johan: 06-14145574 of Ed: 06-23877506. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op over het publiceren van je evenementen aankondiging of andere zaken die je geplaatst wilt hebben op www.Grootlinden.nl

Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen