Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Jan van Essen, Johan van den Boom, Els van Daal, Ed Tigchelaar, Henriette Huisinga en Han Ribberink. (beiden in duo-zetel en als aspirant bestuursleden)

Bericht van verhindering: Nico Heere, gemeente contact persoon.


We beginnen de vergadering met een kennismakingsrondje nu ook Ed Tigchelaar en Han Ribberink in het bestuur mee gaan doen. Ed Tigchelaar is in de jaarvergadering gekozen. Han Ribberink, die samen met zijn partner, Henriette wil deelnemen niet. Dat zal voor beiden moeten gebeuren op de eerstvolgende officiële vergadering.

1. De voorzitter opent en stelt de agenda vast.


2. Verslag  vergadering 4 december 2017 is reeds geaccordeerd en staat op de site.


3. Ingekomen post en mededelingen:
a. N.a.v het Platform overleg 29 nov. ’17: We krijgen nog nader bericht of de open plekken in de Steegstraat eiken bomen rij alsnog van nieuwe aanplant wordt voorzien.
b. Voor het geplande Platvorm overleg van 9 febr. hebben we geen agendapunten. Johan bericht.
c. De burgerbegroting is vanuit de gemeente vooralsnog afgevoerd van de agenda.
d. N.a.v. bijeenkomst ‘wonen-zorg-welzijn’ van SWOC : 26 jan. staat een vervolgbijeenkomst van die werkgroep gepland in Linden. Er doen  ongeveer 40 enthousiaste mensen mee rondom het thema blijven wonen in de dorpen al of niet met mogelijkheden om (samen) zorg in te kopen. We zitten in het stadium van gedachte vorming en via bezoeken elders in het land en de regio ervaringen opdoen. Vanuit Linden nemen Els van Daal, Johanna Jongekrijg en Han Maassen aan de werkgroep deel. Zaak is om ook met Mooiland en andere partners aansluiting te maken bij het bestuurlijk niveau zoals de lokale woonvisie 2018 die in het voorjaar in de gemeente Cuijk geformuleerd wordt.
e. Vanuit de bijeenkomst Festival der Kernen, ikv woningmarktstrategie Land van Cuijk, waar Els aanwezig was , wordt met name aangedrongen op grotere regelruimte / vrijheid bij de ontwikkeling  van projecten en voorzieningen voor de kleine kernen.
f. De jaarvergadering van Kleine Kernen NObr. is verplaatst naar 22 febr. Nog niet duidelijk is of een van ons daar aanwezig kan zijn.
g. Jaarplan gemeente Cuijk: we zullen laten weten, via het invulformulier, dat we willen meebeslissen (optie 1) over invulling en vormgeving van de dorpsentree aan de Oostermeerweg. (Johan)
h. Invullen gevraagde feedbackformulier over samenwerking gemeente en dorpsraad. Johan maakt concept tekst. Verzending voor 30 jan.
i.  Verplaatsing aanlegsteiger Olie en Stoom. Er is nadrukkelijke onvrede over de veroorzaakte troep op en rond het voetpad, achter de slagboom etc, etc. Terugkijkend op de gehele gang van zaken voelen we ons door de gemeente misleid door te oppervlakkige informatie over de feitelijke omvang en inhoud van de verleende vergunning. We zullen hiervan melding maken aan het college. We willen zorgvuldig blijven bezien of alles daar nu conform de regels en toezeggingen van herstel gebeurd.


4. Landelijke opschoondag zaterdag 24 maart 2018. Jan van Essen laat weten dat ook voor dit jaar het Gilde  de regie hierbij voor haar rekening neemt. Gezien de uitstekende organisatie van Jos Bakker vorig jaar, hebben we hier alle vertrouwen in.


5. Onderhoud JPM Keijzersplein en directe omgeving. Alles is inmiddels geregeld m.u.v. 4 te snoeien bomen tegenover het kerkhof. Jan v.d. Broek zoek een en ander nog verder uit en voert daarover waar nodig overleg met partijen.


6. Ontwikkelingen m.b.t. wonen in combi met centrum/pastorietuin. Hier komen veel belangen, visie’s en feitelijke gegevenheden en onzekerheden samen zoals, behoud en onderhoud van groen, toekomstige woonontwikkelingen, financiële belangen, inrichting van toekomstbestendig / beschermd dorpsgezicht.  Jan v.d. Broek zal het parochiebestuur laten weten dat we ons voornemen elkaar in januari weer te treffen naar het voorjaar willen doorschuiven. Aan de hand van kaartmateriaal willen we op 5 maart, de eerstvolgende bestuursvergadering kijken of we tot prioritering van wensen en eenstemmigheid kunnen komen om zodoende onze meest gewenste visie op het “centrum” vast te leggen Als tweede stap daaropvolgend, dient dit “ideaal” plaatje met het dorp, de gemeente en het parochiebestuur gedeeld te worden. Bij het invullen van dit plaatje zullen we gebruik maken van de gedachten, voorstellen en wensen die op de jaarvergadering naar voren gebracht zijn.


7. Verder ter tafel gebracht:
a. Het onderhoud van het fietspad ten zuiden van Linden. We zullen melding maken van hoognodig onderhoud op plekken waar de runderen er een zooi van gemaakt hebben.
b. Mogelijk wordt dit jaar een begin gemaakt met aanleg glasvezel. We willen tijdig geïnformeerd worden over het concrete plan van aanpak in het dorp.
c. Is er een oplossing voor het geglibber door de modder bij de brievenbus en de glascontainer?


8. Volgende vergadering is op maandag 5 maart om 20.00 uur in de Burcht.


Aantekeningen

Johan van den Boom

Secr. Dorpsraad Linden

19 jan 2018