Op maandag 5 maart 2018 vergadert het bestuur van de Dorpsraad in De Burcht om 20.00 uur.

Deze vergadering is openbaar. Iedereen uit Linden is welkom om aan te schuiven of om iets in te brengen. 


Voorlopige agenda vergadering van het bestuur van de Dorpsraad Linden

Datum: maandag 5 maart 2018

Plaats:  De Burcht (biljartzaaltje)

Tijd:  20.00 uur 

1.  Opening en vaststelling agenda
                            
2.   Verslag vergadering 15 januari 2018  (Is al goedgekeurd en op de site gepubliceerd)

3.   Samenstelling bestuur Dorpsraad

-benoeming nieuw bestuurslid Henriëtte Huisinga

4.  Ingekomen post en mededelingen

- Verslag vergadering platform …..

 - Bijeenkomst wonen-zorg dd 19 februari j.l. 

 - Landelijke opschoondag           

  - onderhoud JPMKeijzersplein en directe omgeving.

   - vergadering St De Burcht

5    Visieontwikkeling  op toekomstige invulling van Kern Linden

( Een brainstorm om gewenste onttwikkelingen m.b.t. wonen in Linden in kaart te brengen; de invulling van de pastorietuin wordt daarin meegenomen)

6.  Gesprek met gebr Peters over plannen voor De Hostert
    ( Sander is op de vergadering aanwezig  en mogelijke wordt dit agendapunt naar voren geschoven)

7.  Wat verder ter tafel komt.

8.   Rondvraag