Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Jan van Essen, Johan van den Boom, Els van Daal,  Han Ribberink                                    

Bericht van verhindering:   Ed Tigchelaar en Nico Heere, gemeente contact persoon.

Gasten: Mien en Fons Heijnen, Maria Theloosen, Johanna Jongekrijg en Sander Peters


De voorzitter opent en stelt de agenda vast, waarbij punt 6, plannen van Sander Peters en Miranda van den Besselaar voor de Hostert 11 als eerste ter tafel komt. Het uitgangspunt van Sander is, - inspelend op de behoefte van senioren om in Linden te kunnen blijven wonen- , “ontzorgen”: dus aanbod van verhuur eenheden, zodat onderhoud wordt geregeld en er bv. geen eigen zelf te onderhouden tuinen en woningen meer zijn.

Het idee is de recreatieve bestemming die voor Hostert 11 in 2014 definitief is afgegeven te wijzigen in woonbestemming, om zodoende de ruimte te scheppen voor 10 wooneenheden, waarvan 5 appartementen in het hoofdgebouw en 5 vrijstaande units op het perceel, zoals gesitueerd in de eerdere vergunning, met voorrang ten behoeve van Lindense senioren huisvesting.

De vraag naar senioren woningen in het dorp speelt al, als bekend, langer. In het najaar is er een breed overleg gestart ‘wonen-zorg-welzijn’ in het Cuijkse onder auspiciën van SWOC en KBO, waar we vanuit Linden actief aan meedoen,- Els, Han Maassen en Johanna. Sander en Miranda  spelen op deze wijze in op de gesignaleerde vraag en hebben hierover contact gehad met Dhr. Henk Geene, projecttrekker, met de Lindense werkgroep van dit project, en overleg gevoerd met de gemeente, waar naast haalbaarheid ook draagvlak in de Lindense gemeenschap ter sprake kwam. Als dorpsraad stellen we dit dan ook op prijs.

Gezegd kan worden dat én bij de werkgroep én bij de overheid een positieve grondhouding t.a.v. deze plannen aanwezig is.

Els van Daal geeft aan dat als het gaat over realiseren van een beperkt aantal senioren woningen in kleine kernen er niets verwacht mag worden van bv Mooiland, woningbouwvereniging, dan wel welke projectontwikkelaar dan ook. Particulier initiatief zoals nu van Sander en Miranda is de enig denkbare vorm om een en ander gerealiseerd te krijgen. CPO, collectief particulier opdrachtgeverschap, een andere vorm van ontwikkelen van eigen woningen betreft eigen financiële investering, terwijl particulier initiatief de eenheden in verhuur kan aanbieden. Dat is ook de bedoeling van Sander en Miranda bij dit initiatief.

Vanuit de dorpsraad en de aanwezige gasten wordt in beginsel positief gereageerd op de plannen. De volgende aantekeningen worden daar nog bij gemaakt. Omdat realisatie toch gezien de procedures ten minste 2 jaar gaat duren: kijk of er zoveel mogelijk energieneutraal en zonder gasaansluiting, ook gezien de veiligheid, gebouwd kan worden. Zet een realistische huurprijs in de markt, zowel wat betreft onder- als bovengrens. Zorg voor een passende aantrekkelijke kwaliteitsuitstraling van het geheel. Maak makkelijke en goede toegankelijke verbindingen met de Hostert en de Burcht. Maak ruimte in het hoofdgebouw voor aanvullende voorzieningen van zorg en middelen. Wees attent dat er voldoende opslagruimte is in en om de woningen, genoemd wordt heel concreet scootmobielen die veel ruimte vragen. We spreken af dat het contact tussen Sander en de werkgroep en waar nodig de dorpsraad voorgezet zal worden. De dorpsraad zal middels dit verslag ook de gemeente informeren over haar in beginsel positieve insteek.

Verslag  vergadering 15 januari 2018 is reeds geaccordeerd en staat op de site. Waarbij aangetekend wordt dat de definitieve versie, met wijzigingen in het concept, niet ook aan de bestuursleden is gezonden. Volgende keer beter.


Samenstelling bestuur dorpsraad. De hier aanwezigen zijn enthousiast over de uitbreiding van het dorpsraadbestuur middels de nieuwe benoemingen.


