Aanwezige bestuursleden:  Jan van den Broek, Jan van Essen, Johan van den Boom
Aanwezig: Nico Heere, contactpersoon vanuit de gemeente Cuijk
 
1.Opening en vaststelling agenda,
bij agendapunt 3 aanvullen; punten voor het platform overleg van 30 aug. a.s.
bij agendapunt 7 aanvullen; terugblik op het overleg met het college van eind april 2017.
 
2.Verslag vorige vergadering. Was reeds goedgekeurd en op www Grootlinden.nl geplaatst. We besluiten een afschrift aan het bestuurssecretariaat gemeente Cuijk ter kennisname te sturen, omdat het overleg met de camping ook ter sprake kwam tijdens het bezoek van het college.
 
3. Ingekomen stukken en lopende zaken:  
a. Societeitshaven; afspraak Nico en Johan zoeken uit of er wettelijke bepalingen zijn over de maximale beslistermijnen van de bezwarencommissie.
b. Woningbehoefte: Jan vd Broek zal opnieuw contact zoeken met de dorpsraad St Agatha om nadere info over de door hen gevolgde procedures.
c. Botenhelling: van de discussie in de raadscommissie ‘ruimte’ is nog geen verslag beschikbaar. Wij vragen ons af of de prijsverhoging die de camping wil doorvoeren gevolgen heeft voor de  status van de botenhelling van openbaar naar commercieel. We vragen ons af welke effecten dat mogelijk heeft op het  creëren van parkeerplekken elders in  het dorp.
d. Platform overleg: we stellen vast, na ampel beraad, dat we geen agenda punten hebben voor het platform.
 
4. Pastorietuin
Het betreft inmiddels 2 thema’s; het onderhoud, waaronder begrepen o.m. ook het JP Keijzersplein en de entree naar de kerk  alsook het oorspronkelijke thema van het revitaliseren van de pastorietuin.
Over het onderhoud, eerste thema, liggen op tafel de overeenkomst tussen gemeente en parochiebestuur mbt het onderhoud van het bovengenoemde gedeelte alsmede een aantal kadastrale tekeningen waarin grenzen van eigendommen helder worden. We concluderen dat de grenzen met name tussen gemeentegronden en gronden behorend aan de kerk eerst nader inzichtelijk gemaakt moeten worden, Nico neemt dat voor zijn rekening, om deze overeenkomst daarna zo nodig nader concreet aan te scherpen. Nu is de constatering dat het gewone onderhoud, hoe dan ook te wensen overlaat.
Over de pastorietuin, tweede thema, ligt een voorstel van tekst op tafel naar aanleiding van het overleg met P. van de Koolwijk, vv parochiebestuur. We besluiten deze tekst in z’n geheel aan de aanwonenden te sturen, ter info en tevens met de vraag of ze kunnen instemmen met de voorgestelde opknapbeurt en wie er daadwerkelijk mee wil helpen. Uiteraard zal er ruimte zijn voor aan en opmerkingen en verdere suggesties.
 
5. Informatie aan nieuwe Lindenaren. Jan vd Broek redigeert de tekst en we gaan die bezorgen bij nieuwe inwoners.
 
6.Invulling van en thema’s op de jaarvergadering 5 okt 2017. In ieder geval de stand van zaken pastorietuin.
Begin september moeten de uitnodigingen aan het college en de politieke partijen de deur uit. (Johan).
Jan van den Broek maakt binnen 2 weken een concept agenda voorstel.
 
7. We evalueren samen met Nico het college bezoek van eind april en maken heldere procedure afspraken voor een volgende keer.
 
8. Rondvraag, geen punten. Datum volgende vergadering 4 september 20.00 uur in de Burcht.
 
Linden, 8 aug.2017
Johan van den Boom
Notulen.