Ingekomen post en mededelingen:
N.a.v het Platform overleg 9 febr. ’18:  geen specifiek voor Linden vermeldenswaardige thema’s.
In de marge benaderde Dhr. Ceulemans van het groepsverblijf aan de Dommelsvoort  Jan vd Broek over het idee van hem deze zomer een openlucht filmvoorstelling te organiseren. Hij dacht daarbij aan een plek bij de botenhelling in plas 3. Goed idee, verkeerde plek, is de mening van de dorpsraad.
Aanvulling per 11 mrt.; gevraagd is om op de vlg. bestuursvergadering nog even op de wijze van besluitvorming terug te komen.


N.a.v. bijeenkomst ‘wonen-zorg-welzijn’ van 19 febr. bijgewoond door Els en Jan vd Broek merken ze op dat de opkomst mager was en er niets nieuws te melden valt .
Over de bijeenkomst van 23 febr. van de werkgroepen ‘wonen-zorg-welzijn’ valt te melden dat het concept eindrapport  zo goed als klaar is. Het rapport zal aan het (nieuwe) college tzt aangeboden worden. Een relevant schrijven van Han Maassen dat het niet alleen om ‘wonen’ maar zeker ook om actief inzetten op sociale samenhang dient te gaan, wordt  positief ontvangen en meegenomen.


De landelijke opschoondag op 24 maart is in handen van het Gilde in de persoon van Jos Bakker. We hebben er alle vertrouwen in dat dat wel goed gaat komen.


Onderhoud JPMKeijersplein en omgeving. Inmiddels is helder dat het onderhoud van de heg langs  het kerkhof een taak van de gemeente is. Jan vd Broek houdt zich hier nog verder mee bezig.


Vergadering van de Burcht op 8 maart: Jan van Essen gaat, lukt dat onverhoopt niet dan Jan vd Broek.

Visieontwikkeling  op toekomstige invulling van (Kern) Linden.  Aan de hand van de plankaart Kern Linden praten we over mogelijke en door ons gedachte wenselijkheden m.b.t. invulling van bouwlocaties, ruimtelijke ordening, toekomstperspectief en meer dan dat. De gedachtewisseling zal zeker een vervolg (moeten)  krijgen, maar alvast een aantal gedachten. De openplekken in het dorp die nu nog agrarisch bestemd zijn zouden allen bebouwd kunnen worden waardoor er een doorgaande lintbebouwing ontstaat in Kerkstraat, Eindestraat en Steegstraat.

Uitzondering hierop maken we voor het behoud van de zichtlijn vanaf Steegstraat naar kerk/pastorie, noem het ‘beschermd dorpsgezicht’.  Deze zichtlijn zou als een groene corridor /wandelweg langs de zuidkant van de pastorie doorgetrokken kunnen worden naar de Hostert alsook naar het pad tussen Steegstraat en Hostert.

Daarnaast zijn we van mening dat de tweedeling van het schiereiland Linden in de bestemmingsplannen Kern en Buitengebied niet wenselijk is maar dat het gehele schiereiland onder een regiem moet vallen, alleen al uit oogpunt van rechtsgelijkheid.

Verder zien we een ontwikkeling van steeds meer bedrijvigheid/bedrijfsactiviteiten aan huis. We zijn vooralsnog van mening dat waar dat ofwel meerwaarde aan het dorp kan geven dan wel geen ruimtelijke of milieu of omgevings overlast geeft daar welwillend naar gekeken kan worden.

De dorpsentree aan de Oostermeerweg verdient verbetering en hierover is al contact met de gemeente. De verwachting is dat meer uitgewerkte voorstellen dit jaar bekend worden en ter discussie komen.

We betreuren nadrukkelijk dat het pakhuis / vm. boerenbond gebouwtje aan de kruising zo verwaarloosd is, terwijl het naar ons idee vele mogelijkheden biedt.

Een punt van blijvende zorg is het spanningsveld tussen toenemend recreatie verkeer en de daarop niet berekende wegen in het dorp.

Tot zover deze eerste visie- en gedachtewisseling. Han Ribberink levert nog een aantal thema’s aan die ook in dit kader ter tafel moeten komen.

Data volgende vergaderingen: maandag 9 april en maandag 14 mei 20.00 uur in de Burcht.


Aantekeningen,
Johan van den Boom
Secr. Dorpsraad Linden
13 maart 2018

                                                              


Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen